จับตาการประชุมองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ

จีนจัดฟอรัมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชีย พร้อมหนุนการพัฒนาในทุกมิติ

จนจดฟอรมความรวมมอแหงภมภาคเอเชย พรอมหนนการพฒนาในทกมต การประชุมเอเชียโป๋อ่าว ( Boao Forum for Asia) ระดมแนวคิดทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกชะลอตัว การลงทุนลดฮวบ ภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังระหว่างประเทศผันผวน 

Read more...

ADB เตือน “เอเชียแปซิฟิก” มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะเผชิญหายนะจาก “โลกร้อน”

ADB เตอน เอเชยแปซฟก มความเสยงสงสดทจะเผชญหายนะจาก โลกรอน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ร่วมกับสถาบันวิจัยผลกระทบด้านภูมิอากาศปอตสดัม (Potsdam Institute for Climate Impact Research - PIK) ระบุว่า การเติบโตและความมั่นคงของภูมิภาค รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรหลายร้อยล้านคน กำลังตกอยู่ในความเสี่ยง

Read more...

จี20 ร่วมต้าน-ตัดท่อน้ำเลี้ยงก่อการร้าย

จ20 รวมตาน-ตดทอนำเลยงกอการราย  ผู้นำประเทศกลุ่มจี20 ให้คำมั่นที่จะร่วมมือกันยกระดับความร่วมมือในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย และตัดเส้นทางการเงินที่สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย ในการประชุมวันแรกซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี

Read more...

ยูเนสโก' ขึ้นทะเบียน 'เกาะโอกิโนชิมะ' มรดกโลก

ยเนสโก ขนทะเบยน เกาะโอกโนชมะ มรดกโลก คณะกรรมการพิจารณามรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีมติเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญที่เมืองคราคูฟของโปแลนด์เมื่อวันอาทิตย์ ให้ขึ้นทะเบียนเกาะโอกิโนชิมะในเขตมุนากาตะ จ.ฟูกุโอกะ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งที่ 21 ของญี่ปุ่น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ

Read more...

โลกจับตามองประชุมจี20

โลกจบตามองประชมจ 20 การประชุมสุดยอดประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือจี20 นั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 เป็นฟอรั่มการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งของโลก ที่เน้นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม การประชุมจี20 ปี2017 

Read more...

JoomSpirit