แบบสอบถามความพึงพอใจ
 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 2. เพศ
  Invalid Input
 3. อาชีพ

  Invalid Input
 4. โปรดระบุ
  Invalid Input
 5. ระดับการศึกษาสูงสุด

  Invalid Input
 6. ส่วนที่ 2 ด้านการใช้งานสืบค้นข้อมูล
 7. ท่านรู้จัก/เข้าใช้งานเว็บไซต์ www.apecthai.org ได้อย่างไร


  Invalid Input
 8. โปรดระบุ
  Invalid Input
 9. วัตถุประสงค์ในการเข้าเว็บไซต์

  Invalid Input
 10. โปรดระบุ
  Invalid Input
 11. ความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บ apecthai.org


  Invalid Input
 12. ข้อมูลที่ท่านเข้าใช้งานบ่อยครั้งคือหัวข้ออะไร
  Invalid Input
 13. โปรดระบุ
  Invalid Input
 14. ส่วนที่ 3 ด้านความพึงพอใจของการใช้งานเว็บไซต์
 15. ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
  Invalid Input
 16. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
  Invalid Input
 17. ความทันสมัยของข้อมูล ข่าวสาร
  Invalid Input
 18. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
  Invalid Input
 19. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
  Invalid Input
 20. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
  Invalid Input
 21. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  Invalid Input
 22. เมนูต่างๆในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย
  Invalid Input
JoomSpirit