คณะกรรมการประจำสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะกรรมการประจำสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ

การบริหารงานของสถาบันฯ ในด้านการบริหารจัดการจะทำการสรรหาคณะกรรมการประจำสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก โดยอธิการบดีแต่งตั้งและมีอธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการ

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

      1.

 

.ดร.สมคิด   เลิศไพฑูรย์

อธิการบดี

ประธานกรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      2.

ผศ.ดร.นิธินันท์    วิศเวศวร

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      3.

ผศ.ดร.ศุภัช   ศุภชลาศัย

ผู้อำนวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      4.

นายมานิจ   สุขสมจิตร

บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

      5.

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทน         

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

กระทรวงการต่างประเทศ

      6.

ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศหรือผู้แทน           

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

      7. 

รศ.ดร.เนติ   วระนุช                   

ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร          

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สมาชิกศูนย์ฯ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

      8.

รศ.ดร.สุทธิพันธ์   จิราธิวัฒน์

ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สมาชิกศูนย์ฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      9. 

ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศฯ         

กรรมการ

และเลขานุการ

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    10. 

นายวุฒิพงศ์   ชัยสิทธิ์

หัวหน้าสำนักงานฯ

ผู้ช่วยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ออสเตรเลียศึกษา

คณะกรรมการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ออสเตรเลียศึกษา  โดยอธิการบดีแต่งตั้งประกอบด้วย

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

1.

His Excellency Mr. James Wise    

ประธานกรรมการ

สถานทูตเอกอัครราชออสเตร เลียประจำประเทศไทย

2.

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม            

กรรมการ

อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล           

กรรมการ

รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

4.

Mr. John Hancock           

กรรมการ

Honorary Members AusCham

5.

ผศ. ดร.นพพร   ลีปรีชานนท์           

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์มธ.

6.

ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย

 

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

7.

นายวุฒิพงศ์  ชัยสิทธิ์ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

8.

นางสาวธัญวีร์  ชวนชื่น

ผู้ช่วยเลขานุการ

สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

JoomSpirit