พะเยา

 

ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดพะเยา

1-6

รูปที่ 1 ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดพะเยา

 

รูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ พระเจ้าตนหลวงแห่งวัดศรีโคมคำ เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวพะเยา ด้านลายกนกเปลวที่ปรากฏบนพื้นเบื้องหลังองค์พระพุทธรูป หมายถึง ความรุ่งเรืองของ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ดอกคำใต้ แม่ใจ เชียงคำ เชียงม่วน ปง และจุน เบื้องล่างริมของดวงตราเป็นกว๊านพะเยา สถานที่อันมีชื่อเสียงและเป็นรู้จักกันดีของจังหวัด ส่วนช่อรวงข้าวที่ประกอบอยู่ทั้งสองข้างหมายถึง ลักษณะของความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ แสดงถึงความอุดทสมบูรณ์

คําขวัญ

"กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม"

ต้นไม้และดอกไม้ประจําจังหวัด

เนื่องจาก เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 รัฐบาลได้จัดงานวันรณรงค์โครงการ ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกราบบังคับทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นองค์ประธาน และมีหมายกำหนดการพระราชทานพันธุ์ไม้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อนำไปปลูกเป็นสิริมงคลในท้องที่จังหวัดนั้น ๆ จังหวัดพะเยาได้กำหนด "ต้นสารภี" เป็นชื่อไม้มงคลเข้าร่วมงานด้วย และถือเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตั้งแต่นั้นมา ถือได้ว่า ปี พ.ศ. 2537 เป็นปีที่ประกาศให้ไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด นอกจากนี้ ดอกสารภียังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพะเยาอีกด้วย

2-4 3-5
รูปที่ 2 ต้นสารภี รูปที่ 3 ดอกสารภี

 

เมืองพะเยา เดิมชื่อว่า "พยาว" หรือ "ภูกามยาว" เป็นเมืองเก่าแก่ในแคว้นล้านนา ตั้งอยู่เชิงเขาชมพูหรือดอยด้วน ใกล้แม่น้ำสายตาหรือแม่น้ำอิง ตั้งขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 ประมาณปีพุทธศักราช 1638 โดยพ่อขุนจอมธรรม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลั๊วะจักราช และมีความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกับกรุงสุโขทัย

ในพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพ่อขุนงำเมืองเป็นกษัตริย์ เมืองพะเยามีความเจริญมาก โดยฐานะเป็นเมืองเอก เรียกว่า "อาณาจักรพยาว" ต่อมาพะเยาถูกยึดครองและตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาของราชวงศ์เม็งราย (พุทธศักราช 1877-1879)

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาโปรดให้พระยายุทธิษฐิระ อดีตเจ้าเมืองสองแควผู้มีเชื้อพระวงศ์สุโขทัยมาเป็นเจ้าครองเมือง ในช่วงเวลาดังกล่าวเมืองพะเยามีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดทางด้านศิลปะและวิทยาการ จากนั้นจึงค่อย ๆ เสื่อมลงในเวลาต่อมา ช่วงปีพุทธศักราช 2101 พม่าเข้ายึดครองอาณาจักรล้านนาและปกครองล้านนาอยู่ 200 ปี จวบจนปีพุทธศักราช 2317 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสามารถยึดเมืองเชียงใหม่สำเร็จ โปรดให้พระเจ้ากาวิละครองเมืองลำปางและยึดครองล้านนาบางส่วนรวมทั้งเมืองพะเยาคืนมาได้

ปีพุทธศักราช 2330 สมัยพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พม่ายกทัพมารุกรานหัวเมืองฝ่ายเหนือรวมทั้งเมืองพะเยา ประชาชนต้องอพยพไปอยู่นครลำปาง ทำให้เมืองพะเยาร้างไปเป็นเวลานานถึง 50 ปี

ปีพุทธศักราช 2386 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เจ้าหลวงวงศ์นำชาวเมืองพะเยามาจากเมืองลำปาง แล้วฟื้นฟูเมืองพะเยาขึ้นมาใหม่ ให้เมืองพะเยาเป็นเมืองขึ้นของนครลำปาง จากนั้น เมืองพะเยามีเจ้าผู้ครองเมืองต่อมาอีกหลายองค์ เจ้าผู้ครองเมืององค์สุดท้ายคือ พระยาประเทศอุดรทิศ (เจ้าหนาน ไชยวงศ์ ศีติสาร)

ปีพุทธศักราช 2437 - 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ปฏิรูปการปกครองจากแบบเดิมเป็นการปกครองแบบ "มณฑลเทศาภิบาล" เมืองพะเยาถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลลาวเฉียง (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลพายัพ) และยุบให้มีฐานะเป็น "อำเภอเมืองพะเยา" แล้วให้เจ้าอุปราชมหาชัย ศีติสาร รักษาการในตำแหน่งเจ้าเมืองพะเยา และในปีพุทธศักราช 2457 มีการเปลี่ยนระบบการปกครองใหม่ ทำให้เมืองพะเยาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "จังหวัดพะเยา" ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยา ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2520 โดยจังหวัดพะเยาประกอบด้วยอำเภอ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอแม่ใจ โดยมีนายสัญญา ปาลวัฒน์วิไชย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนแรก

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา 44 ลิปดา เหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 40 ลิปดา ตะวันออก ถึง 100 องศา 40 ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครคิดตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 735 กิโลเมตร จังหวัดพะเยามีพื้นที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,375 ไร่

5-3 7-2
รูปที่ 4 ที่ตั้งจังหวัดพะเยา                                      รูปที่ 5 อาณาเขตติดต่อของจังหวัดพะเยา

 

อาณาเขต

จังหวัดพะเยามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 9 จังหวัด และ 1 ประเทศดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพาน อำเภอป่าแดด และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสองแคว อำเภอท่าวังผา อำเภอเมืองน่าน อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน และแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางเขต แดนประมาณ 36 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภองาว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ทั้งด้านตะวันออก ด้านตะวันตก ด้านใต้และตอนกลางของจังหวัด เทือกเขาเหล่านี้จะทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ มีที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่สองข้างเทือกเขาและระหว่างลำน้ำ จังหวัดพะเยามีเนื้อที่ภูเขาสูงและสูงมากที่สุดประมาณรัอยละ 47 ของพื้นที่จังหวัด มีพื้นที่เนินเขาผสมที่ราบประมาณร้อยละ 35 และมีที่ราบลุ่มน้อยที่สุดประมาณร้อยละ 18 เท่านั้น

ระดับความสูงของพื้นที่จังหวัดพะเยา มีความสูงระหว่าง 300 - 1,550 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยมีเทือกเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณอำเภอเชียงคำ อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน ทิศตะวันตกของอำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ เทือกเขาเหล่านี้ทอดตัวในแนวเหนือ - ใต้ ขนานไปกับที่สูงตอนกลางที่ค่อย ๆ เทลาดลงสู่ที่ราบบริเวณ อำเภอจุน อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอเมืองพะเยา โดยมีเส้นขั้นระดับความสูง ไล่ระดับ ตั้งแต่ 300 - 500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางสำหรับบริเวณที่ราบลุ่มและที่ลุ่ม ระดับตั้งแต่ 500 - 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางสำหรับที่ลาดเชิงเขา และระดับตั้งแต่ 1,000 - 1,550 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางสำหรับที่ราบสูงและภูเขา

ในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานี้มีบริเวณที่ราบสูงเป็นพื้นที่ที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณที่ราบสูงตอนกลางของจังหวัดพะเยา ในเขตอำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง ที่ประกอบไปด้วยเทือกเขาหลายเทือกเขาอันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสาย เทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่ ดอยภูลังกา ซึ่งมีระดับความสูง 1,098 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และดอยสันปันน้ำในเขตอำเภอปง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยม

นอกจากนี้ หากแบ่งภูมิประเทศตามลักษณะของลุ่มน้ำจะพบได้ว่าจังหวัดพะเยา มีพื้นที่อยู่ทั้งในเขตลุ่มน้ำโขงและ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนที่อยู่ในลุ่มน้ำโขง คือ พื้นที่อำเภอแม่ใจ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง (บางส่วน) และอำเภอเชียงคำ ส่วนที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา คือ อำเภอปง (บางส่วน) และอำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยม

เทือกเขาที่สำคัญของจังหวัดพะเยา ได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ฝาด ดอยขุนแม่ต๋ำ และดอยขุนแม่ต๋อม แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยามี 3 สาย คือ แม่น้ำอิง แม่น้ำลาว และแม่น้ำยม

 

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม วัดอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดได้ในเดือนเมษายน 2551 ที่ระดับ 38.20 องศาเซลเซียส ฤดูฝน อยู่ระหว่าง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแน่นในเดือนพฤษภาคม มีจำนวนวันที่ฝนตก 139 วัน ในปี 2551 และวัดปริมาณน้ำฝนรวมได้ 1,152.90 มิลลิเมตร ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายนและเดือนมกราคม โดยวัดอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดได้ในเดือนธันวาคมที่ระดับ 7.90 องศาเซลเซียส

ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จังหวัดพะเยามีประชากรรวมจำนวนทั้งสิ้น 486,472 คน แบ่งเป็นประชากรเพศชายจำนวน 238,346 คน และเพศหญิงจำนวน 248,126 คน

นอกจากนี้ ในจังหวัดพะเยายังมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามบริเวณเทือกเขาสูง ได้แก่ชาวเขาเผ่าลื้อ เผ่าเย้า เผ่าแม้ว เผ่าลีซอ และเผ่าถิ่น จำนวน 45 หมู่บ้าน 2,658 ครัวเรือน กระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ เช่น อ.เมืองพะเยา อ.ปง อ.เชียงคำ อ.เชียงม่วน อ.แม่ใจ อ.ภูซาง และ อ.ดอกคำใต้ โดยข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยระบุว่า ในปี 2549 มีชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยาทั้งสิ้น 18,094 คน

การแบ่งเขตการปกครอง

จังหวัดพะเยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 68 ตำบล 805 หมู่บ้าน

6-4

1. อำเภอเมืองพะเยา

2. อำเภอจุน

3. อำเภอเชียงคำ

4. อำเภอเชียงม่วน

5. อำเภอดอกคำใต้

6. อำเภอปง

7. อำเภอแม่ใจ

8. อำเภอภูซาง

9. อำเภอภูกามยาว

รูปที่ 6 อำเภอในจังหวัดพะเยา

 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายเชิดศักดิ์ ชูศรี  1 ตุลาคม 2552 - ปัจจุบัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายวรชัย อุตตมชัย
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายกาจพล   เอิบสุขสิริหน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ไม่มีข้อมูล
ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ไม่มีข้อมูล
ส่วนราชการท้องถิ่น ได้แก่
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 30 แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล 39 แห่ง

 

ที่ จังหวัด/ อำเภอ จำนวนตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนเทศบาลเมือง จำนวนเทศบาลตำบล จำนวนอบต.
พะเยา 68 805 2 30 39
1 อำเภอเมืองพะเยา 15 172 1 9 4
2 อำเภอดอกคำใต้ 12 125 1 3 7
3 อำเภอจุน 7 86 - 4 3
4 อำเภอเชียงคำ 10 134 - 3 8
5 อำเภอเชียงม่วน 3 34 - 1 2
6 อำเภอปง 7 88 - 3 6
7 อำเภอแม่ใจ 6 66 - 5 2
8 อำเภอภูซาง 5 59 - 1 4
9 อำเภอภูกามยาว 3 41 - 1 3

 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดพะเยา

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดพะเยามีเขตเลือกตั้ง 1 เขต มีจำนวน ส.ส. ได้ทั้งสิ้น 3 คน

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาได้แก่

เขต 1

นางสาวอรุณี ชำนาญยา

พรรค เพื่อไทย
เขต 2 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรค เพื่อไทย
เขต 3 นายไพโรจน์ ตันบรรจง พรรค เพื่อไทย

 

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

จังหวัดพะเยาเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั่วไป พ.ศ. 2551 มี ส.ว. ได้ 1 คน

ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพะเยาผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551ได้แก่ พลโทพงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน

ผลิตภัณฑ์จังหวัด อนุกรมใหม่ ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดพะเยา พ.ศ.2538 - 2553

GROSS REGIONAL PRODUCT NEW SERIES AT CURRENT MARKET PRICES BY INDUSTRIAL ORIGIN, PHAYAO PROVINCE: 1995-2010

สาขาการผลิต 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553p
  -1995 -1996 -1997 -1998 -1999 -2000 -2001 -2002 -2003 -2004 -2005 -2006 -2007 -2008 -2009 (2010p)
ภาคเกษตร 2,503 3,002 2,850 3,038 2,849 2,795 3,274 3,494 4,177 4,677 6,021 6,620 6,631 8,702 7,441  9,579
เกษตรกรรม
การล่าสัตว์ และการป่าไม้
2,447 2,914 2,788 2,965  2,769 2,696 3,187  3,385 4,055 4,491 5,876 6,468 6,461 8,570 7,320  9,463
การประมง   56 88    62    73 80     99    87 109 122 186 145  152 170  133   121 115
ภาคนอกเกษตร 7,271 8,423 8,438 8,382 8,470 8,504 8,648 9,566 10,010 11,126 12,262 13,276 14,463 14,888 15,639 17,110
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 62 184   328   266 327 126 147 185 122 86 193 207 169   112   125  135
การผลิตอุตสาหกรรม  488 612 615 619 532  578  615 676 864 842 802  864 1,174 1,561 1,590 1,937
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา  169  177  193  232   206   206    210  196 214 237 235   278 254  247   317  325
การก่อสร้าง     970 1,239    737     522 514 492 444 585 524 733 750 909 1,126 1,010 1,065  1,022


จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2545 - 2554

POPULATION 15 YEARS AND OVER BY LABOR FORCE STATUS AND SEX, PHAYAO PROVINCE: 2002 - 2011

สถานภาพแรงงาน  2545
(2002) 
2546
(2003) 
2547
(2004) 
2548
(2005) 
2549
(2006) 
2550
(2007) 
2551
(2008) 
2552
(2009) 
2554
(2011) 
 รวม 
 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  397,163 399,782 407,247 404,059 397,213 395,628 414,911 438,745 446,401
 ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  272,290 274,669 274,541 282,773 281,786 283,155 298,010 316,046 314,106
        ผู้มีงานทำ  261,287 266,057 266,811 275,711 278,034 277,092 292,870 311,682 311,928
        ผู้ว่างงาน  6,209 4,866 3,476 3,619 2,249 3,742 4,237 3,295 429
        ผู้ที่รอฤดูกาล  4,794 3,746 4,254 3,444 1,503 2,322 903 1,069 1,749
 ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน   124,873 125,113 132,706 121,286 115,427 112,472 116,902 122,699 132,295
 ชาย 
 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  205,406 206,811  210,707  204,688 196,813 196,059 205,670 217,537 221,361
 ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  157,195 160,358 159,045 159,097 154,600 154,254 164,957 176,239  172,304
        ผู้มีงานทำ            153,084           156,283           155,832           156,723           152,673           150,806           162,629           174,914           171,501
        ผู้ว่างงาน  3,378 3,199 2,750 1,857 1,487 2,337 1,814 957 77
        ผู้ที่รอฤดูกาล  734 876 464 517 440 1,111 513 368 726
 ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน              48,210             46,453             51,661             45,591             42,213             41,805             40,714             41,299             49,057
 หญิง 
 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  191,758 192,971 196,541 199,371 200,400 199,569 209,241 221,208 225,040
 ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  115,095  114,312 115,496 123,676 127,187 128,902 133,053 139,807 141,802
        ผู้มีงานทำ  108,204 109,774 110,979 118,988 125,361 126,286 130,241 136,768 140,427
        ผู้ว่างงาน  2,831 1,667 726 1,762 763 1,405 2,423 2,338 352
        ผู้ที่รอฤดูกาล  4,060 2,870 3,791 2,927 1,063 1,210 390 701 1,023
 ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน  76,663 78,659 81,044 75,695 73,214 70,667 76,188 81,400 83,238

 

หัวข้อ หน่วยงาน เว็บไซต์

1. สัญลักษณ์และคำขวัญประจำจังหวัด
2. ตราประจำจังหวัด
3. ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
4. ประวัติ

สำนักงานจังหวัดพะเยา


สำนักงานจังหวัดพะเยา
http://www.phayao.go.th/pyodetail.php?p=sign
http://server.thaigoodview.com/node/12395
http://www.kasetsainoi.com/?cid=392233
http://www.phayao.go.th/board/viewtopic.php?t=1437
5. ข้อมูลทั่วไป   
   5.1 ที่ตั้งและขนาดพื้นที่
   5.2 อาณาเขต
   5.3 ลักษณะภูมิประเทศ
   5.4 ลักษณะภูมิอากาศ
   5.5 จำนวนประชากร
สำนักงานจังหวัดพะเยาประกาศสำนักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง
สำนักงานจังหวัดพะเยา
กระทรวงมหาดไทย

http://www.phayao.go.th/pyodetail.PHP?=detailhttp://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html
http://www.phayao.go.th/detail.html
http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOITEST/INDEX_MOI/STAT/TAB274296/YEAR2551.PDF

6. การปกครอง
   6.1 การแบ่งเขตการปกครอง
   6.2 หัวหน้าส่วนราชการ
   6.3 หน่วยงานบริหารราชการ

สำนักงานจังหวัดพะเยา http://www.phayao.go.th/board/viewtopic.php?t=1437
http://www.phayao.go.th/pyodetail.php?p=governor
http://www.phayao.go.th/board/viewtopic.php?t=1272
7. การเลือกตั้ง
    7.1 การเลือกตั้งสมาชิก
          สภาผู้แทนราษฎร
    7.2 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
รัฐสภาไทย http://mp.parliament.go.th/map2550/mpa_north.htm
http://www.senate.go.th/profile/main.phpurl=home&keyword=&page=2
8. สภาพทางสังคม
    8.1 ศาสนา
    8.2 ประเพณี   
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดพะเยา
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
http://www.phayaoprovince.com/eprovice
http://phayao.nso.go.th/nso/project/table/files/phayao/O-src-03/2551/000/phayao_O-src-03_2551_000_40001900.xls
http://province.m-culture.go.th/phayao/m3.html
http://www.tour.co.th/news.php?act=NewsDetail&n_id=124
9. เศรษฐกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สถิติพื้นฐานที่เป็นอนุกรมเวลา) สถิติประชากร ลูกจ้าง การว่างงาน สาเหตุการตาย
10. ข้อมูลแรงงาน
15.3 ข้อมูลสุขภาพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://www.dopa.go.th/xstat/tran/bstat.htm
16. การท่องเที่ยว    
    16.1 สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ http://www.relaxzy.com/directory/travel/province/north/phayao/


  

JoomSpirit