งานวิจัยปี 2542-2559

 


1. โครงการสำรวจและวิจัยสถานการณ์การใช้บริการโทรคมนาคมยุค 3G และผลสัมฤทธิ์ตามแนวนโยบายของ กทค.

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 


1. โครงการจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์นโยบายและกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับ Digital Community : Thailand 2020

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

 1. โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการกำหนดเกณฑ์การรวมธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

 • เสนอต่อ...กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

 

 1. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับวงจรเช่า (Leased Line)

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2. โครงการกำหนดลักษณะและมาตรการป้องกันการกระทำอันเป็นการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภาคธุรกิจ

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

3. โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2555

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

4. โครงการวิเคราะห์และประเมินตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

 1. โครงการค้นคว้าวิจัยเรื่อง การสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

2. โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2554

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

3. โครงการยุทธศาสตร์การบริหารข้อมูลเศรษฐกิจโทรคมนาคม

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

   
 1. โครงการศึกษานโยบายและมาตรการการส่งเสริมการพัฒนาและการลงทุนโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่ของประเทศไทย

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2. โครงการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน์ในยุคหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยี Convergence

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

3. โครงการยุทธศาสตร์ออสเตรเลียรายรัฐ

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 

1. โครงการการศึกษากำหนดตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรคมนาคม การประเมินสภาพการแข่งขันตลาดที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ การลดหรือจำกัดหรือกีดกันการแข่งขัน

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2. เศรษฐกิจวิเคราะห์รายสัปดาห์ (ระยะที่ 7)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 

  
 1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการค้าและความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ (Trade capacity Building/SMEs) (ระยะที่ 2)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

2. เศรษฐกิจวิเคราะห์รายสัปดาห์ (ระยะที่ 5)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

3. เศรษฐกิจวิเคราะห์รายสัปดาห์ (ระยะที่ 6)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

4. โครงการวิจัยกฎหมายสิทธิบัตรกับการพัฒนา R&D ของประเทศไทย (Thailand Patent Laws And R&Development)

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

5. โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสิทธิบัตรกับการพัฒนา R&D ของประเทศไทย กับประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

6. โครงการ Trade Capacity Buildings ส่งเสริมและพัฒนา SMEs Cluster เพื่อการส่งออก (กรณีผ้าไหมและ เซรามิก)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 

 1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการค้าและความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ (Trade capacity Building/SMEs) (ระยะที่ 1)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 2. โครงการเศรษฐกิจวิเคราะห์รายสัปดาห์ (ระยะที่ 4)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเปิดเสรีการค้า

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 4. โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 1)

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

 1. โครงการการศึกษาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการศึกษารวบรวมนโยบายการพัฒนา SME ของกลุ่มสมาชิกเอเปค

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 2. พัฒนาฐานข้อมูลมาตรการนโยบายการค้าการลงทุนในประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 3. พัฒนาปรับปรุงข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเอเปคให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 4. กำหนดกลยุทธ์การเจรจาการค้าและการพัฒนารูปแบบมาตรฐานข้อตกลงในพันธกรณีระหว่างประเทศ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 • เสนอต่อ...กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 5. โครงการเศรษฐกิจวิเคราะห์รายสัปดาห์ (ระยะที่ 3)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 6. การจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ส่วนการจัดทำฐานข้อมูล

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 7. การวิเคราะห์เจรจาภายใต้ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น JTEPA (ระยะที่ 2)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 8. Internet and Communication Technology for Community Enterprise

 • เสนอต่อ...APEC Education Foundation ประเทศเกาหลี

 9. ผลกระทบอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย สหรัฐฯ

 • เสนอต่อ...กระทรวงพาณิชย์

10. การจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา (ระยะที่ 2)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

11. ความร่วมมือทางด้านการเกษตรภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ในส่วนของ Local-to-Local Link

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

12. ASEAN project on Investment in FTAs.

 • เสนอต่อ...ITS Global Consultants on Global Issues AUSTRALIA

13. โครงการการให้คำปรึกษาเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

 1. โครงการเศรษฐกิจวิเคราะห์รายสัปดาห์ (ระยะที่ 2)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุสาหกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสากรรมระหว่างประเทศ (ระยะที่ 2)

 • เสนอต่อ...สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 3. ประเมินผลโครงการอบรมครู บทบาทครูต่อการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเอเปค

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา

 4. การประเมินความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าของไทย

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา

 5. Capacity enhancement Program on Tread and Enveronment Issues The APEC Trade And Environment Project Phase 4

 • เสนอต่อ...Australian APEC Study Centre 

 6. Eco labels and certification in forestry-Issues relevant to use of eco labels in ASEAN and to global standards

 • เสนอต่อ...Australian APEC Study Centre 

 7. โครงการสร้างฐานข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 8. The APEC Trade And Environment Project Phase 5

 • เสนอต่อ...Australian APEC Study Centre 

 9. การจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการ (ระยะที่ 1)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

10. การวิเคราะห์เจรจาภายใต้ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่นJTEPA (ระยะที่ 1)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 

 1. โครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์ (ระยะที่ 1)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุสาหกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสากรรมระหว่างประเทศ (ระยะที่ 1)

 • เสนอต่อ...สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และภาคธุรกิจชุมชน (Micro-Business)

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 4. The APEC Trade and Environment Project Phase 1

 • เสนอต่อ...Australian APEC Study Centre 

 5. การจัดทำแผนปฏิบัติการวิสาหกิจรายย่อย Micro-Enterprises Action Plan และอำนวยการจัดประชุม APEC SME Sub-Group on Micro-Enterprises ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค 2546

 • เสนอต่อ...สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 6. The APEC Trade and Environment Project Phase 2

 • เสนอต่อ...Australian APEC Study Centre 

 7. The APEC Trade and Environment Project Phase 3

 • เสนอต่อ...Australian APEC Study Centre 

 8. Promoting Human Security

 • เสนอต่อ..สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

 1. จัดทำนโยบายและแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • เสนอต่อ...สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

2. การวิจัยฐานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2546 โครงการย่อยที่ 3.1 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมในกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปค

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. การวิจัยมาตรการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าของไทย โครงการย่อยที่ 3.2 การศึกษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในปัจจุบันของไทย

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

 1. People's Participation in Irrigation Management in APEC Economies

 • เสนอต่อ...สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. Comparative Study on Small and Medium Enterprises specialized financial credit insurance institution, assist SMEs to raise their needed fund in Japan, Taiwan, Italy, Australia

 • เสนอต่อ...Japan Overseas Development Corporation

 

 1. การเปิดเสรีล่วงหน้าตามความสมัครใจของ APEC (APEC Early Voluntary Sectoral Liberalization)

 • เสนอต่อ...หอการค้าไทย

2. ผลกระทบของแผนปฏิบัติการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนของประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการของ APEC ณ กรุงมะนิลาต่อภาคเอกชนไทย (MAPA Individual Action Plan)

 • เสนอต่อ...หอการค้าไทย

 

 1. ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก

 •   เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

2.  การเปิดเสรีการค้าการลงทุนในเอเปคภายในปี ค.ศ. 2010 : โอกาสการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

 • เสนอต่อ...กระทรวงการต่างประเทศ

 

JoomSpirit