พิษณุโลก

 

1. ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดพิษณุโลก

 

1-4

รูปที่ 1 ตราสัญลักษณ์ประจำเมืองพิษณุโลก

 

รูปพระพุทธชินราช กล่าวคือ ในราวปีพุทธชินราช 1905 สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ได้ก่อสร้างพระพุทธชินราชรูปปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะงดงามมาก ถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก และนับเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไทย

 

2. คําขวัญ

"พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา"

 

3. ต้นไม้และดอกไม้ประจําจังหวัด

2-2 3-3 4-3
รูปที่ 2 ต้นปีป รูปที่ 3 ต้นปีป รูปที่ 4 ดอกนนทรี

 

พิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 สมัยขอมมีอำนาจปกครองแถบนี้ แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า เมืองสองแคว เนื่องจากเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อย (ที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน) ในสมัยสุโขทัย ครั้งสมเด็จพระธรรมราชาลิไทได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองสองแควมาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อประมาณปี พ.ศ.1900 และยังเรียกว่าเมืองสองแควเรื่อยมา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพิษณุโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อครั้งที่เสด็จมาปกครองเมืองสองแควตั้งแต่ พ.ศ. 2006 จนสิ้นรัชกาลในปี พ.ศ. 2031

เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยานานถึง 25 ปี ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และเป็นเมืองลูกหลวง ซึ่งกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาส่งมหาอุปราช หรือพระราชโอรสมาครองเมือง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงมีพระราชสมภพ ณ เมืองนี้ และเมื่อทรงดำรงตำแหน่งมหาอุปราชพระองค์ครองเมืองพิษณุโลกเช่นกัน

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พิษณุโลกยังคงเป็นเมืองเอกขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯเรื่อยมา ครั้นถึงปี พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑลเรียกว่า มณฑลพิษณุโลกต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจังหวัดเรื่อยมาจนปัจจุบัน

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร 337 กิโลเมตร (เดินทางโดยรถยนต์) สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 800 เมตร ตั้งอยู่แนวละติจูดที่ 16 องศาเหนือ 47 ลิปดา ลองติจูดที่ 100 องศา 16 ลิปดา และมีเนื้อที่ทั้งหมด 10,815.854 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,759,909 ไร่

6-2 5-1
รูปที่ 4 ที่ตั้งจังหวัดพิษณุโลก                                      รูปที่ 5 อาณาเขตติดต่อของจังหวัดพิษณุโลก

 

อาณาเขตติดต่อ

จังหวัดพิษณุโลกมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอน้ำปาด อำเภอพิชัยและอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสามง่าม อำเภอวชิรบารมี และกิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหล่มสัก อำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะภูมิประเทศที่แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ

เขตภูเขาสูง ได้แก่ พื้นที่ทางด้านตะวันออกของจังหวัด มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง แนวกั้นเขตแดนไทย - ลาว เป็นรอยต่อของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ และเลย

เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อยแม่น้ำเข็กหรือแม่น้ำวัง

เขตที่ราบเชิงเขา ได้แก่ พื้นที่บริเวณตอนกลางของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเกิดจากแนวเขาที่ไม่สูงนัก เช่น เชิงเขาสมอแครง เขาฟ้า เขาช่องลม และเขาผาท่าพล

 

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดพิษณุโลก มีลมมรสุมพัดผ่านจากมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย โดยเป็นลมที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านอุณหภูมิ และความกดอากาศระหว่างพื้นดินทวีปเอเชีย โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ฤดูกาล

 • ฤดูฝน ลมมรสุมทิศใต้ เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม โดยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีที่วัดได้ในปี 2551 อยู่ที่ประมาณ 1,324.90 มิลลิเมตร
 • ฤดูหนาว ลมมรสุมทิศเหนือ ระยะยาวประมาณ 2 - 3 เดือน คือ ประมาณเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ซึ่งจะหนาวจัดประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม วัดอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดได้ในเดือนธันวาคมที่ระดับ 17.56 องศาเซลเซียส
 • ฤดูร้อน ลมมรสุมทิศเหนือ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน วัดอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดได้ในเดือนเมษายนที่ 36.54 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ ในปี 2551 จังหวัดพิษณุโลกมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.67 องศาเซลเซียส

 

ที่ดิน

จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ ๖,๗๕๙,๙๐๙ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ถือครองที่ดิน และป่าไม้ โดยมีการใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัย ๘๐,๗๖๒ ไร่ ที่นา ๑, ๔๕๒,๔๓๔ ไร่ พืชไร่ ๖๒๗,๐๐๘ ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น ๑๖๗,๓๖๑ ไร่ สวนผักและไม้ดอก ๑๗,๒๙๐ ไร่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ๑๑,๔๔๑ ไร่ ที่อื่นๆ ๔๒,๔๓๘ ไร่ ที่รกร้างว่างเปล่า ๖,๒๐๑ ไร่ ที่นอกการเกษตร ๑,๙๖๖,๙๗๙ ไร่ ป่าไม้ ๒,๔๓๖,๖๐๖.๙๓ ไร่

 

ทรัพยากรป่าไม้

ในปี ๒๕๕๕ มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ๒,๔๓๖,๖๐๖.๙๓ ไร่ คิดเป็น ๓๕.๘๙ % ลักษณะส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ผสมป่าดิบแล้ง ไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง ฯลฯ ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด จำนวน ๑๓ ป่า ป่าเตรียมการสงวน อีก ๒ แห่ง

มีอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน จำนวน ๖ แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง ภูหินร่องกล้า น้ำตกชาติตระการ ภูสอยดาว แก่งเจ็ดแคว และวนอุทยานเขาพนมทอง มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๒ แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยง-ภูทอง และ ภูขัด และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๓ แห่ง คือ ถ้ำผาท่าพล เขาน้อย - เขาประดู่ และ หนองน้ำขาว อ.บางระกำ

สภาพป่าในปัจจุบัน มีการปลูกไม้สัก-ประดู่ ยาง ยางพารา ไผ่ ยูคาลิปตัส ในที่ดินของเอกชนเป็นจำนวนมาก มีการตัดไปใช้สอย และจำหน่ายเป็นจำนวนมาก แต่ก็ได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูก แจกจ่ายกล้าไม้จากภาครัฐ สภาพป่าไม้ในท้องที่ จึงค่อนข้างจะสมบูรณ์

 

ทรัพยากรน้ำ

จังหวัดพิษณุโลกมีแหล่งน้ำผิวดิน ประกอบด้วยลุ่มน้ำ ๒ ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่าน โดยมีแม่น้ำและลุ่มน้ำสาขา ที่สำคัญ ได้แก่

  1. แม่น้ำยม เกิดจากเทือกเขาสูงตอนเหนือในเขตสันเขาผีปันน้ำ ไหลผ่านจังหวัดแพร่ สุโขทัย ผ่านเข้าพื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัด ก่อนไหลผ่านอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปสู่จังหวัดพิจิตร
  2. แม่น้ำน่าน ต้นกำเนิดมาจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทย บริเวณภูเขาผีปันน้ำ ทิวเขาหลวงพระบาง และทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลมาทางตอนใต้ผ่านจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ เข้าเขตจังหวัดพิษณุโลกทางอำเภอพรหมพิราม ไหลคดเคี้ยวผ่านอำเภอเมืองพิษณุโลก ในแนวเหนือใต้ไปทางอำเภอบางกระทุ่ม ไหลผ่านไปจังหวัดพิจิตร
  3. แม่น้ำแควน้อย มีต้นกำเนิดบริเวณทิวเขาหลวงพระบาง และทิวเขาเพชรบูรณ์ ต่อเขตภูเขาสูงจังหวัดอุตรดิตถ์ ไหลผ่านที่ราบหุบเขาชาติตระการ บรรจบกับลำห้วยต่างๆในพื้นที่ภูเขาสูงในเขตอำเภอชาติตระการ ไหลผ่านที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน ไหลผ่านอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอพรหมพิราม บรรจบกับแม่น้ำน่านในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก โดยแม่น้ำแควน้อยมีลำคลองสาขา เช่น ลำน้ำภาค คลองโป่งนก คลองหางกา เป็นต้น
  4. แม่น้ำวังทอง มีต้นกำเนิดจากภูเขาสูงด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในกลุ่มทิวเขาเพชรบูรณ์ ทางอำเภอนครไทย อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กับอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นน้ำบริเวณนี้มีลำห้วย ๒ สาย เรียกว่า คลองเข็กน้อย และคลองเข็กใหญ่ ไหลมารวมกันเลียบถนนสายพิษณุโลก หล่มสัก ผ่านอำเภอวังทองเข้าสู่อำเภอเมืองพิษณุโลก
  5. แม่น้ำเหือง มีต้นกำเนิดจากภูเขาสูงในเขตอำเภอชาติตระการ บริเวณชายแดนไทย - ลาว ไหลวกวนแนวชายแดน ไปสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย


นอกจากนี้ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีคลองที่สำคัญ เช่น คลองบางแก้ว ในอำเภอบ่างระกำ คลองโป่งนก อำเภอพรหมพิราม คลองห้วยผึ้ง คลองไทรน้อย คลองบ้านมุง คลองชมพู คลองวังยาง คลองห้วยไร่ ในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง

 

ทรัพยากรแร่ธาตุ

แร่ธาตุที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

  1. การขุดทราย ในเขตอำเภอบางระกำ เพื่อการก่อสร้าง
  2. แร่น้ำมัน บริษัทไทยเซลล์ประเทศไทยสัมปทานในเขตอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งครอบคลุมอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก ด้วย
  3. เหมืองแร่หิน ที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปรางโดย หจก.ดาวศุภกิจ ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง รัฐเก็บเงินค่าภาคหลวงได้ ๓,๔๖๐,๐๐๐ บาท
  4. แร่ทองคำ บริษัทรัชภูมิไมนิ่งจำกัด สำรวจแร่ทองคำเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในท้องที่ตำบลบ้านมุง , ตำบลวังยาง , อำเภอเนินมะปราง
  5. ปิโตรเลียม กรมพลังงาน โดยบริษัทวินซ่าออยด์ จำกัด สำรวจปิโตเลียมเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในท้องที่อำเภอวัดโบสถ์ วังยาง นครไทย และชาติตระการ

 

การแบ่งเขตการปกครอง

จังหวัดพิษณุโลกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 97 ตำบล 1,032 หมู่บ้าน

7

1. อำเภอเมืองพิษณุโลก

2. อำเภอนครไทย

3. อำเภอชาติตระการ

4. อำเภอบางระกำ

5. อำเภอบางกระทุ่ม

6. อำเภอพรหมพิราม

7. อำเภอวัดโบสถ์

8. อำเภอวังทอง

9. อำเภอเนินมะปราง

รูปที่ 6 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายปรีชา  เรืองจันทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายยงยศ  เมฆอรุณ, นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา, และนายนริศ  ปิยพฤทธิ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายวิรุฬห์  อัคคะหน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ไม่มีข้อมูล
ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ไม่มีข้อมูล
ส่วนราชการท้องถิ่น ได้แก่
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 14 แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล 86 แห่ง

 

 

อำเภอ จำนวน (แห่ง)
อปท.* ตำบล หมู่บ้าน
เมือง 21 20 173
นครไทย 11 11 142
เนินมะปราง 8 11 75
บางกระทุ่ม 9 9 87
ชาติตระการ 7 6 72
พรหมพิราม 14 12 119
วังทอง 12 11 168
วัดโบสถ์ 7 6 61
บางระกำ 13 11 135
รวม 102 97 1032

 

*องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น (อปท.) ของจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนคร เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่มา : สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดพิษณุโลก แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๕ เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๕ คน สมาชิกสภาวุฒิสภา จำนวน ๑ คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เขต 1 นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
เขต 2 นายนพพล เหลืองทองนาวา
เขต 3 นายจุติ ไกรฤกษ์
เขต 4 นายนิยม ช่างพินิจ
เขต 5 นายนคร มาฉิม

 

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

จังหวัดพิษณุโลกเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั่วไป พ.ศ. 2551 มี ส.ว. ได้ 1 คน

ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิษณุโลกผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 ได้แก่ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดพิจิตรมีเขตเลือกตั้ง 2 เขต มีจำนวน ส.ส. ทั้งสิ้น 3 คน

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร ได้แก่

ประชากร

จังหวัดพิษณุโลกมีเขตการปกครอง และจำนวนประชากร และการบริหารราชการ ข้อมูลล่าสุด  เมื่อตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังนี้

จำนวน / คน ชาย / คน หญิง / คน ความหนาแน่น   คน / ตาราง กม.
853,575 419,254 434,321 78.91

 

แยกเป็นเขตพื้นที่การปกครอง

อำเภอ ประชากร (คน) ท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน
เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
เมือง ๒๘๐,๕๙๕ ๑/๑ ๑๗  ๑๙   ๑๗๓
นครไทย  ๘๖,๐๖๒ ๐   ๙  ๑๑  ๑๔๕
เนินมะปราง  ๕๘,๐๕๓ ๓   ๕  ๖  ๗๗
บางกระทุ่ม ๔๘,๓๕๙   ๗ ๙   ๘๗
ชาติตระการ  ๔๐,๓๗๙  ๖  ๖  ๗๒
พรหมพิราม  ๘๗,๗๓๓  ๑๒  ๑๒  ๑๒๓
วัดทอง  ๑๒๐,๔๐๕  ๑๑  ๑๑  ๑๖๘
วัดโบสถ์  ๓๗,๕๔๘  ๖  ๖  ๖๑
บางระกำ ๙๔,๔๔๑   ๘  ๑๑ ๑๔๒ 
รวม  ๘๕๓,๕๗๕ ๒๙ ๘๑   ๙๑ ,๐๔๘

 

เฉพาะเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีประชากร ๗๒,๗๑๑ คน

ที่มา . ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก ตค. ๒๕๕๕

 

การบริหารราชการ

๑. การบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ๓๔ แห่ง
๒. การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ๘๐ แห่ง
๓. การบริหารส่วนท้องถิ่น มีส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง
- เทศบาลนคร ๑ แห่ง
- เทศบาลเมือง ๑ แห่ง
- เทศบาลตำบล ๒๙ แห่ง
- องค์การบริหารส่วนตำบล ๘๑ แห่ง

 

หน่วยราชการหลัก อื่น เช่น กองทัพภาคที่ ๓ สำนักงานอธิบดีอัยการเขต ๖ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖ ศาลปกครองพิษณุโลก สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑๐๕

 

สภาพสังคม

การศึกษา

จังหวัดพิษณุโลก มีสถาบัน / สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ๕๒๖ แห่ง ๑ สาขา แยกเป็นแต่ละระดับ ดังนี้

* อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม ๕๐๘ แห่ง
* ศึกษาพิเศษ ๑ แห่ง
* สถาบันอาชีวศึกษา ๘ แห่ง
* วิทยาลัยสงฆ์ ๓ แห่ง
* สถาบันอุดมศึกษา (รวมสาขา) รวม ๖ แห่ง


ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต , มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แสดงจำนวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่ สังกัด สพฐ. สังกัด  สช.   รวม
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
พิษณุโลก  เขต 1 4,917 16,033 3,579 3,715 8,371 2,760 39,375
พิษณุโลก  เขต 2 4,443 13,005 3,980 140 343 218 22,129
พิษณุโลก  เขต 3 5,040 14,211 4,041 617 1,343 395 25,647
สพม. เขต 39 - - 31,722 - - - 31,722
รวม 14,400 43,249 43,322 4,472 10,057 3,373 118,873

 

ที่มา : รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

 

ศาสนา

ข้อมูลจากสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกระบุว่า ประชากรในจังหวัดร้อยละ 98.93 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 0.83 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.17 นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนอีกร้อยละ 0.07 นับถือศาสนาอื่นๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และซิกซ์ เป็นต้น

จังหวัดพิษณุโลกมีศาสนสถาน จำนวน ๖๐๐ แห่ง จำแนกเป็น

- วัด จำนวน ๒๗๔ วัด
- สำนักสงฆ์ จำนวน ๒๙๔ แห่ง
- มัสยิด จำนวน ๑ แห่ง
- โบสถ์คริสต์ จำนวน ๓๑ แห่ง

 

ประเพณี

1. งานประเพณีปักธงชัย

การปักธงชัย เป็นงานประเพณีที่สำคัญที่สุดของชาวอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน โดยชาวนครไทยจะมีความเชื่อ ความศรัทธา และยึดมั่นกับประเพณีปักธงชัยอย่างมากและกำหนดให้จัดงานประเพณีปักธงชัยจะจัดขึ้นในวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เมื่อถึงวันงานชาวบ้านจะร่วมกันทอธงแล้วนำไปปักที่ยอดเขาช้างล้วง ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ทอดยาวขนานไปกับถนนหมายเลข 1143 (นครไทย-ชาติตระการ)ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครไทยประมาณ 6 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สำหรับที่ความเป็นมาของประเพณีปักธงชัยนั้นมีที่มาจาก เมื่อครั้งที่พ่อขุนบางกลางท่าวเข้ามายังเมืองบางยาง (นครไทยในปัจจุบัน) แล้วเกิดการต่อสู้กับเจ้าของถิ่นเดิมที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้ มีการต่อสู้รุกไล่กันไปจนถึงเขาช้างล้วง ท้ายที่สุดพ่อขุนบางกลางท่าวเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะจึงเอาผ้าขาวม้าที่คาดเอวของพระองค์ทำเป็นธงไปปักไว้ที่ยอดเขาช้างล้วงเพื่อประกาศชัยชนะ ภายหลังพระองค์ได้สั่งให้ลูกหลานชาวนครไทยไปปักธงชัยเป็นประจำทุกปี ถ้าปีใด ชาวนครไทยไม่ไปปักธงก็ขอให้มีอันเป็นไป การปักธงชัยจึงเปรียบเสมือนการระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว ขณะเดียวกันการปักธงชัยเพื่อป้องกันการเกิดอาเพศต่างๆ กับชาวบ้านก็เป็นการปฏิบัติตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาเมื่อครั้งอดีต

ในอดีต เมื่อถึงเดือน 11 ชาวบ้านและพระสงฆ์จะตีฆ้องบอกเรี่ยไรฝ้ายจากชาวบ้านในละแวกหมู่บ้าน แล้วนัดหมายที่บ้านคนใดคนหนึ่งเพื่อทำการทอธง ซึ่งมักจะเป็นบ้านของคนที่มีความสามารถในการทอผ้าหรือผู้นำชุมชน จากนั้นชาวบ้านจะนำฝ้ายที่ปลูกเอาไว้มารวมกันเป็นกองกลางเพื่อทอผ้าเป็นผืนธงความกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 4 เมตร บริเวณชายธงจะประดับตกแต่งให้สวยงามด้วยใบโพธิ์ที่ทำจากไม้ แล้วนำไม้ไผ่ขนาด 1 ฟุต สอดใส่ชายธงเพื่อถ่วงน้ำหนักไม่ให้ม้วนตัวขณะที่นำไปปักบนยอดเขา

การช่วยการทอธงนี้ นับว่าเป็นการสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจต่อความรู้สึกของชาวบ้าน แต่ในปัจจุบันอำเภอนครไทยมีการปลูกฝ้ายน้อยมาก ชาวบ้านจึงมักเรี่ยไรเงินนำไปซื้อเส้นด้ายมาทอเป็นธง ประกอบกับปัจจุบัน เทศบาลตำบลนครไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานปักธงชัย ซึ่งทางเทศบาลฯ จะมีธงที่ใช้สำหรับงานพิธีนี้อยู่แล้ว การร่วมมือร่วมใจในการทอผ้าเป็นผืนธงของชาวบ้านจึงไม่มีให้เห็นในทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม เทศบาลฯ ได้พยายามส่งเสริมให้มีรื้อฟื้นการทอธงและประกวดธงเพื่อสืบสานประเพณีที่แสดงถึงความสามัคคีของชาวนครไทยเมื่อครั้งอดีตให้คงอยู่ต่อไป

เดิมประเพณีปักธงชัยจะกระทำกันเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ใกล้บริเวณเขาช้างล้วง แต่เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีที่ดีงามนี้ไว้ ในปี พ.ศ.2525 อำเภอนครไทย จึงเชิญชวนทุกๆ หมู่บ้าน ทุกตำบลมาร่วมกันทอธง มีการจัดประกวดการทอธง เพิ่มพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าวที่วัดกลาง จัดให้มีขบวนแห่ที่สวยงาม ในตอนกลางคืนก็จัดให้มีงานมหรสพสมโภช มีการประกวดธิดาพ่อขุนบางกลางท่าว ทำให้งานประเพณีปักธงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หลักหรือแก่นของงานประเพณีปักธงชัย คือ การรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ และเป็นการสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้กับคนในสังคมคนนครไทย สร้างคมสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมให้มีการร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้น เป็นเพียงเปลือกนอกที่ต้องการสร้างให้งานประเพณีปักธงชัยเป็นที่สนใจ ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่นและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในอำเภอนครไทยเท่านั้น

2. ประเพณีสรงน้ำพระพุทธชินราช

ประเพณีสรงน้ำพระพุทธชินราช เป็นประเพณีที่ชาวพิษณุโลกพากันมาสรงน้ำพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้าน คู่เมือง ถือเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ งานจะจัดตรงกับวันสงกรานต์คือวันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกปี โดยมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นผู้จัดงาน

3. ประเพณีการเล่นคอน

ประเพณีการเล่นคอน หรือ อิ้นคอน เป็นการเล่นระหว่างหนุ่มสาวที่โยนลูกช่วงให้แก่กัน พร้อมกับร้องรำทำเพลง เทศกาลที่นิยมเล่น คือ หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในนาเรียบร้อยแล้ว ประมาณเดือน 4 - 5 ของทุกปี

4. ประเพณีแข่งเรือยาว

การแข่งเรือยาวเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ยึดมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลกจะจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี หลังจากการนำผ้าห่มองค์พระพุทธชินราช โดยในงานนี้จะมีการประกวดขบวนเรือ การแข่งเรือยาวประเพณี และมีการประดับขบวนเรือยาวต่างๆ อย่างสวยงามน่าชม งานแข่งเรือยาวประเพณีจะจัดขึ้นบริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ผลิตภัณฑ์จังหวัด อนุกรมใหม่ ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2538 - 2553

GROSS REGIONAL PRODUCT NEW SERIES AT CURRENT MARKET PRICES BY INDUSTRIAL ORIGIN, PHITSANULOK PROVINCE: 1995-2010

สาขาการผลิต 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553p
  -1995 -1996 -1997 -1998 -1999 -2000 -2001 -2002 -2003 -2004 -2005 -2006 -2007 -2008 -2009 (2010p)
ภาคเกษตร 4,713 6,532 6,982 9,189 6,134 5,877 6,432 6,883 8,256 9,420 11,541 12,154 12,891 17,783 15,157 17,036
เกษตรกรรม
การล่าสัตว์
และการป่าไม้
4,600 6,387 6,848 8,968 5,964 5,700 6,248 6,767 8,113 9,293 11,384 11,999 12,701 17,587 14,933 16,824
การประมง 112   144  135    222    170   177    184    116  144    127  157 155 190 196 224  212
ภาคนอกเกษตร 19,160 22,733 23,007 23,040 26,523 23,781 24,197 28,319 30,015 29,206 31,777 34,421 36,369 38,851 40,975 42,730
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 28 43  53     38      46       33  34    39    50    57    78  91      94 109 78 71
การผลิตอุตสาหกรรม 1,846  2,185 2,066 2,164 4,587 2,467 2,023  2,147 2,796 2,682 2,810 3,773  3,739 4,326 5,134 5,182
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา          436          474          562          686          580          594          617          624          644          840          758          836          839          835       1,027       1,071
การก่อสร้าง 2,857 4,030 3,299 2,450 3,136 2,154 2,152 2,570 2,639 2,086 2,687 3,604 3,944 4,187 3,778      3,676
การขายส่ง
การขายปลีก
การซ่อมแซม
ยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคล
และของใช้ใน
ครัวเรือน
3,192 3,912 4,043 3,727 3,606 3,188 3,211  3,617 3,950 4,108 4,671 5,148 5,379 6,037 6,875 7,207
โรงแรมและภัตตาคาร     463 547 503 449 479   563 559 571 560  541 511 489   502 475 436 507
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 1,191 1,300 1,478 1,461 1,366 1,282 1,389 1,346 1,467 1,604 1,481  1,531 1,571 1,608 1,676 1,612
ตัวกลางทางการเงิน 1,307 1,608 1,561 1,475 1,120  1,174 1,228 1,365 1,437 1,649 1,799 2,225 2,567 3,024 3,109 3,290
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ       1,038       1,223       1,371       1,587       1,941       2,010       1,979       2,133       2,321       2,363       2,478       2,671       2,902       2,905       3,017       3,191
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ       3,462       3,813       4,186       4,753       5,074       5,487       5,811       6,682       6,639       6,507       7,636       6,896       6,709       6,692       6,906       7,651
การศึกษา 2,168 2,272 2,464 2,747 2,899  3,051 3,107 4,884 5,144 4,034 4,372 4,537 5,356 5,709 5,848 6,192
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 947 1,063 1,153 1,213 1,383  1,458 1,738 1,999 1,982 2,270 1,940 2,107 2,243 2,325 2,400 2,448
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ  208  243   249 269  285   300 329 320   363  435     496   492  462   552 610 584
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล     17    18       20  21  20  22  21  23    22   30    61    20     62    66  81 49
ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด
23,873 29,265 29,989 32,229 32,658 29,658 30,629 35,202 38,271 38,626 43,319 46,575 49,259 56,634 56,132 59,767
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท) 30,034 36,788 37,423 40,055 40,421 36,631 37,632 43,020 46,538 46,732 52,172 55,846 58,774 67,257 66,370 70,381
ประชากร
(1,000 คน)
 795    796  801    805 808 810    814 818  822   827 830    834 838  842   846    849

 

ด้านการเกษตร

จังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตร โดยเฉพาะพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง และถั่วเหลือง ส่วนการทำนา มีทั้งนาปีและนาปรัง โดยจะทำในลักษณะนาดำ นาหว่าน นาหว่านตม ข้าวไร่

ด้านพืช พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะม่วง ยางพารา

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓/๕๔ มีเนื้อที่ปลูกข้าว ใช้สำหรับปลูกข้าวเจ้า ๒,๘๗๑,๔๐๖ ไร่ ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยว ๑,๐๖๙,๘๒๙ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๗๔๒ กิโลกรัมต่อไร่

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓/๕๔ พืชไร่ที่นิยมปลูกกันมาก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ถั่งเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วลิสง ฯลฯ ส่วนไม้ผลและไม้ยืนต้นที่นิยมปลูก เช่น มะม่วง ลำไย มะขามหวาน กล้วยน้ำว้า สับปะรด ฯลฯ สำหรับพืชผักที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่ มันเทศ พริกขี้หนู คะน้า ขิง ข้าวโพดรับประทาน เป็นต้น จำนวนครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๑๑,๘๔๖ ครัวเรือน ปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ ๕,๖๒๓,๖๔๗ กิโลกรัม

ในปี ๒๕๕๒ สินค้าเกษตรข้าวนาปี นาปรัง มีผลผลิต ๒.๑๕ ล้านตัน มูลค่า ๘,๗๐๗ ล้านบาท รองลงมา คือ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ด้านปศุสัตว์ การทำปศุสัตว์ ได้แก่การเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ สุกร และสัตว์ปีก ปี ๒๕๕๒ มีผลผลิตโคเนื้อ มีมูลค่า ๖๗๒ ล้านบาท ไข่เป็น มูลค่า ๕๖๕ ล้านบาท

ด้านประมง การทำประมงในจังหวัดพิษณุโลก มี ๒ ลักษณะ คือ การจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ลุ่ม แหล่งเก็บน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยปี ๒๕๕๒ มีมูลค่าสัตว์น้ำทางธรรมชาติ ๘,๘๗๕ ตัน มูลค่า ๒๖๕ ล้านบาท การเพาะเลี้ยวสัตว์น้ำ ๕๙๙ ตัน มูลค่า ๙๙ ล้านบาท

 

ด้านอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม เป็นสาขาที่มีสัดส่วนรายได้ลำดับ ๒ ของจังหวัด มูลค่าประจำปี ๒๕๕๓ มีมูลค่า ๑๒,๔๙๖ ล้านบาท โดยจังหวัดพิษณุโลก มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และ มีโรงสีข้าวมีจำนวนมากที่สุด สถานประกอบการอุตสาหกรรมในปี ๒๕๕๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๓๓ สถานประกอบการ มีจำนวนเงินทุนทั้งหมด ๑๐,๓๔๗,๑๓๘,๙๕๙บาท โดยสถานประกอบการอุตสาหกรรมในอำเภอเมือง มีจำนวน ๓๖๔ สถานประกอบการ จำนวนเงินทุน ๓,๖๕๔,๕๔๒,๙๙๑ บาท สถานประกอบการอุตสาหกรรมในอำเภอพรหมพิราม มีจำนวน ๖๑ แห่ง จำนวนเงินทุน ๙๕๔,๑๘๙,๐๘๓ บาท และสถานประกอบการอุตสาหกรรมในอำเภอบางระกำ มีจำนวน ๕๗ แห่ง จำนวนเงินทุน ๖๔๐,๖๒๖,๒๔๐ บาท

จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2545 - 2554

POPULATION 15 YEARS AND OVER BY LABOR FORCE STATUS AND SEX, PHITSANULOK PROVINCE: 2002 - 2011

สถานภาพแรงงาน  2545
(2002)

2546
(2003)

2547
(2004)
2548
(2005)
2549
(2006)
2550
(2007)
2551
(2008)
2552
(2009)
2554
(2011)
 รวม 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  615,164 619,856 632,704 623,512 611,115 611,945 644,296 681,727 694,950
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  418,869 412,384 443,139 446,136 428,849 425,356 457,404 494,932 483,705
    ผู้มีงานทำ  405,884 405,364 430,496 436,842 423,417 415,346 451,667 485,647 479,079
    ผู้ว่างงาน  5,584 5,517 11,404 8,133 3,746 8,722 4,706 7,652 2,761
    ผู้ที่รอฤดูกาล  7,402 1,503 1,238 1,160 1,687 1,288 1,031 1,633 1,865
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน  196,295 207,472 189,565 177,376 182,266 186,589 186,892 186,795 211,244
 ชาย 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  306,311 308,736 315,206 318,071 319,554 320,247 324,606 331,286 337,614
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  231,965 230,163 245,227 250,632 245,557 241,715 254,339 264,220 263,118
    ผู้มีงานทำ  226,547 226,214 237,648 245,700 243,458 235,183 251,960 259,770 261,273
    ผู้ว่างงาน  4,011 3,333 7,273 4,664               1,676               5,959               2,030               3,571               1,305
    ผู้ที่รอฤดูกาล  1,407 616                  307 268                  424                  572                  348                  879                  540
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน  74,347 78,572 69,979 67,439 73,996 78,532 70,267 67,066 74,496
 หญิง 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  308,853 311,120 317,498 305,441 291,561 291,698 319,691 350,441 357,336
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  186,904 182,221 197,911 195,504 183,291 183,642 203,065 230,712 220,587
    ผู้มีงานทำ  179,337           179,150           192,848           191,141           179,958           180,163           199,707           225,876           217,806
    ผู้ว่างงาน  1,572               2,184               4,131               3,469               2,070               2,763               2,676               4,081               1,456
    ผู้ที่รอฤดูกาล  5,995                  887                  932                  893               1,263                  716                  683                  754               1,325
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน  121,949           128,899           119,587           109,937           108,270           108,056           116,626           119,729           136,748

 

การสาธารณสุข

ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดพิษณุโลกมีสถานพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย

 • โรงพยาบาลรัฐบาล ๙ แห่ง
 • โรงพยาบาลเอกชน ๖ แห่ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ๑๔๔ แห่ง
 • สถานีอนามัย ๒ แห่ง
 • คลินิก ๒๘๕ แห่ง
 • จำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วย ๑,๙๐๓ เตียง
 • บุคลากรทางการแพทย์ มีจำนวน


- แพทย์ ๒๓๓ คน                   - พยาบาลวิชาชีพ ๑,๗๗๕ คน

- ทันตแพทย์ ๕๕ คน               - เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ๔๘๕ คน - เภสัชกร ๘๓ คน

 

สาธารณูปโภค

 • ไฟฟ้า ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดพิษณุโลกมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน ๒๔๘,๑๙๙ ราย กระแสไฟฟ้าใช้ทั้งสิ้น ๗๗,๑๗๓,๔๐๓ ล้านกิโลวัตต์ / ชั่วโมง
 • ประปา ในปี ๒๕๕๔ จังหวัดพิษณุโลก มีอัตรากำลังการผลิต ๑,๐๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ ๒๖,๑๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ำที่จำหน่ายแก่ผู้ใช้ ๑๒,๘๕๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • รถไฟ มีขบวนรถโดยสารผ่าน ขึ้น - ล่อง จากกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ เชียงใหม่ - กรุงเทพ
 • ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัดและถนนสายต่าง ๆ ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางภายในอำเภอ และระหว่างจังหวัดได้สะดวก
 • ทางอากาศ มีท่าอากาศยานพาณิชย์ ๑ แห่ง มีเที่ยวบิน ดอนเมือง-พิษณุโลก, พิษณุโลก - ดอนเมือง , พิษณุโลก - เชียงใหม่ , เชียงใหม่ - พิษณุโลก
 • ทางน้ำ มี ๓ สาย คือ แม่น้ำน่าน , แม่น้ำยม และแม่น้ำแควน้อย สามารถใช้ได้เฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากเท่านั้น
 • ทางด้านการไปรษณีย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีที่ทำการไปรษณีย์กระจายอยู่ทุกอำเภอรวม ๑๕ แห่ง และมีเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ ๓ แห่ง คือ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์บรมไตรโลกนาถ และ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สี่แยกอินโดจีน และไปรษณีย์เคลื่อนที่ ๑ แห่ง
 • ทางด้านโทรศัพท์ ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดพิษณุโลกมีชุมสายโทรศัพท์ ๙๖ แห่ง จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ทั้งสิ้น ๕๓,๒๙๔ เลขหมาย โดยเปิดใช้งาน ๓๑,๓๔๓ เลขหมาย

1. จำนวนนักท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัด ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550

หน่วย : คน

ลำดับที่ ประเภทนักท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
 1  นักท่องเที่ยว 111,955 955 112,910
 2  นักทัศนาจร 121,530 4,217 125,747
 3  ผู้เยี่ยมเยือน 233,485 5,172 238,657
รวม 466,970 10,344 477,314


ที่มา : ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

 

2. รายได้จากการท่องเที่ยว

รายได้จากการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550

หน่วย : บาท

ลำดับที่ ประเภทนักท่องเที่ยว รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย(บาท) รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(บาท)
1 นักท่องเที่ยว 3,868,000,000.70 573,000,000.53
2 นักทัศนาจร 438,000,000.26 70,000,000.85
รวม 4,306,000,000.96 643,000,001.38


ที่มา : ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

 

3. จำนวนโรงแรมที่พัก ห้องพัก

ในปี 2550 มีจำนวนโรงแรมที่พักในจังหวัดพิษณุโลก รวม 54 แห่ง ห้องพักรวม 3,211 ห้อง

 

4. สถา่นที่ท่องเที่ยวสำคัญ

คลิกเพื่อหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ สำคัญและน่าสนใจจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1. ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
2. คำขวัญประจำจังหวัด
3. ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
4. ประวัติ

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

http://www.phitsanulok.go.th/psl3.html
http://www.phitsanulok.go.th/meesook/bunyay.pdf

blogspot.com
biogang.net 

5. ข้อมูลทั่วไป

   5.1 ที่ตั้งและขนาดพื้นที่
   5.2 อาณาเขต
   5.3 ลักษณะภูมิประเทศ
   5.4 ลักษณะภูมิอากาศ

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก


สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

http://www.phitsanulok.go.th/psl5.html
http://www.phitsanulok.go.th/meesook/bunyay.pdf
http://phitsanulok.nso.go.th/nso/project/search_option/search_result.jsp
http://phitsanulok.nso.go.th/nso/project/search_option/search_result.jsp
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.

6. การปกครอง
   6.1 การแบ่งเขตการปกครอง

   6.2 หัวหน้าส่วนราชการ
   6.3 หน่วยงานบริหารราชการ

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

http://www.phitsanulok.go.th/meesook/bunyay.pdf
http://www.phitsanulok.go.th/CEO.html
http://www.phitsanulok.go.th/gphitsanulok/components/com_mamboboard/uploaded/files/d092552.doc

7. การเลือกตั้ง  
   7.1 การเลือกตั้งสมาชิก
        ผู้แทนราษฎร
   7.2 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
รัฐสภาไทย http://mp.parliament.go.th/map2550/map_north.htm http://www.senate.go.th/profile/main.php?url=history&senator=ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135
8. สภาพทางสังคม  
   8.1 ศาสนา    8.2 ประเพณี

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
เทศบาลตำบลนครไทย
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

http://www.phitsanulok.go.th/meesook/bunyay.pdf

http://www.nakhonthai.go.th/puktongchai/paktongchai/paktongchai.html

http://www.phitsanulok.go.th/fastival.html

9. เศรษฐกิจ
   9.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
        (GPP) แหล่งที่มารายได้
        และรายได้ประชาชาติต่อหัว
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี http://www.nesdb.go.th
13. ข้อมูลแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://portal.nso.go.th
14. โครงสร้างพื้นฐาน Welcome to Phitsanulok
15. ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด http://www.moi.go.th

 

 

 

JoomSpirit