ภูเก็ต

ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดภูเก็ต

Seal Phuket

รูปที่ 1 ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดภูเก็ต

ตราประจำจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันเริ่มใช้เมื่อปีพ.ศ. 2528 เป็นรูปของอนุสาวรีย์สองวีรสตรี อยู่ในวงกลมล้อมด้วยลายกนกซึ่งแสดงถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร ที่ได้ปกป้องเมืองถลางให้พ้นจากการรุกรานของพม่า เมื่อปลายปีมะเส็ง พ.ศ. 2328 สำหรับอักษรย่อของจังหวัดภูเก็ตที่ใช้ทางราชการคือ "ภก"

คําขวัญประจำจังหวัด

"ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม"

ต้นไม้และดอกไม้ประจําจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตคือ ดอกเฟื่องฟ้า และต้นไม้ประจำจังหวัดคือ ต้นประดู่

2-34 21-10-1 3-25
รูปที่ 2 ต้นประดู่ รูปที่ 3 ดอกประดู่ รูปที่ 4 ดอกเฟื่องฟ้า

 

จังหวัดภูเก็ตได้มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ขุดพบเครื่องมือหินและขวานหินเป็นการแสดงให้ทราบว่ามีมนุษย์อาศัยในดินแดนแถบนี้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีมาแล้วและได้มีหลักฐานการกล่าวถึงดินแดนในแถบนี้อีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 700 หรือคริสต์ศตวรรษที่ 2 ในบันทึกของนักเดินเรือ ชื่อ คลอดิอุส ปโตเลมี กล่าวถึงผืนดินหรือแผ่นดินในส่วนนี้ว่า แหลมตะโกลา เป็นผืนดินที่ถูกดันออกมาทางใต้กลายเป็นแหลมยาวๆ อยู่ส่วนปลายสุดของจังหวัดพังงา อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อนของเปลือกโลกขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า รอยเลื่อนคลองมารุย (Klong Marui Fault) ซึ่งวางตัวเป็นแนวยาวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพังงา ลงมาทางทิศตะวันออกของภูเก็ต ต่อมาได้ถูกคลื่นลมในทะเลกัดเซาะและตัดพื้นที่ดังกล่าวนี้ออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ จนกลายเป็นเกาะโดยเกิดร่องน้ำระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพังงาขึ้น ที่เรียกว่า ช่องแคบปากพระ (เป็นร่องน้ำแคบๆ โดยส่วนที่ลึกที่สุดลึกเพียง 8-9 เมตร) ในปัจจุบัน

สำหรับการเรียกขานภูเก็ตของชาวต่างประเทศ ในอดีตนอกจากจะมีปรากฎในบันทึกเมื่อปี พ.ศ. 700 ของนักเดินเรือ คลอดิอุส ปโตเลมี ที่เรียกผืนดินในบริเวณนี้ว่า แหลมตะโกลา แล้ว ได้มีปรากฎหลักฐานการกล่าวถึงผืนดินในบริเวณนี้อีกครั้งจากบันทึกและแผนที่การเดินเรือมาเอเชียตะวันออกของชาติยุโรประหว่าง พ.ศ. 2054-2397 เรียกผืนดินนี้ว่า จังซีลอน นอกจากนี้ได้มีหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกขานผืนดินนี้ของชาวทมิฬในปี พ.ศ. 1568 ว่า มณิคราม หมายถึง เมืองแก้ว ซึ่งมีความหมายตรงกับชื่อ ภูเก็จ ที่ปรากฎในหอจดหมายเหตุเมืองถลาง ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2328 และได้มีการเรียกขานเรื่อยๆจนกลายมาเป็น ภูเก็ต ซึ่งได้ปรากฎในราชกิจจานุเบกษา มาตั้งแต่ พ.ศ. 2450 เป็นต้นมา ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ชื่อของจังหวัดภูเก็ตได้มีการกล่าวขานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ประกอบด้วย แหลมตะโกลา มณิคราม จังซีลอน ภูเก็จ และภูเก็ต ซึ่งในบางครั้งได้มีการเรียกขานว่า สิลัน ถลาง และทุ่งคา

จากประวัติศาสตร์ไทย ภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรตามพรลิงก์ อาณาจักรศรีวิชัย สืบต่อมาจนถึงสมัยอาณาจักรศิริธรรมนคร เรียกเกาะภูเก็ตว่า เมืองตะกั่วถลาง เป็นเมืองที่ 11 ใน 12 เมืองนักษัตร โดยใช้ตราเป็นรูปสุนัข จนถึงสมัยสุโขทัย เมืองถลางไปขึ้นกับเมืองตะกั่วป่า ในสมัยอยุธยา ชาวฮอลันดา ชาวโปรตุเกส และชาวฝรั่งเศส ได้สร้างสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรับซื้อแร่ดีบุกจากเมือง (ถลาง) ภูเก็ต

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เกิดสงครามเก้าทัพขึ้น พระเจ้าปดุง กษัตริย์ของประเทศพม่าในสมัยนั้น ได้ให้แม่ทัพยกทัพมาตีหัวเมืองปักษ์ใต้ เช่น ไชยา นครศรีธรรมราช และให้ยี่หวุ่นนำกำลังทัพเรือพล 3,000 คนเข้าตีเมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และเมืองถลาง ซึ่งขณะนั้นเจ้าเมืองถลาง (พญาพิมลอัยาขัน) เพิ่งถึงแก่อนิจกรรม ท่านผู้หญิงจัน ภรรยา และคุณมุก น้องสาว จึงรวบรวมกำลังต่อสู้กับพม่าจนชนะเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2328 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจันเป็น ท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวบรวมหัวเมืองชายทะเลตะวันตกตั้งเป็น มณฑลภูเก็จ และเมื่อปี พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลเปลี่ยนมาเป็น จังหวัดภูเก็ต จนถึงปัจจุบัน

Thailand 6-34-1
รูปที่ี 5 ที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต  รูปที่ 6 อาณาเขตติดต่อของจังหวัดภูเก็ต

 

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะเป็นเกาะ จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุ่ดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวาร 32 เกาะ ส่วนกว้างที่สุ่ดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภเก็ตมีพื้นที่่ี 543.034 ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร่ อยห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโลเมตรหรือ ระยะทางทางอากาศ คิดเป็น 688 กิโลเมตร

อาณาเขต

จังหวัดภูเก็ตมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ช่องปากพระจังหวัดพังงา
ทิศตะวันตกและทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลเขตจังหวัดพังงา


ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดภูเก็ตเป็นหมู่เกาะวางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขา มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากน้ำทะเลปานกลาง 529 เมตร และประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ พื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออกเป็นดินเลนและป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลเขตลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี 2 ฤดู คือ

 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม

Amphoe

 

การแบ่งเขตการปกครอง 

ประกอบด้วย อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง มีตำบล 17 ตำบล หมู่บ้าน 103 หมู่บ้าน

1. อำเภอเมืองภูเก็ต        

2. อำเภอกะทู้

3. อำเภอถลาง

1. อำเภอเมืองภูเก็ต 

การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองภูเก็ตแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 44 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตลาดใหญ่ (Talat Yai) -
2. ตลาดเหนือ (Talat Nuea) -
3. เกาะแก้ว (Ko Kaeo) 7 หมู่บ้าน
4. รัษฎา (Ratsada) 7 หมู่บ้าน
5. วิชิต (Wichit) 9 หมู่บ้าน
6. ฉลอง (Chalong) 10 หมู่บ้าน
7. ราไวย์ (Rawai) 7 หมู่บ้าน
8. กะรน (Karon) 4 หมู่บ้าน

 

ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่นได้แก่

 • เทศบาลนคร 1 แห่ง
 • เทศบาลเมือง 2 แห่ง
 • เทศบาลตำบล 6 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองภูเก็ตประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครภูเก็ต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่และตลาดเหนือทั้งตำบล 
 • เทศบาลตำบลกะรน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกะรนทั้งตำบล 
 • เทศบาลตำบลรัษฎา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรัษฎาทั้งตำบล 
 • เทศบาลตำบลราไวย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลราไวย์ทั้งตำบล 
 • เทศบาลตำบลวิชิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวิชิตทั้งตำบล 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะแก้วทั้งตำบล 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฉลองทั้งตำบล 

หน่วยกู้ภัย
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต (กู้ภัยกุศลธรรม)มูลนิธิภูเก็ตรวมน้ำใจ (กู้ภัยสองเทพ)

2. อำเภอกะทู้ 
ที่มาของชื่อ อำเภอกะทู้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่า "กราบาตู" แปลว่า อ่าวหิน แล้วหดลงเป็น "กราตู" แล้วเป็น "กราทู" "กระทู" และ "กะทู" ตามลำดับ ในใบบอกเรื่องการปราบอั้งยี่ ของกรมหมื่นเสมอใจราช (พระยามนตรีสุริยวงศ์ ชื่น บุนนาค) พ.ศ. 2419 ก็เขียนว่า "กะทู" แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็น กะทู้ เพื่อให้มีความหมายในภาษาไทย และคำนี้ก็อาจจะมาจากคำว่า "กราซาตู" แปลว่า อ่าวที่หนึ่ง ก็ได้

การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอกะทู้แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กะทู้ (Kathu) 8 หมู่บ้าน
2. ป่าตอง (Pa Tong) -
3. กมลา (Kamala) 6 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอกะทู้ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองป่าตอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าตองทั้งตำบล 
 • เทศบาลเมืองกะทู้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกะทู้ทั้งตำบล 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกมลาทั้งตำบล

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

 • ศาลเจ้ากะทู้ (ไลทูเต๊าบูเก๊ง) มีเลาเอี๋ยเป็นเทพประธานประจำศาลเจ้า เป็นศาลเจ้าแรกที่ประกอบพิธีการกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) มาก่อน ๑๕๐ ปี 
 • น้ำตกกะทู้ ไหลจากเขาหว้าซึ่งเป็นควนเขาสูงอันดับ ๒ ของจังหวัดภูเก็ต 
 • พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ เปิดในวันทำการราชการ แสดงนิทรรศการการทำเหมืองแร่เหมืองรู เหมืองปล่อง เหมืองแล่น เหมืองหาบ เหมืองสูบ-ฉีด เหมืองเรือขุด มีแร่ดีบุก โลหะดีบุก แทนทาลั่ม และวิถีชีวิตของชาวกะทู้ 
 • ราชปาทานุสรณ์ อนุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ป่าตองเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒

3. อำเภอถลาง  
ประวัติ อำเภอถลางในอดีตเป็นเมืองของสองวีรสตรีท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร เดิมเรียกว่า อำเภอเมืองถลาง มีเจ้าเมืองปกครองเรียกว่า พระยาถลาง ได้จัดตั้งเป็นอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2441

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอถลางแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน

1. เทพกระษัตรี (Thep Krasattri) 11 หมู่บ้าน
2. ศรีสุนทร (Si Sunthon) 8 หมู่บ้าน
3. เชิงทะเล (Choeng Thale) 6 หมู่บ้าน
4. ป่าคลอก (Pa Khlok) 9 หมู่บ้าน
5. ไม้ขาว (Mai Khao) 7 หมู่บ้าน
6. สาคู (Sakhu) 5 หมู่บ้าน


การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอถลางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเชิงทะเล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเชิงทะเล 
 • เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเทพกระษัตรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพกระษัตรี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี) 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสุนทรทั้งตำบล 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชิงทะเล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชิงทะเล) 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าคลอกทั้งตำบล 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไม้ขาวทั้งตำบล 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาคูทั้งตำบล

สถานที่สำคัญ

 • สนามบินภูเก็ต 
 • อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 

ผู้บริหารจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายตรี อัครเดชา

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายนิวิทย์ อรุณรัตน์

นายวีรวัฒน์ จันทร์เพ็ญ

นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์

 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายพีรบูรณ์ ทองศิริเศรษฐ์

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดภูเก็ต มีเขตเลือกตั้ง 1 เขต มีจำนวน ส.ส. ทั้งสิ้น 2 คน

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตตามผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ได้แก่

นางอัญชลี เทพบุตร และ นายเรวัต อารีรอบ

ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1

anchalee

นางอัญชลี  เทพบุตร

ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2

rawat

นายเรวัต  อารีรอบ

 

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

จังหวัดภูเก็ตเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั่วไป พ.ศ. 2551 มี ส.ว. ได้ 1 คน คือ

thanyarat

นางธันยรัศม์  อัจฉริยะฉาย

ประชากร

ชาวเลเป็นชาวกลุ่มแรกๆ ที่มาอาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ต จากนั้นมาจึงกลุ่มชนอื่นๆ อพยพตามมาอีกจำนวนมาก ทั้งชาวจีน ชาวไทย ชาวมาเลเซีย ฯลฯ จนมีวัฒนธรรมเฉพาะเป็นของตนเองสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นสีสันอย่างหนึ่งของภูเก็ต ตามบันทึกของฟรานซิส ไลต์ กล่าวถึงชาวภูเก็ตว่าเป็นพวกผสมผสานกันทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมกับชาวมลายู โดยเฉพาะคนไทยจำนวนมากในสมัยนั้นทำตัวเป็นทั้งอิสลามมิกชนและพุทธศาสนิกชน คือ ไม่รับประทานหมูแต่สักการะพระพุทธรูป ขณะที่กัปตันทอมัส ฟอร์เรสต์ ชาวอังกฤษที่เดินเรือมายังภูเก็ต ใน พ.ศ. 2327 ได้รายงานว่า "ชาวเกาะแจนซีลอนพูดภาษาไทย ถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจภาษามลายู พวกเขามีลักษณะหน้าตาคล้ายกับชาวมลายู ท่าทางคล้ายชาวจีนมาก"

ปัจจุบันชาวภูเก็ตส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวจีนช่องแคบ ชาวจีนกวางตุ้ง ฯลฯ รวมไปถึงชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม แถบอำเภอถลาง โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมมีจำนวนถึงร้อยละ 20-36 ของประชากรในภูเก็ต มีมัสยิดแถบอำเภอถลางราว 30 แห่งจาก 42 แห่งทั่วจังหวัด มีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล กลุ่มอูรักลาโว้ยและพวกมอแกน (มาซิง) ซึ่งมอแกนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ มอเกนปูเลา (Moken Pulau) และ มอเกนตาหมับ (Moken Tamub) และยังมีชนกลุ่มต่างชาติอย่างชาวยุโรปที่เข้าลงทุนในภูเก็ต รวมไปถึงชาวอินเดีย มีชาวคริสต์ในภูเก็ตราว 300 คน ชาวสิกข์ที่มีอยู่ราว 200 คน และชาวฮินดูราว 100 คน และแรงงานต่างด้าวชาวพม่า ลาว และเขมรราวหมื่นคน

ในปี 2554 มีประชากรรวมจำนวนทั้งสิ้น 353,847 คน แบ่งเป็นประชากรเพศชายจำนวน 167,370 คน และเพศหญิงจำนวน 186,477 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ค้าขาย และเกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2544 - 2553 GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET  PRICES BY INDUSTRIAL ORIGIN, PHUKET PROVINCE: 2001 - 2010

1-2

สถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
ข้อมูล ณ วันที่  31  มกราคม  2551

ที่  รายการ  จำนวน/โรงงาน  เงินลงทุน/บาท  เครื่องจักร (แรงม้า) จำนวนแรงงาน/คน
ชาย หญิง
1 อุตสาหกรรมการเกษตร 4 13,376,300 87.81 7 74
2 อุตสาหกรรมอาหาร 39 1,395,436,136 67,809.43 698 294
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 12 120,590,000 156.62 37 98
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 191,650,000 248.27 7 257
5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 1 4,800,000 5 3 22
6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 0 0 0 0 0
7 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 36 174,448,500 3,828.41 486 82
8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 26 63,324,600 997.05 553 92
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 4 52,810,000 380.3 44 16
10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 14 68,995,500 371.12 96 42
11 อุตสาหกรรมเคมี 0 0 0 0 0
12 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 2 110,000,000 2,017.42 7 0
13 อุตสาหกรรมยาง 11 142,391,500 24,256.65 298 343
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 5 41,650,000 1,945.46 41 21
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 50 1,063,070,180 8,532.54 816 122
16 อุตสาหกรรมโลหะ 7 1,220,720,000 15,891.83 207 53
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 41 96,387,660 2,858.14 224 17
18 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 38 92,249,267 2,020.24 231 1
19 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 4 7,621,000 45.11 28 80
20 อุตสาหกรรมขนส่ง 85 769,254,500 7,045.19 1,046 42
21 อุตสาหกรรมอื่น ๆ 37 562,024,610 17,208.32 379 223
417 6,190,799,753 155,704.91 5,208 1,879

 

สภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจะส่งเสริมการสนับสนุนรองรับ การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เช่น อู่ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ ซักอบรีดเสื้อผ้าน้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตส่วนคอนกรีตผสมเสร็จ ทำวงกบประตู-หน้าต่าง ทำเฟอร์นิเจอร์และแปรรูปอาหาร เป็นต้น

ส่วนอุตสาหกรรมที่ใช้วัสดุดิบในประเทศและผลิตเพื่อการส่งออก เช่น โรงงานถลุงแร่ดีบุกอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ (ปลาทูน่าแช่แข็งและหอยเป๋าฮือ) ถุงมือยางเพื่อการแพทย์ น้ำยางขันและยางแผ่น STR อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ตรวจวัดหัวใจ อุปกรณ์เกี่ยวกับเรือ (ใบเรือและอุปกรณ์ต่างๆ) อุตสาหกรรมแปรรูปทางเกษตร (เม็ดมะม่วงหินพานต์ น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำมะม่วงหิมพานต์)

โรงงานขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตมีเงินทุน 100 ล้านบาทขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 9 ราย ดังนี้

ลำดับ บริษัท ประกอบกิจการ เงินลงทุน คนงาน
1 ครัวการบินภูเก็ต ผลิตอาหารสำหรับสายการบิน 261,049,882 115
2 เทศบาลเมืองภูเก็ต เผาทำลายขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตพลังงาน 813,673,398 49
3 โรงน้ำแข็งทุ่งทอง ผลิตน้ำแข็ง 110,200,000 213
4 รอลลี่ทาสเกอร์เซลล์ ตกแต่งหรือเย็บปักถักสิงทอเป็นในเรือ 179,000,000 208
5 ธนิตธุรกิจ ผสมแอสฟัลต์ติดส์ผสมเสร็จ 110,000,000 7
6 รา เมดิคอลซีสเต็ม ประกอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 101,000,000 17
7 อีซูซุ อันดามันเซลส์ ซ่อมรถยนต์ 170,000,000 30
8 สยามนิสสันภูเก็ต ซ่อมรถยนต์ 116,000,000 200
9 ไทยแลนด์เมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง ถลุงแร่ดีบุก 1,200,000,000 143
                                                                               รวม 3,060,923,280 982

 

แนวโน้มและการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม

ในช่วงปี พ.ศ.2549 - 2550 การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม โดย มีนักลงทุนได้เข้ามาประกอบกิจการในกิจการที่มากที่สุด คือ กิจการซ่อมรถยนต์ รองลงมา คือ ผลิตวงกบ-ประตูหน้าต่าง ตบแต่งภายในอาคารจากไม้ การเชื่อมโลหะ การต่อซ่อมแซมเรือและการผลิตเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับสระน้ำ ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบริการ ต่อเนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัด

จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2545 - 2554
POPULATION 15 YEARS AND OVER BY LABOR FORCE STATUS AND SEX, PHUKET PROVINCE: 2002 - 2011

1-1

1

งานท้าวเทพกษัตรีย์

ท้าวศรีสุนทร ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ในงานเฉลิมฉลองนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อสดุดีในวีรกรรมของท่านครั้งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่สองวีรสตรี สามารถปกป้องเมืองถลางให้รอดพ้นจากข้าศึกพม่าและสดุดีในวีรกรรมของท่าน

turtle0

งานประเพณีปล่อยเต่า

Turtle Release Fairตรงกับวันที่ 13 เมษายน หรือวันสงกรานต์ กรมประมงได้กำหนดให้ เป็นวันประมงแห่งชาติ มีประเพณีปล่อยลูกเต่าที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้น ไปลงทะเล โดยจะจัดงานขึ้นที่หาดไนยาง ซึ่งเป็นบริเวณที่เต่าขึ้นมาวาง ไข่เป็นประจำ นอกจากนี้ยังมีการละเล่นพื้นบ้าน กีฬาทางน้ำ และ นิทรรศการเกี่ยวกับเต่าทะเลให้ชมกันในงานด้วย

sea food 1

เทศกาลอาหารทะเล

จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม เพื่อเผยแพร่อาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดภูเก็ต และเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาภูเก็ตในฤดู ฝน กิจกรรมต่างๆ ในงานได้แก่ การประกวดขบวนแห่ทรัพยากรท่อง เที่ยวทางทะเล การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและอาหารทะเล สาธิตการประกอบอาหารประจำภาค นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตความเป็น อยู่ของชาวเล การประกวดสาวงาม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

 

งานผ้อต่อ

por torB

เป็นประเพณีของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีน โดยในช่วงเดือน 7 ของจีน หรือ เดือน 9 ของไทย จะมีพิธีไหว้บรรพบุรุษด้วยเครื่องเซ่นต่าง ๆ และมี ขนมชนิดหนึ่งเป็นรูปเต่าขนาดต่างๆ ทำด้วยแป้งทาสีแดง คนจีนเชื่อว่า เต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน ดังนั้นการเซ่นไหว้ด้วยขนมรูปเต่าจึงเป็นการต่อ อายุให้ตนเอง และถือเป็นกุศลที่

เทศกาลกินเจ

1126692829

กำหนดจัดในวันขึ้น 1-9 ค่ำเดือน 9 ของจีน ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม ระหว่างถือศีลกินเจ ชาวบ้านจะไปรับอาหารจากศาล เจ้า มีพิธีกรรมแสดงอภินิหารตามความเชื่อ เช่น ลุยไฟ ไต่บันไดมีด เป็น ต้น มีการแห่เจ้าไปตามถนนต่าง ๆ โดยชาวบ้านสองฝั่งถนนจะจุด ประทัดไปตลอดทาง ประเพณีนี้ถือว่าเป็นการอุทิศความดีให้กับพระและ เทวดาฟ้าดินเพื่อให้พระคุ้มครองชาวภูเก็ตตลอดไป

triton1

มหกรรมไตรกีฬา

Laguna Phuket Triathlonจัดขึ้นที่ ลากูน่า ภูเก็ต ในเดือนตุลาคม มีการแข่งขันว่ายน้ำ 1.8 กม. ปั่นจักรยาน 55 กม. และวิ่ง 12 กม. และมีการถ่ายทอดสดทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ

งานประเพณีลอยเรือชาวเล

เป็นพิธีที่จัดขึ้นในกลางเดือน 6 และ 11 โดยกลุ่มชาวเลที่หาดราไวย์และ บ้านสะปำ จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่ำ และกลุ่มชาวเลที่แหลมหลา (ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต) จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งถือ เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเลคล้ายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มี การสร้างเรือจากไม้ระกำ ตัดผมตัดเล็บ และทำตุ๊กตาไม้เป็นรูปคนใส่ลง ไปในเรือแล้วนำไปลอยเพื่อนำเอาความทุกข์โศก เคราะห์ร้ายต่าง ๆ ออก ไปสู่ทะเล มีการเต้นรำสนุกสนานรอบลำเรือ ที่เรียกว่า "รำรองเง็ง" นั่นเอง

เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

beach 1

จังหวัดภูเก็ต ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายนโดยเริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2528 ณ หาด ป่าตอง เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวที่เวียนมาถึงอีกครั้ง และเป็นการส่ง เสริมความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสาขาต่างๆ หน่วย งานราชการและประชาชน ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น พิธีตัก บาตรในตอนเช้า การแข่งขันกีฬาทางน้ำ การประกวดสาวงามโดยคัด เลือกจากนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ

regatta

งานแข่นขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน

เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ. ศ. 2530 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และ หลังจากนั้นจึงกำหนดจัดงานขึ้นในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งตรง กับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยมีเรือใบจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการ แข่งขันที่บริเวณหาดในหาน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

phuket-aquarium-06

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ มีพันธุ์ปลาน้ำจืดและน้ำเค็มกว่า 100 ชนิด เปิดให้เข้าชมทุกวัน

phuket-aquarium-15

สวนผีเสื้อและอควาเรียมภูเก็ต เป็นสถานที่รวบรวม และอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในเขตร้อน จำพวกผีเสื้อ แมลง ปลา และปะการัง โดยจัดสภาพแวดล้อม ให้เหมือนกับธรรมชาติ

naiharn-beach-05

เกาะแก้ว มีหาดทรายและธรรมชาติใต้น้ำสวยงามมาก บนเกาะมีรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่

หาดในหาน เป็นหาดที่อยู่ถัดจากแหลมพรหมเทพขึ้นไปทางทิศเหนือ ชายหาดไม่ยาวนัก หาดทรายขาวสะอาด

kata-beach-08

อ่าวเสน เป็นอ่าวเล็กๆ เรียงรายไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่ หาดทรายขาวสะอาด

หาดกะตะ ใช้เป็นที่ฝึกดำน้ำ มีแนวปะการังติดต่อกัน ไปจนถึงเกาะปูซึ่งอยู่ด้านหน้าหาดกะตะ

wat-chalong-04

วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต เป็นแหล่งรวบรวมเปลือกหอยหลากสีสันและลวดลายจากทั่วทุกมุมโลก มีฟอสซิล เปลือกหอย อายุหลายร้อยล้านปี

หาดกะหลิม เป็นหาดเล็กๆ มีโขดหินและแนวปะการัง

 

ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้ เป็นที่เก็บรวบรวมสินแร่ต่าง ๆ หุ่นจำลอง การทำเหมืองแร่ในสมัยโบราณ อุปกรณ์การทำเหมืองแร่ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน

อนุสาวรีย์วีรสตรี (อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร) เป็นอนุสาวรีย์ที่ชาวภูเก็ตร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อปี 2509 เพื่อเชิดชูเกียรติวีรสตรีผู้กล้าหาญแห่งเมืองถลาง

91f

แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม อยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง

หมู่บ้านไทยและสวนกล้วยไม้ภูเก็ต ภายในมีการแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน การแสดงของช้าง การสาธิตการทำเหมืองแร่แบบดั้งเดิม และสวนกล้วยไม้

สวนสัตว์ภูเก็ต มีสัตว์นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีการแสดงช้างและจระเข้

 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ต เกี่ยวกับบ้านเรือน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ข้าวของเครื่องใช้ เมืองถลางยุคโบราณ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงเป็นบ้านท้องถิ่นของชาวภูเก็ต แสดงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ และวิธีการทำเหมืองแร่ดีบุก และสวนยางพารา ศิลปะพื้นบ้าน และชาติพันธุ์วิทยาของกลุ่มชน ฉากและเรื่องราวของศึกถลาง ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีที่น่าสนใจ

wat-phra-nang-sang-08

วัดพระนางสร้าง

เป็นวัดที่เก่าแก่ และเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เมืองถลางที่สำคัญแห่งหนึ่ง ภายในอุโบสถเก่ายังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดีบุกที่เก่าแก่ 3 องค์ ซึ่งแต่ละองค์จะอยู่ในพระอุทรของพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ 3 องค์ อีกชั้นหนึ่ง

 

ภูเก็ต แฟนตาซี เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ลักษณะต่างๆ มีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง มีโรงละคร ห้องเกมส์ ตกแต่งโดยใช้แสงสีต่างๆ ตามแบบลาสเวกัส

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษณ์สัตว์ป่าเขาพระแทว เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ สามารถพบสัตว์ป่าหลายชนิด และมีพันธุ์ไม้หายาก

น้ำตกโตนไทร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก น้ำจะไหลแรงในช่วงฤดูฝน มีเส้นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติ

น้ำตกบางแป เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีสวนรุกขชาติร่มรื่น และมีสถานีอนุบาลชะนี โครงการเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของชะนีที่ถูกจับมาเลี้ยง ให้พร้อมที่จะกลับคืนสู่ป่า

หาดสุรินทร์ เป็นหาดที่อยู่ริมเชิงเขา บริเวณเหนือหาดมีต้นสนทะเลต้นใหญ่ๆ อยู่เรียงราย

อ่าวบางเทา มีหาดทรายทอดยาวเหมาะสำหรับการเล่นน้ำและกีฬาทางน้ำต่างๆ

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) เป็นหาดทรายที่มีความยาว ต่อเนื่องกันถึง 13 กิโลเมตร โดยเริ่มจาก หาดในทอน หาดในยาง หาดไม้ขาว หาดทรายแก้ว

wat-phra-tong-03

วัดพระทอง (วัดพระผุด) วัดนี้มีพระพุทธรูป ผุดขึ้นจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ เป็นที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง" ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ต

เขารัง เป็นเนินเขาเตี้ยๆ จัดเป็นสวนสุขภาพ และสวนสาธารณะ ชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ต

สะพานหิน เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์หลัก 60 ปี สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกแก่กัปตันเอ็ดเวิร์ด โธมัส ไมล์ ชาวออสเตรเลีย ผู้นำเรือขุดแร่ลำแรกมาใช้ขุดแร่ดีบุกในประเทศไทย

 

เกาะสิเหร่ เป็นเกาะขนาดเล็ก มีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่อยู่บนยอดเขา บริเวณแหลมตุ๊กแก เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านชาวเล หรือชาวน้ำ

chalong-bay-06

อ่าวฉลอง

ชายหาดเป็นรูปโค้งยาวเหยียด มองเห็นทิวมะพร้าวริมหาด บริเวณนี้ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ เพราะหาดเป็นโคลน

แหลมกา มีหาดเล็กๆ และเรือให้เช่าไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ

 

rawai-beach-02

หาดราไว เป็นหาดที่สวยงาม มีที่พักและร้านอาหารทะเลบริการริมหาด

เกาะเฮ เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงาม และมีปะการังสมบูรณ์ บนเกาะมีทีพักบริการนักท่องเที่ยว

เกาะโหลน พื้นที่เกาะเป็นภูเขามีที่ราบริมทะเล มีที่พักบริการบนเกาะ

เกาะตะเภาใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต บนเกาะมีนกเงือกอาศัยอยู่

หาดในทอน เป็นเวิ้งอ่าวที่งามแปลกตาทอดโค้งจากตัวเกาะเป็นที่กำบังคลื่นลมได้อย่างดี และเป็นหาดที่เงียบสงบ

 

หาดในยาง ที่ตั้งทำการอุทยานฯ เป็นหาดที่มีสวนสนร่มรื่น มีแนวปะการังขนาดใหญ่ เต่าทะเลจะขึ้นมาวางไข่บนหาดราวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์

หาดไม้ขาว หรือหาดสนามบิน เป็นหาดที่มีจั๊กจั่นทะเล และเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่เช่นเดียวกับหาดในยาง

หาดทรายแก้ว เป็นหาดทรายขาวทอดยางขนานกับทิวต้นสนอยู่ถัดจากหาดไม้ขาวไปจนถึงสะพานสารสิน

เกาะราชาใหญ่ เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสะอาด

เกาะราชาน้อย เป็นเกาะที่เกิดจากทับถมของหินปะการัง มีโขดหินมาก และมีอ่าวเล็ก ๆ สำหรับจอดเรือ เป็นแหล่งตกปลาที่น่าสนใจ

เกาะไม้ท่อน เป็นเกาะที่มีปะการังสวยงาม น้ำทะเลใสหาดทรายขาว

เกาะรังใหญ่ เป็นเกาะเล็กๆ เงียบสงบ

เกาะมะพร้าว บนเกาะมีหมู่บ้านประมง บรรยากาศธรรมชาติ ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก และไม่มีที่พักบริการ

น้ำตกกะทู้ เป็นน้ำตกขนาดเล็กร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ

karon-beach-02

หาดกะรน

มีชายหาดยาวเหยียด เหนือชายหาดเป็นเนินทรายสูงๆ ต่ำๆ มีสนทะเลต้นใหญ่ และต้นตาลขึ้นเรียงรายอยู่โดยทั่วไป

หาดกมลา เป็นหาดที่สงบเงียบ มีสถานที่พักบริการนักท่องเที่ยว

แหลมสิงห์ เป็นหาดเล็กๆ ทรายขาวสะอาด ที่มีโขดหินสวยงาม เรียกว่า แหลมสิงห์

 

เว็บไซต์จังหวัดภูเก็ต

http://123.242.171.10/descr/introduce/dataPK54.pdf 

การปกครอง

หน่วยการปกครอง - www.phuket-it.com

ประเพณี

ภูเก็ต, ข้อมูลทั่วไป ภูเก็ต, ประวัติ ภูเก็ต, อาหารอร่อย ภูเก็ต, สถานที่ท่องเที่ยว ภูเก็ต และ เทศกาล งานประเพณี ภูเก็ต โดย อันดามัน ไกด์ ดอทคอม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต

http://www2.ect.go.th/about.php?Province=phuket&SiteMenuID=2409 

เศรษฐกิจ

www.industry.go.th/DocLib13/ใต้/ภูเก็ต.doc

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/BaseStat/basestat.html 

สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยว

รายการอ้างอิงรูปภาพ

ต้นประดู่

thaigoodview.com 

saunmitpranee.com  

ดอกเฟื่องฟ้า

oknation.net 

สถานที่ท่องเที่ยว

Phuket Photo Trips - รูปภาพ สถานที่ท่องเที่ยว ภูเก็ต

งานประเพณี

เทศกาล งานประเพณี ภูเก็ต

phuketbulletin.co.th

 

JoomSpirit