D

Deadweight loss ความสูญเสียประโยชน์
Debase, debasement การลดส่วนผสมของโลหะมีค่า (เช่น โลหะเงิน และทองคำเป็นต้น) ในเหรียญกษาปณ์ให้ต่ำกว่าค่าของเงินที่ตราไว้ตามหน้าเหรียญ การกระทำเช่นนี้ มักก่อให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อติดตามมา ในปัจจุบัน ประเทศต่างๆไม่นิยมนำโลหะมีค่ามาทำเหรียญกษาปณ์ จึงไม่จำเป็นต้องมีการลดหรือเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของโลหะในการผลิตเหรียญกษาปณ์
Debt Crisis วิกฤตการณ์ชำระหนี้ สถานการณ์ที่รัฐบาลบางประเทศ เช่นบราซิล เม็กซิโก และประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าอื่นๆ เป็นหนี้มากกว่าความสามารถของระบบเศรษฐกิจที่จะชำระคืนได้ ทำให้เกิดหนี้สะสมอย่างน่าวิตก
Deceptive Pricing การตั้งราคาลวง ให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดคิดว่าราคาถูก เช่นตดป้ายราคาว่า ราคาเดิม 3,000 บาท ลดราคาเป็น 2,000 บาท เพื่อให้แลดูว่าลดราคามาก แต่ความจริงราคาเดิมแค่ 2,200 บาท
Decoupling การลดความช่วยเหลือ
Deep Integration การบูรณาการเชิงลึก
default ผิดข้อตกลง หรือการผิดนัดชำระเงิน
Deferred charges ค่าใช้จ่ายรอการจ่าย อาจจะยกไปจำหน่าย หรือตัดออกในงวดเดียวกัน หรือหลายงวดต่อมา ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า
Deferred tax ภาษีรอชำระ
Deficency Payment เงินชดเชยส่วนต่าง เป็นวิธีหนึ่งในการประกันราคาขั้นต่ำ โดยรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรในกรณีที่ราคาพืชผลในตลาดอยู่ต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่กำหนดไว้
Deficit การขาดดุล
Deflation ภาวะราคาลด, ภาวะเงินฝืด, ภาวะเงินตึงตัว เป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปต่ำลง ทำให้ระบบเศรษฐกิจหดตัว ระดับการผลิตลดลง และการว่างงานสูงขึ้น
Deflator ตัวปรับลด
Defunct หมดอายุ, ไม่มีผล, ล้มไปแล้ว
Degressive tax ภาษีอัตราถดถอย
Deindustrialization การลดความเป็นอุตสาหกรรมลง โดยหันเหความสำคัญที่การผลิต (อุตสาหกรรม) มาเป็นมุ่งความสำคัญที่ธุรกิจที่ให้บริการ
delegate ตัวแทน, ผู้แทน
demand ความต้องการ หรือ อุปสงค์
Demand oriented pricing การกำหนดราคาขาย ด้วยการถืออุปสงค์ของตลาดเป็นหลัก
Demand price ราคาอุปสงค์, ราคาเสนอซื้อ
Demand-pull inflation เงินเฟ้อที่ถึงอุปสงค์ เงินที่มากเกินไปสำหรับสินค้าที่มีอยู่ ดึงราคาสินค้าให้สูงขึ้น อุปทานของสินค้าจะถูกลดลงด้วยราคาสินค้าที่สูงขึ้น
demarketing การตลาดเพื่อลดความต้องการในสินค้า ใช้ในกรณีที่อุปสงค์มีสูงเกินไป ผู้บริโภคมีความต้องการมากไป จนเกิดความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัท ทำให้ขาดแคลนสินค้า
demographic เกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ, เพศ, รายได้, อาชีพ ฯลฯ
demonetization การยกเลิกเงินตรา
Demurrage (DEM) ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่าเสียเวลาของตู้สินค้าที่ไม่สามารถนำออกจากท่าได้ตามเวลาที่กำหนด
Denationalization, privatization การโอนเป็นของเอกชน โอนกิจกรรมซึ่งเดิมเป็นของรัฐบาล มาให้เอกชน โดยการขายหรือโอนหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดให้เป็นของเอกชน
Dependency Theory ทฤษฎีเมืองพึ่ง เป็นทฤษฎีที่การพัฒนาหรือการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมในประเทศด้อยพัฒนา ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอก คือโดยการครอบงำจากประเทศที่มีอำนาจมากกว่า ผ่านความสัมพันธ์ทางการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีนี้จะเน้นปัจจัยภายนอกมากกว่าภายใน
Depreciation, depreciate ลดค่าของเงิน, ลดอำนาจซื้อของเงิน, หักค่าเสื่อม, ลดราคา
depression ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
Derived demand อุปสงค์ต่อเนื่อง อุปสงค์ที่มีต่อสิ่งหนึ่ง เช่นปัจจัยการผลิต หรือเงินตราต่างประเทศ อันมีผลมาจากอุปสงค์ที่มีต่ออีกสิ่งหนึ่ง
DESPATCH เงินที่บริษัทจ่ายตอบแทนให้กับผู้ใช้เรือ
devaluation การลดค่าเงินเมื่อเทียบกับทองคำ หรือเป็นภาวะการขึ้นราคาของเงินตราต่างประเทศ หรือการปรับอัตราแลกเปลี่ยนทางการให้สูงขึ้น ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ จะมีผลทำให้สินค้าออกของประเทศนั้นราคาถูกลง แต่สินค้าเข้ามีราคาสูงขึ้น เป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาดุลการชำระเงิน
devaluation การลดค่าเงินตรา
Developed country ประเทศที่พัฒนาแล้ว
Developing country, Less-developed country ประเทศกำลังพัฒนา
Development bank ธนาคารเพื่อการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความเสี่ยงในการให้สินเชื่อประเภทที่สถาบันการเงินอื่นๆ ยังไม่พร้อมที่จะรับได้
Differential and More Favorable Treatment การปฏิบัติอย่างแตกต่างและเป็นพิเศษ
Differential duty, preferential duty, discriminating duty อากรเลือกปฏิบัติ หรือ ภาษีอัตราต่างกัน เป็นการกำหนดและเก็บอัตราภาษีต่างกันสำหรับสินค้าชนิดเดียวกัน ที่ส่งมาจากแหล่งที่ต่างกัน หรือให้สิทธิพิเศษแก่บางประเทศเป็นการเฉพาะ
differentiation ความแตกต่างทางการแข่งขัน หรือความแตกต่างในลักษณะอื่นๆ
Direct buying การซื้อโดยตรงจากผู้ผลิต มักเกิดขึ้นในตลาดธุรกิจ ผู้บริโภคในตลาดธุรกิจ คนกลางมีบทบาทน้อย จะซื้อสินค้าจากผู้บริโภคโดยตรง และพยายามตัดคนกลางออกจากช่องทางการตัดจำหน่ายเพื่อต้องการให้ส่วนของกำไรของตนเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อครั้งละมากๆ
Direct investing, direct investment การลงทุนทางตรง เป็นสภาวะการใช้สินทรัพย์ของหนึ่งบริษัทสำหรับซื้อสินทรัพย์ในการดำเนินงานของบริษัทอื่นๆ
Direct tax ภาษีทางตรง เก็บโดยผู้เสียภาษีไม่สามารถผลักภาระภาษีไปยังผู้อื่น
Direction of trade ชนิดของประเทศที่ส่งออกสินค้า หรือมีการนำเข้าสินค้า เป็นชนิดที่ตรงกันข้ามกันระหว่างการนำเข้าและส่งออกของสินค้าอุปโภคบริโภค ดังนั้นจึงเป็นรูปแบบของการค้าแบบทวิภาคี
Dirty float การลอยตัวที่มีการแทรกแซง
Discount Market ตลาดซื้อขายลด
Discount rate policy การกำหนดราคาซื้อลด เป็นเครื่องมือของธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณเงิน โดยอัตราซื้อลดหรืออัตราธนาคาร (bank rate) คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงเงินสดสำรองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์
Discretionary Licensing มาตรการการนำเข้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า
Discriminating monopoly การผูกขาดที่ตั้งราคาขายต่างกัน
Discriminatory tariff อากรเลือกปฏิบัติ ที่เก็บภาษีนำเข้าจากประเทศหนึ่งสูงกว่าอีกประเทศหนึ่ง การกระทำเช่นนี้เป็นการละเมิด MFN และเป็นข้อห้ามของสมาชิก WTO ยกเว้นในกรณีพิเศษ เช่น ภาษีอากรต่อต้านการทุ่มตลาด
Diseconomies of scale การไม่ประหยัดอันเกิดจากขนาดของการผลิต พิจารณาจากผลที่เกิดกับต้นทุนเฉลี่ย อันเนื่องจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
disembarkment การที่ทาเรือขนสินค้าจากท่าหนึ่ง ไปส่งที่ท่าอื่นๆ
disequilibrium การขาดดุลยภาพ
disinflation การผ่อนคลายภาวะเงินเฟ้อ
disintegration การสลายการรวมกลุ่ม
dispute ข้อพิพาท
Dispute Settlement Body องค์กรระงับข้อพิพาทขององค์การค้าโลก (WTO)
Diversified economy เศรษฐกิจของประเทศที่มีผลผลิตหลายประเภท เพียงพอต่อการบริโภคโดยไม่ต้องพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศ
Dock dues ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ
Doha Round การเจรจารอบโดฮา เริ่มเมื่อเดือนมกราคม ปี 2545
doldrums ภาวะซบเซา
domestic ภายในประเทศ
Domestic Content วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ
Domestic Content Protection การใช้นโยบายทางการค้า เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปัจจัยในการผลิตภายในประเทศ ทำได้ทั้งในแบบของการผลิตโดยตรง หรือผ่านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
Domestic content requirement ข้อกำหนดให้สินค้าที่จะนำมาขายในประเทศจะต้องมีมูลค่าสินค้าภายในประเทศในระดับหนึ่ง เช่น หากจะนำรถยนต์มาขายในประเทศไทย จะต้องมีมูลค่าสินค้าวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทยในระดับหนึ่ง
Domestic market ตลาดภายในประเทศ
Domestic Trade การค้าภายในประเทศ ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
Dominance การมีอำนาจเหนือตลาด
Double taxation การเก็บภาษีซ้ำ หรือการเสียภาษีซ้อนภาษี
Down Jones Industrial Index ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เป็นดัชนีวัดค่าด้วยการเปรียบเทียบของหลักทรัพย์ที่สำคัญๆ ในกิจการอุตสาหกรรม การขนส่ง และสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์ค
DSB Dispute Settlement Body หรือ องค์กรณ์ระงับข้อพิพาทในองค์กรการค้าโลก
DSU Dispute Settlement Understanding หรือ กระบวนการ ระงับข้อพิพาท คือ ข้อตกลงขององค์กรการคาโลก ที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท
Dual economy เศรษฐกิจสองลักษณะ
Dumping การตัดราคาขายแข่งกับผู้อื่น
duopoly การผูกขาดโดยผู้ขายสองราย
duosony การผูกขาดโดยผู้ซื้อสองราย
Durable good สินค้าคงทน
duty ภาษี, อากร
Duty Drawback Scheme เป็นรูปแบบหนึ่งของภาษีที่เก็บกับสินค้าข้างพรมแดน โดยจะได้รับการคืนภาษีสินค้านำเข้าเมื่อสินค้านั้นถูกนำมาส่งออกต่อ (re-export) โดยอาจจะคืนเต็มจำนวนหรืออาจคืนเป็นเพียงบางส่วน แนวคิดหลักคือ การพยายามที่จะลดภาระของผู้ส่งออกในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาระดับภาษีที่จะทำให้มีรายได้หรือเพื่อเป็นมาตรการปกป้องทางการค้า มีความหมายเหมือนกับคำว่า Temporary Admission
JoomSpirit