F

face value มูลค่าที่ตราไว้
Factor endowment ปริมาณของปัจจัยการผลิตที่ประเทศมีอยู่ สภาวะที่ยังไม่มีการพิจารณาว่า เป็นปัจจัยการผลิตที่อุดม สมบูรณ์ หรือขาดแคลนตามนัยของทฤษฎีการค้าเฮกเชอร์-โอห์ลิน
Factor of production ปัจจัยการผลิต เป็นสภาวะที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ
fair market value มูลค่าตามราคาตลาดที่เป็นธรรม
Fair trade การค้าที่เป็นธรรม ปราศจากอุปสรรคในการทำการค้าโดยเสรี
Fair-trade law กฏหมายที่ห้ามไม่ให้ผู้ขายขายสินค้าตัดราคากัน
farm subsidies (agricultural subsidies) เงินอุดหนุนการเกษตร
Fast Track เป็นกฏหมายที่ออกโดยสภาคองเกรส สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายและขั้นตอน ในการเจรจาจัดทำความตกลงทางการค้า รวมทั้งกำหนดกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลการเจรจา จัดทำความตกลงทางการค้า กฏหมายดังกล่าวให้อำนาจอย่างเต็มที่แก่รัฐบาลสหรัฐ ปัจจุบันเรียกว่า อำนาจในการส่งเสริมการค้า (Trade Promotion authority)
FDI Foreign Direct Investment หรือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เป็นการเข้ามาถือสิทธิ์หรือเข้ามาลงทุนโดยการซื้อหรือสร้าง ทรัพย์สินจากประเทศอื่นในประเทศเจ้าบ้าน (host country)
Federal Reserve Bank ธนาคารกลางของอเมริกา
Federal Trade Commission (FTC) คณะกรรมการการค้าของรัฐบาล พิจารณากฏหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ควบคุมการแข่งขันทาง การค้าที่ไม่ยุติธรรม
fee ค่าธรรมเนียม, ค่าบริการ
Fiat money เงินตราที่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง
Fiduciary loan เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน
Finance company บริษัทเงินทุน หรือแหล่งเงินส่วนใหญ่ได้มาจากการระดมทุนจากประชาชน โดยผ่านการออกหุ้นกู้หรือ ตราสารหนี้ต่างๆ ให้สินเชื่อเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆ และเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากลูกค้าในอัตราสูงกว่า ธนาคาร เป็นสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
Financial intermediaries สื่อกลางทางการเงิน หน้าที่ของสถาบันการเงินในการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินออม และผู้ต้องการลงทุน
Financial year ปีงบประมาณ
Finished goods สินค้าสำเร็จรูป
Fiscal control การควบคุมทางการเงินของรัฐ
Fiscal deficit การขาดดุลการคลัง
Fiscal instrument เครื่องมือการบริการการคลังของรัฐบาล
Fiscal monopoly การผูกขาดเพื่อหารายได้
Fiscal Policy นโยบายการคลัง เกี่ยวกับการซื้อ การถ่ายโอนของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายภาษี โดยปกติจะเน้นไปที่สินค้าที่จำหน่าย ผู้อาศัย และบริษัทภายในประเทศ
Fiscal year ปีการเงิน, ปีงบประมาณการเงิน
Fixed cost ต้นทุนคงที่คือ ต้นทุนที่บริษัทหนึ่งๆ จ่าย เมื่อบริษัทผลิตและไม่เกี่ยวกับผลผลิตที่ออกมา เช่่นต้นทุนในการซื้อที่ดินทำโรงงาน ตุ้นทุนในการสร้างโรงงาน
Fixed exchange rate อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ มีความหมายเดียวกับคำว่า pegged exchange rate เป็นการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่กำหนดค่าเสมอภาค (parity) ของเงินแต่ละสกุลไว้ โดยเทียบกับทองคำหรือเงินดอลลาร์ หรือเงินสกุลหลักอื่นๆ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวขึ้นลงภายในขอบเขตจำกัด เช่นก่อนเกิดวิกฤตทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 26 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
Flat cost ราคาซึ่งไม่รวมส่วนลด หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
flat cost (first cost, prime cost) ต้นทุนขั้นต้น
Flexible tariff อัตราภาษีศุลกากรที่ไม่กำหนดตายตัว
Flight of capital การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนออกไปไว้ยังต่างประเทศ
floating debt (short-term debt) หนี้ระยะสั้น
Floating exchange rate (Flexible exchange rate) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศ ค่าของเงินจะมีความผันผวนสูง
forced loan การบังคับให้กู้
foreign currency เงินตราต่างประเทศ
Foreign Debt หนี้ต่างประเทศ
foreign income รายได้จากต่างประเทศ
Foreign Investment Argument for Protection การใช้มาตรการการป้องกันเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ
Foreign Trade Zone เขตการค้าต่างประเทศ เป็นเขตที่สินค้านำเข้าสามารถเก็บไว้ในคลังสินค้าเข้าผ่านกระบวนการต่างๆ โดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า ชื่ออื่นๆ ได้แก่ Free Zone, Free port, หรือ boned warehouse ดูที่ Export processing zone.
Formula Approach สูตรการลดภาษี เป็นวิธีการในการต่อรองลดภาษีหรือการกีดกันอื่นๆทางการค้า โดยใช้หลักเกณฑ์ ทั่วๆไป (สูตร)
forward exchange การซื้อขายเงินตราล่วงหน้า
forward exchange rate อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้า
Forward rate อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
forwarder ผู้ส่งสินค้า
forwarn integration บูรณาการเดินหน้า
Framework Agreements กรอบความตกลงของ GATT เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการค้าระหว่างประเทศ เป็นผลมาจากการเจรจารอบโตเกียว
franchise tax ภาษีสิทธิพิเศษ
free economy ระบบเศรษฐกิจเสรี
Free On Board เงื่อนไขการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาะการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้
Free on board pricing (f.o.b) หรือ f.o.b. pricing เป็นการตั้งราคาสินค้าแบบราคาที่ผู้ขายลงเรือไม่รวมค่าระวางและค่าประกันภัย
Free Trade การค้าเสรี จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีอุปสรรคทางการค้าเช่น ภาษ๊หรือมาตรการการกีดกันที่ไม่ใช่การค้า สำหรับการค้าสินค้าที่มีความเหมือนกันหรือสินค้าชนิดเกียวก้น การค้าเสรีหมายถึงการที่ราคาสินค้าภายในประเทศจะต้องเท่ากับราคาสินค้าในต่างประเทศ
Free Trade Agreement ข้อตกลงทางการค้าเสรี เป็นสนธิสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไปเพื่อจัดตตั้งเขตการค้าเสรี
Free Trade Area เขตการค้าเสรี การค้าระหว่างประเทศที่รัฐบาลไม่ได้ควบคุม หรือได้รับความยกเว้นภาษีศุลกากร
Free Trade Area of Americas (FTAA) เขตการค้าเสรีในภูมิภาคอเมริกา เป็นการทำข้อตกลงพิเศษทางการค้าของประเทศในซีกโลกตะวันตกเกือบทั้งหมด ยกเว้นประเทศคิวบา
FTA Free Trade Area หรือ เขตการค้าเสรี
FTAAP (Free Trade Area of Asia Pacific) เขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก
Full scale negotiation การเจรจาอย่างเต็มรูปแบบ
function discount (trade discount) ส่วนลดการค้า
functional debt (funded debt, public debt) หนี้สาธารณะ
Future Market ตลาดซื้อขายล่วงหน้า นั่นคือ ผู้เข้าร่วมสัญญา่าจะซื้อขายเงินในวันที่กำหนดในอนาคต (ไม่ใช่วันนี้) ในราคาที่ตกลงกันวันนี้ (ในปัจจุบัน)
JoomSpirit