K

  • KBE (Knowledge-based Economy)

การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาความรู้
 

 

ที่มา: หนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

JoomSpirit