เทคโนโลยีทั่วไป 2559

กูเกิ้ลขอจดสิทธิบัตรระบบรถไร้คนขับ

กเกลขอจดสทธบตรระบบรถไรคนขย กูเกิ้ล อิงค์ ชิงตัดหน้าแอ๊ปเปิ้ล ยื่นขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบของรถยนต์ไร้คนขับ เพื่อให้รถยนต์ไร้คนขับ ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม โหนกระแสเทรนด์พัฒนารถยนต์ไร้คนขับ ที่กำลังมาแรงในปีนี้

Read more...

การปฏิรูปการให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัลในยุค Thailand 4.0

110เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้รูปแบบธุรกิจที่มีอยู่เกิดความต่อเนื่องมากขึ้น หรือเกิดเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ (New business model) ที่ทำให้ธุรกิจที่แตกต่างกันสามารถเชื่อมถึงกันได้หมด ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการสื่อสารสองทางและ Realtime ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้านดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการให้บริการลูกค้า และในขณะเดียวกัน ก็สามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ โดยนวัตกรรมด้านดิจิทัล ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบเศรษฐกิจตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และทำให้องค์กรต่างๆ เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทเพื่อให้สามารถรักษาตำแหน่งทางการตลาดไว้ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล
 
 
คนทั่วโลก รวมทั้งคนไทยจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การทำธุรกรรม การเช่าภาพยนตร์ ตลอดจนการเรียกใช้บริการแท็กซี่ นอกจากนี้ ผู้นำทางธุรกิจทุกอุตสาหกรรมยังต้องตระหนักด้วยว่าการใช้กลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategy) เพื่อดำเนินการภายในบริษัทจะต้องพบกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้น
 
กลยุทธ์ดิจิทัลแบบครบวงจร มีความซับซ้อนทั้งในการพัฒนาและการปฏิบัติ แต่อุปสรรคขององค์กรในธุรกิจต่างๆที่พบได้บ่อยๆ เช่น การมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายและเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม ที่ทำให้ยากต่อการดำเนินงาน และส่งผลกระทบต่อความรวดเร็วในการนำกลยุทธ์ใหม่ๆมาปรับใช้ เพราะเทคโนโลยีเก่าที่ใช้อยู่ รวมทั้งบุคคลากรไม่พร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานรูปแบบใหม่
 
 
ความท้าทายที่เกิดจากการปฏิวัติดิจิทัล จะก่อให้เกิดโอกาสที่สำคัญ โดยบริษัทจะต้องมีเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีขึ้นและสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับลูกค้าไว้ ในขณะที่จะต้องขับเคลื่อนการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเป็นเวลานาน ซึ่งจะต้องปรับกลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด
 
อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ถือเป็นความเสี่ยงของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยผู้ให้บริการที่สามารถแยกประเภทการให้บริการลูกค้าที่มีความแตกต่างกันได้ มีการดำเนินการ และมีกลยุทธ์ดิจิทัลที่ยืดหยุ่น จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าคู่แข่ง และสามารถลดต้นทุนในการให้บริการลูกค้า สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจ และรักษาลูกค้าไว้ได้
 
 
ประสบการณ์ทางดิจิทัลที่แตกต่างกันของลูกค้า เป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทจะต้องให้ความสนใจ ลูกค้าที่มีการใช้งานออนไลน์เป็นประจำ มักจะสามารถติดต่อกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์, mobile application เป็นต้น) ได้ด้วยตนเอง ซึ่งลูกค้าเหล่านี้มีความคาดหวังว่าประสบการณ์ทางด้านดิจิทัลที่ดีของผู้ให้บริการ จะสามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ หากผู้ให้บริการประสบความล้มเหลวในการให้บริการออนไลน์แก่ลูกค้า จะทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ไม่สามารถตอบคำถามลูกค้า หรือลูกค้าอาจรู้สึกถึงความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินการ ส่งผลให้ลูกค้าไม่อยากใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ และเปลี่ยนไปใช้ช่องทางอื่นแทน ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการมีต้นทุนที่สูงขึ้น อย่างเช่น ช่องทางโทรศัพท์ หรือการอีเมลไปยัง call center
 
สาเหตุที่ลูกค้าไม่นิยมใช้ช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่แล้วสืบเนื่องมาจาก ผู้ให้บริการ ไม่มีข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ ใช้ภาษาที่ไม่ชัดเจน มีขั้นตอนที่ลูกค้าจะต้องดำเนินการในออนไลน์มากเกินไป หรือการใช้งานยุ่งยาก เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการบนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
 
หากนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า จะทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยเครื่องมือดิจิทัลที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองลูกค้า โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก 1) สามารถบอกสิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความซับซ้อน ให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น 2) สามารถปรับปรุงกระบวนการขายให้มีความกระชับมากขึ้น 3) เครื่องมือดิจิทัลทำให้การดำเนินการทางธุรกิจมีความรวดเร็วมากขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่าย และมีความผิดพลาดน้อยลง
 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการยังสามารถนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินการในธุรกิจได้ ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพและการดำเนินงานทั้งหมดโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล จะทำให้พนักงานในองค์กรสามารถมุ่งเน้นไปที่คุณค่าที่สูงขึ้น
 
 
บริษัทด้านเทคโนโลยี ร้านค้าปลีกออนไลน์ และผู้ให้บริการด้านการเงิน ได้นำแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่มุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อลูกค้า ลูกค้าที่มีประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่ต่างกันก็สามารถใช้งานได้ โดยลูกค้าส่วนใหญ่คาดหวังว่าการใช้งานออนไลน์ของผู้ให้บริการประกันภัยจะต้องใช้งานง่ายและกระชับ เหมือนเว็บไซต์และ mobile application อื่นทั่วๆไป
 
 
หนึ่งในแนวทางของนวัตกรรมด้านดิจิทัล คือการออกแบบให้สามารถตอบสนอง ผ่าน user interfaces ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามรูปแบบของหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้ ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของประสบการณ์ของผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย และบริษัทให้ความสำคัญต่อเนื้อหาและบริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจประกันภัย ผู้ใช้งานสามารถดูค่าใช้จ่ายหรือค่าเบี้ยประกันผ่านสมาร์ทโฟน หรือจะดูข้อมูลดังกล่าวในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสามารถในการตอบสนองลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้การปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย ก็จะช่วยจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
 
ไม่เหมือนในอดีต การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ในปัจจุบันนั้น ไม่จำเป็นจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทั้งหมด หลายองค์กรพบว่าขั้นตอนที่มีต้นทุนต่ำที่สุดคือความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเข้าใช้งานบ่อยที่สุด และสามารถให้ข้อมูลที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้การออกแบบรูปแบบการนำเสนอที่ดี จะทำให้เกิดประสบการออนไลน์ที่คล่องตัวมากขึ้นอีกทางหนึ่ง เช่น แบบตัวอักษรที่อ่านง่าย ใช้ภาษาที่ชัดเจน มีการจัดวางรูปแบบที่ดี มีความสะดวกในการใช้งาน

"แคสเปอร์สกี้ แลป" เปิดโปง! เล่ห์โกงใหม่ของ Carbanak เจาะระบบสูบเงินธนาคาร"

103"แคสเปอร์สกี้ แลป เคยแจ้งเตือนว่าอาชญากรไซเบอร์จะเริ่มใช้ภัยคุกคามที่มีทูลและกลวิธีชั้นสูงและมีรัฐบาลระดับประเทศ

Read more...

ดินแบบ “ดาวอังคาร” ปลูกพืชได้ (น่าจะ) ปลอดภัยต่อการบริโภค

       105 นักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์ทดลองปลูกผักและธัญพืชด้วยดินที่เลียนแบบดินบนดาว อังคารที่มีโลหะหนักสูง เผยผลผลิตมีความปลอดภัยต่อการบริโภค เป็นความสำเร็จท่ามกลางแผนการส่งมนุษย์ไปเยือนดาวแดง
       
       ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกน (Wageningen University) ในเนเธอร์แลนด์ ทดสอบความปลอดภัยของหัวเรดิช ถั่วฝัก ข้าวไรย์ และมาเขือเทศ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวหลังการเพาะปลูด้วยดินที่มีคุณสมบัติคล้ายดินบนดาว อังคาร
       
       เอเอฟพีระบุว่า จากการทดสอบทีมวิจัยพบว่าโลหะหนักในผลผลิต “ไม่อยู่ในระดับอันตราย” ซึ่ง วีเกอร์ เวมลิงก์ (Wieger Wamelink) นักนิเวศวิทยาอาวุโสของมหาวิทยาลัยกล่าวว่า ผลทดสอบที่น่าประทับใจนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีอย่างยิ่ง
       
       “เราบริโภคหัวเรดิช ถั่วฝัก ข้าวไรย์และมะเขือเทศได้จริง ซึ่งผมสงสัยจริงๆ ว่า รสชาติของผลผลิตเหล่านี้จะเป็นอย่างไร” เวมลิงก์กล่าว
       
       ทั้งนี้ ผู้ที่จะเดินทางไปตั้งถิ่นฐานอยู่บนดาวอังคารจะต้องนำเสบียงอาหารไปด้วย แล้วเพาะปลูกพืชเพื่อดำรงชีพต่อไป ดังนั้น ทีมวิจัยจึงใช้ดินที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) เพื่อจำลองสภาพดินบนดาวอังคาร โดยได้เริ่มทดลองมาตั้งแต่ปี 2013 และวางแผนเพาะปลูก 10 รอบเพาะปลูก
       
       ทว่า ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ว่าพืชเหล่านั้นจะดูดซับโลหะหนักอย่างแคดเมียมทองแดง และตกั่วที่พบในดินดาวอังคารในปริมาณมากหรือไม่ ซึ่งยังต้องมีการทดสอบต่อไปอีก 6 รอบการเพาะปลูก รวมถึงการปลูกมันฝรั่งด้วยซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากการรณรงค์รับ เงินบริจาคจะประชาชน
       
       “เป็นเรื่องจำเป็นมากที่จะทดสอบผลผลิตให้ได้หลายๆ รอบการเพาะปลูกให้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้ไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารนั้นจะได้เข้าถึงแหล่งอาหารที่หลากหลาย” เวมลิงก์กล่าว
       
       ด้านนาซาวางแผนส่งคนไปเยือนดาวอังคารภายใน 10-15 ข้างหน้าหรือราวๆ นั้น ซึ่ง อีลอน มัสก์ (Elon Musk) เศรษฐีอเมริกันกำลังดำเนินโครงการเพาะปลูกคล้ายกันนี้ไล่ตามหลัง ส่วนบริษัทดัตช์อย่าง มาร์สวัน (Mars One) ก็มีแผนคร่าวๆ ที่จะส่งคนไปตั้งถิ่นฐานอยู่บนดาวอังคาร
       
       นอกจากนี้โครงการมาร์สวันยังสนับสนุนการทดลองของมหาวิทยาลัยวาเกนนิง เกน อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้สมัครไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารในฐานะ มนุษย์อวกาศของโครงการจาก 100 คน ให้เหลือ 40 คน 
 
ข้อมูลจาก...MGR Online   

ETDA เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตคนไทย ปี 2559 Thailand Internet User Profile 2016

1.etda-thailand-internet-user-profile-2016สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559 (Thailand Internet User Profile 2016) ยุค 4G ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พบว่านักท่องเน็ตผ่านมือถือโต 9 เปอร์เซ็นต์ จากปี 58 ยอด 5.7 พุ่ง 6.2 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงเวลาที่ใช้มากที่สุด 4 โมง ถึง 8 โมงเช้า เพศที่ 3 และเจน Y ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือสูงสุด

Read more...

JoomSpirit