E

earmarked tax ภาษีเฉพาะอย่าง
East Asia Emergency Rice Reserve (EAERR) โครงการนำร่องเพื่อระบบการสำรองข้าวในเอเชียตะวันออก
EC ตลาดร่วมยุโรป
ECCAS ย่อมาจาก Economic Community of Central African States ประกอบไปด้วยประเทศแองโกลา บุรุนดี แคเมอรูน อัฟริกากลาง ชาด คองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อีควอเรียวกินี กาบอง รวันดา เซาโตเมและปรินซิเป
Economic and Monetary Union (EMU) สหภาพเศรษฐกิจและการเงิน ก่อตั้งในปี 1999 จากผลของสนธิสัญญามาสทริช สมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจและการเงินจะใช้หน่วยเงินตราเดียวกันคือ เงินสกุลยูโร
Economic equilibrium ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ
economic geography ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic goods เศรษฐทรัพย์ ทรัพย์ที่ใช้ในการบำบัดความต้องการของมนุษย์ มีปริมาณจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการ และมีราคาซื้อขาย
Economic indicator ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
Economic Integration การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มจากการลดอุปสรรคทางการค้าจนไปถึงการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และแรงงาน รวมทั้งการใช้กฏหมาย กฏเกณฑ์ และมาตรฐานเดียวกัน รูปแบบการรวมกลุ่มที่เห็นโดยทั่วๆไปได้แก่ การเปิดเสรีทางการค้า (FTAs) และตลาดร่วม
Economic Needs Test มาตรการข้อกำหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจ
Economic public sector เศรษฐกิจส่วนรัฐบาล
Economic reform การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
Economic sanction การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
Economic Union สหภาพเศรษฐกิจ ประเทศที่อยู่ในสหภาพเศรษฐกิจจะใช้เงินสกุลเดียวกัน มีนโยบายอื่นๆ เช่นนโยบายการคลัง การเงิน หรือสวัสดิการเดียวกัน เป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่แนบแน่นที่สุด
Economies of scale การประหยัดจากขนาดการผลิต ยิ่งหน่วยการผลิตยิ่งผลิตสินค้ามากขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยสินค้าจะยิ่งลดลง
Economies of scope การประหยัดที่เกิดจากบริษัทสามารถผลิตสินค้าออกขายได่หลายประเภทจากปัจจัยการผลิตชนิดเดียวกัน
ECOSOC Economic and Social Council. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในด้านที่เกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย
ECOWAS Economic Community of West African States หรือ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก ประเทศสมาชิกได้แก่ เบนิน บูกินา ฟาร์โซ โกติวัวร์ แกมเบีย กานา กินี กินี-บิซเซา ไลบีเรีย มาลี ไนเจอร์ ไนจีเรีย เซเนกัล เซียร์รา-ลีออน และโตโก
EEC ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป การรวมกลุ่มในระดับสหภาพศุลกากรที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 ตามสนธิสัญญากรุงโรม โดยมีสมาชิกในยุโรป 6 ประเทศได้แก่ เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ลักแซมเบอร์ก และเนเธอร์แลนด์ ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นประชาคมยุโรป (European Community) ในปีค.ศ. 1967 และสหภาพยุโรปในปี 1992
EEP Export Enhancement Programme หรือ โครงการอุดหนุนการส่งออก
Effective Rate of Protection อัตราขนาดของความคุ้มครองที่แท้จริง เป็นการวัดความคุ้มครองที่เกิดขึ้นโดยการจำกัดการนำเข้า
Effective rate of tax, average rate of tax อัตราภาษีที่แท้จริง อัตราภาษีถัวเฉลี่ย
Effective tax rate อัตราภาษีที่จ่าย
EFTA Iceland, liechtenstein, Norway and Switzerland.
EFTA European Free Trade Association หรือ สมาคมการค้าเสรียุโรป มีสมาชิกดังนี้ ไอซ์แลนด์ ลิกเกนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิสเซอร์แลนด์
embargo (1) การกักกันเรือสินค้า (2) การห้ามนำสินค้าเข้าหรือห้ามส่งออก
Emergency Action สิทธิข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรการคุ้มกันชั่วคราวในกรณีที่มีการนำเข้ามากผิดปกติ และสามารถจำกัดการนำเข้าเพื่อจุดประสงค์ในการแก้ไขการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ หรือในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นทั่วไป เช่น เพื่อรักษาสุขภาพของประชาชน สัตว์ และพืช เพื่อศีลธรรมอันดี และเพื่อความมั่นคงภายใน เป็นต้น
Emerging Market ตลาดเกิดใหม่
Enabling Clause เป็นผลของการตัดสินใจของ GATT ในปี ค.ศ. 1971 ในเรื่องของการปฏิบัติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง การปฏิบัติที่แตกต่าง การพึ่งพาอาศัยกัน และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบของประเทศกำลังพัฒนา
entrepreneur ผู้ริเริ่มดำเนินการ ผู้ประกอบการ
ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
Escape Clause ข้อยกเว้นชั่วคราวจากการปฏิบัติตาม GATT ภายใต้สภาวะฉุกเฉิน มีความหมายเดียวกับคำว่า Safeguard Action ตามข้อตกลงของ GATT มาตราที่ 19 (GATT art. XIX.)
EST Environmentally- Sound Technology หรือ เทคโนโลยีที่ไม่เป็นภัยต่อ สิ่งแวดล้อม
EST&P Environmentally-sound technology and products หรือ เทคโนโลยีและ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
EU Environmentally-sound technology and products หรือ เทคโนโลยีและ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
EU (25) สหภาพยุโรปก่อนปี 2007 (พ.ศ. 2550) ประกอบด้วยประเทศ ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ค, เดนมาร์ก, เอสโทเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศษ, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวียร์, ลิทัวเนีย, ลักแซมเบอร์ก, มอลตาร์, เนเธอแลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกต, สโลเวเนีย, สโลวัก, สเปน, สวีเดน, และสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์
EU 27 หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2007 (พ.ศ. 2550) สหภาพยุโรปได้มีการรับสมาชิกเพิ่มอย่างเป็นทางการอีก 2 ประเทศ ได้แก่ โรมาเนีย และบัลเกเรีย ทำให้สมาชิก EU เพิ่มจาก 25 ประเทศ เป็น 27 ประเทศ สมาชิก EU 27 ประกอบด้วย ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ค, เดนมาร์ก, เอสโทเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศษ, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวียร์, ลิทัวเนีย, ลักแซมเบอร์ก, มอลตาร์, เนเธอแลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกต, สโลเวเนีย, สโลวัก, สเปน, สวีเดน, และสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์, โรมาเนีย, บัลเกเรีย
Euro Zone ประเทศที่อยู่ในสหภาพเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Monetary Union:EMU) นั่นคือ กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปที่เป็นสมาชิก EU ที่ใช้เงินสกุลเดียวกันคือเงินยูโร ปัจจุบันมีอยู่ 13 ประเทศได้แก่ เบลเยี่ยม กรีซ สเปน ไอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย โปรตุเกส เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สโลเวเนีย และฟินแลนด์
Europe ทวีปยุโรป ประกอบด้วยสหภาพยุโรป 27 ประเทศ ได้แก่ โรมาเนีย และบัลเกเรีย ทำให้สมาชิก EU เพิ่มจาก 25 ประเทศ เป็น 27 ประเทศ สมาชิก EU 27 ประกอบด้วย ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ค, เดนมาร์ก, เอสโทเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศษ, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวียร์, ลิทัวเนีย, ลักแซมเบอร์ก, มอลตาร์, เนเธอแลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกต, สโลเวเนีย, สโลวัก, สเปน, สวีเดน, และสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์, โรมาเนีย, บัลเกเรีย และส่วนอื่นๆ ของยุโรป ได้แก่ ยุโรปตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวิสเซอร์แลนด์และลิกเกนสไตน์, และประเทศทางตอนใต้ของยุโรปตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศ แอลเบเนีย, บอสเนีย์และเฮอร์ไซโกวีนา, โครเอเทีย, อดีตยูโกสลาเวีย, มาเซโดเนีย, เซอร์เบีย, มอนเตเนโกร, ตุรกี และดินแดนอาณานิคมอื่นๆ ของประเทศในยุโรป
Europe Agreement ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก
European Common Market ตลาดร่วมยุโรป
European Union (EU) สหภาพยุโรป คือกลุ่มประเทศยุโรปที่เลือกที่จะบูรณาการกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงการตั้งสหภาพศุลกากรและการสร้างและใช้กฏข้อบังคับร่วมกัน และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 สหภาพยุโรปมีสมาชิกทั้งสิ้น 27 ประเทศ
Even pricing การตั้งราคาแบบเลขคู่
Everything but Arms (EBA) สิทธิพิเศษปลอดภาษีและปลอดโควต้าสินค้านำเข้าทุกชนิด ยกเว้นอาวุธยุทโธปกรณ์
Ex interest ไม่มีดอกเบี้ย
ex-quay (ex-dock) ราคาหน้าท่า
ex-ship ราคาข้างเรือ
Excess demand อุปสงค์ส่วนเกิน
Exchange Control กฎระเบียบเกี่ยวกับการปริวรรตเงินตรา ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางเกี่ยวกับการครอบครอง การซื้อ การขายเงินตราต่างประเทศ โดยทั่วไปจะใช้ในกรณ๊ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่และเมื่อธนาคารกลางไม่สามารถหรือไม่ยินยอมใช้อัตราที่เกิดจากการแทรกแซงของตลาดเงินตรา
Exchange rate อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
Excise duty, excite tax อากรสรรพสามิต
exclusive dealing ข้อตกลงแบบผูกขาด
exclusive distribution การจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียว
Exhaustion นโยบายของประเทสที่เกี่ยวกับการปกป้องสินค้านำเข้าจากปัญหาการนำเข้าซ้อน (Parallel import) ภายใต้สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของสิทธิภายในประเทศ สิทธิจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการขายสิทธในสินค้านั้นเป็นครั้งแรกภายในประเทศ และผู้ถือสิทธิอาจป้องกันการนำเข้าที่ไม่ได้รับอนุญาต ภายใต้การระงับสิทธิระหว่างประเทศ สิทธิจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการขายสิทธิในสินค้านั้นเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก
Eximbank (Export-Import Bank) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
exploitation การแสวงหาประโยชน์
export bounty เงินอุดหนุนการส่งออก
Export Cartel การรวมกลุ่ม (ประเทศหรือบริษัท) เพื่อผูกขาดสินค้าส่งออก
Export Promotion A strategy for economic development that emphasizes support for exports through removal of anti-export biases created by policy. May be associated with policies such as duty drawbacks, export subsidies, marketing support, or matching grants for exporteers.
export promotion การส่งเสริมการส่งออก
Export tariff, export tax ภาษีส่งออก
Export-Processing Zone (EPZ) เขตอุตสาหกรรมส่งออก ป็นพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นหลัก โดยสามารถจำหน่ายภายในประเทศได้เป็นบางส่วน
Exposed economy เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งการค้าระหว่างประเทศเป็นสำคัญ
Expropriation (Nationalisation) การริบหรือยึดกิจการโดยรัฐ
external convertibility ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลอื่น
External Debt หนี้ต่างประเทศ เป็นปริมาณหนี้ที่ประเทศเป็นหนี้ต่อต่างชาติ รวมทั้งหนี้ที่ต่อประเทศชาติ รัฐบาล และภาคเอกชน
external deficit การขาดดุลกับต่างประเทศ
external surplus การเกินดุลกับต่างประเทศ
external trade (foreign trade) การค้ากับต่างประเทศ
Externality หรือ Spillover effect คือ ผลกระทบภายนอก
Extractor เครื่องแยกกาก
JoomSpirit