กสทช.เลื่อนขึ้นทะเบียน Facebook-Youtube-Netflix ออกไป หลังบอร์ดมีมติให้ยกร่างกม.กำกับ OTT

274นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงว่า ที่ประชุมบอร์ดกสทช.ในวันนี้ (5 ก.ค.) เห็นควรเลื่อนนัดเจ้าของแพลตฟอร์ม OTT รายใหญ่ 3 ราย ได้แก่ Facebook, Youtube และ Netflix ออกไปก่อนจากที่กำหนดให้มาแจ้งเป็นผู้ให้บริการ OTT กับกสทช.ภายในวันที่ 22 ก.ค.นี้จนกว่าจะมีหลักเกณฑ์กำกับกิจการ OTT
 
 
 
ที่ประชุม กสทช.วันนี้ ได้นำเรื่องแนวทางกำกับดูแลบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอื่นที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Over The Top: OTT) โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมงเศษนั้น กสทช.เห็นควรจะเดินหน้าการกำกับกิจการ OTT เนื่องจากเป็นการให้บริการในประเทศไทย จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย แต่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการกำกับดูแลที่จะไม่มีข้อโต้แย้งในอนาคต จึงมีมติให้คณะอนุกรรมการ OTT ยกร่างหลักเกณฑ์การกำกับกิจการ OTT ให้เสร็จภายใน 30 วัน เพื่อเสนอให้บอร์ด กสทช. พิจารณา ก่อนนำออกประชาพิจารณ์รับความฟังความเห็นสาธารณะ ก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีกรอบเวลาดำเนินงานไม่เกิน 90 วัน
 
เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุม รับทราบรายงานของพ.อ.นที ศุกลรัตน์ ในฐานะประธานอนุกรรมการกระเสียงและโทรทัศน์ OTT ที่ระบุว่า การให้บริการ OTT อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2560 ที่ให้อำนาจกสทช.กำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ดังนั้น การให้บริการ OTT จึงอยู่ภายใต้การกำกับกิจการ OTT
 
ทั้งนี้ กสทช.มีอำนาจออกกฎระเบียบในการกำกับกิจการ OTT โดยต้องมีการออกร่างหลักเกณฑ์กำกับกิจการ OTT และนำร่างไปให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น รวมถึงให้พิจารณาถึงผลกระทบกับทุกภาคส่วน ที่ประชุม กสทช. จึงให้อนุกรรมการ OTT เร่งจัดทำร่างกำกับกิจการ OTT เสนอบอร์ดกสทช.ภายใน 30 วันเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำร่างไปรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะ ก่อนจะปรับปรุงและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 90 วัน
 
“บอร์ดได้พิจารณาเรื่อง OTT อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้งเกิดขึ้น กสทช.ยืนยันที่จะยังคงเดินหน้ากำหนดแนวทางกำกับดูแลกิจการ OTT โดยมีกรอบเวลาดำเนินการไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ร่างฯที่ออกมาจะต้องมีความสมบรูณ์และเหมาะสมที่สุด ส่วนกำหนดเวลาที่ให้เจ้าของแพลตฟอร์ม OTT ต้องมาแจ้งกับกสทช.ภายในวันที่ 22 ก.ค. ให้เลื่อนออกไปก่อน “ นายฐากร กล่าว
 
ข้อมูลจาก...อินโฟเควสท์
JoomSpirit