B

Balance of Payments ดุลการชำระเงิน, ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ (international balance of payments) เป็นการบันทึกอย่างเป็นระบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระหว่างประชาชนประเทศหนึ่งกับประชาชนในประเทศอื่นๆ
Balance of Trade ดุลการค้า, ดุลบัญชีสินค้าออกกับสินค้าเข้าในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ ดดยทั่วไปใช้รอบระยะเวลา 1 ปี โดยดูความแตกต่างระหว่างมูลค่าของบัญชีสินค้าออกกับสินค้าเข้า ปีใดมูลค่าสินค้าเข้ามีมากกว่าสินค้าออก เรียกว่า “มีดุลหรือได้ดุลการค้า” ส่วนปีใดที่มูลค่าสินค้าออกมากกว่าสินค้าเข้า เรียกว่า “เสียดุลหรือขาดดุลการค้า”
Barter ระบบแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า โดยไม่ต้องใช้เงินเป็นสื่อกลาง
Base price 1. ราคามูลฐาน คือราคาผลิตภัณฑ์หนึ่งหน่วย ณ แหล่งผลิต หรือแหล่งขายต่อ เป็นราคาก่อนหักส่วนลดใดๆ ทั้งสิ้น 2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละธนาคาร
Basel Convention อนุสัญญาบาเซล เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ การจัดการของเสียอันตราย
Berne Convention อนุสัญญาเบอร์น เป็นข้อตกลงภายใต้การบริหารของ WIPO ในเรื่องการคุ้มครอง สิทธิของผู้สร้างงานวรรณกรรมและงานศิลปกรรม
Bi-national panels กลไกระงับข้อพิพาทแบบทวิภาคี
Bilateral agreement สัญญาสองฝ่าย หรือ สัญญาแบบทวิภาคี
Bilateral Quota โควตาที่ไม่เพียงแต่กำหนดจำนวนหรือปริมาณของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่นำเข้าหรือส่งออก หรือเป็นการกำหนดการค้าระหว่างประเทศที่มีต้นกำเนิดหรือจุดหมายปลายทางในประเทศต่างๆ
BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation หรือ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลว่าด้วยความร่วมมือหลากหลายสาขาทางเทคนิคและเศรษฐกิจ
Binding การลดหย่อนภาษี ดูที่คำว่า "Tariff Concession"
BIT Bilateral Investment Treaties หรือ ความตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในระดับทวิภาคี
BIT Bilateral Investment Treaties หรือ ข้อตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน
Black economy เศรษฐกิจมืด เป็นวิธีการทางเศรษฐกิจชนิดที่ไม่เปิดเผย เพื่อหลบเลี่ยงภาษี โดยไม่ปรากฏในสถิติที่เป็นทางการและไม่ทราบตัวเลขที่แท้จริงว่าได้มามากน้อยเพียงใด โดยรายได้จากภาษีที่ต้องสูญเสียไปจากวิธีการภายใต้เศรษฐกิจมืดเหล่านี้ มีถึงร้อยละ 3-5 ของผลผลิตมวลรวมระหว่างประเทศ
Black market exchange rate อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืด มักเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นจริงเพราะกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน
Bonded goods สินค้าเข้าซึ่งเก็บไว้ในคลังสินค้า โดยให้ทัณฑ์บนแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรว่าจะชำระภาษีให้
Bonded warehouse คลังสินค้าเก็บรักษาสินค้าเข้า หรือสินค้าอื่นๆ ซึ่งต้องเสียภาษีก่อนนำสินค้าออกขาย
Boomerang การส่งสินค้าคืนต้นทางเมื่อพบว่ามีการทุ่มตลาด เป็นภาวะการตอบโต้การส่งสินค้าเข้ามา ขายแบบทุ่มตลาด
Border Price ราคาสินค้า ณ พรมแดน
Border Tax ภาษีสินค้า ณ พรมแดน
Border Tax Adjustment การปรับภาษีพรมแดน เป็นกฎของ GATT เพื่อให้ประเทศภาคีมีอธิปไตยด้านการคลัง แต่ให้มีนโยบายการค้าที่เป็นกลาง ทั้งนี้เพื่อมิให้ประเทศใดประเทศหนึ่งได้เปรียบจากระบบ ภาษีพรมแดน
Bound rate อัตราภาษีศุลกากรที่มีผลผูกพัน เป็นอัตราภาษีศุลการกรอันประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความ ยินยอมและผูกพันตนเองว่า จะเก็บภาษีในอัตรานั้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือมีการเจรจาใหม่ๆ
Boycott การคว่ำบาตร, การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ ไม่ซื้อสินค้า ไม่ส่งสินค้าเข้าไปขายหรืออื่นๆ
Brokens ข้าวหัก
Brown rice ข้าวกล้อง
BSE Bovine Spongiform Encephalopathy (mad cow disease) หรือ โรควัวบ้า
BTA Border tax adjustment หรือ การเก็บภาษีที่เก็บ ณ พรมแดน โดยการเก็บภาษีที่เก็บ ณ พรมแดน เป็นกฎของ GATT ออกเพื่อให้ประเทศภาคีมีอธิปไตยในด้านการคลัง แต่ให้มีนโยบาย การค้าที่เป็นกลาง ทั้งนี้เพื่อมิให้ประเทศใดประเทศหนึ่งได้เปรียบจากการปรับภาษีพรมแดน
Bureau-de-change สำนักงานที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Buyer market ตลาดผู้ซื้อ ตลาดที่ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองเหนือผู้ขาย อันเนื่องมาจาก ณ ระดับราคาตลาด ปริมาณอุปทานมีมากกว่าปริมาณอุปสงค์ ในภาวะการเช่นนี้ตลาดจะปรับตัวลดลง
Byrd Amendment หรือ Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA) กฏหมายชดเชยการทุ่ม ตลาด และการอุดหนุน เป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้ศุลกากรสหรัฐฯ นำเงินรายได้ จากภาษีอากรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty: AD) ภาษีตอบโต้ การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) และค่าปรับที่เรียกจากบริษัทผู้ส่งออกสินค้าไปยัง สหรัฐฯ ซึ่งได้ยื่นคำร้องให้มีการสอบสวนการทุ่มตลาด หรือการอุดหนุนน้อยกว่าแล้วแต่กรณี
JoomSpirit