แพร่

ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดแพร่

1-11

รูปที่ 1 ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่

มีตำนานเล่าสืบกันว่า เมืองแพร่และเมืองน่านมีเจ้าผู้ครองนครเป็นพี่น้องกันและได้ปกครองเมืองทั้งสองนี้ร่วมกันโดยมิได้แบ่งอาณาเขตแน่นอน ต่อมาพี่น้องทั้งสองได้นัดหมายมาพบกันเพื่อแบ่งปันอาณาเขตเมือง ครั้นเมื่อถึงกำหนด เจ้าผู้ครองนครแพร่ก็ขี่ม้าออกไป ฝ่ายเจ้าผู้ปกครองนครน่านก็ขี่โคออกมา จนพบกันที่ยอดเขาแห่งหนึ่ง แล้วตกลงปันเขตแดนกันตรงนั้น จึงให้ชื่อว่า "เขาครึ่ง" ด้วยเหตุที่เจ้าผู้ครองนครแพร่ขี่ม้าออกไปจึงได้เขตแดนไว้มากกว่าเจ้าผู้ครองนครน่านที่ขี่โคมา ต่อมาเมืองแพร่จึงใช้ม้าเป็นตราเมือง ส่วนทางเมืองน่านก็ใช้โคเป็นตราเมืองเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจังหวัดแพร่จึงเสนอรูปม้ายืนเป็นดวงตราประจำจังหวัดแพร่ให้กรมศิลปากรพิจารณาในราวปีพ.ศ.2483 แต่กรมศิลปากรมีความเห็นว่า ควรจะเอาภาพโบราณซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดแพร่มาประกอบเข้าด้วย จังหวัดแพร่จึงทำรูปม้ายืนมีพระธาตุช่อแฮอยู่บนหลังใช้เป็นดวงตราประจำจังหวัดแพร่สืบเรื่อยมาจนปัจจุบัน

คําขวัญ

"หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม"


ตนไมและดอกไม้ประจําจังหวัด

2-10

3-11

รูปที่ 2 ต้นยมหิน รูปที่ 3 ดอกยมหิน

 

เมืองแพร่ เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ประวัติการสร้างเมืองไม่มีจารึกในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ การศึกษาเรื่องราวของเมืองแพร่จึงต้องอาศัยหลักฐานของเมืองอื่น เช่น พงศาวดารโยนก ตำนานเมืองเหนือ ตำนานการสร้างพระธาตุลำปางหลวง และศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นต้น ตามตำนานพระธาตุช่อแฮกล่าวว่า เมืองแพร่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ส่วนตำนานวัดหลวงกล่าวไว้ว่า ประมาณ พ.ศ. 1371 พ่อขุนหลวงพล ราชนัดดาแห่งกษัตริย์น่านเจ้า ได้อพยพคนไทย (ไทยลื้อและไทยเขิน) ส่วนหนึ่งจากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี และเวียงพางคำลงมาสร้างเมืองบนที่ราบริมฝังแม่น้ำยม ขนานนามว่า เมืองพลนคร (เมืองแพร่ปัจจุบัน) ด้านตำนานสิงหนวัติกล่าวว่าเมืองแพร่เป็นเมืองที่ปกครองโดยพญายี่บาแห่งแคว้นหริภุญไชย สันนิษฐานว่าเมืองแพร่และเมืองลำพูนเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง มหาราชหลักที่ 1 ด้านที่ 4 บรรทัดที่ 24 - 25 ซึ่งจารึกไว้ว่า ".. เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพล เมืองน่าน เมือง ... เมืองพลัวพ้นฝั่งของ เมืองชวา เป็นที่แล้ว ..." ในข้อความนี้ เมืองแพล คือ เมืองแพร่ ศิลาจารึกนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1826 จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเก่าแก่ของเมืองแพร่ว่าตั้งขึ้นมาก่อนเมืองเชียงใหม่ และเชื่อว่าเมืองแพร่ได้ก่อตั้งขึ้นแล้วก่อนการตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สำหรับชื่อเดิมของเมืองแพร่ การก่อตั้งชุมชนหรือบ้านเมืองส่วนใหญ่ในภาคเหนือ มักปรากฏชื่อบ้านเมืองนั้นในตำนาน เรื่องเล่า หรือจารึก ตลอดจนหลักฐานเอกสารพื้นเมืองของเมืองนั้น ๆ แต่สำหรับเมืองแพร่นั้น แตกต่างออกไปเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรง จึงมีที่มาของชื่อเมืองจากหลักฐานอื่นดังนี้ เมืองพล นครพลหรือพลรัฐนคร เป็นชื่อเก่าแก่ดั้งเดิมที่สุดที่พบ

ในตำนานเมืองเหนือ ฉบับใบลาน พ.ศ. 1824 กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า เจ้าเมืองลำปางได้ส่งคนมาติดต่อเจ้านครพลให้ไปร่วมงานนมัสการและฉลองวัดพระธาตุลำปางหลวง และจากตำนานพระธาตุลำปางหลวงตอนหนึ่งได้กล่าวถึง เจ้าเมืองพลยกกำลังผู้คนไปขุดหาพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระธาตุ แต่ไม่พบ เมื่อศึกษาตำแหน่งที่ตั้งของนครพลตามตำนานดังกล่าว พบว่าคนเมืองแพร่ปัจจุบัน ชื่อพลนครปรากฏเป็นชื่อวิหารในวัดหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โดยเชื่อว่าวัดนี้เป็นวัดที่สร้างมาพร้อมกับการสร้างเมืองแพร่และเจ้าเมืองแพร่ให้ความอุปถัมภ์มาตลอดจนหมดยุค การปกครองโดยเจ้าเมืองเมืองโกศัยเป็นชื่อที่ปรากฎในพงศาวดารเมืองเงิน ยางเชียงแสน ชื่อนี้ใช้เรียกเมืองแพร่ ในสมัยขอมเรืองอำนาจที่ชื่อเมืองในอาณาจักร ล้านนาเปลี่ยนเป็นภาษาบาลีตามความในยุคนั้น เช่น น่านเป็น นันทบุรี ลำพูนเป็นหริภุญไชย ลำปางเป็นเขลาค์นคร เป็นต้น

ชื่อ เวียงโกศัย น่าจะมาจากชื่อดอยที่เป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองแพร่ คือ ดอยโกสิยธชัคบรรพตหมายถึง ดอยแห่งผ้าแพร เมืองแพลเป็นชื่อที่ปรากฎ ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักที่ 1 ด้านที่ 4 โดยคำว่า แพล น่าจะมาจากศรัทธาของ ชาวเมืองที่มีต่อพระธาตุช่อแพร หรือช่อแฮที่สร้างขึ้น ภายหลังการสร้างเมืองต่อมาจึงได้เรียกชื่อ เมืองของตนว่า เมืองแพล และได้กลายเสียงเป็นเมืองแพร่ปัจจุบัน

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

จังหวัดแพร่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือที่ 14.70 ถึง 18.44 องศา กับเส้นแวงที่ 99.58 ถึง 100.32 องศา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 155 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 555 กิโลเมตร และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร (ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย) มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร่

4-9 6-10-1
รูปที่ 4 ที่ตั้งจังหวัดแพร่                                      รูปที่ 5 อาณาเขตติดต่อของจังหวัดแพร่

 

อาณาเขต

จังหวัดแพร่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย

 

ทั้งนี้ อาณาเขตทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัดน่านมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นระยะทางยาวประมาณ 227 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่จังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ของจังหวัดเป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ำยม คล้ายก้นกระทะ พื้นที่ราบของจังหวัดแพร่จะอยู่ระหว่างหุบเขา มี 2 แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพื้นที่อำเภอร้องกวาง อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย ซึ่งเป็นที่ราบแปลงใหญ่ และอีกหนึ่งแปลง คือ บริเวณที่ตั้งอำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น ซึ่งที่ราบดังกล่าว ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร สำหรับเทือกเขาที่สำคัญในจังหวัดแพร่ได้แก่

ภูเขาพญาฝอ ดอยหน้าบากแบ่งเขตอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ กับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
ภูเขาม่อนกระทิงดอยอ่างตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอสูงเม่น แบ่งเขตระหว่างอำเภอสูงเม่นกับ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ภูเขากิ่งคอเมือง ดอยอ่าง และดอยขุนเขียดแบ่งเขตระหว่างอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ กับอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ภูเขาหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน แบ่งเขตอำเภอสอง จังหวัดแพร่กับอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ภูเขาแปเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองแพร่ แบ่งเขตระหว่างอำเภอเมืองแพร่ กับอำเภอลอง จังหวัดแพร่
ภูเขาก้อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเด่นชัยแบ่งเขต อำเภอลองกับอำเภอเด่นชัย และแบ่งเขตอำเภอวังชิ้น กับอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

 

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูกาล ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ จัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดูฝนหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้ง จากประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ เนื่องมาจากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดแพร่ที่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา จึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล

    1. ฤดูหนาว เริ่มในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
    2. ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
    3. ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม


ในปี 2552 จังหวัดแพร่มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีที่ 26.48 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคมเฉลี่ยประมาณ 9.20 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ในเดือนเมษายนประมาณ 40.60 องศาเซลเซียส สำหรับปริมาณน้ำฝนรวมที่วันได้ในปีเดียวกันอยู่ที่ 1,168.50 มิลลิเมตร และมีจำนวนวันที่ฝนตกทั้งหมด 125 วัน

การแบ่งเขตการปกครอง

78 ตำบล 708 หมู่บ้าน

5-8


1. อำเภอเมืองแพร่

2. อำเภอร้องกวาง

3. อำเภอลอง

4. อำเภอสูงเม่น

5. อำเภอเด่นชัย

6. อำเภอสอง

7. อำเภอวังชิ้น

8. อำเภอหนองม่วงไข่

รูปที่ 7 อำเภอในจังหวัดแพร่

 


หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชัย หทยะตันติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายเสรี คำภีรธัมโม และ นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายธนากร อึ้งจิตรไพศาลหน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ไม่มีข้อมูล
ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ไม่มีข้อมูล
ส่วนราชการท้องถิ่น ได้แก่
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 23 แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล 59 แห่ง

 

ลำดับ อำเภอ จำนวน (แห่ง)
ตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. หมู่บ้าน
1 เมืองแพร่ 20 1 8 10 166
2 ร้องกวาง 11 2 8 93
3 ลอง 9 5 6 90
4 สูงเม่น 12 1 12 110
5 เด่นชัย 5 3 4 52
6 สอง 8 2 7 85
7 วังชิ้น 7 1 7 77
8 หนองม่วงไข่ 6 1 5 35
     รวม 78 1 23 59 708


ที่มา ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดแพร่มีเขตเลือกตั้ง 1 เขต มีจำนวน ส.ส. ทั้งสิ้น 3 คน ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ได้แก่

 

เขต 1 นางปานหทัย เสรีรักษ์ พรรค เพื่อไทย
เขต 2 นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรค เพื่อไทย
เขต 3 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรค เพื่อไทย

 

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

จังหวัดแพร่เป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั่วไป พ.ศ. 2551 มี ส.ว. ได้ 1 คน

ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแพร่ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 ได้แก่ นายขวัญชัย พนมขวัญ

ประชากร

ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จังหวัดแพร่มีประชากรรวมจำนวนทั้งสิ้น 458,750 คน แบ่งเป็นประชากรเพศชายจำนวน 223,491 คน และเพศหญิงจำนวน 235,259 คน

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาคริสต์ และอื่นๆ โดยจำนวน ศาสนสถานและบุคลากรทางศาสนามีดังนี้

อำเภอ จำนวน (แห่ง) จำนวน (รูป)
วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ สามเณร
เมืองแพร่ 81 3 8 - 354 327
ร้องกวาง 25 11 3 - 80 34
ลอง 39 8 5 - 205 148
สูงเม่น 43 4 3 - 162 93
เด่นชัย 22 4 3 1 95 63
สอง 29 4 2 - 111 78
วังชิ้น 29 11 4 - 105 69
หนองม่วงไข่ 7 1 - - 30 25
รวม 275 46 28 1 1,142 837

 

ที่มา สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่

ประเพณี

งานเทศกาลลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟเพนียงเวียงโกศัย
จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 บริเวณท่าน้ำศรีชุม ภายในงานมีการล้อมวงกินขันโตก โดยผู้ร่วมงานจะแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อมซึ่งเป็นชุดพื้นเมือง

งานไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง
จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 4 โดยมีการจัดขบวนแห่แบบล้านนา ให้ผู้ร่วมขบวนทุกคนแต่งกายแบบพื้นเมืองแห่ผ้าขึ้นไปห่มองค์พระธาตุ มีการทำบุญตักบาตร และจะเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ และพระวิหารในเวลากลางคืน

งานแอ่วสงกรานต์น้ำใจเมืองแป้ นุ่งม่อฮ่อมแต๊งามตา
จัดงานขึ้นบริเวณศูนย์หัตถกรรมเวียงโกศัย ในช่วงสงกรานต์ระหว่าง วันที่ 13-17 เมษายน ในเวลากลางวันจะเล่นสงกรานต์สนุกสนาน ส่วน ในเวลาค่ำจะแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อม ล้อมวงกินขันโตก

งานกิ๋นสลาก
คล้ายประเพณีถวายสลากภัตของภาคกลาง มีการจัดเครื่องไทยทาน เขียนสลากชื่อของตนติดไว้ แล้วนำไปรวมกันที่หน้าพระ ประธาน พระสงฆ์จะจับสลากขึ้นมาให้มรรคทายกประกาศ เจ้าของ สลากก็จะนำเครื่องไทยทานของตนไปถวายแด่พระสงฆ์

ผลิตภัณฑ์จังหวัด อนุกรมใหม่ ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดแพร่ พ.ศ.2538 - 2553

GROSS REGIONAL PRODUCT NEW SERIES AT CURRENT MARKET PRICES BY INDUSTRIAL ORIGIN, PHRAE PROVINCE: 1995-2010

หน่วย : ล้านบาท

สาขาการผลิต 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553p
  -1995 -1996 -1997 -1998 -1999 -2000 -2001 -2002 -2003 -2004 -2005 -2006 -2007 -2008 -2009 (2010p)
ภาคเกษตร 1,456 1,760 1,704 1,692 1,543  1,507 1,466 1,592  1,776 2,057   2,147 2,361 2,498 3,203 2,875      3,348
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,429 1,720 1,660 1,644 1,485 1,439 1,397  1,514 1,701 1,954 2,077 2,258 2,390 3,144 2,796 3,273
การประมง     27     39 44     48  58  68 69  78 75 103   70    103 109 59   79 75
ภาคนอกเกษตร 8,038  8,887 9,280  9,114 9,433 9,757 10,024 10,990 11,538 12,838 13,705 14,094 14,944 15,344 15,536 16,492
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน       73  95   116   106    87  68     71  74 191   285 106 113  465 112 108 114
การผลิตอุตสาหกรรม   848  925 1,065 1,033 1,001 1,053 1,060 1,279  1,410 1,470 1,410 1,633 1,792 2,183 2,159 2,363
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 206 209 236     278 239  243 252   245  261 274   270 295 306 306 375 395
การก่อสร้าง     911 1,209  924 576 627 756 759 1,258 1,009 1,258 1,526 1,635  1,461 1,723 1,310 1,400
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือน
1,089 1,200 1,313 1,078 1,037 1,039 1,027 1,115 1,165 1,173 1,208 1,247 1,313 1,462 1,497 1,607
โรงแรมและภัตตาคาร 185 189 174  126   139    175 176 138 126 149 129 122 129 132 157 169
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
และการคมนาคม
498 619 633     635 598 558 694 671 724 721 715 712 702 688 672 590
ตัวกลางทางการเงิน  572     676 637     639   517     511    506     559   585  820     936 1,063 1,287 1,173 1,310 1,305
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ 585   701     821     971 1,174  1,216  1,180  1,320 1,361 1,384 1,346 1,341 1,427 1,530 1,644 1,787
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 1,032 1,117 1,261 1,435 1,581 1,710 1,850 1,767 2,097 2,304 2,695  2,279 2,136 1,788 1,853 2,068
การศึกษา 1,217 1,299 1,391 1,486 1,633 1,618 1,616 1,718 1,735 1,948 2,230 2,450 2,732 2,922 3,032   3,187
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์   664   459 476 518  566  585  605 613 628 711   745 848 918  992 1,070 1,127
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ    122   153 191 191   192    182   176 186 204 295 348 315 254  276 291   281
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล       36   38       43    44     43    42     52   45   42   46    40   40    22     58     58  99
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 9,494 10,647 10,983 10,807 10,976 11,263 11,489 12,582 13,314 14,895 15,852 16,455 17,442 18,547 18,410 19,840
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ย
ต่อคน (บาท)
18,948 21,232 21,846 21,458 21,756 22,365 22,703 24,761 26,118 29,149 30,965 32,076 33,921 35,993 35,662 38,375
ประชากร (1,000 คน)    501   501   503 504  505  504 506 508   510 511 512  513    514  515    516 517


จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2545 - 2554

POPULATION 15 YEARS AND OVER BY LABOR FORCE STATUS AND SEX, PHRAE PROVINCE: 2002 - 2011

หน่วย : คน

 สถานภาพแรงงาน    2545  
(2002) 
 2546  
(2003) 
 2547  
(2004) 
 2548  
(2005) 
 2549  
(2006) 
 2550  
(2007) 
 2551  
(2008) 
 2552  
(2009) 
 2553  
(2010) 
 2554  
(2011) 
 รวม 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  415,602   418,806 423,331 390,366 353,806 351,754 388,194  428,943 432,492 434,943
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  302,760     307,325 314,307   289,093   265,652 263,029 275,777 300,438 303,381 316,003
   ผู้มีงานทำ    290,026 293,238 301,774 283,835 261,966 259,399  271,914 297,743 300,473 313,449
   ผู้ว่างงาน  11,909 12,711 11,526   2,021   1,202 1,098   1,786 1,382 1,195 1,262
   ผู้ที่รอฤดูกาล        825 1,376 1,008 3,238     2,484   2,531 2,078 1,313 1,714 1,292
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน            112,841           111,481           109,024           101,273             88,155             88,725           112,417           128,505           129,110           118,940
ชาย 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  209,243 210,855 213,155 194,938 175,030 174,099 191,186 210,444 212,323 213,541
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  167,655 170,785 174,369 158,485 142,173    140,519 149,323 163,680 166,656 167,688
   ผู้มีงานทำ  160,298 164,119 167,356 156,245 140,901 138,812 147,659 162,404 164,535 166,292
   ผู้ว่างงาน     7,302 6,373 6,742     690       673    789    688      804 1,105  892
   ผู้ที่รอฤดูกาล           56      292   272   1,550   600      918         978       472 1,016      504
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน  41,588   40,070 38,786 36,453 32,858 33,579 41,863   46,764 45,668 45,852
หญิง 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  206,359 207,952 210,176 195,428 178,776 177,655 197,007 218,500 220,168 221,402
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน            135,105           136,540           139,938           130,608           123,479           122,510           126,454           136,758           136,726           148,314
   ผู้มีงานทำ            129,728           129,119           134,418           127,591           121,065           120,587           124,255           135,339           135,937           147,157
   ผู้ว่างงาน                4,608               6,338               4,784               1,330                  530                  309               1,098                  578                    90                  369
   ผู้ที่รอฤดูกาล                   770               1,084                  736               1,688               1,885               1,614               1,100                  841                  699                  788
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน              71,254             71,412             70,239             64,820             55,297             55,145             70,554             81,741             83,443             73,087

 

หัวข้อ

หน่วยงาน

เว็บไซต์

1. ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

2. คำขวัญประจำจังหวัด

3. ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด

4. ประวัติ         

สถาบันล้านนาศึกษา

 

สำนักงานจังหวัดแพร่

 

 

 

 

http://www.lanna.cmru.ac.th/North/PHRAE1.php

http://www.phrae.go.th/file_econ/sattakit/phare/phare_03.html

http://www.phrae.go.th/file_econ/sattakit/phare/phare_02.html

5. ข้อมูลทั่วไป   

   5.1 ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

   5.2 อาณาเขต

   5.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

   5.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

   5.5 จำนวนประชากร

 

 

 

สำนักงานจังหวัดแพร่

สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

ประกาศสำนักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

 

http://www.phrae.go.th/file_econ/sattakit/phare/phare_04.html

http://phrae.nso.go.th/phrae/aboutpro%5B1%5D.html

http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=193,626326,193_626382&_dad= portal&_schema=PORTAL

http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html

http://www.industry.go.th/ops/pio/nan/Lists/general/Disp.aspx

6. การปกครอง  

   6.1 การแบ่งเขตการปกครอง 

   6.2 หัวหน้าส่วนราชการ 

   6.3 หน่วยงานบริหารราชการ

 

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

สำนักงานจังหวัดแพร่ 

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

 

http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=193,626326,193_626382&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.phrae.go.th/file_data/Telphrae.pdf

http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=193,626326,193_626382&_dad=portal&_schema=PORTAL

 

7. การเลือกตั้ง

    7.1 การเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร

    7.2 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

 

   รัฐสภาไทย

 

http://mp.parliament.go.th/map2550/map_north.htm http://www.senate.go.th/profile/main.php?url=history&senator=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca

8. สภาพทางสังคม

    8.1 ศาสนา 

   8.2 ประเพณี

 

สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่

 

 

http://phrae.nso.go.th/nso/project/search_option/search_result.jsp

http://www.phrae.go.th/file_econ/sattakit/phare/phare_07.html

จังหวัดแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

9. เศรษฐกิจ

10. ข้อมูลแรงงาน 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

(สถิติพื้นฐานที่เป็นอนุกรมเวลา) สถิติประชากร ลูกจ้าง การว่างงาน สาเหตุการตาย

16. การท่องเที่ยว         

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด          

http://www.moi.go.th/MOIWEB/jsp/report/MRPN3003_product.jsp


  

JoomSpirit