องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ

coop22-0

ACD: กรอบความร่วมมือเอเชีย

coop29-0

ACMECS: ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง

coop39-0

ADB: ธนาคารพัฒนาเอเชีย ASIAN DEVELOPMENT BANK

coop40-0

AEC (Asean Economics Community)

coop23-0

APEC: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค

coop24-0

ASEAN-EC: อาเซียนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

coop47-0

ASEAN Kids อาเซียนรอบรู้

coop25-0

ASEM: การประชุมเอเชีย-ยุโรป

coop28-0

BIMSTEC: ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลาย สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ

549000018405401

Emerald Triangle: สามเหลี่ยมมรกต

coop26-0

EU: สหภาพยุโรป

coop35-0

FEALAC: เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา

coop41-0

GMS: โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

coop42-0

IMF: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

coop43-0

IMT - GT: แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย

 Bolstering-Maritime-Security

IOR-ARC: สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย

250px-MekongGangaCooperation

MGC: ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-คงคา

 coop37-0

OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

OSCE

OSCE : องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป

coop34-0

ความร่วมมือระหว่างไทยกับ OSCE

coop27-0 

UNCTAD: การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา

 coop45-0

WB: ธนาคารโลก

coop20-0

WTO: องค์การการค้าโลก

JoomSpirit