กำแพงเพชร

ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดกำแพงเพชร

1-8

รูปที่ 1 ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

เป็นรูปกำแพงเมืองประดับเพชรเปล่งประกายแห่งความงดงามโชติช่วงประดิษฐานอยู่ในรูปวงกลม โดยรูปกำแพงเมืองมีใบเสมาหมายถึง กำแพงเมืองโบราณของเมืองกำแพงเพชร อันเป็นมรดกล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นที่มาของชื่อจังหวัดกำแพงเพชร ด้านรูปเพชรมีประกายแสงหมายถึง ความสวยงาม ความแข็งแกร่งมีคุณค่าดุจดังเพชรของกำแพงเมือง ซึ่งประกายแสงแสดงถึงความรุ่งโรจน์ของบ้านเมืองมาแต่โบราณ ส่วนรูปวงกลมหมายถึง ความกลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี รักใคร่มีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวกำแพงเพชรทั้งมวล

คําขวัญ

"กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก"

ต้นไม้และดอกไม้ประจําจังหวัด

2-6 3-7
รูปที่ 2 ต้นสีเสียดแก่น รูปที่ 3 ดอกพิกุล

 

เมืองกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่ง มีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปีมาแล้ว มีศักดิ์เป็นเมืองลูกหลวงและเมืองพญามหานคร ของอาณาจักรสุโขทัยมาตามลำดับ ก่อนที่จะมีชื่อว่ากำแพงเพชร เมืองนี้มีชื่อเดิมอยู่ 2 ชื่อ คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม ทั้งสองชื่อนี้มีปรากฏอยู่ใน ศิลาจารึกหลักที่ 2 และศิลาจารึกเขาสุมนกูฎ เมืองทั้งสองนี้ตั้งอยู่ใกล้กัน คืออยู่ทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งขวาของแม่น้ำปิง คนละฝั่งกับเมืองปัจจุบัน ในสมัยพญาเลอไทยแห่งกรุงสุโขทัยได้มาบูรณะเมืองชากังราว

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1800 และยกฐานะขึ้นเป็นเมืองลูกหลวง เช่นเดียวกับเมืองศรีสัชนาลัยและได้โปรดเกล้า ฯ ให้พระราชโอรสพระองค์หนึ่งมาครองเมืองนี้ ต่อมาแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนทางเดิน เป็นผลให้ซากเมืองเก่าพังทะลายหมดไปจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ

เมื่อพระเจ้าอู่ทองได้ตั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีของอาณาจักรทางใต้ ปี พ.ศ. 1893 ล่วงมาถึงรัชสมัยของ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) รัชกาลที่ 3 ของกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้ยกทัพมาตีกรุงสุโขทัยได้ ผลจากสงครามเขตการปกครองของกรุงสุโขทัยได้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือดินแดนทางริมฝั่งแม่น้ำปิงส่วนหนึ่ง และดินแดนทางริมฝั่งแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านอีกส่วนหนึ่ง ทางด้านแม่น้ำปิงได้รวมเมืองชากังราว และเมืองนครชุมเข้าเป็นเมืองเดียวกัน แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเมืองกำแพงเพชร ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองราชธานีปกครองดินแดนทางลุ่มแม่น้ำปิงในย่านนี้ ส่วนทางลุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ให้เมืองพิษณุโลกเป็นราชธานี และโปรดเกล้า ฯ ให้พญาไสลือไทย หรือพระมหาธรรมราชาที่ 2 เป็นเจ้าเมือง ล่วงมาถึงรัชสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ทรงพิจารณาเห็นว่าการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นสองส่วน และต่างไม่ขึ้นแก่กันดังกล่าวเกิดผลเสีย มีเรื่องไม่สงบเกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงได้รวมเขตการปกครองทั้งสองเข้าด้วยกัน เมื่อปี พ.ศ. 1981 โดยยุบเมืองกำแพงเพชรจากฐานะเดิมแล้วให้ทุกเมืองขึ้นต่อเมืองพิษณุโลกเพียงแห่งเดียว

พ.ศ.2051 จากกฏหมายตราสามดวง กำแพงเพชรถูกลดฐานะเป็นหัวเมืองชั้นโท เจ้าเมืองกำแพงเพชรได้รับนามว่าออกญารามรณรงค์สงคราม ฯ ศักดินา 10,000 ขึ้นประแดงเสนาฏขวา
พ.ศ.2053 จากศิลาจารึกฐานพระอิศวร กล่าวถึงการขุดแม่ไตรบางพร้อ ซ่อมถนนไปบางพาน และซ่อมท่อปู่พระยาร่วงไปถึงบางพาน
พ.ศ.2058 จากตำนานรัตนพิมพวงศ์กล่าวไว้ว่าเจ้าเมืองกำแพงเพชรทูลขอพระแก้วมรกตจากกรุงศรีอยุธยามาไว้ที่เมืองกำแพงเพชร
พ.ศ.2058 จากตำนานสิงหนวัตวติกุมาร หมื่นมาลาแห่งนครลำปางเข้าปล้นเมืองกำแพงเพชร แต่ไม่สำเร็จ
พ.ศ.2081 จากจดหมายเหตุสมัยอยุธยา เมืองกำแพงเพชรตั้งตัวเป็นอิสระ แต่ไม่สำเร็จ สมเด็จพระไชยราชายกกองทัพมาปราบปราม และยึดเมืองกำแพงเพชรได้
พ.ศ.2088 สมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จไปเชียงใหม่ ให้พระยาพิษณุโลกเป็นทัพหน้า ยกทัพหลวงไปกำแพงเพชรตั้งทัพชัย ณ เมืองกำแพงเพชร สมเด็จพระไชยราชา ฯ เสด็จยกทัพไปรบเชียงใหม่สองครั้ง มาประทับเมืองกำแพงเพชรทุกครั้ง จากกฎหมายตราสามดวงในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้บันทึกไว้ว่า กำแพงเพชรได้เป็นเมืองพระยามหานคร ซึ่งในเวลานั้นมีอยู่ 8 เมืองคือเมืองพิษณุโลก เมืองสัชนาไล เมืองสุโขทัย เมืองกำแพงเพชร เมืองนครศรีธรรม เมืองทวาย และเป็นเมืองลูกหลวง ซึ่งมีอยู่ห้าเมืองคือเมืองพิษณุโลก เมืองสวรรคโลก เมืองกำแพงเพชร เมืองลพบุรี เมืองสิงห์บุรี
พ.ศ.2097 จากพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา สมเด็จพระมหินทราธิราชกราบทูลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิว่า เมืองกำแพงเพชรเป็นทางกำลังข้าศึก จะขอทำลายเมืองกำแพงเพชร และกวาดเอาครอบครัวอพยพไปไว้ ณ กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเห็นด้วย ทัพหลวงจึงตั้งยั้งอยู่ที่นครสวรรค์ สมเด็จพระมหินทราธิราช ยกกองทัพไปยังเมืองกำแพงเพชร ทัพหลวงตั้งค่ายอยู่ท้ายเมือง พระยาศรีเป็นกองหน้า ตั้งค่ายแทบคูเมือง แต่งพลออกหักค่าย พระยาศรีพ่ายแพ้แก่ชาวเมืองกำแพงเพชรในครั้งแรก พระยาศรีเข้าปล้นเมืองอยู่ 3 วัน ไม่สำเร็จ สมเด็จพระมหินทราธิราชจึงยกกอง ทัพกลับพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2107 จากหนังสือไทยรบพม่า พระเจ้าหงสาวดีรับสั่งให้นันทสูกับราชสังครำ คุมพลพม่ากับไทยใหญ่ นำทางมาจากเขตแดน และมาตั้งยุ้งฉางที่เมืองกำแพงเพชร
พ.ศ.2108 จากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใช้กำลังขับไล่พม่าที่มาตั้งทำนาอยู่ที่เมืองกำแพงเพชร
พ.ศ.2109 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้เทครัวอพยพชาวเมืองเหนือ ตลอดทั้งเมืองพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย พิชัย พิจิตร ลงมารวมกันตั้งทัพรับพม่าที่กรุงศรีอยุธยา ทำให้เรื่องราวของเมืองกำแพงเพชรหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เป็นเวลานาน
พ.ศ.2309 พระยาตาก (สิน) ได้เลื่อนเป็นพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองกำแพงเพชร แต่ยังไม่ทันได้ไปรับตำแหน่ง ได้ไปทัพที่อยุธยาในสมัยอยุธยา กำแพงเพชรทำหน้าที่เป็นเมืองพระยามหานคร เมืองหน้าด่าน เมืองที่ใช้สะสมเสบียงอาหารทั้งฝ่ายไทยและพม่า ทางฝั่งตะวันออกของเมืองกำแพงเพชร ปัจจุบันยังมีชื่อ นาพม่า นามอญ ปรากฏอยู่ กำแพงเพชรพยายามตั้งตัวเป็นอิสระหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ
พ.ศ.2313 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งพระยาสุรบดินทร์ ข้าหลวงเดิม เป็นพระยากำแพงเพชร
พ.ศ.2318 ทัพพม่ายกมาตีเมืองกำแพงเพชร ทางเมืองกำแพงเพชรเห็นเหลือกำลังจึงพากันหนีเข้าป่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงยกกองทัพมาช่วยขับไล่พม่าแตกพ่ายกลับไป


เมืองเก่ากำแพงเพชรน่าจะเริ่มร้างเมื่อประมาณต้นสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้า ฯ ให้พระยากำแพง (นุช) เป็นแม่ทัพไปราชการที่เมืองตานี ตีบ้านตานีแตกได้รับชัยชนะ ได้รับพระราชทานชาวปัตตานีมาเป็นเชลย 100 ครอบครัว ให้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เกาะแขก ท้ายเมืองกำแพงเพชร แล้วโปรดเกล้า ฯ ให้ไปเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรแทนบิดา ที่ถึงแก่อนิจกรรม 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยากำแพง (เถื่อน) ขณะที่มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสวรรคโลก ไปราชการทัพที่เวียงจันทน์ มีความชอบ ได้รับพระราชทานชาวลาว 100 ครอบครัว ให้มาตั้งถิ่นฐาน ณ คลองสวนหมาก

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการทำทางสายโทรเลข ไปยังเมืองกำแพงเพชร เกณฑ์กองทัพจากเมืองกำแพงเพชรไปตีเมืองพิชัย ทำทะเบียนคนจีนในเมืองกำแพงเพชร ชาวพม่าขอทำไม้ขอนสักที่คลองขลุง ให้ทำบัญชีวัดในเมืองกำแพงเพชร โดยรวมจำนวนพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาสที่เรียนหนังสือกับพระ ให้เก็บเงินผูกข้อมือจีนในเขตเมืองกำแพงเพชรนำส่งกรุงเทพฯ

ในปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมืองกำแพงเพชร เป็นจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ ซึ่งก่อสร้างด้วนศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน "อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร" ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

จังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 358 กิโลเมตร    มีพื้นที่ทั้งหมด 8,607.5 ตารางกิโลเมตร (5,379,687.5 ไร่) คิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 5,358.15 ตารางกิโลเมตร (3,348,847 ไร่) พื้นที่ป่าไม้จำนวน 2,184.7 ตารางกิโลเมตร (1,365,437.5 ไร่) และพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่นๆ อีกประมาณ 1,064.65 ตารางกิโลเมตร (665,403 ไร่)

250 7-4
รูปที่ 4 ที่ตั้งจังหวัดกำแพงเพชร รูปที่ 5 อาณาเขตติดต่อของจังหวัดกำแพงเพชร

 

อาณาเขต

จังหวักำแพงเชรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอวังเจ้า อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอบรรพตพิสัย อำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอวชิรบารมี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดกำแพงเพชรมีแม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 104 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่างแบบตะพักลุ่มน้ำ (ALLUVIAL TERRACE) มีระดับความสูงประมาณ 43-107 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกและใต้ของจังหวัด

ลักษณะที่ 2 เป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับที่ราบ พบเห็นบริเวณด้านเหนือ และตอนกลางของจังหวัด ลักษณะที่ 3เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งแร่ธาตุ และต้นน้ำลําธารต่างๆ ที่สําคัญ เช่น คลองวังเจ คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวังไทร ไหลลงสู่แม่น้ำปิง

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดกำแพงเพชรจัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศประเภททุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Cross Land or Savana) มีฝนตกสลับแห้งแล้ง มีอุณหภูมิสูงเกือบตลอดปีและสภาพอากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน สภาพภูมิอากาศได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี 3 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
 • ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน
 • ฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม


โดยในปี พ.ศ.2552 จังหวัดกำแพงเพชรมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 40.10 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายนและมีอุณหภูมิต่ำสุด 11.60 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 2552 อยู่ที่ระดับ 27.44 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยตลอดปี 2552 ที่ 1,169.30 มิลลิเมตร และมีจำนวนวันที่ฝนตกอยู่ที่ 121 วัน

การแบ่งเขตการปกครอง

จังหวัดกำแพงเพชรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 78 ตำบล 956 หมู่บ้าน

6-6

1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร

2. อำเภอไทรงาม

3. อำเภอคลองลาน

4. อำเภอขาณุวรลักษบุรี

5. อำเภอคลองขลุง

6. อำเภอพรานกระต่าย

 

 

7. อำเภอลานกระบือ

8. อำเภอทรายทองวัฒนา

9. อำเภอปางศิลาทอง

10. อำเภอบึงสามัคคี

11. อำเภอโกสัมพีนคร

รูปที่ 6 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

 

 


หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายวันชัย สุทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง และ นายธงชัย ธรรมสุคติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นางสาวอารีย์ กอเจริญรัตน์หน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 28 หน่วยงาน
ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 49 หน่วยงาน
ส่วนราชการท้องถิ่น ได้แก่
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 20 แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล 68 แห่ง

 

อำเภอ จำนวน (แห่ง)
ตำบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
อำเภอเมืองกำแพงเพชร 16 219 1 5 13
อำเภอขาณุวรลักษบุรี 11 143 - 2 11
อำเภอคลองขลุง 10 103 - 4 9
อำเภอพรานกระต่าย 10 116 - 3 8
อำเภอไทรงาม 7 71 - 1 7
อำเภอลานกระบือ 7 68 - 2 6
อำเภอคลองลาน 4 68 - 1 3
อำเภอทรายทองวัฒนา 3 38 - 1 2
อำเภอปางศิลาทอง 3 42 - - 3
อำเภอบึงสามัคคี 4 45 - 1 3
อำเภอโกสัมพีนคร 3 43 - - 3
รวม 78 956 1 20 68


ที่มา สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้แทนปวงชนในแต่ละประเภท ดังนี้

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 4 คน
 • สมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 คน
 • สมาชิกสภา อบจ.กำแพงเพชร 30 คน
 • นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 1 คน
 • สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 18 คน
 • นายกเทศมนตรีตำบล จำนวน 20 แห่ง 20 คน
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 20 แห่ง 240 คน
 • นายก อบต.จำนวน 68 แหง 68 คน
 • สมาชิกสภา อบต. จำนวน 68 แห่ง 1,630 คน

สมาชิกวุฒิสภา (สว.) นายกฤช อาทิตย์แก้ว

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายไผ่ ลิกค์ พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอนันต์ ผลอำนวย พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคเพื่อไทย

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ

1. นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล พรรคเพื่อไทย
2. นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคเพื่อไทย

 

จำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จังหวัดกำแพงเพชรมีประชากรชาย 360,906 คน หญิง 365,103 รวมทั้งสิ้น 726,009 คน

ทั้งนี้ ประชากรในเขตจังหวัดกำแพงเพชรมีชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาวไทยภูเขาจำนวน 6 เผ่า คือ เผ่ามูเซอ (ล่าหู่) เย้า (เมี่ยน) กะเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) ลีซอ (ลีซู) และลัวะ อาศัยอยู่ในบริเวณ 6 อำเภอ 10 ตำบล ได้แก่ อำเภอปางศิลาทอง อำเภอคลองลาน อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง และอำเภอโกสัมพีนคร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ รับจ้าง ทำเครื่องเงิน เย็บผ้าปักประดิษฐ์ จักสาน ฯลฯ สำหรับการนับถือศาสนา ชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ บางส่วนนับถือศาสนาคริสต์และนับถือผีบรรพบุรุษ

ศาสนา

ข้อมูลจากสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรระบุว่า ประชากรในจังหวัดร้อยละ 99.84 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 0.14 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.01 นับถือศาสนาอิสลาม และอื่นๆ ร้อยละ 0.001

ด้านจำนวนศาสนสถานทั้งหมดมีจำนวน 773 แห่ง จำแนกเป็นวัด 450 แห่ง สำนักสงฆ์ 300 แห่ง และโบสถ์คริสต์อีกจำนวน 23 แห่ง

1. จำนวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา

ประเภทโรงเรียน จำนวน
ระดับประถม 306
ขยายโอกาส 97
สามัญ 33
สงเคราะห์ -
พิเศษ -
รวม 436

 

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ปีการศึกษา 2551

2. ข้อมูลนักเรียนจำแนกรายจังหวัด เพศ และชั้นการศึกษา

ระดับชั้น  ชาย  หญิง รวม
อนุบาล 1                628                508      1,136
อนุบาล 2             4,442         4,177  8,619
อนุบาล 3             3,997             3,787  7,784
ป. 1             4,296             3,858   8,154
ป. 2             3,998             3,726 7,724
ป. 3             4,225             3,834 8,059
ป. 4             4,104             4,023 8,127
ป. 5             4,467             4,102 8,569
ป. 6             4,878             4,551  9,429
ม. 1             5,062             4,810   9,872
ม. 2             4,691             4,654 9,345
ม. 3             4,176             4,439 8,615
ม. 4             1,729             2,577 4,306
ม. 5             1,381             2,184 3,565
ม. 6             1,255             1,877     3,132
ปวช. 1                    6                  37 43
ปวช. 2                    7                  32        39
ปวช. 3                    5                  26        31
รวม 44,280  44,730 106,549


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553

รายการ  2549(2006)  2550(2007)  2551(2008)
 การใช้คอมพิวเตอร์ 194,882 198,989 194,122
 การใช้อินเตอร์เน็ต 96,843 101,724   108,894
 การมีโทรศัพท์มือถือ 272,967 321,586 369,704

 

ที่มา: การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2546-2551 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. สถานพยาบาล

ในปี 2550 จังหวัดกำแพงเพชรมีจำนวนโรงพยาบาลของรัฐ 11 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง สถานีอนามัย 124 แห่ง และคลินิกทุกประเภทและสถานพยาบาล รวม 163 แห่ง มีจำนวนร้านขายยา 172 แห่ง

2. บุคลากรทางสาธารณสุข

ในปี 2552 จังหวัดกำแพงเพชร มีแพทย์ 69 คน (อัตราแพทย์ต่อประชากร 1 : 7,981 คน) ทันตแพทย์ 33 คน พยาบาลวิชาชีพ 708 คน และเภสัชกร 48 คน

3. ข้อมูลสุขภาพ

ปี 2551 ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็กเกิด 3,357 3,197 6,554
จำนวนคนตาย 2,817 2,296 5,113
จำนวนประชากรทั้งหมด 361,532 364,681 726,213
อัตราเกิด (CRB) : 1,000 คน* 9.3 8.8 9
อัตราตาย (CDR) : 1,000 คน* 7.8 6.3 7
อัตราเพิ่มประชากร : 0.03


* ที่มา : จากการคำนวณ โดยใช้ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ผลิตภัณฑ์จังหวัด อนุกรมใหม่ ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2538 - 2553

GROSS REGIONAL PRODUCT NEW SERIES AT CURRENT MARKET PRICES BY INDUSTRIAL ORIGIN,
KAMPHAENG PHET PROVINCE: 1995-2010

หน่วย : ล้านบาท

สาขาการผลิต 

2538
-1995

2539
-1996

2540
-1997

2541
-1998

2542
-1999

2543
-2000

2544
-2001

2545
-2002

2546
-2003

2547
-2004

2548
-2005

2549
-2006

2550
-2007

2551
-2008

2552
-2009

2553p
(2010p)

ภาคเกษตร 5,628 6,607 6,378 8,152 6,618 5,966 6,516 6,383 7,842 7,514 8,651 10,160 11,115 15,535 14,216 15,490
เกษตรกรรม
การล่าสัตว์ และการป่าไม้
5,594 6,553 6,328 8,076 6,575 5,921 6,464 6,315 7,759 7,442 8,516 9,971 10,918 15,354 14,053 15,336
การประมง 34 53 50 76 44 44 52 68 83 72 136 189 197 181 163 154
ภาคนอกเกษตร 14,922 17,586 17,803 18,133 19,186 23,396 21,491 31,253 42,816 44,155 47,763 53,250 56,673 59,031 56,095 61,029
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 3,220 4,076 4,599 4,837 5,391 9,638 8,328 8,017 7,962 9,053 11,990 13,762 15,161 17,036 15,654 18,176
การผลิตอุตสาหกรรม 2,580 2,885 2,623 2,400 2,731 2,362 1,893 9,979 19,807 18,998 18,191 21,020 22,532 22,704 20,640 21,690
การไฟฟ้า ก๊าซ
และการประปา
338 329 383 504 461 492 505 523 558 641 740 778 809 776 940 971
การก่อสร้าง 1,305 1,954 1,506 1,123 987 962 779 828 1,020 1,179 1,240 1,609 1,715 1,268 1,489 1,654
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 2,581 2,875 2,912 3,082 3,029 2,796 2,739 3,589 4,500 4,296 4,580 4,850 5,010 5,721 5,820 6,262
โรงแรมและภัตตาคาร 52 45 42 38 43 64 77 82 100 115 100 89 95 98 96 118
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 466 525 548 500 537 590 726 713 850 952 957 916 933 909 924 855
ตัวกลางทางการเงิน 744 856 805 785 591 581 609 728 737 843 1,096 1,225 1,443 1,572 1,609 1,683
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ
880 1,047 1,219 1,471 1,786 1,855 1,769 1,948 2,056 2,106 2,349 2,699 2,402 2,282 2,024 2,402
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
827 912 992 1,137 1,259 1,587 1,502 1,535 1,756 2,162 2,673 2,182 2,119 1,891 2,025 2,135
การศึกษา 1,392 1,462 1,579 1,651 1,735 1,805 1,836 2,516 2,642 2,813 2,723 2,930 3,240 3,510 3,629 3,842
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 382 441 430 420 456 475 536 594 588 680 772 771 831 890 831 863
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 141 164 149 169 163 173 179 178 226 305 324 321 302 337 350 324
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 14 14 15 17 16 15 15 25 15 11 28 99 80 38 64 54
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 20,550 24,193 24,180 26,285 25,804 29,361 28,007 37,636 50,658 51,669 56,414 63,410 67,788 74,566 70,311 76,519
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท) 30,393 35,752 35,476 38,410 37,553 42,680 40,445 54,043 72,413 73,568 80,073 89,704 95,463  104,506 98,063 106,219
ประชากร (1,000 คน) 676 677 682 684 687 688 692 696 700 702 705 707 710 714 717 720

 

จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2545 - 2554

POPULATION 15 YEARS AND OVER BY LABOR FORCE STATUS AND SEX, KAMPHAENG PHET PROVINCE: 2002 - 2011

หน่วย : คน

สถานภาพแรงงาน    2545 (2002)   2546 (2003)   2547 (2004)   2548 (2005)   2549 (2006)   2550 (2007)   2551 (2008)   2552 (2009)   2554 (2011) 
 รวม 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  505,759 509,485 530,420 575,870 620,530 625,785 597,890 572,026 586,709
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  383,924 390,448 394,942 430,068 462,369 452,751 450,987 425,909 437,566
   ผู้มีงานทำ  376,560 379,832 387,158 423,958 455,221 448,813 444,476 421,272 436,068
   ผู้ว่างงาน  6,889 10,310 6,588 5,794 6,888 3,209 4,646 3,470 933
   ผู้ที่รอฤดูกาล  475 308 1,196 317 260 729 1,865 1,166 564
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน  121,834 119,036 135,478 145,801 158,161 173,034 146,903 146,118 149,143
ชาย 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  252,558 254,488 265,018 279,578 293,439 295,681 287,142 279,838 286,896
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  214,946 216,923 221,686 233,205 240,593 245,222 241,864 230,829 238,814
   ผู้มีงานทำ  211,397 213,483 217,708 230,140 237,084 242,900 238,704 228,031 238,417
   ผู้ว่างงาน  3,303 3,441 3,978 3,053 3,508 2,046 2,671 1,877 397
   ผู้ที่รอฤดูกาล  246 - -  12 - 277 489 921 -
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน  37,612 37,564 43,332 46,373 52,846 50,458 45,278 49,009 48,082
หญิง 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  253,201 254,997 265,403 296,292 327,091 330,104 310,749 292,188 299,812
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  168,979 173,525 173,256 196,863 221,776 207,529 209,123 195,080 198,752
   ผู้มีงานทำ  165,164 166,349 169,450 193,818 218,137 205,913 205,772 193,242 197,651
   ผู้ว่างงาน  3,586 6,869 2,611 2,741 3,380 1,164 1,975 1,593 537
   ผู้ที่รอฤดูกาล  229 308 1,196 305 260 452 1,376 245 564
   ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน  84,222 81,472 92,147 99,429 105,315 122,575 101,626 97,108 101,061

 

ประเพณี

จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองเก่าแก่ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากแห่งหนึ่ง ซึ่งมีมรดกวัฒนธรรมสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเมื่อประมาณ 700 กว่าปีมาแล้ว ประเพณีดั้งเดิมและประเพณีท้องถิ่น ในปัจจุบันจึงไม่ทราบแน่ชัดว่าสืบทอดมาอย่างไรบ้าง ประกอบกับเป็นจังหวัดที่มีผู้คนอพยพมาจากจังหวัดอื่นเป็นจำนวนมาก กลุ่มคนอพยพเหล่านี้ได้นำวัฒนธรรมประเพณีของตนเองติดมาและถือปฏิบัติด้วยจึงเป็นเหตุให้วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร มีความแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นด้วยแต่ประเพณีดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

1. งานนบพระ - เล่นเพลง

งานประเพณีนบพระ- เล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณ กล่าวคือตั้งแต่สมัยแผ่นดินพระเจ้าลิไท หรือที่รู้จักกันดีในอีกพระนามหนึ่งว่า พระเจ้าทรงธรรม เป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญ รุ่งเรืองมาก มีการบูรณปฏิสังขรณ์สร้างวัดวาอารามใหญ่โตสวยงามมาก รวมทั้งมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามาสถาปนาประดิษฐานไว้ในองค์พระเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และพร้อมกันนี้ยังได้นำเอาต้นพระศรีมหาโพธิ์ มาปลูกไว้ที่บริเวณด้านหลังองค์พระเจดีย์ ซึ่งยังคงปรากฏหลักฐานให้เห็นอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

ในสมัยก่อนนั้น เมื่อวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งตรงกับวันมาฆะบูชา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ผู้ครองเมือง พร้อมด้วยเจ้าผู้ครองนครหัวเมืองน้อยใหญ่กราบไหว้พระบรมธาตุ ซึ่งสมัยก่อนเรียกกันสั้นๆ ว่าไป "นบพระ" และเนื่องจากในสมัยโบราณนั้น การเดินทางติดต่อกันเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องเดินทางด้วยเท้าเปล่าหรือใช้ ช้าง ม้า วัว ควาย และเกวียน เป็นพาหนะ การจะไป จะมาต้องใช้เวลามากดังนั้น เมื่อผู้คนทั้งหลายที่มาจากหัวเมืองต่างๆ ได้นมัสการพระบรมธาตุ และเวียนเทียนกันตามประเพณีแล้วก็ต้องนอนค้างอ้างแรมที่วัด กว่าจะได้กลับก็รุ่งเช้าของอีกวันหนึ่ง ในตอนกลางคืนต่างก็ได้จัดการแสดงการละเลยตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น มาแสดงขันแข่งกันอย่างสนุกสนาน รื่นเริง เรียกกันสั้นๆ ว่า "เล่นเพลง" ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่า ประเพณีดังกล่าวได้เลือนหายไปในที่สุด

จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2526 จังหวัดกำแพงเพชร ได้ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวกำแพงเพชร ให้อนุชนรุ่นหลังได้พบเห็นเกิดความภาคภูมิใจ และปฏิบัติสืบต่อกันไป

2. ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง

สารท เป็นคำของอินเดีย หมายถึง ฤดู ตรงกับฤดูในภาษาอังกฤษว่า Autumn แปลว่าฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในระหว่างฤดูฝนกับหนาว สำหรับคนไทย สารทเป็นการทำบุญกลางปีซึ่งตรงกับวันสิ้นเดือน 10 หรือวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ในอดีตพิธีนี้เป็นของพราหมณ์มาก่อน กล่าวคือเมื่อถึงเดือน 10 เป็นฤดูที่ข้าวสาลีในนาออกรวงอ่อนเป็นน้ำนม ผู้คนพากันเก็บเกี่ยวรวงข้าวสาลีอันเป็นผลแรกได้มาทำมธุปายาสและยาคูเลี้ยงพราหมณ์ เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ข้าวในนา อีกประการหนึ่งคือทำเพื่อเซ่นไหว้บุรพชน คือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ต่อมาผู้ที่เคยนับถือศาสนาพราหมณ์แล้วกลับมานับถือพระพุทธศาสนา เมื่อถึงคราวที่เคยทำบุญตามฤดูกาลให้แก่พราหมณ์ ก็จัดทำถวายพระสงฆ์เหมือนที่เคยทำแก่พราหมณ์ ถือกันว่าการทำบุญด้วยของแรกได้เป็นผลานิสงส์อย่างยิ่ง และเมื่อทำบุญแล้ว มักจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การทำพิธีอุทิศให้แก่ผู้ตายของชาวฮินดูเรียกว่า "ศราทธ์" ออกเสียงเหมือนกับคำว่า "สารท" ในภาษาไทย ซึ่งเป็นชื่อฤดู สำหรับอาหารที่ทำในเทศกาลสารทถวายพระสงฆ์นี้ เรียกว่า "กระยาสารท" แปลว่า "อาหารที่ทำให้ฤดูสารท" โดยส่วนผสมของกระยาสารทไทยนี้จะประกอบไปด้วยข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่วลิสง งา นำมาคั่วให้สุกเสียก่อน แล้วจึงนำมากวนกับน้ำอ้อยกวนให้เหนียวกรอบเกาะกันเป็นปึกจะทำกรอบเป็นก้อนหรือตัดเป็นชิ้นๆ ห่อด้วยใบตองแห้งใส่ไว้ในโหลหรือปีบ ซึ่งหลังจากจัดทำถวายพระสงฆ์แล้วมักจะนำไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล

ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงวันสารท เดือน 10 ประมาณปลายเดือนกันยายน หรือ ต้นเดือนตุลาคม ของทุกปี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตรที่นำชื่อเสียงและทำรายได้ให้แก่จังหวัดเป็นอย่างมาก คือ กล้วยไข่ ในงานจะมีการประกวดกล้วยไข่ประกวดพืชผลทางเกษตร พิธีกวนข้าวกระยาทิพย์ ซึ่งเป็นพิธีเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล การกวนกระยาสารท การแสดงสินค้าพื้นเมือง ประกวดการตกแต่งรถขบวนแห่อย่างวิจิตรตระการตาด้วยส่วนประกอบต่างๆ ของต้นกล้วยไข่ นับเป็นงานประเพณีสำคัญที่จังหวัดจัดเป็นประจำทุกปี

3. ประเพณีการทอดผ้าป่าแถวและลอยกระทง

เป็นประเพณีที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี การทอดผ้าป่าของชาวจังหวัดกำแพงเพชร โดยการทอดผ้าป่าจะมีพิธีปฏิบัติที่แตกต่างกว่าทางภาคอื่นๆ คือ พุทธศาสนิกชนจะนำเครื่องปัจจัยไทยทานซึ่งใส่ภาชนะต่างๆ เช่น ชะลอม ถังน้ำ เป็นต้น ไปวางเรียงไว้ตามพุ่มไม้ที่ทางวัดปักไว้เป็นแถว ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า "ผ้าป่าแถว" การทอดผ้าป่านี้จัดทำในเวลากลางคืนก่อนจะถึงพิธีลอยกระทง ซึ่งพระภิกษุจะชักผ้าป่าตามหมายเลขที่ท่านจับสลากได้ เมื่อเสร็จจากพิธีทอดผ้าป่าแล้วทุกคนจะมุ่งสู่ลำน้ำปิง เพื่อประกอบพิธีลอยกระทงต่อไป

4. ประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดกำแพงเพชร ตรงกับวันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกปีประชาชนมีการทำบุญ ตักบาตร และสนุกสนานกันทั่วไป นับว่าเป็นงานนักขัตฤกษ์ ที่ขึ้นหน้าขึ้นตามากกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติกันมามีดังนี้

  1. การก่อพระเจดีย์ทราย กระทำในวันที่ 12 เมษายน โดยประชาชนจะนัดรวมกันที่ใดที่หนึ่ง เพื่อกระทำพิธีก่อพระเจดีย์ทรายหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า การขนทรายเข้าวัด ครั้นรุ่งขึ้นวันที่ 13 เมษายน จะมีการทำบุญตักบาตรถือว่าเป็นการฉลองพระเจดีย์ทราย
  2. การรดน้ำดำหัว ในระหว่างวันสงกรานต์ ผู้ใหญ่ หนุ่มสาวเด็กจะมีการรดน้ำดำหัวกันตามถนนหนทางทั่วไป และไปอาบน้ำผู้ที่เคารพนับถือที่บ้านเพื่อขอพร มีการสรงน้ำพระพุทธรูปตามวัดต่างๆ และนำพระพุทธรูปประจำบ้านออกมาสรงน้ำอีกด้วย
  3. การสรงน้ำและแห่ผ้าไปห่มพระบรมธาตุนครชุม กระทำกันในวันที่ 14 เมษายน ประชาชนจะมารวมกันที่วัดใดวัดหนึ่งแล้วนิมนต์พระสงฆ์มานั่งเป็นแถวแล้วใช้น้ำอบน้ำหอมผสมน้ำอาบน้ำพระสงฆ์ เสร็จแล้วก็นัดกันตั้งขบวนแห่ผ้าไปห่มองค์พระบรมธาตุที่วัดพระบรมธาตุนครชุม ซึ่งเป็นขบวนแห่ที่น่าดูและสนุกสนานมาก การแต่งกายในวันนี้ผู้ชายนุ่งห่มผ้าสไบตามแบบสมัยโบราณของเมืองกำแพงเพชรและบางปีอาจมีการประกวดนางสงกรานต์ในขบวนแห่ด้วย

1. จำนวนนักท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัด ในเดือนกันยายน 2552

หน่วย : คน

ลำดับที่ ประเภทนักท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
1 นักท่องเที่ยว 91,611 1,533 93,144
2 ผู้เยี่ยมเยือน 91,611 1,533 93,144
รวม 183,222 3,066 186,288

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

2. รายได้

รายได้จากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2552

หน่วย : บาท

ลำดับที่ ประเภทนักท่องเที่ยว รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย(บาท) รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (บาท)
1 นักท่องเที่ยว 304,040.00 N/A
2 นักทัศนาจร - -
รวม 304,040.00 N/A

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

3. จำนวนโรงแรมที่พัก ห้องพัก

จำนวนโรงแรม/ห้องพัก/อัตราค่าที่พัก

ในปี 2552 จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่ ประเภทสถานที่พัก จำนวนโรงแรม/ที่พัก
(แห่ง)
จำนวนห้องพัก
(ห้อง)
อัตราค่าที่พักเริ่มต้น
(บาท)
อัตราค่าที่พักสูงสุด
(บาท)
1 บังกาโล 15 N/A 600 2,500
2 โรงแรม 4 388 700 3,250
3 รีสอร์ท 25 N/A 250 600
รวม 44 388 1,550 6,350

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

4. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

แบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งใช้วัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน ด้านตะวันออกของแม่น้ำปิงเป็นที่ตั้งเมืองกำแพงเพชร โบราณสถานจะสร้างด้วยศิลาแลงและมีขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุมก่อสร้างด้วยอิฐและมีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏมีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกเมืองกำแพงเพชร หรือเขตอรัญญิก ซึ่งเป็นที่อยู่ของสงฆ์ที่มุ่งในการปฎิบัติวิปัสสนาธรรม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ที่ทำการหน่วยศิลปากรประจำจังหวัดกำแพงเพชร

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบูรณะขุดแต่งอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ภายในที่ทำการหน่วยจะมีแผนผังอุทยานฯ ที่สามารถทำให้เข้าใจการแบ่งส่วนพื้นที่โบราณสถานได้อย่างชัดเจน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่างๆ อาทิเช่น ศิลปทวารวดี ศิลปลพบุรี ศิลปรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ หรือติดตั้งวิหาร นอกจากนั้นยังมีเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์ ที่ในสมัย รัชกาลที่ 5 ได้ถูกลอบตัดเศียรและพระหัตถ์ เมื่อ พ.ศ. 2429 และได้ถูกซ่อมแซมให้คืนดีในภายหลัง

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

ภายในเขตกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี สร้างด้วยไม้สักเป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภาคกลาง พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของประวัติศาสตร์เมือง ส่วนของมรดกดีเด่น เช่น หินอ่อน แหล่งน้ำมัน และส่วนของชาติพันธุ์วิทยา แสดงถึงชนเผ่าต่างๆ เช่น มูเซอ กะเหรี่ยง ลีซอ การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น มีห้องโสตทัศนูปกรณ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ระบบมัลติมีเดีย มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชาวเขาและกลุ่มแม่บ้าน

สิริจิตอุทยาน

เป็นสวนสาธารณะเอนกประสงค์ริมฝั่งแม่น้ำปิง ประกอบด้วยสนามกีฬาประเภทต่างๆ และสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

หอไตรวัดคูยาง

เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ หอไตรนี้สร้างไว้กลางน้ำและมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันปลวกแมลงสาบและหนู เข้าไปกัดทำลายพระไตรปิฎก หนังสือ และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

หลวงพ่ออุโมงค์

อยู่ในตำบลนครชุม อำเภอเมือง เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะที่งดงามยิ่งเป็นหลักฐานสำคัญ ประกอบข้อเท็จจริงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกำแพงเพชรและหัวเมืองฝ่ายเหนือ

ตลาดกล้วยไข่

มีเพิงขายกล้วยไข่ทั้งดิบและสุก กล้วยฉาบ และสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ ตั้งอยู่เรียงราย

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป)

มีลักษณะเป็นน้ำพุร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผุดขี้นมาจากใต้ดิน จำนวน 5 จุด มีความร้อนประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส มีสถานที่สำหรับให้บริการอาบน้ำแร่ในบริเวณบ่อน้ำพุร้อน

อุทยานแห่งชาติคลองลาน

สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบผสมป่าเบญจพรรณ บนเทือกเขาสลับซับซ้อน ภูเขาแต่ละลูกเชื่อมโยงติดต่อกับขุนคลองลานซึ่งเป็นจุดสูงสุดในบริเวณนี้ เป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัดคือจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากที่สุด ตั้งแต่จังหวัดตากจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ และป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญและมีค่ามากมาย เช่น สัก ประดู่ มะค่าโมง ยางแดง เต็ง รัง เป็นตัน นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าที่หายาก เช่น ช้างป่า กระทิง เสือ กวาง เก้ง หมี แมวลาย และนกต่าง ๆ มากกว่า 305 ชนิด จาก 53 วงศ์ ซึ่งนกบางชนิดพบเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย เช่น นกกระเต็นขาวดำใหญ่ นกเงือกคอแดง นกกางเขนดง นกโพระดกหูเขียว นกพญาปากกว้างหางยาว

เมืองไตรตรึงส์

สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยสิริกษัตริย์เชียงราย ซึ่งได้หนีข้าศึกจากเชียงรายลงมาสร้างเมืองนี้ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1542 ปัจจุบันโบราณสถานต่างๆ ทรุดโทรมลงมาก เหลือเพียงซากเจดีย์และเชิงเทินเท่านั้น

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวชาวเขา และรวบรวมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขา

ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา

จำหน่ายเครื่องเงินฝีมือชาวเขาเผ่าเย้า เช่น สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ กำไล แหวน หากสนใจจะชมวิธีการทำและซื้อเป็นของฝาก

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

เป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ มีไม้สักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างหนาแน่น มีน้ำตกที่สวยงามน่าท่องเที่ยวหลายแห่ง มีหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงซึ่งยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิม

คลิกเพื่อหาข้อมูลสถานที่ท่อง เที่ยวที่ สำคัญและน่าสนใจจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข้อมูล

หน่วยงาน

Website

1. สัญลักษณ์และคำขวัญประจำจังหวัด

2. ตราประจำจังหวัด

3. ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด

4. ประวัติ

สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

http://www.kamphaengphet.go.th/Description_Province51.pdf 

http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=193,626326,193_626382&_dad=portal&_schema=PORTAL

5. ข้อมูลทั่วไป   

   5.1 ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

   5.2 อาณาเขต

   5.3 ลักษณะภูมิประเทศ

   5.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

   5.5 จำนวนประชากร

 

สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

 

http://www.kamphaengphet.go.th/Description_Province51.pdf

http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=193,626326,193_626382&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 

http://www.kamphaengphet.go.th/Description_Province51.pdf

 

6. การปกครอง  

   6.1 การแบ่งเขตการปกครอง 

   6.2 หัวหน้าส่วนราชการ

   6.3 หน่วยงานบริหารราชการ

 

สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

http://www.kamphaengphet.go.th/Description_Province51.pdf

http://www.kamphaengphet.go.th/puwa/Tamnaeb.htm

7. การเลือกตั้ง

    7.1 การเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร

    7.2 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

 

รัฐสภาไทย

 

http://mp.parliament.go.th/map2550/map_north.htm

http://www.senate.go.th/profile/main.php?url=home

8. สภาพทางสังคม

    8.1 ศาสนา   

  8.2 ประเพณี

 

สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร 

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกำแพงเพชร 

สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

 

http://www.kamphaengphet.go.th/Description_Province51.pdf

http://123.242.164.8/kamphaengphet_poc/report/sar/support_management.php

http://www.kamphaengphet.go.th/tourkpp/pastival.pdf

9. เศรษฐกิจ

10. ข้อมูลแรงงาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

(สถิติพื้นฐานที่เป็นอนุกรมเวลา) สถิติประชากร ลูกจ้าง การว่างงาน สาเหตุการตาย

11. การท่องเที่ยว           

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

http://www.cots.go.th/


  

 

JoomSpirit