U

 

 • UDHR (Universal Declaration of Human Rights)

  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

  เป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยไทยออกเสียงสนับสนุน

   
 • ultra vires

  เกินขอบอำนาจ
   
   
 • unanimous vote

  คะแนนเสียงเอกฉันท์
   
   
 • UNCDF (United Nations Capital Development Fund)

  กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ
   
   
 • UNCED (United Nations Conference on Environment and Development )

  การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม
   
   
 • UNCHF (United Nations Centre for Human Settlements หรือ HABITAT)

  ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ

  ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชาชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์

   
 • UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

  การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด)

  เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่รับผิดชอบเรื่องการค้า การเงิน การ ลงทุน เทคโนโลยี และการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีหน้าที่เป็นเวทีประสานนโยบายระหว่างรัฐบาล ศึกษาวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจโลกและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนา ปัจจุบันมีรัฐสมาชิก 190 ประเทศ ประชุมระดับรัฐมนตรีปีละ 4 ครั้ง ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอังค์ถัดครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 10) เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2543

   
 • UNDCP (United Nations Drug Control Programme)

  โครงการควบคุมยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ

  ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารและความรู้ในด้านการควบคุมยาเสพติด โดยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ควบคุมยาเสพติด

   
 • UNDP (United Nations Development Programme)

  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่ปริหารและประสานความช่วยเหลือด้านวิชาการทั้งหมดในระบบสหประชาชาติ

   
 • UNDRO (Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator)

  สำนักงานผู้ประสานงานในการบรรเทาภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ
   
   
 • UNEP (United Nations Environment Programme)

  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
   
   
 • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

  องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ
   
   
 • UNFPA (United Nations Fund for Population Activities)

  กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแห่งสหประชาติ
   
   
 • Unfriendly Act

  การกระทำที่ไม่เป็นมิตร

  กล่าวคือ เมื่อรัฐหนึ่งประกาศว่า จะถือว่าการปฏิบัติบางอย่างของอีกประเทศหนึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตร นั่นหมายความว่า เป็นการเตือนว่าการกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้

   
 • UNGA (United Nations General Assembly)

  สมัชชาสหประชาชาติ

  เป็นที่ประชุมใหญ่ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมด ปัจจุบันมีสมาชิก 189 ประเทศ

   
 • UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)

  สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
   
   
 • UNICEF (United Nations Children's Fund)

  กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ
   
   
 • UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research)

  สถาบันวิจัยเพื่อการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ
   
   
 • UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)

  องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
   
   
 • UNIFEM (United Nations Development Fund for Women)

  กองทุนเพื่อการพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติ
   
   
 • unilateralism

  การกระทำฝ่ายเดียว
   
   
 • UNITAR (United Nations Institute for Training and Research)

  สถาบันเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัยแห่งสหประชาชาติ
   
   
 • United Nations Emergency Force

  กองกำลังฉุกเฉินของสหประชาชาติ

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1956 สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ขอรัองให้เลขาธิการสหประชาชาติเสนอแผนการภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อจัดตั้งกองกำลังระหว่างชาติของสหประชาชาติ โดยได้รับอนุมัติจากชาติที่เกี่ยวข้อง ให้ทำหน้าที่ยุติและควบคุมดูแลการหยุดรบในประเทศอียิปต์ วันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน สมัชชาก็ได้ลงมติให้จัดตั้งกองบัญชาการแห่งสหประชาชาติขึ้นปรากฏว่า ผู้แทนของสหภาพโซเวียตได้กล่าวอ้างว่า การจัดตั้งกองกำลังดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ โดยยกบทที่ 7 ของกฎบัตรขึ้นมาอ้างว่า คณะมนตรีความมั่นคงองค์กรเดียวเท่านั้น ที่กฎบัตรให้อำนาจจัดตั้งกองกำลังระหว่างชาติได้

  ด้วยเหตุนี้ สหภาพโซเวียตและอีกบางประเทศจึงแถลงว่า จะไม่ยอมมีส่วนร่วมในการออกเงินค่าใช้จ่ายสำหรับกองกำลังดังกล่าวโดยเด็ดขาด พึงสังเกตว่า การที่สหภาพโซเวียตอ้างยืนยันว่า คณะมนตรีความมั่นคงเท่านั้นที่กฎบัตรสหประชาชาติให้อำนาจตั้งกองกำลังสหประชาชาติได้ ก็เพราะหากยินยอมตามข้ออ้างของสหภาพโซเวียตดังกล่าว จะไม่มีทางจัดตั้งกองกำลังขึ้นได้เลย เพราะสหภาพโซเวียตจะใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) ในคณะมนตรีความมั่นคงอย่างไม่ต้องสงสัย

   
 • United Nations University (UNU)

  มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ

  จัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1973 ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นสถาบันอิสระที่บริหารปกครองตนเองภายในโครงร่างของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในเชิงวิชาการ ในอันที่จะมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลต่อการแก้ปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ ของโลก

  มหาวิทยาลัยนี้มีลักษณะไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นทั่ว ๆ ไป ทั้งในด้านโครงสร้างและแบบอย่างการดำเนินงาน กล่าวคือ ไม่มีนิสิตนักศึกษาของตนเอง ไม่มีคณะในมหาวิทยาลัย และไม่มีบริเวณมหาวิทยาลัย (campus) ดำเนินงานภายในเครือข่ายของสถาบันวิจัยและวิชาการต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งศูนย์ฝึกและศูนย์วิจัยของตนเอง ทั้งยังรวมไปถึงผู้คงแก่เรียนเป็นรายบุคคลด้วย ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ของโลกเป็นจุดสำคัญ

  เรื่องที่มหาวิทยาลัยสหประชาชาติกำลังกังวลและสนใจอยู่ในขณะนี้ คือ เรื่องเกี่ยวกับค่านิยมของมนุษย์ทั่วโลก รวมทั้งความรับผิดชอบทั้งหลายที่มนุษย์ทั่วโลกจะพึงมี เรื่องทิศทางใหม่ ๆ ในภาวะเศรษฐกิจที่กลังปรากฏอยู่ในโลก รวมทั้งเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการทางเทคโนโลยี เรื่องพลังที่ทำให้เกิดความผันแปรระหว่างพลเมืองของโลก ตลอดจนเรื่องสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมุ่งหมายที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในการวิจัย และการฝึกในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายด้วย และภายในมหาวิทยาลัยเองก็กำลังสนใจด้านวิจัยและการฝึกฝนในบางเรื่องโดยเฉพาะ

   
 • UNMAS (United Nations Mine Action Service)

  องค์กรสนับสนุนการปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งสหประชาชาติ
   
   
 • UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)

  สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
   
   
 • UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development)

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งสหประชาชาติ
   
   
 • UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

  สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้
   
   
 • UNSC (United Nations Security Council)

  คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

  ประกอบด้วยสมาชิกสหประชาชาติ 15 ประเทศ แบ่งออกเป็นสมาชิกถาวร 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (กำหนดในกฎบัตรสหประชาชาติ) และสมาชิกไม่ถาวรที่มาจากการเลือกตั้งจากสมัชชาฯ อีก 10 ประเทศ มีกำหนดคราวละ 2 ปี

  คณะมนตรีความมั่นคงฯ ทำหน้าที่หลักในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยกระทำในนามของสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมด และสมาชิกสหประชาชาติมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจ- ฉัยของคณะมนตรีความมั่นคงฯ

   
 • unsettled dispute

  ข้อพิพาทที่ยังไม่ระงับ
   
   
 • UNSG (United Nations Secretary-General)

  เลขาธิการสหประชาชาติ

  เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์การสหประชาชาติ

   
 • UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor)

  องค์กรบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก

  จัดตั้งขึ้นตามมติสหประชาชาติที่ 1272 (1999) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2542 พลโทบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ นายทหารไทย ได้รับเลือกให้เป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพของ UNTAET ในติมอร์ตะวันออก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543

   
 • UPU (Universal Postal Union)

  สหภาพไปรษณีย์สากล

 

 

ที่มา: หนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

JoomSpirit