S

S&D Special and Different Treatment คือการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษและแตกต่าง บางครั้งอาจจะใช้คำย่อว่า SDT เป็นหลัก หนึ่งของการตกลงภายใต้กรอบ WTO ซึ่งการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษและแตกต่างนี้ ช่วยให้ประเทศที่กำลัง พัฒนาสามารถเข้าถึงตลาดประเทศพัฒนาได้มากขึ้น
SAARC/SAPTA องค์กรความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) สมาชิกได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย มัลดิฟ เนปาล ปากีสถาน และศรีลังกา
SACU Southern Affrican Custom Unions คือกลุ่มสหภาพศุลกากรแห่งแอฟริกาตอนใต้ ประกอบด้วย 5 ประเทศได้แก่ แอฟริกาใต้ บอตสวานา เลโซโท นามิเบีย และสวาซิแลนด์
SADC กลุ่มการค้าเสรีในทวีปแอฟริกาตอนใต้ (South African Development Community : SADC) สมาชิกได้แก่ ประเทศ Angola, Botswana, Democratic Republic of the Congo, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South africa, Swaziland, United republic of tanzania, Zambia and Zimbabwe.
Safeguard Action มาตรการการป้องกัน เพื่อปกป้องผู้ผลิตสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งในประเทศ จากการนำเข้ามากเกินไป (ข้อตกลง GATT มาตรา 19) และเพื่อปกป้องธุรกิจที่อยู่ในระยะเริ่มแรกของประเทศที่กำลังพัฒนา 
Safeguard protection การคุ้มครองการนำเข้าภายใต้ Safeguards Clause.
Safeguards มาตรการชั่วคราวเพื่อช่วยในการปรับตัวภายในระบบเศรษฐกิจ มาจาก GATT มาตรา 19 (GATT Article XIX) เป็นมาตรการที่ยอมให้ประเทศสมาชิกดำเนินการเมื่อประเทศนั้นประสบปัญหาจากประเทศคู่แข่ง-
Safeguards Clause มาตรา 19 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการ ค้าและภาษีศุลกากร (แกตต์ หรือ GATT) ที่อนุญาตให้ประเทศใดๆ จำกัดการนำเข้าสินค้าที่ทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ประเทศ หากแต่การจำกัดการนำเข้านั้นต้องเป็นไปในช่วงเวลาจำกัดและจะต้องไม่องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ (non-discriminatory)
Sanction (1) การอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) มาตรการการคว่ำบาตร เป็นการลงโทษโดยประเทศหรือกลุ่มประเทศใดๆ ต่อประเทศหนึ่งๆ ซึ่งทำผิดกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศ
Schengen Agreement สนธิสัญญาเชงเกน เป็นความตกลงระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปอันให้สัตยาบันเมื่อ พ.ศ. 2528 สาระสำคัญเป็นการอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ข้อตกลงนี้มีผลต่อประชากร 4,000,000 คนใน 24 ประเทศ (21 ธันวาคม พ.ศ. 2550) ครอบคลุมเนื้อที่ 4,268,633 ตารางกิโลเมตร (1,648,128 ตารางไมล์) นอกจากนั้นยังให้การอนุญาตชั่วคราวกับผู้ถือใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) มีสิทธิในการเดินทางได้ชั่วคราวในประเทศสมาชึกโดยถือใบอนุญาตใบเดียว ตามสนธิสัญญาอัมส์เตอร์ดัม (Treaty of Amsterdam) ข้อตกลงและตัดสินใจทุกข้อของความตกลงเชงเกนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของสหภาพยุโรป
 
ประเทศที่ลงนามในความตกลงฉบับนี้มีด้วยกัน 30 ประเทศรวมทั้งประเทศในสหภาพยุโรปทุกประเทศ และประเทศนอกสหภาพอีก 3 ประเทศคือ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปัจจุบันมี 24 ประเทศที่ใช้ความตกลงนี้ สหราชอาณาจักรยังมิได้ใช่กฏนี้ หลังจากที่มีการปฏิบัติข้อตกลงนี้ด่านหรือป้อมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่อยู่ในเครือเชงเกนก็ถูกรื้อทิ้ง
 
Seasonal Quota โควต้าตามฤดูกาล คือการจำกัดปริมาณสินค้านำเข้าสำหรับช่วงใดช่วงหนึ่งของปี
Seasonal tariff กำหนดอัตราภาษีนำเข้าตามฤดูกาล เป็นอัตราภาษีที่คิดอัตราต่างกันในแต่ละช่วงของปี ปกติจะใช้อัตราภาษีนี้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยจะคิดอัตราภาษีนำเข้าสูงสุดในเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวภายในประเทศ
Secondary tariffs เงินเรียกเก็บอื่นๆ ที่เก็บเพิ่มจากภาษีนำเข้า เช่นค่าธรรมเนียมในการนำเข้าสินค้า
Seigniorage ค่าความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่เงินสามารถซื้อได้กับต้นทุนการผลิต ดังนั้นจึงหมายถึงกำไรที่รัฐบาลหรือผู้ที่มีอำนาจทางการคลังได้จากความสามารถในการสร้างเงิน
Selective Applied to a trade policy, this means one that affects only some countries, not all, in contrast to MFN policy. Selectively is an important concern in the use of safeguards, which countries often would prefer to make selective but are required by GATT Article XIX to be nondiscriminatory.
Selectivity กฎ ระเบียบ กิจกรรมหรือการกระทำทางการค้าใดๆ ที่ประเทศหนึ่งๆ เลือกปฎิบัติกับประเทศอื่นๆ บางประเทศเท่านั้น
Shallow Integration การรวมกลุ่มที่ตื้นเขิน เป็นการรวมกลุ่มเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างพรมแดนเท่านั้น ตรงกันข้ามกับการรวมกลุ่มแบบลึก (Deep Integration)
Shuttle trade The trade accomplished by individuals and groups traveling to other countries. buying goods, and bringing them home, often in their luggage, to resell. An important source of imports for Russia in the 1990s, some people traveling abroad several times a month for this purpose.
SICA Sistema de Integracion Centroamericana หรือ ระบบบูรณาการอเมริกากลาง
Singapore Issues The issues on which it was agreed to form working groups at the Singapore Ministerial: trade and investment, competition policy, transparency in government procurement, and trade facilitation.
Single European Act Treaty, signed in Luxembourg and the Hague and entering into force 1 July 1987, completing the Single Market.
Single Market Removal of the remaining barriers among the countries of the European Union, permitting the free movement of goods, persons, services, and capital; also known as Europe 1992.
Single Undertaking ในการเจรจาการค้า คำว่า Single Undertaking นี้แปลว่า ข้อเสนอที่ต้องการใหอีกฝ่ายตกลงหรือปฏิเสธผลของการเจรจาหลายๆ ประเด็นทั้งหมด มากกว่าการที่จะเลือกตกลงหรือปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่ง
Six East Asian traders Hong Kong, China; Malaysia; Republic of Korea; Singapore; Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (Taipei, Chinese) and Thailand.
Skill intensive Describing an industry or sector of the economy that relies relatively heavily on inputs of skilled labor, usually relative to unstilled labor, compared to other industries or sectors.
Skilled labor Labor with a high level of skill or human capital. Identified empirically as labor earning a high wage, with a high level of education, or in an occupational category assocoated with these; sometimes crudely proxied as nonproduction workers.
Small Open Economy An economy that is small enough compared to the world markets in which it participates that (as a good apploximation) its policies do not alter world prices or imcomes. The country is thus a price taker in world markets. The term is normally applied to a country as a whole, although it is sometimes used in the context of only a single product.
Social benefit The benefit to society as a whole from an event, action, or policy change. Includes externalities and deducts any benefits that are transfers from others, in contrast to private benefit.
Social Capital The networks of relationships among persons, firms, and institutions in a society, together with associated norms of behavior, trust, cooperation, etc., that enable a society to function effectively.
Social dumping Export of a good from a country with weak or poorly enforced labor standards, reflecting the idea that the exporter has costs that are artificially lower than its competitors in higher-standards countries, constituting an unfair advanage in international trade.
Sound money A currency that is responsibly managed so as to avoid excessive inflation.
South and Central America and the Caribbean กลุ่มประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ รวมถึงบริเวณทะเลคาริบเบียน ได้แก่ Antigua and Barbuda, argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivarian republic of Venezuela, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa rica, Cuba, dominica, dominican republic, ecuador, el Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Netherlands antilles, Nicaragua, panama, paraguay, peru, Saint Kitts and Nevis, Saint lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, trinidad and tobago, Uruguay, and other countries and territories in South and Central america and the Caribbean, n.e.s.
Sovereignty A country or region's power and ability to rule itself and manage its own affairs. Some feels that memberships in international organizations such as WTO are threat to their sovereignty.
Spaghetti Bowl Term frequently used by Bhagwati for the tangle of relationships created by multiple overlapping preferential trading arrangements.
Spatial arbitrage Arbitrage on price differences in different locations.
Special and differerntial treatment The GATT principle that developing countries be accorded special privileges, exempting them from some requirements of developed countries. It also permits tariff preferences among developing countries and by developed countries in favor of developing countries, as under the GSP.
Special Drawing Right (SDR) สิทธิพิเศษถอนเงิน หรือ สิทธิถอนเงินพิเศษ เป็นเครื่องมือในการจ่ายเงินระหว่างประเทศ และยังใช้เป็นเงินสกุลโลก สิทธิพิเศษถอนเงินนี้จัดทำขึ้นโดย IMF เมื่อปี พ.ศ. 2512 เพื่อใช้กับอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ หรือ Bretton Woods System ซึ่งได้แก่ เงิน 4 สกุลหลักในโลกที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ คือ เงินยูโร (Euro), เงินปอนด์อังกฤษ (Pound Sterling), เงินเยน (Japanese Yen), และเงินดอลลาร์สหรัฐ (United States Dollar) ปัจจุบัน SDR จะใช้เพื่อเป็นหลักทรัพย์สำรองระหว่างประเทศเท่านั้น โดยมีสภาพเป็นหน่วยบัญชี (มีตัวเลขปรากฏในบัญชี)
Special Economic Zone These exist in several countries, including especially China, and their characteristics vary. Typically, they are regions designated for economic development oriented toward inward FDI and exports, both fostered by special policy incentives that may include being an EPZ.
Special entry procedure An administrative procedure that is required as a condition of entry for an imported good, such as transport by the importing country's national fleet, or entry through a specific port or customs station.
Special Safeguard มาตรการปกป้องในข้อตกลงของสินค้าเกษตรในข้อตกลงของ WTO ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยการที่ราคาสินค้าลดลงหรือเมื่อเกิดการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น
Specialization (1) Producing more than you need of some things, and less of others, hence "specializing" in the first. In international trade, this is just the opposite of self-sufficiency. (2) Doing less than everything, as when a country produces fewer different goods than it consumes. With many goods and countries, it means a country has some goods that it does not (and cannot competitively) produce. Also may be called complete specialization.
Specific Commitment ข้อผูกพันของสมาชิกองค์การการค้าโลกเกี่ยวกับการปฏิบัติของชาติต่างๆ และการเข้าสู่ตลาดของภาคการบริการของในความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ หรือ GATS
Specific tariff อัตราภาษีพิเศษ (ภาษีนำเข้า) คำนวนในลักษณะของปริมาณที่คงที่ต่อหน่วยที่คิดภาษี 1 หน่วย ตัวอย่างได้แก่ การคิดภาษีมูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อการนำเข้าพาหนะแต่ละชิ้น หรือ 50 ดอลลาร์ต่อข้าวสาลีที่นำเข้าแต่ละตัน
Specificity มาตรการที่ใช้จำเพาะกับหน่วยย่อยขององค์กรหรือของอุตสาหกรรมหนึ่งๆ เท่านั้น
Spot market A market for exchange (of currencies, in the case of the exchange market) in the present (as opposed to a forward or futures market in which the exchange take places in the future).
Spot rate The exchange rate on the spot market. Also called the spot exchange rate.
SPS Sanitary and Phytosanitary Measures มาตรการสุขอนามัยเเละสุขอนามัยพืช เป็นมาตรการที่ใช้ป้องกันอันตรายจาก สินค้าเกษตร และอาหาร เพื่อไม่ให้เกิด โทษต่อชีวิตของมนุษย์ พืช และสัตว์ รวมทั้งเป็นข้อบังคับที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้าง มาตราฐานด้านสุขอนามัยให้แก่ประชาชน
Stabilization policy The use of monetary and fiscal policies to stabilize GDP, aggregate employment, and prices.
Stabilize To reduce the size of fluctuations in an economic variable over time. Examples include stabalizing exchange rates by exchange market intervention; stabilizing the price of commodity by operation of a buffer stock; and stabilizing GDP by macroeconomic stabilization policy.
Standard มาตรฐาน ได้แก่ กฏ ระเบียบ หรือ กระบวนการที่บ่งบอกลักษณะ หรือคุณสมบัติที่ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ จะต้องมี เช่น ขนาด คุณสมบัติ สมรรถนะ หรือคุณสมบัติด้านความปลอดภัย ซึ่งมาตรฐานที่แต่ละประเทศตั้งขึ้น หากทำให้ผู้ผลิตต่างชาติเสียเปรียบ อาจถือได้ว่าเป็นมาตรการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี หรือ Non tariff barrier ได้ ทำว่า Standard นี้มีความหมายตรงกับคำว่า Technical Barrier to Trade
Standard of living Usually refers to a country's per capita income, but sometimes takes account also of additional conditions that matter for a person's or household's wellbeing, such as leisure or the quality of the environment.
Standstill ฉันทามติ หรือข้อตกลงร่วมกันที่จะไม่ยอมรับข้อจำกัดทางการค้าใหม่ๆ หรือมาตรการบิดเบือนทางการค้า
State trading การค้าที่หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชน หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ได้สิทธิพิเศษในการค้าระหว่างประเทศ การค้าประเทศนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการค้าที่มีลักษณะผูกขาด (Monopoly) หรือมีการจำกัดปริมาณการค้าและไม่จำเป้นที่จะต้องเป็นการค้าของรัฐบาลหรือเป็นของรัฐวิสาหกิจ (GATT มาตรา XVII).
Strategic Plan of Action for Food Security (SPA-FS) แผนกลยุทธ์ด้านความมั่นคงด้านอาหาร
Strategic trade policy การใช้นโยบายทางการค้าเพื่อเปลี่ยนผลของการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปตามความต้องการ โดยปกติแล้งจะทำโดยการอนุญาตให้บริษัทในประเทศได้กำไรมากกว่าบริษัทต่างประเทศ
Structural Adjustment การเคลื่อนย้ายทรัพยากร (แรงงานและทุน) ระหว่างภาคการผลิต เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เช่น เงื่อนไขทางการค้าหรือนโยบายเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
Structure of protection The pattern of protection across sectors of an economy: which sectors are highly protected and which not, perhaps in terms of effective protection, or -even better-in terms of their expansion and contraction that would occur if all protection were removed.
Strutural adjustment Process of reallocating resources and changing the structure of production and employment of a national economy to reflect changing economic policies or trading conditions.
Stumbling Block The term that Bhagwati (1991) used, together with building block, to address whether PTAs help move the world toward or away from multilateral free trade.
Subsidiary A firm that is owned and ultimately controlled by another firm. Thus, a multinational corporation has a parent in once country and one or more subsidiaries in others.
Subsidy เงินอุดหนุน เป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลจ่ายช่วยเหลือกิจการงานของเอกชน หรือเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลกลางมอบช่วยเหลืออุดหนุนแก่รัฐบาลท้องถิ่น หรืออาจเป็นเงินอุดหนุนของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือมูลนิธิ เอกชนในต่างประเทศก็ได้
Subsidy A payment by government, perhaps implicit, to the private sector in return for some activity that it wants to reward, encourage, or assist. Under WTO rules, subsidies may be prohibited, actionable, or non-actionable.
Substitute One good is a substitute for another if an increase in demand for one (or a fall in its price) causes a decrease in demand for the other.
Substitute in production One good is a substitute for another in production if an increase in output of one (or a rise in its price) causes a decrese in output of the other.
Sunk cost A cost that has already been incurred and cannot be reversed, which therefore cannot be avoided by current or future action. Sunk costs should therefore be irrelevant to current decisions.
Superior good A good the demand for which is income elastic.
Supernatural trading bloc A trading bloc among countries that are natural trading partners but that, because its tariff preferences are too extreme or transport costs with the outside world are too low, reduces world welfare.
Supply chain The sequence of steps, often done in different firms and/or locations, needed to produce a final good from primary factors, starting with processing of raw materials, continuing with production of perhaps a series of intermediate inputs, and ending with final assembly and distribution.
Supply price The price at which a given quantity is supplied; the supply curve viewed from the perspective of price as a function of quantity.
Surplus In the balance of payments, or in any category of international transactions within it, the surplus is the sum of credits minus the sum of debits. Also called simply the "balance" for that category. Thus, the balance of trade is the same as the surplus on trade, or the trade surplus, and similarly for merchandise trade, current account, and capital account.
Sustainable development Economic development that is achieved without undermining the incomes, resources, or environment of future generations.
JoomSpirit