คณะผู้บริหารและบุคลากร

 

  คณะผู้บริหารและบุคลากร


 

คณะผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย

ผู้อำนวยการฯ

2.

รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี

รองผู้อำนวยการฯ

3.

อาจารย์.ดร.ศุพฤฒิ  ถาวรยุติการต์

รองผู้อำนวยการฯ

 

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

อาจารย์วิโรจน์  วาทินพงศ์พันธ์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

 

บุคลากร

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. 

นายวุฒิพงศ์  ชัยสิทธิ์

หัวหน้าสำนักงานฯ

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

     1. 

นางสาวกิตติมา    พูลพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

     2.

นางสาววันวิสา  เหลืองอุทัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

     3.

นางสรัญญา   ยินดีโช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ

     4.

นางสาวนุชนาถ   เหลืองพุทธรังษี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณ/บุคคล

     5.

นางสาวภารดี  อุบลบาล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

     6.

นายชุติวิทย์  เทพสุนทร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

     7.

นางมานิต  ธรรมนิทา

นักการภารโรง

 

 

ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

นางสาวภัทรวรรณ   ขำมา

เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล

2.

นายสุเมธ    ชัยธัมมะปกรณ์       

เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล

 

ฝ่ายวิจัย  

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

นางสาวณัฏฐกัญญา   จรุงศรี    

นักวิจัย

2.

นางสาวธัญวีร์  ชวนชื่น

นักวิจัย

3.

นางสาวกรรณิการ์   เพียรราช

ผู้ช่วยนักวิจัย

JoomSpirit