P

Pacific Rim กลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออก
pact สัญญา สนธิสัญญา อนุสัญญากติกา ข้อตกลง
Panel คณะลูกขุน หรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาหรือดำเนินอรรถคดี
Par Value (1) ค่าเสมอภาค (2) เมื่อใช้กับหุ้น หมายถึงราคาในหน้าหุ้น (3) อัตราแลกเปลี่ยนทางการในระบบมาตราปริวรรตทองคำ (Gold Exchange Standard)
Para tariff มาตรการกึ่งภาษี เป็นค่าธรรมเนียมภาษีที่คิดกับภาษีขาเข้า แต่ไม่ได้รวมอยู่ในตารางการลดภาษี ตัวอย่างได้แก่ ภาษีสถิติข้อมูลสำหรับการนำเข้า (Statistical Tax), และค่าอากรแสตมป์ (Stamp Fees)
Parallel import การนำเข้าซ้ำซ้อน เป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์เดียวกันจากประเทศที่มีราคาถูกกว่าเข้ามาจำหน่าย
Parboiled rice ข้าวนึ่ง
Parent Corporation บริษัทใหญ่ที่คุมบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ
Paris Convention อนุสัญญาปารีส เป็นอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสิทธิบัตรคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม
Partial equilibrium analysis การวิเคราะห์ดุลยภาพเฮพาะส่วน โดยจะวิเคราะห์เฮพาะส่วนของเศรษฐกิจ มักเกี่ยวกัฃบวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบสถิติ ให้ประโยชน์ในการศึกษาปัญหาเศรษฐกิจจุลภาคได้อย่างกว้างขวาง
patent สิทธิบัตร สิทธิที่จะได้รับประโยชน์เฉพาะตัว เอกสารสิทธิ เป็นหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
patent infringement กระทำละเมิดต่อสิทธิบัตร
pegged system ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ีอิงเงินสกุลอื่น หรือระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่อิงตะกร้าเงินตรา (basket peg)
Per capita ต่อคน, ต่อรายหัว, ต่อรายบุคคล
Per capita income รายได้เฉลี่ยต่อหัว หมายถึงรายได้เฉลี่ยของพลเมืองแต่ละคน คำนวนได้จากนำเอาผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจ (GDP) หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมด
Per capita output มูลค่าของผลิตผลทางเศรษฐกิจต่อประชากร 1 คน หาได้จากการนำเอาผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจ หารด้วยจำนวนประชากร ดังนั้นมูลค่านี้จึงเท่ากับรายได้เฉลี่ยต่อหัว
perfect competition ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ในอุดมคติ เป็นตลาดที่มีจำนวนผู้ขายและผู้ซื้อมากราย ทุกๆ รายต่างมีขนาดเล็ก และเป็นผู้รับด้านราคา (price taker) ในตลาดเช่นนี้ สินค้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน มีเสรีในการเข้าและออกตลาด รวมทั้งมีการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างสมบูรณ์
Perfect substitute สินค้าที่ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์
Permit ใบอนุญาที่ออกให้โดยรัฐบาลที่อรุญาตให้ทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อนุญาตให้ส่งออก นำเข้า หรือลงทุน
Plurilateral ระหว่างหลายฝ่าย มากกว่า สอง (ทวิภาคี) แต่น้อยกว่า พหุภาคี
Plurilateral agreement ความตกลงหลายฝ่าย ใน WTO เป็นความตกลงที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ และเป็นความตกลงที่ไม่ได้บังคับด้วยกฏ กติกาของ WTO ตัวอย่างของความตกลงหลายฝ่ายได้แก่ ความตกลงในนโยบายการบินพลเรือนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในปี 2002 (พ.ศ. 2545)
polycentric company บริษัทที่มีศูนย์กลางหลายแห่ง, บริษัทที่มีตลาดขยายไปสู่ผู้บริโภคในต่างประเทศหลายแห่ง
Port of Entry ท่าเรือที่นำสินค้าหรือผู้โดยสารเข้าจอด จะมีการตรวจจากเจ้าพนักงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
Port of Exit สถานที่ส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศที่รัฐบาลจัดไว้ใช้ หรือดูแลตรวจสอบการเดินทางออกนอกประเทศ
Positive list ในข้อตกลงระดับนานาชาตินั้น จะมีรายการของสิ่งของ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อตกลงนั้นมีผลบังคับ ซึ่งสิ่งของ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากรายการนี้ จะไม่มีผลังคับตามข้อตกลง เช่น Positive List ของสินค้าที่จะทำการเปิดเสรีคือ จะเปิดเสรีเฉพาะรายการที่ระบุอยู่ในบัญชีเท่านั้น หากไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีถือว่าไม่เปิดเสรี
poverty line เส้นแห่งความยากจน เส้นระดับรายได้ที่สะท้อนถึงระดับค่าครองชีพที่ต่ำสุดที่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้
Precautionary principle "หลักการระแวดระวัง" เป็นหลักการที่ตั้งอยู่บนความคิดั้นพื้นฐานที่ว่า การใช้เทคโนโลยีบางประเภทเช่น เทคโนโลยีชีวภาพ การตัดต่อพันธุกรรม อาจนำมาซึ่งอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีเทคโนโลยีดังกล่าว จะส่งผลเช่นนั้นจริง
Predation การใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางราคา (การขายในราคาต่ำกว่า) เพื่อที่จะกำจัดคู่แข่งขันทางธุรกิจออกจากตลาด และเมื่อไม่มีคู่แข่งขันแล้ว บริษัทจึงเพิ่มราคาขึ้นเพื่อให้ได้กำไรแบบผูกขาดเพียงลำพัง
Predatory dumping การทุ่มตลาดที่เกิดขึ้นเมื่อหน่วยผลิตแข่งขันกันตัดราคาสินค้าเพื่อลดจำนวนคู่แข่งในธุรกิจลง
Predatory pricing กำหนดราคาต่ำกว่ามาก หรืออาจต่ำกว่าทุนของตัวเอง เพื่อทำลายคู่แข่ง
Preferences (1) In trade policy, this refers to special advantages, such as lower-than-MFN tariffs, accorded to another country's exports, usually in order to promote that country's development. (2) In trade theory, this refers to the attitudes of consumers toward different goods, as represented by a utility function. Some propositions in trade theory use the assumption of identical and/or homothetic preferences.
Preferential duty (Preferential Tariff) พิกัดอัตราภาษีที่ให้สิทธิพิเศษ ซึ่งประเทศหนึ่งอาจให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าของอีกประเทศหนึ่ง
Preferential Trading Arrangement ข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้า โดยประเทศผู้นำเข้าให้สิทธิพิเศษทางการค้าบางประการแก่ประเทศคู้ค้าบางประเทศ เช่นการเก็บภาษีขาเข้าจากประเทศคู่ค้าเหล่านั้นในอัตราที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ
Preshipment inspection Mechanism under which goods are inspected and certified in the country of origin by specialized inspection agencies or firms. Often used by importing governmetns to compat over- or underinvoicing of imports by having the value of consignments determined by independent entities (firms).
Price ceiling A government-imposed upper limit on the price that may be charged for a product. If that limit is binding, it implies a situation of excess demand and shortage.
Price Comparision การเปรียบเทียบราคานำเข้าของสินค้ากับราคาที่ผลิตในประเทศ โดยสินค้าดังกล่าวต้องเป็นสินค้าและมี ตราสินค้า (ยี่ห้อ) เดียวกัน
Price competition Competition among firms by reducing price, as opposed to by changing characteristics of the product.
Price control Intervention by a government to set the price in a market or limit its movement, thus attempting to override the market mechanism.
Price discrimination การตั้งราคาขายแยกแยะหรือต่างกันสำหรับผู้บริโภคแต่ละรายหรือตลาดแต่ละแห่ง มักเกิดในตลาดผูกขาดและในกรณีที่ผู้ขายมั่นใจว่า ผู้ที่ซื้อในราคาต่ำจะไม่สามารถนำไปขายต่อในราคาสูงได้
Price floor A government-imposed lower limit on the price that may be charged for a product. If that limit is binding, it implies a situation of excess supply, which the government may need to purchase itself to keep price from falling.
Price index A measure of average prices of a group of goods relative to a base year.
Price level The overall level of prices in a country, as usually measured empirically by a price index, but often captured in theoretical models by a single variable.
Price undertaking Commitment by an exporter to either raise prices or reduce sales in a market as a way of settling an antidumping suit brought by import-competing domestic firms. Generally has an effect analogous to a quota.
Primary Product A good that has not been processed and is therefore in its natural state, specially products of agriculture, forestry, fishing, and mining.
Prime Tapioca Chips มันเส้นสะอาด
Principal-supplier rule Rule, in bilateral negotiaing prcedures, according to which an import concession on a specific product is to be negotiated only with the country that is acually or potentially the major supplier of that product. Note that the WTO MFN rule requres that the concession be extended to all other members.
Private cost The cost to an individual economic agent, such as a consumer or a firm, from an event, action, or policy change. Contrast with social cost.
Privatization การแปรรูปกิจการให้เป็นรัฐวิสาหกิจโดยให้เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการมากขึ้น
Processed good A good that has been transformed in some way by a production activity, in contrast to a raw material.
Procurement See government procurement.
Producer Subsidy Equivalent A measure of the aggregate value of the gross transfers from consumers and taxpayers to farmers due to policy measures. Also called producer support estimate.
producer surplus ส่วนเกินผู้ผลิต เกิดขึ้นเมื่อราคาสินค้าที่ขายได้จริงสูงกว่าราคาที่ควรขายได้ จะเกิดขึ้นในกรณีที่รายรับรวมมากกว่าต้นทุนการผลิต
product cost ต้นทุนผลิตภัณฑ์อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมในการผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต
Prohibited subsidy A subsidy that is forbidden under the rules of the WTO. These include subsidies that are specifically designed to distort international trade, such as export subsidies or subsidies that require use of domestic rather than imported inputs.
Prohibition Denial of the right to import or export, applying to particular products and/or particular countries. Include embargo.
Prohibition การห้าม ข้อห้าม ห้าม คำสั่งห้าม
Prohibitive tariff A tariff that reduces imports to zero.
promissory note หนังสือสัญญาใช้เงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน
proportionate price ราคาตามส่วน
proprietary rights สิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สิทธิ
proprieter เจ้าของ ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์
proprietorship (sole proprietorship) การเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว
propriety company บริษัทผู้พิทักษ์หรือต้นกำเนิด บริษัทผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
Protection (1) การป้องกัน คุ้มครอง อารักขา (2) ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยการจัดเก็บอากรภาษีขาเข้าให้สูง
Protectionism (1) ลัทธิปกป้อง (2) ข้อคิดที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศด้วยวิธีการปกป้อง หรือ ข้อคิดที่กีดกันสินค้าเข้าด้วยมาตรการต่างๆ
protective custody การกักกัน
protective measures วิธีคุ้มครอง
protocol พิธีสาร สนธิสัญญา อนุสัญญา สนธิสัญญาเบื้องต้น ต้นร่าง พิธีทูต โปรโตคอล การร่างต้นร่าง ร่างพิธีสาร ร่างพิธีการทูต
Protocol of Accession Legal document recording the conditions and obligations under which a country accedes to an international agreement or organization.
PRSP See Poverty Reduction Strategy Paper.
PSI Preshipment Inspection คือ การตรวจสอบก่อนการส่งออกเป็นการตรวจสอบ สินค้าก่อนการส่งออกทั้งของรัฐและเอกชน ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงของ GATT และ WTO
Public good A good that is provided for users collectively, use by one not precluding use of the same units of the good by others.
Punitive tariff A high tariff the purpose of which is to inflict harm on a foreign exporter as punishment for some previous behavior.
Purchasing power กำลังซื้อ จำนวนสินค้าที่เงินสามารถซื้อได้
Purchasing Power Parity (PPP) (1) The quality of the prices of a bundle of goods (usually CPI) in two countries when valued at the prevailing exchange rate. Called [absolute PPP]. (2) The equality of the rates of change over time in the prices of a buldle of goods in two countries when valued at the prevailing exchange rate. Called [relative PPP]. Implies that the rate of depreciation of a currency must equal the difference between its inflation rate and the inflation rate in teh currency to which it is being compared.
Pure competition market ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ผู้ขายมากรายที่เสนอขายสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก และผู้ซื้อมีจำนวนมากมายเช่นกัน โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทุกรายต่างทราบลักษณะการแข่งขันเป็นอย่างดี และไร้อุปสรรคขัดขวางในการเข้าร่วมตลาดของสมาชิกรายใหม่ ราคาของสินค้าในตลาดถูกกำหนดขึ้นโดยความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในแต่ละเวลา
Pure exchange economy A theoretical economy in which goods are not produced, but exist as endowments, and are then traded among consumers.
JoomSpirit