M

Made-to-measure tariff ภาษีที่คิดเพิ่มขึ้นเพื่อให้ราคาสินค้านำเข้ามีราคาเท่ากับราคาสินค้าภายในประเทศ เพื่อให้ผู้ผลิตในได้รับผลกระทบจากการนำเข้าสินค้า เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า scientific tariff.
Madrid Agreement ข้อตกลงกรุงมาดริด เป็นข้อตกลงที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
make-to-stock (MTS) การผลิตเพื่อเก็บไว้ในสต็อก ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าสำหรับเสริมกำลังให้แก่สต็อกสินค้าสำเร็จรูป
Mandated counter trade ข้อกำหนดของทางรัฐบาลที่กำหนดให้บริษัทนำเข้าทำการค้าต่างตอบแทน (การที่ประเทศหนึ่งตกลงซื้อสินค้าจากอีกประเทศหนึ่ง เป็นการตอบแทนที่ประเทศนั้นซื้อสินค้าหรือบริการของตน) เพื่อเป็นการเพิ่มการส่งออกของประเทศ
Manioc มันสำปะหลัง
manufacturer (1) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ 
(2) การซื้อวัตถุดิบหรือปัจจัยในการผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
Marginal Revenue รายรับส่วนเพิ่ม คือจำนวนรายรับที่เพิ่มขึ้นเมื่อบริษัทเพิ่มผลผลิตออกมาอีก 1 หน่วย
Market access (1) หมายถึงสภาวะที่มีการแข่งขันระหว่างสินค้านำเข้ากับสินค้าภมยในประเทศที่ทดแทนกันได้ การแข่งขันนี้จะถูกกำหนดโดยสินค้าจากต่างประเทศจะเจอกำแพงภาษีต่างๆ รวมถึงระเบียบข้อบังคับอื่นๆ 
(2) การเปิดตลาด เป็นสภาวะที่ประเทศหนึ่งเปิดตลาดภายในของตน ด้วยการลดอุปสรรคทางการค้าต่างๆ ลง ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางด้านภาษี หรือที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศ อื่นๆ ส่งสินค้าเข้ามาขายในตลาดภายในประเทศของตนได้สะดวกขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นถึง ความตั้งใจของรัฐบาลที่จะให้สินค้านำเข้าได้มีโอกาสแข่งขันกับสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตภาย ในประเทศ ถือเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายการค้าเสรี
market aggregation (mass market) ตลาดรวม (การรวมตลาด) หรือ ตลาดมวลชน เป็นการลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากมีการผลิตเป็นรูปแบบและมีมาตรฐานอย่างเดียวกันและผลิตจำนวนมาก
market demand ความต้องการซื้อของตลาด
Market dynamics พลวัตรของตลาด เป็นกระบวนการที่มีการปรับตัวของสภาวะตลาดเกิดขึ้นให้ค่อยๆเข้าสู่ดุลยภาพ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ สมการของมาร์แชล (The Marshallian Equation)
Market Economy เป็นระบบเศรษฐกิจที่การตัดสินใจทางเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศหนึ่งๆขึ้นอยู่กับผู้บริโภคและบริษัทแต่ละรายที่มีปฏิกริยาต่อกันผ่านตลาด
Market Failure ความล้มเหลวของกลไลตลาด ความบกพร่องของระบบราคา ทำให้ไม่สามารถบรรลุการจัดสรรทรัพยากรได้อย่งมีประสิทธิภาพหรือเป้าหมายอื่นทางสังคม ทั้งนี้เนื่องจากเกิดปรากฏการณ์ด้านผลกระทบภายนอก (externalities) และการแข่งขันไม่สมบูรณ์ ( imperfect competition)
Market Imperfection ตลาดไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจมีสาดหตุมาจากผลกระทบภายนอก ภาษี หรืออำนาจตลาดของบริษัท (ที่สามารถกำหนดราคาของสินค้าหรือการบริการในตลาดให้สูงขึ้นได้โดยไม่เสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง)
market index ดัชนีตลาด หรือปัจจัยตลาดที่แสดงในรูปเปอร์เซ็นต์ หรือการคำนวนในรูปอื่น ตัวอย่างเช่น ประชากรในปี พ.ศ. 2544 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี พ.ศ. 2543) เป็น 102 % ซึ่งมีความหมายว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น 2 %
Market mechanism กลไกตลาด
market opportunity index ดัชนีโอกาสจากตลาด อัตราส่วนระหว่างการพัฒนาชนิดของผลิตภัณฑ์ต่อการพัฒนายี่ห้อของผลิตภัณฑ์
Market power (1)อำนาจตลาดของบริษัท ที่สามารถกำหนดราคาของสินค้าหรือการบริการในตลาดให้สูงขึ้นได้โดยไม่เสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง 
(2) อำนาจของประเทศหนึ่งๆ ที่มีอิทธิพลต่อราคาสินค้าในโลกโดยการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการค้าของตน
Market price ราคาตลาด หมายถึง ราคาทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีการซื้อขายหรือประกาศขายอยู่ในตลาดหนึ่งๆ เป็นราคาที่กำหนดขึ้นโดยความต้องการที่จะซื้อทั้งสิ้น (market demand) กับความต้องการที่จะขายทั้งสิ้น (market supply) ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ราคาตลาดจะเกิดขึ้นจากการตัดกันของเส้นอุปสงค์ (demand) ของตลาดตัดกับเส้นอุปทาน (Supply) ของตลาด
Market rate อัตราตลาด เป็นอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราในท้องตลาด
Market Structure โครงสร้างตลาด เป็นวิธีทางที่ผู้จัดหาและผู้ซื้อมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อกำหนดราคาและปริมาณซื้อขาย โครงสร้างตลาดที่ใช้กันอยู่ในทฤษฎีทางการค้ามีอยู่ 4 แบบได้แก่ ตลาดการแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ผลิตน้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
Markup (1) ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การขึ้นราคา หรือ ราคาที่สูงกว่าเดิม 
(2) ในความหมายที่ใช้ในองค์การค้าโลก (WTO) ใช้ในกรณีที่ใช้ในการคิดภาษีสูงกว่าอัตราที่กำหนด
Marshall Plan แผนของมาร์แชลล์ (George Marshall) เพื่อเป็นการยับยั้งการแผ่อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ เมื่อ พ.ศ. 2490 เพื่อช่วยฟื้นฟูประเทศในยุโรปตะวันตกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาในระยะ 4 ปี ประเทศสมาชิก จะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งในรูปของเงินกู้ระยะยาวและเงินให้เปล่า เงินช่วยเหลือจะนำไปใช้ในโครงการต่างๆ เช่น การสร้างถนน สะพาน โรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาได้พัฒนาจนกลายเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Marxist ลัทธิมาร์กซ์ ของคาร์ล มาร์กซ์
Matching grant ทุนสนับสนุนสมทบ
mature economy เศรษฐกิจที่โตเต็มที่แล้ว เช่นประเทศในแถบยุโรปตะวันตก เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีอัตราการเพิ่มประชากรเป็นศูนย์หรือติดลบ อันทำให้จำนวนประชากรคงที่หรือลดลง, ระบบเศรษฐกิจที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ มีการใช้จ่ายในการสร้างสาธารณูปโภคในอัตราส่วนลดลง และมีการใช้จ่ายในการบริโภคในอัตราที่เพิ่มขึ้น
Maximum (minimum) price system (for imports) ราคาสินค้าที่ประกาศโดยผู้มีอำนาจของประเทศผู้นำเข้า หากว่าราคาที่นำเข้าสูง (minimum: ต่ำกว่า) กว่าราคาที่กำหนด ก็จะเข้าสู่ตลาดในประเทศไม่ได้ ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ประกาศที่ต่ำที่สุดทำให้เกิดการปกป้องทางการค้า เช่นการเพิ่มภาษีหรือการกำหนดปริมาณการนำเข้า คำอื่นๆ ที่มีความหมายเช่นเดียวกันได้แก่ basic import price, minimum import price, reference price, and trigger price.
MEA Multilateral Environmental Agreement หรือกฎหมายพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม โดยเป็นกลไกสําคัญที่ใช้ตอบโต้ประเทศทั้งประเทศสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า เพื่อใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศของตน
Memorandum of Agreement (MOA) บันทึกความตกลง
Memorandum of Understanding (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
Mercantilism (1) ลัทธิพาณิชย์นิยม คคือลัทธิที่สนับสนุนให้รัฐมีบทบามควบคุมและแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สำหรับส่งเสริมการสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศโดยส่วนรวม เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ 
(2) ลัทธิทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่นำมาสู่ลัทธิชาตินิยม พยายามสร้างผลประโยชน์ของประเทศตนให้สูงที่สุด โดยไม่คำนึงถึงประเทศอื่น 
(3) เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการนำเข้าให้น้อยกว่าการส่งออก นำเข้่าสินค้าวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้าโดยไม่ต้องเสียภาษี หรือการตั้งกำแพงภาษีเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศ ควบคุมค่าจ้าง ราคา และคุณภาพสินค้าอย่างเคร่งครัด
Merchandise Trade การค้าขายสินค้า (การนำเข้าและส่งออกสินค้า) ตรงกันข้ามกับการค้าขายการบริการ
MERCOSUR ตลาดร่วมตอนใต้ (เมอร์โคซูร์) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศ 4 ประเทศ คือ ปารากวัย บราซิล อาร์เจนตินา และอุรุกวัย โดยประเทศชิลีได้เข้ามาเป็นสมาชิกสมทบในปี ค.ศ. 1996 และประเทศโบลิเวียเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบในปี ค.ศ. 1997
merger การควบคุมกิจการ การรวมกิจการหรือการรวมบริษัทตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเป็นกิจการเดียวภายใต้ชื่อของกิจการหรือบริษัทที่รับโอนมา
METI กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น METI ย่อมาจาก Ministry of Economy, Trade, and Industry เป็นกระทรวงที่ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ พลังของภาคเอกชน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์กับภายนอก นโยบายด้านพลังงาน และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
MFA Multifiber Arrangment เป็นข้อตกลงสิ่งทอระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ บรรลุการขยายตัวทางการค้า กําจัดอุปสรรคการค้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ส่งเสริมการพัฒนาการค้าที่เสมอภาค และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับตลาดของทั้งประเทศผู้ส่งออกและนําเข้า ซึ่งข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2005
MFN Most Favoured Nations คือการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง เป็นการไม่เลือกปฏิบัติทางการค้ากัับประเทศคู่ค้า
MFN rate (MFN tariff) อัตราภาษีปกติ ที่ประเทศสมาชิกของแกตต์และองค์การค้าโลกให้ประเทศสมาชิกชำระแก่ประเทศนั้นๆ
Middle product สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (Intermediate good) สินค้าที่ผ่านกระบวนการบางอย่างและยังต้องผ่านกระบวนการอื่นๆอีกก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้าย
Ministerial การประชุมระดับรัฐมนตรี หากคำนี้ปรากฏขึ้นในเรื่องของแกตส์ (GATT) และองค์การค้าโลก (WTO) หมายถึง การประชุมของรัฐมนตรีการค้าของประเทศสมาชิก
ministerial เกี่ยวกับรัฐมนตรี
Mixed economy ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการทำงานของกลไลตลาดแบบทุนนิยมเป็นพื้นฐาน บวกกับการแทรกแซงของรัฐเป็นบางด้าน โดยที่ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สำคัญๆจะเป็นของรัฐ การที่รัฐต้องเข้าแทรกแซงเศรษฐกิจเป็นบางส่วน เนื่องจากรัฐยังไม่สามารถพัฒนาระบบกฏหมายและการบังคับใช้กฏหมายให้สมบูรณ์ได้
Mode of Supply รูปแบบการค้าบริการ เป็นคำที่ใช้ในความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) เพื่อระบุประเภทของสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ผู้จัดหาจำหน่ายแก่ผู้ซื้อ
Monetary Integration การบูรณาการหรือการรวมกลุ่มทางการเงิน คือการที่ประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไปใชเงินสกุลเดียวกัน เช่น ยูโร
Monetary policy นโยบายการเงิน เป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจหรือรายได้ประชาชาติ นโยบายนี้ควบคุมโดยธนาคารกลาง สำหรับเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
Monetary Union สหภาพการเงิน ได้แก่การที่ประเทศ 2 ประเทศขึ้นไปใช้เงินสกุลเดียวกัน เช่น ยูโร ของสหภาพยุโรป
Money Market (1) ตลาดเงิน แหล่งเงินทุนระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 
(2) หลักทรัพทย์หรือเอกสารทางการเงิน เป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยงต่ำ 
(3) ตั่วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง
money supply ปริมาณเงิน จำนวนเงินทั้งหมดอันมีใช้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
Monopolistic มีอำนาจในการตั้งราคา
Monopolistic competition โครงสร้างตลาดแบบกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดที่ผู้ขายมีจำนวนมาก แต่ผู้ขายแต่ละคนขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน แต่ละคนสามารถกำหนดราคาและบปริมาณการผลิตเอง แต่ยังเป็นส่วนน้อยเกินกว่าที่จะกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ขายหรือผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกัน
monopolistic market ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ประกอบด้วยผู้ขายมากรายที่เสนอขายสินค้าแตกต่างกัน จำนวนคู่แข่งมีน้อย ผู้ขายแต่ละรายมรอิสระในการกำหนดราคาสินค้าของตัวเอง แต่ผู้ขายต้องระวังผลกระทบจากปฏิกริยาของคู่แข่งขันอยู่เสมอ
Monopoly ตลาดผูกขาด โครงสร้างตลาดที่มีผู้ขายเพียงรายเดียว
Monosony โครงสร้างตลาดที่มีผู้ซื้อเพียงรายเดียว
Multilateral พหุภาคี แปลว่า ที่ประกอบด้วยหลายฝ่ายหรือหลายด้าน
Multilateral Agreement ข้อตกลงระหว่างประเทศหลายประเทศ หรือที่เรียกกันว่า ข้อตกลงพหุภาคี
Multilateral Agreement on Investment (MAI) ข้อตกลงพหุภาคีทางการค้า ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี ได้พยายามสร้างระเบียบข้อบังคับทางการค้า แต่การเจรจาล้มเหลวและถูกระงับชั่วคราวเมื่อปี ค.ศ. 1998
Multinational Corporation (MNC) บรรษัทข้ามชาติ บริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าและบริการในหลายประเทศ บริษัทอันมีสำนักงานใหญ่ในหนึ่งประเทศ มีการดำเนินการในประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ
Multinational Enterprise (MNE) บริษัทที่มีกิจการอยู่ในประเทศอื่นๆ หลายประเทศ (ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป) โดยปกติแล้วคำว่า MNE จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า MNC (Multinational Corporation)
Mutual Recognition การรับรองซึ่งกันและกัน เป็นการให้การรับรองว่าสินค้าของประเทศหนึ่งผ่านมาตรฐานสินค้าของอีกประเทศหนึ่ง บ่อยครั้งการรับรองซึ่งกันและกันนี้จะอยู่บนพื้นฐานของความตกลงระหว่างประเทศหากมาตรบานนั้นเป็นข้อบังคับระหว่างกัน
Mutual Recognition Agreement (MRA) การทำความตกลงยอมรับร่วม หมายถึง ความตกลงที่เสนอให้คู่ค้าแต่ละฝ่ายยอมรับมาตราฐานและการตรวจสอบสินค้าของกันและกันในการทำการค้าระหว่างประเทศ และเกิดขึ้นเมื่อประเทศคู่ค้ามีมาตราฐานบังคับที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละประเทศจะเปรียบเทียบมาตราฐาน และวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแต่ละชนิดที่จะทำการค้าของประเทศคู่ค้า โดยที่ไม่ต้องตรวจสอบและรับรองซ้ำอีกต่อไป
JoomSpirit