FEALAC: เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา

        FEALAC มีชื่อเดิมว่า เวทีหารือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (East Asia – Latin America Forum : EALAF) มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส Senior Officials’ Meeting (SOM) ครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายน 2542 ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 36 ประเทศ (ฝ่ายเอเชียตะวันออก 16 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และมองโกเลีย และฝ่ายลาตินอเมริกา 20 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล โบลิเวีย โคลอมเบีย ชิลี สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร์ เม็กซิโก ปารากวัย เปรู ปานามา เอลซัลวาดอร์ คอสตาริกา คิวบา อุรุกวัย เวเนซุเอลา นิการากัว กัวเตมาลา ฮอนดูรัส และซูรินาเม)  มีประชากรรวมกันเท่ากับประมาณร้อยละ 39 ของประชากรทั้งโลก  มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) รวมกันเท่ากับประมาณร้อยละ 33 ของทั้งโลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันเท่ากับประมาณร้อยละ 33 ของการค้าทั้งโลก จึงเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญมากเวทีหนึ่ง

 

การจัดตั้ง EALAF คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกาในทุกด้าน ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ ฯลฯ โดยประเทศสมาชิกสามารถเสนอโครงการความร่วมมือในด้านที่ตนมีความพร้อม และให้ประเทศสมาชิกผู้สนใจสมัครเข้าร่วมได้

 

EALAF จะกระทำผ่านประเทศผู้ประสานงานของแต่ละภูมิภาค (ประเทศผู้ประสานงานชุดแรก คือ สิงคโปร์และชิลี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และมีภารกิจที่จะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับ SOM หรือระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ 1 ครั้ง) โดยมีเอกสาร Framework Document เป็นกรอบ/ทิศทางการดำเนินการซึ่งมีลักษณะกว้างๆ

 

1. การประชุม EALAF SOM ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่กรุงซันติอาโก เมื่อเดือนสิงหาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ EALAF ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมคาดหวังว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกนี้จะเป็นจุดเริ่มแห่งศักราชใหม่ของความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นระหว่างภูมิภาคทั้งสอง

2. การประชุม EALAF SOM ครั้งที่ 3 และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งที่ 1 มีขึ้นที่กรุงซันติอาโก ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2544 (หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการกระชุมระดับรัฐมนตรีฯ คือ ฯพณฯ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) สรุปผลการประชุมที่สำคัญได้ ดังนี้
- ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ชื่อ Forum for East Asia – Latin America Cooperation (FEALAC) แทน EALAF ทั้งนี้ เพื่อเน้นความร่วมมือระหว่างกันมากกว่าการแบ่งประเทศสมาชิกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
- ที่ประชุมเห็นชอบให้รับ เอล ซัลวาดอร์ คอสตาริกา และคิวบา เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ FEALAC ทำให้มีสมาชิกรวม 30 ประเทศ แบ่งเป็นภูมิภาคละ 15 ประเทศเท่ากัน
- ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น 3 ชุดพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ได้แก่
1) คณะทำงานด้านเศรษฐกิจและสังคม ญี่ปุ่น และเปรูเป็นประธานร่วม
2) คณะทำงานด้านการเมืองและสังคม สิงคโปร์และชิลีเป็นประธานร่วม
3) คณะทำงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ออสเตรเลียและ คอสตาริกาเป็นประธานร่วม

- ที่ประชุมเห็นชอบให้ฟิลิปปินส์และโคลอมเบียทำหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานชุดใหม่ โดยโคลอมเบียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FEALAC SOM ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2545 และฟิลิปปินส์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FEALAC SOM ครั้งที่ 5 และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ในปี 2546

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส FEALAC ครั้งที่ 15

                ที่ Bangkok Convention Centre at Central World  ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2557 โดยไทยจะผลักดันให้มีความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศสมาชิก

            นอกจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแล้ว จะมีการจัดการประชุมคณะทำงานของ FEALAC จำนวน 4 คณะ

และไทยจะจัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกาอีก 4 กิจกรรม

ได้แก่ การประชุมสัมมนาด้านการท่องเที่ยว (Tourism Seminar) เวทีทางธุรกิจของ FEALAC (FEALAC Business Forum) การประชุมโต๊ะกลมด้านวิชาการ และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Academic/STI Roundtable) และกิจกรรม FEALAC Showcase ซึ่งจะมีนิทรรศการและการออกร้านจากประเทศสมาชิก

                กิจกรรมทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างและขยายเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ ของไทยกับประเทศในลาตินอเมริกา และทำให้ประเทศในลาตินอเมริกาได้รับรู้ถึงศักยภาพของประเทศไทยและบทบาทในเวทีระหว่างประเทศของไทยได้ดียิ่งขึ้น และมีส่วนช่วยให้เกิดความร่วมมือและเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับลาตินอเมริกาด้วย

            สำหรับเวทีทางธุรกิจของ FEALAC (FEALAC Business Forum) นั้น คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) จะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2557  โดยมี theme คือ “Connecting the Two Engines of Global Growth” ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการสร้างบทบาทนำของภาคเอกชนไทยแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับลาตินอเมริกาเป็นอย่างดี

            ผู้เข้าร่วมของ FEALAC Business Forum คือผู้แทนหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม รวมถึงนักธุรกิจชั้นนำของประเทศสมาชิก FEALAC  โดยฝ่ายไทยได้เชิญบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆ มาบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างภาคเอกชนในเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริการวมถึงจะมีการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิของไทย ได้แก่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ และ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณีอีกด้วย 

 

ประเทศไทยให้ความสำคัญแก่เวที FEALAC นี้อย่างสูง เพราะเชื่อมั่นว่าเวทีหารือนี้จะเป็นกลไกอันสำคัญที่จะช่วยให้ภูมิภาคทั้งสองสามารถร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นได้ จึงได้แสดงบทบาทอันแข็งขันสำหรับเวทีนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2542 โดยได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานทั้ง 3 ชุด เพื่อร่วมกำหนดกลไกและแนวทางอันเป็นรูปธรรมชัดเจนสำหรับความร่วมมือของ FEALAC ต่อไป คณะทำงานทั้ง 3 ชุดได้จัดการประชุมแล้ว ดังนี้

- คณะทำงานด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2545 โดย ผศ.ดร.ศุภัช ศุภัชลาศัย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองลาตินอเมริกาเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับปัญหา/สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกโดยครอบคลุม 4 หัวข้อเรื่อง คือ Institution and Governance, Economic Development and the Poverty, SMEs, IT Revolution เพื่อจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุม FEALAC SOM ครั้งที่ 4 ที่ประเทศโคลอมเบีย และเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 ในต้นปี 2546 ต่อไป

- คณะทำงานด้านการเมืองและสังคม จัดขึ้นที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2545 โดยอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้และเจ้าหน้าที่กองลาตินอเมริกาเข้าร่วม ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ ความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องข้ามชาติ/ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การจัดตั้งเวทีของสมาชิกรัฐสภาและผู้นำรุ่นหนุ่ม การจัดทำ web site ของ FEALAC การจัดให้คณะแสดงด้านวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคเดินทางไปแสดงในอีกภูมิภาค การจัดแสดงวัฒนธรรมในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ FEALAC ครั้งที่ 2 ในปี 2546 การแลกเปลี่ยนคณะนักกีฬาระหว่างกัน ฯลฯ

- คณะทำงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดขึ้นที่กรุงแคนเบอร์รา ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2545 โดยรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เจ้าหน้าที่กองลาตินอเมริกา ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย และผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการดำเนินการในด้าน 1) การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ 2) การเสริมสร้างสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 3) การขจัดอุปสรรคต่อการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ

คณะทำงานทั้งสามชุดจะนำเสนอรายงานผลการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุม FEALAC SOM ครั้งที่ 4 ที่โคลอมเบียในเดือนตุลาคม 2545 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งประเทศไทยจะส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมด้วย

     ลาตินอเมริกาตั้งอยู่ห่างไกลจากประเทศไทย แต่ไทยก็มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศในลาตินอเมริกา การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกามีแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอด  ในปี 2556 การค้าระหว่างไทยกับลาตินอเมริกามีมูลค่ารวมประมาณ 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังมีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้อีกมาก เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยกับลาตินอเมริกาสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี  และในปีนี้ ไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีไทยกับประเทศในลาตินอเมริกาเป็นสมาชิก คือ FEALAC    

ที่มา กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 

 

JoomSpirit