กทค.ชงร่าง Femtocell แก้ปัญหาสัญญาณมือถืออับ (6 - 11 มิ.ย. 55)

 กทค.ชงร่าง Femtocell แก้ปัญหาสัญญาณมือถืออับ (6 - 11 มิ.ย. 55)

Femtconcept-1

พ.อ.เศรษฐ พงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช.ในฐานะประธานกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค.กล่าวในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง Femtocell Technology & Regulation และการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐาน ขนาดเล็ก (Femtocell) ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์แบบรังผึ้ง (Cellular) กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ International Mobile Telecommunications (IMT) และกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ว่า ขณะนี้ สำนักงาน กสทช.ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐาน ขนาดเล็ก (Femtocell) ขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ใช้งาน Femtocell ลดปัญหาอุปสรรคและส่งเสริมให้สามารถติดตั้งใช้งาน Femtocell ได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศได้ดียิ่งขึ้น    

รองประธาน กสทช.กล่าวต่อว่า ร่างประกาศดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับ สถานีฐานขนาดเล็ก (Femtocell) ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มนำ Femtocell มาใช้ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์ และเพื่อส่งเสริมให้สามารถใช้งาน Femtocell ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว โดยจะมีประโยชน์แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

สำหรับ Femtocell เป็นสถานีฐานขนาดเล็กในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ติดตั้งภายในอาคาร มีกำลังส่งต่ำประมาณ 50-200 มิลลิวัตต์ รัศมีใช้งานประมาณ 20-30 เมตร รองรับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้พร้อมกันประมาณ 3-4 เครื่อง และประมาณ 8-16 เครื่อง สำหรับการใช้งานในสำนักงาน ซึ่งประโยชน์ของสถานีฐานขนาดเล็ก คือ สามารถเพิ่มพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณในจุดอับสัญญาณ เพิ่มประสิทธิภาพของคลื่นสัญญาณและรองรับการใช้งานด้านดาต้า ทั้งนี้ เป็นวิธีที่ง่ายต่อการแก้ปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ที่มีปัญหาอยู่มากในขณะ นี้

ไทยรัฐออนไลน์

http://www.thairath.co.th/content/tech/263736

JoomSpirit