M

 

 • mandate

  อาณัติ
   
   
 • mandated territories

  อาณาเขตในอาณัติ
   
   
 • mandatory provision

  บทบัญญัติบังคับ
   
   
 • mandatory state

  รัฐผู้ใช้อาณัติ
   
   
 • MAP (Madagascar Action Plan)

  แผนปฏิบัติการมาดากัสการ์

  เป็นแผนพัฒนาประเทศมาดากัสการ์ที่เป็นรูปธรรมฉบับแรกนับตั้งแต่มาดากัสการ์ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2503 รัฐบาลมาดากัสการ์ ได้รับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มาจากแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เป้าหมายหลักของ MAP ได้แก่ การพัฒนาระบบคมนาคม การพัฒนาชนบท การปรับปรุงระบบสาธารณสุข และการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

   
 • marginalisation (marginalization)

  การถูกเบียดตกขอบ

  สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออนาคตการพัฒนาและเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่มีบูรณาการ (integration) เพิ่มขึ้น

  สภาพการณ์ดังกล่าวมักถูกมองว่าเกิดขึ้นควบคู่ไปกับโลกาภิวัตน์ และประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดมีโอกาสเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาวการณ์นี้ เนื่องจากประสบความยากลำบากในการปฏิบัติตามพันธกรณีการเปิดเสรีทางการค้า กอปรกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ประเทศเหล่านี้พึ่งพาตกต่ำลง

   
 • maritime casualities

  ความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางทะเล
   
   
 • Marshall Plan

  แผนการมาร์แชล

  ในโอกาสวันประสาทปริญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1947 ยอร์ช ซี.มาร์แชล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สมัยนั้น ได้กล่าวอยู่ตอนหนึ่งในสุนทรพจน์ว่า

  "สหรัฐอเมริกาควรจะทำทุกอย่างเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เพื่อช่วยให้ดินแดนต่าง ๆ ในโลกได้กลับคืนสู่ภาวะปกติทางเศรษฐกิจ เพราะหากปราศจากภาวะดังกล่าว โลกก็จะไม่มีเสถียรภาพที่สถาพร นโยบายของสหรัฐฯ มิได้มุ่งจะเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศใดหรือลัทธิใด หากมุ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อความหิวโหย ความยากจน ความสิ้นหวัง และความยุ่งเหยิง การที่จะให้สหรัฐอเมริการับภาระในการจัดวางโครงการแต่ฝ่ายเดียว เพื่อช่วยให้ทวีปยุโรปสามารถช่วยตนเองทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ นับว่ายังไม่เหมาะสมและถูกต้องนัก ควรจะให้เป็นภาระหน้าที่ของชนชาวยุโรปทั้งหลายเอง บทบาทของสหรัฐฯ ควรจะเป็นเพียงผู้เสนอให้ความความช่วยเหลือฉันมิตร ในการร่างโครงการช่วยเหลือทวีปยุโรป และให้ความสนับสนุนแก่โครงการนั้น ตราบที่โอกาสจะเอื้ออำนวยต่อการกระทำเช่นนั้นได้"

  จากสุนทรพจน์ข้างต้น พอจะเข้าใจจุดประสงค์สำคัญของสหรัฐอเมริกาได้ไม่ยากว่า ไม่ต้องการให้ทวีปยุโรป ซึ่งกำลังอ่อนแอโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจหลังจากเสร็จสงครามใหม่ ๆ ต้องตกไปอยู่ใต้อำนาจครอบงำของฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นเอง

   
 • MDGs

  การไกล่เกลี่ย
   
   
 • MDGs (Millennium Development Goals)

  เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
   
   
 • meeting in camera

  การประชุมภายในเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
   
   
 • member of the administrative and technical staff

  บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ

  คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนซึ่งทำงานเกี่ยวกับบริการฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการของคณะผู้แทน

   
 • member of the diplomatic staff

  บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูต

  คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนซึ่งมีตำแหน่งทางทูต

   
 • member of the mission

  บุคคลในคณะผู้แทน

  คือ หัวหน้าคณะผู้แทนและบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทน

   
 • member of the service staff

  บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

  คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนในฝ่ายบริการรับใช้ของคณะผู้แทน

   
 • member of the staff of the mission

  บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทน

  คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูต คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและ ฝ่ายวิชาการ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของคณะผู้แทน

   
 • memorandum

  บันทึก
   
   
 • MERCOSUR (Southern Common Market (Mercado Común del Sur : MARCOSUR หรือ Mercado Commun do Sul : MERCOSUL))

  กลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง

  ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2534 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย โดยมีโบลิเวียและชิลีเป็นสมาชิกสมทบ

   
 • MFA (Ministry of Foreign Affairs)

  กระทรวงการต่างประเทศ

  ในแต่ละประเทศอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป อาทิ Department of State ของสหรัฐอเมริกา (Secretary of State รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ) Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ของออสเตรเลีย Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) ของนิวซีแลนด์ เป็นต้น

   
 • MFA's Press Release

  ข่าวสารนิเทศ

  ซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของกระทรวงการ ต่างประเทศที่สื่อมวลชนควรรับทราบและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

   
 • MGC (Mekong - Ganga Cooperation)

  ความร่วมมือแม่นำโขง - คงคา

  ริเริ่มขึ้นเมื่อกรกฎาคม พ.ศ.2543 ที่กรุงเทพฯ มีสมาชิก 6 ประเทศ คือกัมพูชา อินเดีย ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับประเทศในลุ่มแม่น้ำคงคาในด้านการท่องเที่ยว การศึกษาวัฒนธรรม และคมนาคมขนส่งโดยอาศัยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และเป็นยุทธศาสตร์เชื่อมโยง GMS (จีน) ไปสู่อินเดีย

   
 • MI ( Mekong Institute)

  สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
   
   
 • militia

  พลเรือนติดอาวุธ
   
   
 • Millennium Summit

  การประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ

  การประชุมสุดยอดของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2543 (ค.ศ. 2000) เพื่อให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหประชาชาติในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ที่ประชุมยืนยันพันธกรณีร่วมกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สหประชาชาติในการดำเนินการเรื่องสำคัญของมนุษยชาติ ดังระบุไว้ในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration)]

   
 • Mine Ban Convention

  อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
   
   
 • Minister-in-Attendance

  รัฐมนตรีเกียรติยศ ที่จัดให้ประจำบุคคลสำคัญระดับหัวหน้ารัฐบาลขึ้นไปที่มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล
   
   
 • Ministry of Foreign Affairs's Spokesman (MFA's Spokesman)

  โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

  ซึ่งอธิบดีกรมสารนิเทศทำหน้าที่โดยตำแหน่ง

   
 • MINNA (Major Non-NATO Ally)

  พันธมิตรหลักนอกสนธิสัญญานาโต
   
   
 • MNLF (Moro National Liberation Front)

  แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (ในฟิลิปปินส์)
   
   
 • model agreement

  ความตกลงแม่แบบ
   
   
 • model law

  กฎหมายแม่แบบ
   
   
 • moratorium

  ประกาศพัก/ระงับชั่วคราว
   
   
 • morning coat

  ชุดพิธีการกลางวัน

  ที่มีลักษณะเป็นเสื้อสูทกางยาวสีดำ กางเกงลาย เสื้อเชิ้ตสีขาว ผ้าผูกคอ (necktie) สีเทาเงิน สีขาว หรือลายดำ-ขาว มีหมวกและถุงมือ ใช้สำหรับงานที่เป็นพิธีทางการสำคัญ เช่น การ เข้าเฝ้าฯ ถวายสาส์น พิธีศพ หรือพิธีสมรสในตอนเที่ยงหรือบ่าย

   
 • Most Favoured Nation (MFN) Treatment

  การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง

  (ใช้ในวงการกฎหมายระหว่างประเทศ)

   
 • MOU (Memorandum of Understanding)

  บันทึกความเข้าใจ

  ในทางปฏิบัติระหว่างประเทศถือเป็นสนธิสัญญาชนิดหนึ่ง

   
 • MRA ( Mutual Recognition Arrangement )

  ความร่วมมือเพื่อการยอมรับร่วม
   
   
 • MRC (Mekong River Commission)

  คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
   
   
 • Multi-Polar

  มหาอำนาจหลายขั้ว
   
   
 • multilateralism

  ระบบพหุภาคี
   
   
 • Multiple Representation

  คือการเป็นตัวแทนประจำประเทศต่าง ๆ มากกว่าหนึ่งแห่ง

  ตามหลักทั่วไป รัฐหนึ่งจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งให้ไปประจำเพียงรัฐเดียวในตำแหน่งเอกอัครราชทูต แต่มาในทุกวันนี้ เนื่องจากงบประมาณของประเทศมีจำกัด จึงเป็นธรรมเนียมแพร่หลายที่จะตั้งให้เอกอัครราชทูตคนเดียวไปประจำปลายประเทศได้ในเวลาเดียวกัน ยกเว้นแต่ว่ารัฐผู้รับหนึ่งใดจะแสดงการคัดค้านอย่างแจ้งชัดเอกอัครราชทูตคนเดียวกัน ซึ่งไปประจำอยู่หลายประเทศนั้น จะมีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence) อยู่ในนครหลวงของเพียงประเทศหนึ่ง ส่วนในประเทศที่เหลือที่เขาเป็นเอกอัครราชทูตประจำอยู่ด้วยนั้น เขาไปพำนักอยู่เพียงระยะเวลาจำกัดเป็นพัก ๆ

  รัฐผู้ส่งจะมีคณะผู้แทนทางการทูตของตนไปประจำ ณ นครหลวงของแต่ละประเทศเหล่านั้น ตัวหัวหน้าคณะแต่ละแห่งจะมีตำแหน่งเรียกว่า อุปทูตชั่วคราว (Chargés d'affaires ad interim) เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ดังนี้

       "1. หลังจากที่ได้บอกกล่าวแก่รัฐผู้รับที่เกี่ยวข้องตามสมควรแล้ว นอกจากจะมีการคัดค้านอย่างชัดแจ้งโดยรัฐผู้รับรัฐใดรัฐหนึ่ง รัฐผู้ส่งอาจแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทน หรือแต่งตั้งบุคคลใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตแล้วแต่กรณี ไปยังมากกว่ารัฐหนึ่งก็ได้

       2. ถ้ารัฐผู้ส่งแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทนไปยังรัฐอื่นหนึ่งรัฐหรือมากกว่านั้น รัฐผู้ส่งอาจสถาปนาคณะผู้แทนทางการทูตโดยมีอุปทูตชั่วคราวเป็นหัวหน้าในแต่ละรัฐที่หัวหน้าคณะผู้แทนไม่มีที่นั่งทำงานของตนเป็นประจำก็ได้

       3. หัวหน้าคณะผู้แทน หรือบุคคลใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตของคณะผู้แทน อาจกระทำการในฐานะเป็นผู้แทนของรัฐผู้ส่งในองค์การระหว่างประเทศใดก็ได้"

   
 • Muslim World League (Rabita)

  สันนิบาตมุสลิมโลก

  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนอิสลามที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและเผยแพร่ศาสนาอิสลาม และปกป้อง สิทธิประโยชน์ของชาวมุสลิมทั่วโลก

   
 • mutual consent

  ยินยอมร่วมกัน
   
   
 • mutual legal assistance

  ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา

 

 

ที่มา: หนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

JoomSpirit