คณะกรรมการประจำสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

คณะกรรมการประจำสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

การบริหารงานของสถาบันฯ ในด้านการบริหารจัดการจะทำการสรรหาคณะกรรมการประจำสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก โดยอธิการบดีแต่งตั้งและมีผู้อำนวยการสถาบันเป็นประธานคณะกรรมการ

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

      1.

 

ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

 

 

ประธานกรรมการ


      2.

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 

กรรมการ


      3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์    วิศเวศวร

กรรมการ


      4.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

 

กรรมการ

 

      5.

รองศาสตราจารย์ ดร.นริส ชัยสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก       

กรรมการ


      6.

นายทรงศัก สายเชื้อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก        

กรรมการ


      7. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาริต ติงศภัทิย์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      

 

กรรมการ


      8.

ผู้อำนวยการศูนย์เอเปคและออสเตรเลีย

กรรมการ

 

      9. 

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

 

กรรมการ

 

 


    10. 

ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา

 

กรรมการ


11.

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช

กรรมการ

 

12.

เลขานุการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

เลขานุการ

 

 

 

คณะกรรมการศูนย์เอเปคและศูนย์ออสเตรเลียศึกษา

คณะกรรมการศูนย์เอเปคและออสเตรเลียศึกษา  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เอเปคและออสเตรเลียศึกษา

 

JoomSpirit