คณะผู้บริหารและบุคลากร

 

  คณะผู้บริหารและบุคลากร


 

คณะผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย

ผู้อำนวยการฯ

 

 

 

 

 

 

  

บุคลากร

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. 

นายวุฒิพงศ์  ชัยสิทธิ์

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการ

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

     1. 

นางสาวกิตติมา    พูลพิพัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

     2.

นางสาววันวิสา  เหลืองอุทัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

     3.

นางสรัญญา   ยินดีโช

นักวิชาการพัสดุ

     4.

นางสาวนุชนาถ   เหลืองพุทธรังษี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สารบรรณ/บุคคล

     5.

นางสาวภารดี  อุบลบาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     6.

นายชุติวิทย์  เทพสุนทร

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

     7.

นางมานิต  ธรรมนิทา

นักการภารโรง

 

 

ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

นางสาวภัทรวรรณ   ขำมา

เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล

2.

นายสุเมธ    ชัยธัมมะปกรณ์       

เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล

 

ฝ่ายวิจัย  

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

นางสาวณัฏฐกัญญา   จรุงศรี    

นักวิจัย

2.

นางสาวธัญวีร์  ชวนชื่น

นักวิจัย

3.

นางสาวกรรณิการ์   เพียรราช

ผู้ช่วยนักวิจัย

JoomSpirit