คณะผู้บริหารและบุคลากร

 

  คณะผู้บริหารและบุคลากร


 

คณะผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย

ผู้อำนวยการฯ

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร

 3.

 อาจารย์ ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ

  

บุคลากร

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. 

นายวุฒิพงศ์  ชัยสิทธิ์

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

     1. 

นางสาวกิตติมา    พูลพิพัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

     2.

นางสาววันวิสา  เหลืองอุทัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

     3.

นางสรัญญา   ยินดีโช

นักวิชาการพัสดุ

     4.

นางนุชนาถ   ศุภรงค์นิธิพัชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สารบรรณ/บุคคล

     5.

นางสาวภารดี  อุบลบาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     6.

นายชุติวิทย์  เทพสุนทร

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

     7.

นางมานิต  ธรรมนิทา

นักการภารโรง

 

 

ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

นายสุเมธ    ชัยธัมมะปกรณ์ 

เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล

 

      

 

 

ฝ่ายวิจัย  

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

นางสาวณัฏฐกัญญา   จรุงศรี    

นักวิจัย

2.

นางสาวธัญวีร์  ชวนชื่น

นักวิจัย

3.

นางสาวกรรณิการ์   เพียรราช

ผู้ช่วยนักวิจัย

4.

นายพฤฒิ วาสิกะสิน

ผู้ช่วยนักวิจัย

JoomSpirit