N

NAFTA North American Free Trade Agreement คือข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา แคนาดา เเละเม็กซิโก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537
National debt หนี้สินทั้งหมดของรัฐ โดยปกติแล้วคำศัพท์คำนี้เหมือนจำนวนเงินที่ประเทศเป็นหนี้ต่างชาติ แต่ในทางปฏิบัติ คำๆนี้ใช้แทนจำนวนเงินที่รัฐหรือรัฐบาลเป็นหนี้ใครก็ได้ รวมทั้งคนในชาติ
National Income (NI) รายได้ประชาชาติ 
(1) ผลิตภัณฑ์ของประชาชาติทั้งหมด (Gross National Product) หักด้วยการเสื่อมราคาและการสูญเสียโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์อันเป็นทุน และภาษีทางอ้อม ซึ่งรายได้ประชาชาติ เป็นการแสดงถึงจำนวนซึ่งประชาชาติจะสามารถบริโภคได้ หรือสามารถจะใช้เป็นกำลังในการเพิ่มผลผลิตแก่ประชาชาติโดยปราศจาการกระทบกระเทือนถึงความสามารถในการที่จะก่อให้เกิดรายได้ประมาณเท่าๆ กันในระยะต่อไป 
(2) จำนวนเงินสุทธิทั้งหมด อันเป็นค่าของสินค้าและบริการทั้งมวลที่ผลิตภายในประเทศในรอบปีหนึ่งๆ
National Treatment หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติ เป็นหลักการที่ปฏิบัติต่อผู้ผลิตและผู้ขายจากต่างประเทศให้เหมือนกับการปฏิบัติต่อบริษัทในประเทศ
nationalization การแปรรูปกิจการเอกชนให้เป็นของรัฐ เป็นเครื่องมือทีี่ประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศใช้ในการกำจัดผู้ประกอบการต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินกิจการอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะแร่ น้ำมัน และกิจการทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ
Native Starch แป้งมันสำปะหลังดิบ
Natural person บุคคลธรรมดา
Natural resource ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural trading bloc กลุ่มการค้าที่ประกอบด้วย"คู่ค้าโดยธรรมชาติ" (natural trading partners) ซึ่งมีพรมแดนที่เชื่อมติดกัน มูลค่าทางการค้าของกลุ่มการค้าโดยธรรมชาติจะสูงกว่า เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งสินค้าหรือต้นทุนทางการค้าอื่นๆ ระหว่างประเทศต่ำกว่าประเทศอื่น
Necessity Test กระบวนการที่มุ่งหาว่า นโยบายการควบคุมหรือจำกัดการค้าเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เครื่องวัดตั้งใจจะวัด
Negative List เนกาทีพลิสต์ หรือ สินค้าบางรายการที่เราสงวนไว้ ในข้อตกลงระหว่างประเทศจะมีรายการสิ่งของ สินค้า หรืออะไรก็ตามที่ไม่รวมอยู่ในข้อตกลง รายการนั้นจะเรียกว่า เนกาทีพลิสต์ ซึ่งจะตรงกันข้ามกับรายการโพสิทีพลิสต์
Net Domestic Product (NDP) ผลิตภัณฑ์ในประเทศสุทธิ มีค่าเท่ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหักค่าเสื่อมราคาออก การหา NDP นี้เป็นวิธีการวัดที่สมบูรณ์ที่สุดในการหากิจกรรมการผลิตภายในเขตแดนของประเทศ แม้ว่าอาจเกิดปัญหาเรื่องของความแม่นยำของตัวเลข NDP เนื่องจากความยากลำบากในการวัดค่าเสื่อมราคา
Net exports การส่งออกสุทธิ เท่ากับมูลค่าการส่งออกหักมูลค่าการนำเข้า มีความหมายเดียวกันกับ (มีค่าเท่ากับ) ดุลการค้า (Balance of trade)
Net National Product (NNP) ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ หักด้วยค่าเสื่อมราคา
Net Output ปริมาณผลิตภัณฑ์สุทธิที่มีอยู่สำหรับผู้ใช้ลำดับสุดท้าย หลังจากที่หักปริมาณที่ใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลางในการผลิตตัวมันเองและผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ
New Economy ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ศัพท์คำนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงหลังของศตวรรษที่ 20 เพื่อสื่อให้เห็นถึงโลกาภิวัฒน์ และ/หรือ นวัตกรรมใหม่ๆในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจะอนุมานจากความสามารถในการผลิต ภาวะเงินเฟ้อและการว่างงาน วงจรการทำธุรกิจ และมูลค่าของบริษัทต่างๆ
New International Economic Order ระเบียบเศรษฐกิจนานาชาติใหม่ เรียกร้องให้ประเทศในโลกที่หนึ่ง (กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศพัฒนาแล้ว) และประเทศในโลกที่สอง (กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา) ตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพของระดับราคาสินค้าขั้นประถม
New Trade Theory ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศใหม่ เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 เป็นทฤษฎีที่เห็นว่า การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เป็นกุญแจสำคัญในการค้าระหว่างประเทศ ถ้าไม่มีการค้าระหว่างประเทศ จะไม่เกิด Economies of Scale (การประหยัดต่อขนาด) ปัจจุบันการค้าเป็นเสรี หรือ ตลาดโลก (World Market) ขนาดของตลาดใหญ่มากขึ้น และจะง่ายต่อการประหยัดขนาด ดังนั้นแต่ละประเทศสามารถที่จะ ผลิตสินค้าที่ตัวเองเชี่ยวชาญมากขึ้นและนำเข้าสินค้าได้หลายชนิดยิ่งขึ้นโดยต้นทุนสินค้าต่างๆจะลดลง การค้าระหว่างประเทศจึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย อีกประเด็นที่ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศใหม่ ให้ความสนใจคือ ข้อได้เปรียบของการเข้าสู่ตลาดก่อน (First Mover Advantage) โดยถือว่าผู้ที่เข้าสู่ตลาดก่อน ทำให้ได้เปรียบในการประหยัดต่อขนาดมากกว่าผู้มาทีหลัง
Nominal Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งบุคคลสามารถค้าขาย โดยอาศัยอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศตนเองกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศอื่นๆ ได้ทันที
Nominal Rate of Protection (NRP) อัตราการคุ้มครองตามราคา เป็นการตั้งอัตราภาษีเพื่อปกป้องสินค้าในประเทศ NRP จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะไปเพิ่มราคาของสินค้านำเข้า
Nominal tariff อัตราภาษี ตรงข้ามกับอัตราภาษีที่แท้จริง ซึ่งเป็นอัตราภาษีถัวเฉลี่ย
Non-actionable subsidy หรือ Green Light Subsidy หมายถึง มาตรการอุดหนุนที่ไม่จำเพาะเจาะจง หรือการอุดหนุนแบบจำเพาะเจาะจงแก่วิสาหกิจเอกชน โดยเป็นการอุดหนุนทางด้านการวิจัย
Non-automatic licensing การออกใบอนุญาตแบบไม่อัตโนมัติ สินค้าบางประเภท อาทิ อาวุธยุทโธปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งทอสารกัมมันตรังสี เครื่องบิน น้ํามันดิบ ผลิตภัจณฑ์จากน้ํามันและปิโตรเลียม และสารอื่น ๆ ที่มีผลทําลายสิ่งแวดล้อม เช่น สาร CFC (Chloro Fluoro Carbon) สารประกอบลิเธียม (Lithium Compounds) จะต้องขอใบอนุญาตนําเข้าประเภท Non-Automatic License เท่านั้น โดยสินค้าเหล่านั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น ๆ ก่อนที่จะกรอกข้อมูลเข้าระบบ SISCOMEX
Non-market clearing A situation or economic model in which a market or markets do not clear, perhaps because something prevents prices from adjusting to discrepancies between supply and demand.
Non-market economy A country in which most major economic decisions are imposed by government and by central planning rather than by free use of markets. Contrasts with a market economy.
non-price competition การแข่งขันที่ไม่ใช้ราคา ใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่ราคาเช่น ความแตกต่างของคุณภาพสินค้า การให้บริการ การโฆษณา
Non-specific subsidy A subsidy that is available to more than a single specific industry and is therefore non-actionable under WTO rules.
Non-tariff barrier (NTB) มาตรการการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี กล่าวคือประเทศ ผู้นำเข้ากำหนด มาตรการต่างๆ ที่มิใช่ภาษีศุลกากรขึ้นมา เพื่อกีดกันการนำเข้า สินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคต่อผู้ส่ง สินค้าเข้าประเทศนั้น
Non-tariff measure (NTM) มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร
Nonautomatic Licensing Where approval is not freely granted. This may be used as a restriction itself, or it may be used to administer a quota. The license may be subject to certain conditions: for example, a requirement to export; the use to which the imported good is to be put; purchase of a specified quantity of the domestically produced like product; or the availability on the domestic market of the domestically produced like product.
Noneconomic Objective Describes situations where a policy objective is other than the efficient allocation of resources. In the trade policy setting, it refers to the view that a restriction on imports may serve a purpose that goes beyond the restriction of trade itself. In general desired changes in output, consumption, and so forth can be achieved at lower economic cost through other types of policies.
Nontariff measure Any government action with a potential effect on the value, volume, or direction of trade. Also see Nontariff barrier.
North America Bermuda, Canada, Mexico, United States of america, and territories in North america n.e.s.
JoomSpirit