ข้อกำหนดทางการค้าในตลาดส่งออกที่สำคัญ

0-14

        อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) คือ มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีนำเข้ารูปแบบต่างๆ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการว่า มาตรการใดเป็น NTB อย่างชัดเจน แต่จากการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ผ่านมา สามารถจำแนกมาตรการ NTB ได้ 8 กลุ่มคือ

1. มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD)

ประเทศผู้นำเข้าเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพิ่มเติมจากภาษีนำเข้าปกติ โดยอ้างว่ามีการทุ่มตลาดจากบริษัทผู้ส่งออกมายังประเทศผู้นำเข้า

2. มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Counter-Veiling Duty : CVD)

ประเทศผู้นำเข้าเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุนเพิ่มเติมจากภาษีนำเข้าปกติ โดยอ้างว่าสินค้านำเข้าได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลประเทศที่ผลิตสินค้านั้นๆ

3. มาตรการปกป้องจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard)

ประเทศผู้นำเข้าเก็บอากรปกป้องเพิ่มเติมจากภาษีนำเข้าปกติได้โดยอ้างว่ามีการนำเข้าที่ผิดปกติ ทั้งในรูปของการนำเข้ามาของสินค้าในปริมาณที่มากกว่าปกติ หรือมีการนำเข้ามาในราคาที่ต่ำกว่าปกติ

4. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary : SPS)

การใช้มาตรฐานเรื่อง SPS ที่สูงมาก จนเป็นอุปสรรคต่อสินค้านำเข้าในเชิงพาณิชย์

5. มาตรการอุปสรรคเทคนิคทางการค้า (Technical Barrier to Trade : TBT)

กำหนดมาตรฐานทางการค้า อาทิ การกำหนดการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่สูงมากจนเป็นอุปสรรคต่อสินค้านำเข้าในเชิงพาณิชย์

6. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

อาทินำเรื่องปัญหาโลกร้อน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า

7. มาตรการด้านแรงงาน

ตัวอย่างเช่น สินค้านำเข้า ต้องไม่ได้ผลิตโดยเด็กหรือนักโทษ เป็นต้น

8. NTB รูปแบบอื่นๆ

อาทิ การจัดซื้อโดยรัฐ การผูกขาดการนำเข้า การกำหนดแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นต้น

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

1. สินค้าปศุสัตว์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทสินค้าปศุสัตว์

ประเทศ  รายละเอียด
EU 1. Animal welfare ซึ่งกำหนดวิธีการเลี้ยงแบบไม่ทารุณ ในเรื่องของขนาดพื้นที่เลี้ยง การขนส่งและการขนถ่ายลงจากรถบรรทุกในที่มีอากาศถ่ายเทก่อนฆ่า การทำให้สลบ เป็นต้น รวมถึงห้ามใช้ยาปฏิชีวนะบางรายการผสมในอาหารสัตว์และห้ามใช้สารเร่งการเจริญเติบโต
2. กำหนดให้มีการปิดฉลาก "Organic" ในสินค้าเนื้อสัตว์ ประเภทเนื้อแพะ แกะ สุกร ไก่ และวัว ที่เป็น GMOs เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า
ฮ่องกง ต้องมีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ เพื่อรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข (Requirement) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ และเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
สิงคโปร์ 1. ควบคุมด้านสุขอนามัยของโรงฆ่าและโรงงานแปรรูป โดยส่งเจ้าหน้าที่ของ Agri-food and Veterinary Authority (AVA) ตรวจสอบอนุมติเป็นรายๆ เพื่อให้การผลิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภค
2. ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าโดยเป็นไปตามกฎหมาย The Wholesome Meat and Fish Act 1999
3. ต้องมีการตรวจรับรองสุขอนามัยของสินค้าเป็นราย Items

 

1. ไก่แช่เย็นแช่แข็ง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทไก่แช่เย็นแช่แข็ง HS:0207

ประเทศ  รายละเอียด
EU 1. จะต้องผ่านการรับรองโรงงาน/สินค้าจากหน่วยงานผู้มีอำนาจและได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป เพื่อให้การผลิตอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด และมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค
2. ประกาศห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ 4 ชนิด เนื่องจากทำให้เกิดความต้านทานแบคทีเรียในร่างกายมนุษย์
3. กำหนดระเบียบเรื่อง Animal Welfare เป็นมาตรการของสหภาพยุโรปในรูปของการออกกฎระเบียบเพื่อปรับปรุงระดับการเลี้ยงดูสัตว์ให้มีความเป็นอยู่สบายไม่แออัด ได้แก่ การปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสัตว์มีชีวิต การดูแลสัตว์ในช่วงการฆ่าหรือการเชือดต้องไม่ให้สัตว์ทรมานและต้องไม่ให้สัตว์เกิดความตื่นตระหนก
เกาหลีใต้ ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสุขอนามัยเกาหลี เพื่อให้การผลิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด และมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค
ไต้หวัน 1. ต้องได้รับการรับรองว่าประเทศไทยปลอดจากโรค New castle เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค New castle จากการนำเข้าเนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็งจากไทย
2. ต้องมีการตรวจรับรองโรงงานส่งออก เพื่อให้การผลิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด และมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค
ฟิลิปปินส์ ยังไม่มีการนำเข้าจากไทย เนื่องจากฟิลิปปินส์ยังไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบรับรองโรงงาน
สิงคโปร์ ควบคุมด้านสุขอนามัยของโรงฆ่าและโรงงานแปรรูป โดยส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอนุมัติเป็นรายๆ เพื่อให้การผลิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด และมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค
บรูไน ต้องมีตราฮาลาลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งบรูไนมีกระบวนการผลิตเนื้อไก่ฮาลาลที่เข้มงวด และทางการบรูไนต้องตรวจรับรองโรงงานที่ผลิตก่อน
สเปน เจ้าหน้าที่ด่านกักกันจะตรวจหาสารที่มีผลต่อสุขอนามัยของผู้บริโภคในสินค้าไก่และไก่แช่แข็ง
สาธารณรัฐเช็ก 1. สาร Arsenic ต้องไม่เกิน 0.1 ppm.
  2. จะต้องผ่านการรับรองโรงงาน/สินค้าจากหน่วยงานผู้มีอำนาจและได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป เพื่อให้การผลิตอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด และมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค
3. ประกาศห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ 4 ชนิด เนื่องจากทำให้เกิดความต้านทานแบคทีเรียในร่างกายมนุษย์
4. กำหนดระเบียบเรื่อง Animal Welfare เป็นมาตรการของสหภาพยุโรปในรูปของการออกกฎระเบียบเพื่อปรับปรุงระดับการเลี้ยงดูสัตว์ให้มีความเป็นอยู่สบายไม่แออัด ได้แก่ การปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสัตว์มีชีวิต การดูแลสัตว์ในช่วงการฆ่าหรือการเชือดต้องไม่ให้สัตว์ทรมานและต้องไม่ให้สัตว์เกิดความตื่นตระหนก
อิสราเอล ห้ามนำเข้า เนื่องจากการฆ่าต้องเป็นไปตามหลัก kocher 

 

2. เนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็ง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็ง HS:020630

ประเทศ  รายละเอียด
EU animal welfare ซึ่งกำหนดวิธีการเลี้ยงแบบไม่ทารุณ ในเรื่องของขนาดพื้นที่เลี้ยง การขนส่งและการขนถ่ายลงจากรถบรรทุกในที่มีอากาศถ่ายเทก่อนฆ่า เป็นต้น รวมถึงห้ามใช้ยาปฏิชีวนะบางรายการผสมในอาหารสัตว์
ญี่ปุ่น ห้ามนำเข้าในลักษณะสด ต้องผ่านการแปรรูปที่ผ่านอุณหภูมิและความดันตามที่กำหนด เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย
เกาหลีใต้ ห้ามนำเข้าเนื้อหมูแช่แข็งจากไทย การนำเข้าต้องแปรรูปให้สุกก่อน เนื่องจากปัญหาโรคปากเท้าเปื่อย
ไต้หวัน ห้ามนำเข้า เนื่องจากอ้างว่าประเทศไทยเป็นเขตระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย
สิงคโปร์ ไม่มีการนำเข้าจากไทย เนื่องจากในหมูสดของไทยมีเชื้อไวรัสชนิด NIPAH
กัมพูชา ห้ามนำเข้าหมูไทย เพราะเกรงว่าอาจมีเชื้อไวรัสปนเปื้อนในหมูที่ชื่อ Nipah virus และป้องกันการเกิดโรคระบาดภายในประเทศกัมพูชา

 

3. เนื้อสุกรแปรรูป

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเนื้อสุกรแปรรูป HS:021011

ประเทศ  รายละเอียด
ญี่ปุ่น 1. ต้องต้มหรือนึ่งเกิน 100 องศาเซลเซียส คงไว้อย่างต่ำ 1 นาที ให้ Core Temperature มีค่าเท่ากับ 70 เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตของการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย
2. ต้องทอดหรือย่างที่ Core Temperature มีค่าเท่ากับ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตของการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย
3. ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย และกระทรวงเกษตรของญี่ปุ่น เพื่อให้การผลิตอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด และมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค

 

4. สัตว์ปีก (ไก่ เป็ด ห่าน และนกพิราบ) และชิ้นส่วน

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทสัตว์ปีก (ไก่ เป็ด ห่าน และนกพิราบ) และชิ้นส่วน

ประเทศ  รายละเอียด
มาเลเซีย ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากกองสัตวแพทย์

 

5.เนื้อจระเข้

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเนื้อจระเข้

ประเทศ  รายละเอียด
จีน มีความเข้มงวดในการตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์น้ำมีชีวิต
ฮ่องกง มีความเข้มงวดในการตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์น้ำมีชีวิต และต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้า และใบรับรองด้านสุขอนามัย เพื่อรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข (Requirement) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์

 

1. ปลาหมึกแช่เย็นแช่แข็ง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทปลาหมึกแช่เย็นแช่แข็ง HS:030739

ประเทศ รายละเอียด
เกาหลีใต้ ต้องมีใบรับรองจากกรมประมงโดยต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกาหลี เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของเกาหลี
สเปน กำหนดสาร Cadmium ตกค้างในปลาหมึกต้องไม่เกินกว่า 1 ppm

 

2. กุ้งต้มสุก

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทกุ้งต้มสุก HS:0306230305

ประเทศ รายละเอียด
EU กำหนดสาร Benzoic Acid ขั้นต่ำในกุ้งนำเข้า น้อยกว่าที่กำหนดในกุ้งที่ผลิตจาก EU

 

3.กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทกุ้งแช่เย็นแช่แข็ง HS:0613, 030623

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  กำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้าวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้การเลี้ยงกุ้งไม่ก่อให้เกิดการทำลายป่าชายเลน
ญี่ปุ่น 1. กำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยภายใต้ Food Sanitation Law ไม่อนุญาตให้มีสารปฏิชีวนะตกค้างคือ Oxolinic acid เพื่อป้องกันอาการดื้อยาของมนุษย์อันเกิดจากการบริโภคยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในอาหารทะเล
2. ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยที่รับรองจากหน่วยงานไทยที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข (Requirement ) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ และเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
เกาหลีใต้ 1. เข้มงวดด้านมาตรฐานสุขอนามัยและต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมประมง
2. ต้องให้กระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือยืนยันการปลอดอหิวาต์ระบาด
ออสเตรเลีย กักกันโรคกุ้ง

 

4.ปูแช่เย็นแช่แข็ง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทปูแช่เย็นแช่แข็ง HS:0614, 030624

ประเทศ รายละเอียด
เกาหลีใต้ 1. เข้มงวดด้านมาตรฐานสุขอนามัยและต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมประมงไทย เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของเกาหลี
2. ต้องมีใบรับรองจากกรมประมง และต้องผ่านกมาตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกาหลี เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของเกาหลี

 

5.เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง HS:0304

ประเทศ  รายละเอียด
สหรัฐฯ  การขอใบรับรองมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน มีขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวด
แคนาดา กำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะโรงงานของประเทศส่งออกที่ USFDA (United States Food and Drug Administration) รับรองเพื่อให้การผลิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ผลิตภัณฑ์มีความสะอาดและมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค

 

6.เต่า

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเต่า

ประเทศ รายละเอียด
ฮ่องกง ต้องขออนุญาตนำเข้าพิเศษและใบรับรองด้านสุขอนามัย เพื่อรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข (Requirement) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์

 

N/A

 

N/A

 

1.ข้าว

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทข้าว HS:1006

ประเทศ รายละเอียด
จีน Ceroil Foods ผูกขาดการนำเข้า
มาเลเซีย องค์การข้าวเปลือกและข้าวสารแห่งชาติ (BERNAS) นำเข้าได้เพียงผู้เดียว
อินโดนีเซีย องค์กรจัดซื้อสินค้าอาหารของรัฐ (State Logistics Agency หรือ Bulog) นำเข้าข้าวหัก คุณภาพตั้งแต่ 5% ลงไป รวมทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงผู้เดียว
ฟิลิปปินส์ National Food Authority (NFA) เป็นผู้มีอำนาจในการนำเข้าแต่เพียงผู้เดียว
สิงคโปร์ ผู้นำเข้าต้องสำรองข้าวนำเข้าในอัตราส่วน (สำรองและนำเข้า) 2 ต่อ 1
บรูไน ต้องขออนุญาตการนำเข้าเสียก่อน
เม็กซิโก ยังไม่มีการนำเข้าข้าวจากไทย เนื่องจากอ้างว่าพบเชื้อราในข้าวไทย
เปรู ห้ามนำเข้าข้าวจากไทย เนื่องจากอ้างว่าพบด้วงอิฐในข้าวไทย

 

2.ดอกไม้ตัดดอก ดอกกล้วยไม้

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทดอกไม้ตัดดอก ดอกกล้วยไม้ HS:0603100105

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  ต้องปราศจากเพลี้ยไฟ และต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช เพื่อรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข (Requirement) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ป้องกันการแพร่กระจายและเพิ่มจำนวนแมลงศัตรูพืช
EU ต้องปราศจากเพลี้ยไฟ และต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากหน่วยงานที่มีอำนาจของไทย เพื่อรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข (Requirement) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ป้องกันการแพร่กระจายของเพลี้ยไฟจากประเทศไทย
ญี่ปุ่น ต้องปราศจากเพลี้ยไฟ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและเพิ่มจำนวนแมลงศัตรูพืชและเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อพืชผลทางเศรษฐกิจ ภายใต้กฎหมาย Plant Quarantine Laws และมีการควบคุมดินที่ติดมาด้วยกับต้นหรือส่วนของต้นไม้
เกาหลีใต้ ต้องปราศจากเพลี้ยไฟ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพลี้ยไฟ
เม็กซิโก ห้ามนำเข้าตั้งแต่ปี 2537 เพื่อป้องกันการแพร่ระบดของโรคเพลี้ยไฟ
สเปน ต้องมีใบอนุญาต (certificate 3400) ประกอบการส่งออกภายใต้ EU Regulation no.558/95 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและเพิ่มจำนวนแมลงศัตรู
ออสเตรเลีย จะต้องปลอดจากโรคและแมลงตามที่ออสเตรเลียกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพิ่มจำนวนของศัตรูและโรคพืช

 

3.พืชสมุนไพร

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทสมุนไพร

ประเทศ รายละเอียด
สเปน ควบคุมการนำเข้าสมุนไพรจากไทย เนื่องจากตรวจพบยาฆ่าแมลง Hetilparation ตกค้างอยู่ในสมุนไพร

 

1.หัวผักกาด

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทหัวผักกาด

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ต้องขอใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตจาก Federal Agricultural Marketing Authority (Fama)

 

2.ขิง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทขิง

ประเทศ รายละเอียด
เกาหลีใต้ ห้ามนำเข้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคแมลงที่ติดมากับขิง

 

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทผักและผลไม้สด

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ 1. มีกฎหมาย Plant Quarantine ซึ่งกำหนดให้นำเข้าพืชผักและผลไม้ที่เพาะปลูกในเขตเกษตรกรรมที่ปลอดเชื้อโรค พืชและแมลงศัตรูพืช และห้ามนำเข้าพืชและผลิตผลพืชที่เป็นที่อยู่อาศัยของแมลง หรือมีโรคพืชและแมลงศัตรูพืชปะปนอยู่ โดยที่โรคพืชและแมลงศัตรูพืชนั้นจะต้องไม่เคยมีปรากฎ หรือไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศสหรัฐฯ และเป็นศัตรูชนิดร้ายแรงมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ดังนั้น จึงอนุญาตให้นำเข้าผักผลไม้สดบางชนิด ได้แก่ มะขาม มะพร้าว ทุเรียน
2. ห้ามนำเข้าพืชตระกูลแตง ฟักทอง น้ำเต้า มะระจีน บวบเหลี่ยม แฟง ฟักเขียว กล้วย มะเฟือง ส้มเช้ง ฝรั่ง พุทรา ขนุน ลางสาด ลำไย มะม่วง ส้มต่างๆ มะละกอ มะปราง ส้มโอ เงาะ ชมพู่ กะท้อน ละมุด สตรอเบอรี่ และน้อยหน่า เนื่องจากเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้
3. การนำเข้า กระเทียมหัว หอมหัวใหญ่ หอมแดง หอมจีน ผักโขม หน่อไม้ฝรั่ง ใบโหระพา ใบแมงลัก กะเพรา ยี่หร่า ลิ้นจี และทุเรียน ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า และใบรับรองปลอดศัตรูพืช
4. การส่งออกมะพร้าว ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และต้องเป็นผลที่เจาะน้ำออกแล้ว หรือปอกเปลือกออกและไม่มียอด
5. การนำเข้าแห้ว มะขาม ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช
EU 1. กำหนดให้ติดฉลาก GMOs
2. ใช้เงื่อนไขทางด้านสุขอนามัยเกี่ยวกับปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชในการกักกัน
3. การนำเข้าส้มต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และต้องมีข้อความพิเศษดังนี้ ผลต้องมาจากแหล่งที่ปราศจาก Cercopora angolensis, Guignardia citricarpa, Tephritidae และผลต้องได้รับการกำจัดโรคศัตรูพืชตามที่กำหนด
4. การนำเข้าน้อยหน่า มะม่วง ฝรั่ง ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรู
5. การนำเข้ามันฝรั่ง ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และจะต้องมีข้อความพิเศษในใบรับรองปลอดศัตรูพืชว่า หัวต้องมาจากแหล่งที่ปราศจาก Synchytrium endobioticum
6. ผักและผลไม้ หรือผลิตผลพืชอื่นที่เป็นผักและผลไม้ นอกเหนือจากที่เป็นพืชต้องห้าม และพืชจำกัดแล้ว สามารถนำเข้าได้ โดยต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช
  7. สินค้าที่ส่งออกไปจำหน่ายต้องติดฉลาก Organic หรือถูกตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการผลิตในเชิงธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี รักษาสภาพแวดล้อมและไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม
ญี่ปุ่น 1. ภายใต้กฎหมาย Plant Quarantine Laws ห้ามนำเข้าพืชและผลิตผลพืชเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงหรือมีโรคพืชและแมลงศัตรูพืชปะปนอยู่ โดยที่โรคพืชและแมลงศัตรูพืชนั้นจะต้องไม่เคยมีปรากฏหรือไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นศัตรูชนิดร้ายแรงมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ดังนั้นจึงอนุญาตให้นำเข้าผลไม้สดจากไทยเฉพาะทุเรียน กล้วยดิบ มะพร้าว มะม่วง และสับปะรด ในส่วนผัก ห้ามนำเข้า ถั่วพุ่ม มะเขือยาว ถั่วแขก ถั่วแระ พริกหยวก แตง
2. ห้ามนำเข้ามะละกอ มะเขือเทศ ผลแก้วมังกร เนื่องจากเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชทางกักกันพืชชนิด Bactrocera dosalis และ  Bactrocera cucurbitae
3. ห้ามนำเข้า ถั่วพุ่ม มะเขือยาว ถั่วแขก ถั่วแระ พริกหยวก และแตง เนื่องจากเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชทางกักกันพืชชนิด Bactrocera cucurbitae
4. ห้ามนำเข้า กล้วยสุก ส้ม หมาก มะเฟือง มะเดื่อ องุ่น มะกอก ท้อ ทับทิม เงาะ กระท้อน มะไฟจีน น้อยหน่า ขนุน มะปราง มะปริง พริก ชมพู่ มังคุด ลางสาด เสาวรส กระทกรก ฝรั่ง มะเขือ พุทรา มะไฟ และละมุด เนื่องจากเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชทางกักกันพืชชนิด Bactrocera dosalis species complex
5. ห้ามนำเข้ามันเทศ เนื่องจากเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชทางกักกันพืชชนิด Sweet potato weevil
6. การนำเข้ามันฝรั่ง ขมิ้นขาว กระเจี๊ยบ มะพร้าว อ้อย ขิง กล้วย และข้าวโพด ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และส่วนของพืชที่อยู่ใต้ดินของพืชดังกล่าวจะต้องมีข้อความพิเศษในใบรับรองปลอดศัตรูพืชว่า ปราศจากไส้เดือนฝอย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืช โรคแมลง
เกาหลีใต้ ภายใต้กฎหมายค้มครองพันธุ์พืช ห้ามนำเข้าพืชและผลิตผลพืชที่เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืชหรือมีโรคพืชและแมลงศัตรูพืชปะปนอยู่ โดยที่โรคพืชและแมลงศัตรูพืชนั้นจะต้องไม่เคยมีปรากฏหรือไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศเกาหลีใต้ และเป็นศัตรูชนิดร้ายแรงมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ดังนั้น จึงอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะทุเรียน กล้วยหอม มะพร้าว องุ่น สับปะรด สำหรับผลไม้อื่น หากจะนำเข้า ต้องแปรรูปก่อน หรือแช่แข็งในอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากกรมวิชาการเกษตร
ไต้หวัน 1. ในระเบียบการนำเข้าของ Councial of Agriculture แจ้งว่าประเทศไทยเป็นเขตโรคระบาดของพืชหลายชนิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแมลงและโรคพืช จึงอนุญาตให้นำเข้าได้เฉพาะ ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าว
2. การนำเข้า บรอคโครี กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และต้องมีข้อความระบุในใบรับรองว่าพืชหรือส่วนของพืชได้ผ่านการตรวจ และปราศจาก White Fringed beetle
3. การนำเข้า กระเทียมหัว หอมหัวใหญ่ หอมแดง ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และต้องระบุข้อความในใบรับรองว่า ปลูกในแหล่งที่ปราศจาก Ditylenchus dipsaci (Stem nematode) และ Ditylenchus destructor (Potato rot nematode)
4. การนำเข้าส้มต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และต้องมีข้อความในใบรับรองว่า ผลได้ผ่านการตรวจและปราศจาก Mediterranean fruit fly, Codling moth, Queensland Fruitfly Black rot (Guignardia citricarpa) และ citrus canker (Xanthomonas citri) และระหว่างการขนส่งต้องอยู่ในสภาพอากาศเย็น
5. การนำเข้าผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว และข้าวโพด ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าและใบรับรองปลอดศัตรูพืช และต้องมีข้อความระบุในใบรับรองว่า พืชหรือส่วนของพืชได้ผ่านการตรวจและปราศจาก White fringed beetle และต้นพืชได้ผ่านการตรวจศัตรูพืชก่อนการส่งออก
6. การนำเข้าทุเรียน กล้วยดิบ มังคุด สับปะรด เงาะ และมะพร้าว ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า และต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และมีข้อความระบุในใบรับรองว่า ผลได้ผ่านการตรวจ และปราศจาก Mediterranean fruit fly, Codling moth และ Queensland Fruitfly และระหว่างการขนส่งต้องอยู่ในสภาพอากาศเย็น
ออสเตรเลีย ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการกักกันพืช (Plant Quarantine Laws) ห้ามนำเข้าพืชและผลิตผลพืชที่เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงหรือมีโรคพืชและแมลงศัตรูพืชปะปนอยู่ โดยที่โรคพืชและแมลงศัตรูพืชนั้นจะต้องไม่เคยมีปรากฏหรือไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศออสเตรเลีย และเป็นศัตรูชนิดร้ายแรงมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ดังนั้นจึงห้ามนำเข้าผลไม้ในลักษณะสดยกเว้นทุเรียน และมะพร้าวอ่อน ส่วนการนำเข้าผักสด อนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดอ่อน
นิวซีแลนด์ 1. อนุญาตให้นำเข้าผักและผลไม้จากไทยได้ ต่อเมื่อมีความตกลงทวิภาคี
2. ผลิตผลพืชทุกชนิดจะต้องขอใบอนุญาตนำเข้าล่วงหน้า และสำหรับผักและผลไม้ทุกชนิดที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช
3. การตรวจสอบสารปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
มาเลเซีย ผักและผลไม้ หรือผลิตผลพืชอื่นที่เป็นผักและผลไม้ นอกเหนือจากที่เป็นพืชต้องห้าม และพืชจำกัดแล้วสามารถนำเข้าได้ โดยต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช
ฟิลิปปินส์ ห้ามนำเข้าผลไม้สด เพื่อควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคแมลง และโรคพืชที่ติดมากับผลไม้
บรูไน 1. กำหนดค่าสูงสุดของสารปนเปื้อน Insecticide ไม่เกิน 1 ppm
2. กำหนดค่าสูงสุดของสารปนเปื้อน fungicide ไม่เกิน 2 ppm
3. ห้ามนำเข้าผัดสด 6 ชนิดคือ พริกขี้หนู ขึ้นฉ่าย ต้นหอม คะน้าแขนง ผักชีฝรั่ง มะเขือเทศ เนื่องจากมีสารปนเปื้อนสูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
4. ผลิตผลพืชทุกชนิดจะต้องขดใบอนุญาตนำเข้าล่วงหน้า และต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช
5. ส้ม มะนาว มะกรูด ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าและใบรับรองปลอดศัตรูพืช ก่อนการส่งออกต้องทำ Cold Treatment เพื่อกำจัดหนอนแมลงวันผลไม้ที่อุณหภูมิไม่เกิน -0.5 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน หรือขนส่งโดยตู้ Container ที่อุณหภูมิไม่เกิน -0.5 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 14 วัน
6. ผักบุ้ง มันเทศ ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าและใบรับรองปลอดศัตรูพืช และต้องระบุในใบรับรองด้วยว่ามาจากต้นพืชที่ไม่ปรากฏอาการของโรคพืชที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
นอร์เวย์ 1. กำหนดให้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขเป็นผู้ตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
2. สินค้าที่ส่งเข้าไปจำหน่ายต้องติดฉลาก GMOs หรือถูกตรวจสอบ

 

1.มะม่วง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทมะม่วง HS:0804500200

ประเทศ รายละเอียด
ญี่ปุ่น ต้องอบไอน้ำกำจัดแมลงวันผลไม้ในมะม่วง 4 ชนิด ได้แก่ หนังกลางวัน น้ำดอกไม้ พิมเสนและแรดก่อนนำเข้า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและเพิ่มจำนวนแมลงศัตรูพืช
นิวซีแลนด์ อนุญาตให้นำเข้ามะม่วง 4 ชนิด (หนังกลางวัน น้ำดอกไม้ แรด และพิมเสนแดง) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืชที่ติดมากับผลไม้
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และต้องมีการสุ่ม 2% เพื่อตรวจหา Sternochetus mangiferae

 

2.ลำไย

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทลำไย HS:0810900102

ประเทศ รายละเอียด
แคนาดา แคนาดาได้แสดงท่าทีที่จะประกาศห้ามนำเข้าลำไยจากไทย โดยคาดว่าจะเริ่มมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ต้นปี 2544 เป็นต้นไป เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตามผิวลำไยที่นำเข้าจากไทย ก่อให้เกิดปัญหากับผู้บริโภคโดยเกิดอาการง่วงซึมและมีอาการแพ้อย่างแรง โดยเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นโรคหอบหืด
มาเลเซีย ห้ามมีสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเปลือกและเนื้อลำไย
สิงคโปร์ กำหนดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างบนเปลือกลำไยในอัตรา 200 - 300 ppm และไม่อนุญาตให้มีสารตกค้างในเนื้อลำไย

 

3.มังคุด

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทมังคุด HS:0804500301

ประเทศ รายละเอียด
ญี่ปุ่น ต้องผ่าซีกและแช่แข็งในระดับอุณหภูมิที่ -17.8 องศาเซลเซียส เพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ หรือโรคพืชและแมลงอื่นๆ

 

4.ทุเรียน

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภททุเรียน HS:0810900304

ประเทศ รายละเอียด 
ออสเตรเลีย ให้นำเข้าทุเรียนเฉพาะภาคตะวันออก พร้อมทั้งจำกัดระยะเวลาการส่งออกเพียง 5 เดือน รวมถึงสุ่มผ่าทุเรียน 450 - 600 ลูกเพื่อพิสูจน์หนอนเจาะเมล็ด
มาเลเซีย 1. ตรวจสอบสารพิษในทุเรียนที่นำเข้าจากไทย เพื่อป้องกันการตกค้างของสารเคมีเกินกว่าระดับ MRL
2. มาตรการควบคุมการนำเข้า โดยต้องขดอนุญาตนำเข้า

 

5.มะละกอ

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทมะละกอ

ประเทศ รายละเอียด 
เกาหลีใต้ ห้ามนำเข้าเนื่องจากตรวจพบแมลงวันทองในผลไม้

 

N/A

 

N/A

 

N/A

 

1. ถั่วลิสง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทอื่นๆ ถั่วลิสง

ประเทศ รายละเอียด
EU 1. กำหนดระดับ Alfatoxin เนื่องจากสาร Alfatoxin เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
2. กำหนดให้ติดฉลาก GMOs
ไต้หวัน ห้ามนำเข้าส่วนของพืชที่อยู่ใต้ดิน เนื่องจากเป็นเขตระบาดของหนอน Radopholus similis (Cobb) Thorne

 

N/A

 

N/A

 

15-29

N/A

 

1. ปลาทูน่ากระป๋อง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทปลาทูน่ากระป๋อง HS:1604140100

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  1. ติดฉลาก Tuna Dolphin Safe, Marine Mammal Protection Act Amendment เพื่อป้องกันการเสียชีวิตของปลาโลมาจากวิธีการจับปลาทูน่า
2. ต้องทำ Sensory test เพื่อทดสอบและตรวจสอบหาสิ่งปนเปื้อนในอาหาร อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
3. ต้องมีระบบปฏิบัติการ HACCP เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร
4. กำหนดระดับ histamine ต้องไม่เกิน 50 ppm.
EU 1. ต้องมีระบบปฏิบัติการ HACCP เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร
2. Histamine Level ต้องไม่เกินกว่า 100 ppm.
แคนาดา Histamine Level ต้องไม่เกินกว่า 100 ppm.
ญี่ปุ่น บังคับให้ติดฉลากสินค้า GMOs ของญี่ปุ่น จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2544
เนเธอร์แลนด์ ห้ามวางจำหน่ายหากไม่ติดฉลาก GMOs

 

2. กุ้งกระป๋อง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทกุ้งกระป๋อง

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  กำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้าโดยอ้างเหตุผลการอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อต้องการให้การเลี้ยงกุ้งไม่ก่อให้เกิดการทำลายป่าชายเลน

 

3. ไก่ต้มสุก เป็ดต้มสุก

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทไก่ต้มสุก เป็ดต้มสุก HS:160232

ประเทศ รายละเอียด
ออสเตรเลีย ต้องต้มที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เวลา 165 นาที หรือ 80 องศาเซลเซียส เวลา 125 นาที เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ IBD
นิวซีแลนด์ ต้องต้มที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เวลา 165 นาที หรือ 80 องศาเซลเซียส เวลา 125 นาที เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ IBD

1.น้ำตาล

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทน้ำตาล HS:1701

ประเทศ รายละเอียด
เกาหลีใต้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของเกาหลี
ไต้หวัน ผูกขาดการนำเข้าโดยรัฐวิสาหกิจ (Taiwan Sugar Coporation)
นิวซีแลนด์ ภายใต้ Anti Dumping Law
มาเลเซีย ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจาก Ministry of International & Industrial (MITI)
อินโดนีเซีย ให้ผู้ผลิตน้ำตาลในเกาะชวาเท่านั้นเป็นผู้นำเข้า
บรูไน ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าซึ่งการนำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบ G-To-G ดังนั้นถ้าเป็นภาคเอกชนต้องขอใบอนุญาต
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้า โดยต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามระเบียบของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

N/A

N/A

1. ผักและผลไม้แปรรูป

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทผักและผลไม้แปรรูป

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  1. กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานประเภท low acid canned food ภายใต้ระเบียบ 21 CFR part 108, 113 และ 114 เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดเชื้อโรค Clostridium Botulinum
2. Automatic Detention สำหรับสินค้าอาหารทะเลบางประเภท เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก สี สสารที่เป็นพิษและให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Food and Drug Administration 
เกาหลีใต้ 1. ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกาหลีเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของเกาหลี
2. มาตรฐานการตรวจค่อนข้างเข้มงวดให้ติดฉลาก GMOs เริ่มในเดือน ก.ค. 44 โดยใช้กับถั่วเหลืองและข้าวโพดอ่อนก่อน

 

2. ผักและผลไม้อบแห้ง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทผักและผลไม้อบแห้ง

ประเทศ รายละเอียด
เกาหลีใต้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกาหลีเพื่อให้ได้มาตรฐานและข้อกำหนดของเกาหลี

 

3. สัปปะรดกระป๋อง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทสับปะรดกระป๋อง

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  กำหนดมาตรฐานสาร Dimethypolysiloxane ต้องไม่เกินกว่า 10 ppm.
EU มาตรการ Green Dot ที่กำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบในการกำจัดของเหลือใช้ กำหนดสัดส่วนของเหลือใช้ที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
สเปน ขึ้นบัญชีเฝ้าระวังและเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสับปะรดกระป๋องจากผู้ส่งออกไทยบางราย
สวีเดน ขึ้นบัญชีเฝ้าระวังและเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสับปะรดกระป๋องจากผู้ส่งออกไทยบางราย
ฟินแลนด์ ขึ้นบัญชีเฝ้าระวังและเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสับปะรดกระป๋องจากผู้ส่งออกไทยบางราย

1. ซอสถั่วเหลือง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทซอสถั่วเหลือง

ประเทศ รายละเอียด
EU ห้ามนำเข้า เนื่องจากมีสารก่อมะเร็ง 3-MPCD สูงถึง 70 มก./กก.
แคนาดา ห้ามนำเข้า เนื่องจากมีสารก่อมะเร็ง 3-MPCD สูงถึง 70 มก./กก.

 

2. ซอสถั่วเหลือง ซีอิ๊ว และเต้าเจี้ยว

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทซอสถั่วเหลือง ซีอิ๊ว และเต้าเจี้ยว

ประเทศ รายละเอียด
ญี่ปุ่น บังคับให้ติดฉลากสินค้า GMOs ของญี่ปุ่นจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2544

 

1.ผงชูรส เครื่องดื่มชูกำลัง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทผงชูรส เครื่องดื่มชูกำลัง

ประเทศ รายละเอียด
พม่า ทางกระทรวงสาธารณสุขพม่าตรวจพบว่า มีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทางรัฐบาลพม่าจึงขอสั่งห้ามนำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 

2.เบียร์และเครื่องดื่มกระป๋อง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเบียร์และเครื่องดื่มกระป๋อง

ประเทศ รายละเอียด
เดนมาร์ก ไม่อนุญาตให้นำเข้าเบียร์และเครื่องดื่มที่บรรจุในกระป๋องโลหะ

N/A

N/A

1.ปูนซีเมนต์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทปูนซีเมนต์ (Portland Grey Cement) HS:2523291

ประเทศ รายละเอียด
ตรินิแดดและโตเบโก ภายใต้ Anti Dumping Law

 

2.พอร์ทแลนด์ซีเมนต์ (คอนกรีตรับแรง)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทพอร์ทแลนด์ซีเมนต์ Portlane Cement HS:252310

ประเทศ รายละเอียด
ออสเตรเลีย ภายใต้ Anti Dumping Law

 

3.แผ่นกระดานยิบซั่ม

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทแผ่นกระดานยิบซั่ม

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ภายใต้ Anti Dumping Law

N/A

N/A

1.Carbon Black

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทCarbon Black HS:2803

ประเทศ รายละเอียด
อินโดนีเซีย ภายใต้ Anti Dumping Law
แอฟริกาใต้ ภายใต้ Anti Dumping Law

1.Purified Terepht alic Acid

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทPurified Terepht alic Acid HS:291736

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ ภายใต้ Anti Dumping Law

 

2.เฟอฟูริก แอลกอฮอล์ (Furfuryl alcohol)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเฟอฟูริก แอลกอฮอล์ (Furfuryl alcohol) HS:293213

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ ภายใต้ Anti Dumping Law

 

3.Acetic anhydride chloride

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภท Acetic anhydride chloride

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงสาธารณสุขNTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภท Acety Bromide

 

4.Acety Bromide

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภท Acety Bromid

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงสาธารณสุข

30-44

1.ยาและเคมีภัณฑ์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทยาและเคมีภัณฑ์

ประเทศ รายละเอียด 
มาเลเซีย 1. ไม่รับขึ้นทะเบียนยา Generics ที่นิยมใช้ทั่วไป เช่น Paracetamol และ Chlorpheniramine
2. ถ้ามีทะเบียนยาตัวใดที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศถึง 5 ทะเบียนแล้วก็จะไม่รับขึ้นทะเบียน
3. ยานำเข้า การจัดซื้อยาจะพิจารณาซื้อยาของบริษัท Local ถึงแม้ว่าจะมีราคาขายแพงกว่าราคานำเข้าถึง 20%
อินโดนีเซีย มีกฎระเบียบอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะยาที่ไม่มีการผลิตในประเทศ ยกเว้นแต่กรณีที่ผู้นำเข้าที่ไปว่าจ้างให้ผลิตหรือไปลงทุนตั้งโรงงานในประเทศเอง
ฟิลิปปินส์ มาตรการควบคุมการนำเข้าโดยจะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อขอ Certification of Product Registration จาก Bureau of Food and Drug ก่อนจึงจะจำหน่ายได้
สิงคโปร์ ต้องขออนุญาตนำเข้าจาก National Pharmacbutical Administration
บรูไน ยาที่จะนำเข้าต้องเป็นยาที่ได้รับจกทะเบียนยาในบรูไนหรือในมาเลเซีย และในสิงคโปร์แล้ว
เวียดนาม 1. ต้องใช้หรือแปลเป็นภาษาเวียดนามในเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนยา
2. ต้องมี Local importer ที่เป็น State-owned company และให้เป็น Import license นานเพียง 1 ปี หลังจากได้ทะเบียนยาเท่านั้น
กัมพูชา ขั้นตอนการอนุมัติทะเบียนกินเวลานานกว่า 2 ปี ต่อหนึ่งตัวยา

 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.ปิโตรเคมี เม็ดพลาสติก (Polystyrene)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทปิโตรเคมี เม็ดพลาสติก (Polystyrene) HS:3903190004

ประเทศ รายละเอียด
อินเดีย ภายใต้ Anti Dumping Law

 

2.Polyvinyl Chlorid

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทPolyvinyl Chloride HS:390410

ประเทศ รายละเอียด
ออสเตรเลีย ภายใต้ Anti Dumping Law

 

3.Polyethylene

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทPolyethylene HS:3907600007

ประเทศ รายละเอียด
EU ภายใต้ Anti Dumping Law

 

4.Terephthalate (P.E.T)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทTerephthalate (P.E.T)

ประเทศ รายละเอียด
EU ภายใต้ Anti Dumping Law

 

5.อัลบั้มชนิด Self Adhesive Leaves

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทอัลบั้มชนิด Self Adhesive Leaves HS:392690

ประเทศ รายละเอียด
แคนาดา ภายใต้ Anti Dumping Law

 

6.เสื่อน้ำมัน

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเสื่อน้ำมัน HS:3920420102

ประเทศ รายละเอียด
ฟิลิปปินส์ ภายใต้ Anti Dumping Law

 

7.ผลิตภัณฑ์พลาสติก

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเทศ รายละเอียด
จีน ต้องขออนุญาตนำเข้าโดยจะต้องมี Import License จึงจะสามารถนำเข้าได้
มาเลเซีย มาตรฐานสินค้าโดยกำหนดมาตรฐานตามความสามารถของผู้ผลิตในมาเลเซีย

 

8.เสื่อปูพื้น PVC

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเสื่อปูพื้น PVC

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ภายใต้ Anti Dumping Law

 

9.วัตถุดิบพลาสติก

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทวัตถุดิบพลาสติก

ประเทศ รายละเอียด
จีน จำกัดการนำเข้าโดยผู้นำเข้าต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจจีนที่ได้รับการอนุมัติให้นำเข้า

 

10.พลาสติก PVC

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทพลาสติก PVC

ประเทศ รายละเอียด
ออสเตรเลีย ภายใต้ Anti Dumping Law

1.ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ยางธรรมชาติ

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ยางธรรมชาติ

ประเทศ รายละเอียด 
เกาหลีใต้ จำกัดการนำไปใช้โดยให้นำไปใช้ได้ในเฉพาะอุตสาหกรรม

 

2.ยางนอกรถจักรยาน

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทยางนอกรถจักรยาน HS:4011500008

ประเทศ รายละเอียด 
บราซิล ภายใต้ Anti Dumping Law

N/A

N/A

N/A

N/A

 

45-59

N/A

N/A

1.เยื่อกระดาษ

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเยื่อกระดาษ

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ภายใต้ Anti Dumping Law

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทพลาสเตอร์บอร์ดความหนา 9/9.5 ม.ม. ความยาวน้อยกว่า 2,400 ม.ม. มากกว่า 3,600 ม.ม. ความกว้าง 9/9.5 ม.ม. ความยาว 2,400 - 3,600 ม.ม. HS:6809110008

1. กระดาษพิมพ์เขียน

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทกระดาษพิมพ์เขียน

ประเทศ รายละเอียด
ไต้หวัน ภายใต้ Anti Dumping Law

N/A

1. สิ่งทอ

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทสิ่งทอ

ประเทศ รายละเอียด
EU ห้ามใช้สาร Azocolourants ที่ใช้ย้อมสีในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องหนัง่ของสหภาพยุโรป เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าสารดังกล่าวเป็นสารเคมีย้อมสีที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ หากมีการสัมผัสผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องหนังที่ย้อมสีดังกล่าว โดยทางผิวหนังหรือทางปาก สำหรับสินค้าสิ่งทอที่เกี่ยวข้องได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องนอน ผ้าขนหนู หมวก ผ้าอ้อม รวมถึงสินค้าประเภท Sanitary อื่นๆ และพรม
ญี่ปุ่น สินค้าที่นำเข้าต้องแจ้งแหล่งกำเนิดสินค้าให้ถูกต้อง และต้องมีคุณลักษณะสินค้ากำกับ
ฮ่องกง จดทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตในการนำเข้าภายใต้ The Textiles Traders Registration Scheme 
สวีเดน มาตรการจำกัดการนำเข้าโดยห้ามนำเข้าสิ่งทอที่มีสารเคมีประเภท arginogenic

 

2. ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ประเทศ รายละเอียด
เยอรมนี กำหนดให้ติดฉลากเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

N/A

1. ฝ้าย ใยฝ้าย และฝ้ายสีเทา

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทฝ้าย ใยฝ้าย และฝ้ายสีเทา

ประเทศ รายละเอียด
จีน จำกัดการนำเข้าโดยผู้นำเข้าต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจจีนที่ได้รับการอนุมัติให้นำเข้า

 

2. ฝ้ายและเส้นใยฝ้าย

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทฝ้ายและเส้นใยฝ้าย

ประเทศ รายละเอียด
ฮ่องกง ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมการค้าของฮ่องกง

N/A

1. เส้นด้ายใยสังเคราะห์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเส้นด้ายใยสังเคราะห์ (Polyester Texture Yarn) HS:5402330005

ประเทศ รายละเอียด
EU ภายใต้ Anti Dumping Law

1. เส้นใยสังเคราะห์ (Polyester Staple Fiber)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเส้นใยสังเคราะห์ (Polyester Staple Fiber) HS:5503200007

ประเทศ รายละเอียด
EU 1. ภายใต้ Anti Dumping Law
2. ภายใต้ Countervailling Law 

 

2. เส้นใยสังเคราะห์ (Acrylic Fiber)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเส้นใยสังเคราะห์ (Acrylic Fiber) HS:550330

ประเทศ รายละเอียด
อินเดีย ภายใต้ Anti Dumping Law

 

3. เส้นใยสังเคราะห์สั้น (Polyester Staple Fiber)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเส้นใยสังเคราะห์สั้น (Polyester Staple Fiber) HS:5503200007

ประเทศ รายละเอียด
อินเดีย ภายใต้ Anti Dumping Law

 

4. เส้นใยสังเคราะห์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเส้นใยสังเคราะห์

ประเทศ รายละเอียด
จีน จำกัดการนำเข้าโดยผู้นำเข้าต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจจีนที่ได้รับการอนุมัติให้นำเข้า

N/A

N/A

N/A

1. โครงผ้าใบยางรถยนต์ (Nylon Tyre Cord Fiber)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทโครงผ้าใบยางรถยนต์ (Nylon Tyre Cord Fiber) HS:5902100003

ประเทศ รายละเอียด
อินเดีย ภายใต้ Anti Dumping Law

60-74

N/A

N/A

1. เสื้อยืดบุรุษ

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเสื้อยืดบุรุษ

ประเทศ รายละเอียด
สเปน กำหนดเงื่อนไข eco-lebelling เพื่อช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกระบวนการผลิตเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

N/A

1.รองเท้าและเครื่องหนัง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรองเท้าและเครื่องหนัง

ประเทศ รายละเอียด
EU ห้ามใช้สาร Azocolourants ที่ใช้ย้อมสีในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องหนังของสหภาพยุโรป เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าสารดังกล่าวเป็นสารเคมีย้อมสีที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
บรูไน ไม่อนุญาตให้นำเข้าในผลิตภัณฑ์ที่นำหนังสุกรมาทำรองเท้าและเครื่องหนัง

 

2.รองเท้าไต่เขาส่วนบนทำด้วยหนัง (Leather upper hiker boots)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรองเท้าไต่เขาส่วนบนทำด้วยหนัง (Leather upper hiker boots) HS:640399003

ประเทศ รายละเอียด
นิวซีแลนด์ ภายใต้ Anti Dumping Law

 

3.รองเท้า

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรองเท้า HS:6403990003

ประเทศ รายละเอียด
EU ภายใต้ Anti Dumping Law

 

4.รองเท้าชาย

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรองเท้าชาย

ประเทศ รายละเอียด
นิวซีแลนด์ ภายใต้ Anti Dumping Law

N/A

N/A

N/A

1.พลาสเตอร์บอร์ด

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทพลาสเตอร์บอร์ด HS:6809110008

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ภายใต้ Anti Dumping Law

 

2. พลาสเตอร์บอร์ดความหนา 9/9.5 ม.ม. ความยาวน้อยกว่า 2,400 ม.ม. มากกว่า 3,600 ม.ม. ความกว้าง 9/9.5 ม.ม. ความยาว 2,400 - 3,600 ม.ม.

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทพลาสเตอร์บอร์ดความหนา 9/9.5 ม.ม. ความยาวน้อยกว่า 2,400 ม.ม. มากกว่า 3,600 ม.ม. ความกว้าง 9/9.5 ม.ม. ความยาว 2,400 - 3,600 ม.ม. HS:6809110008

ประเทศ รายละเอียด
นิวซีแลนด์ ภายใต้ Anti Dumping Law

1.เซรามิกและแก้ว

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเซรามิกและแก้ว

ประเทศ รายละเอียด
สิงคโปร์ ต้องขออนุญาตนำเข้าจาก Food Control Department

 

2.กระจกใส (Clear float Glass)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทกระจกใส (Clear float Glass) HS:700529

ประเทศ รายละเอียด
ออสเตรเลีย ภายใต้ Anti Dumping Law
มาเลเซีย มาตรการควบคุมการนำเข้า
ฟิลิปปินส์ ภายใต้ Anti Dumping Law
แอฟริกาใต้ ภายใต้ Anti Dumping Law

 

3.กระเบื้องเซรามิค

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทกระเบื้องเซรามิค

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าซึ่งจัดอยู่ในหมวดสินค้าควบคุมพิเศษ

 

4.เครื่องสุขภัณฑ์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องสุขภัณฑ์

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าซึ่งจัดอยู่ในหมวดสินค้าควบคุมพิเศษ

 

1.กระจก

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทกระจก

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าซึ่งจัดอยู่ในหมวดสินค้าควบคุมพิเศษ

 

2.กระจกสำหรับก่อสร้าง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทกระจกสำหรับก่อสร้าง

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าโดยต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามระเบียบของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. อัญมนีและเครื่องประดับ

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  ระเบียบการปิดฉลากเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ (Fitness) และมูลค่า (value) ของสินค้าภายใต้กฎหมาย National Stamping Act

 

2. ไข่มุก เพชรพลอยของประดับ

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทไข่มุก เพชรพลอยของประดับ

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าโดยต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามระเบียบของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

3. อัญมนีและโลหะมีค่า

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทอัญมณีและโลหะมีค่า

ประเทศ รายละเอียด
รัสเซีย ควบคุมการนำเข้าโดยกำหนดให้การนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าต้องมีใบอนุญาต

1.เหล็กและเหล็กกล้า เหล็กแผ่นรีดร้อน

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า เหล็กแผ่นรีดร้อน

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ต้องขออนุญาตนำเข้า

 

2.เหล็กเส้น

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเหล็กเส้น

ประเทศ รายละเอียด
ลาว ห้ามนำเข้าเหล็กเส้นก่อสร้าง และได้มีการส่งเสริมให้นำเหล็กเส้นจากเวียดนาม
พม่า จำกัดการนำเข้าเหล็กโดยควบคุมใบอนุญาต (Import License)

 

3.Hot Rolled Steel Plate

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภท Hot Rolled Steel Plate HS:7208

ประเทศ รายละเอียด
แคนาดา 1. ภายใต้ Anti Dumping Law
2. ภายใต้ Countervailling Law

 

4.Billet of iron or steel เหล็กอัลลอยและเหล็กคาร์บอนสูง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภท Billet of iron or steel เหล็กอัลลอยและเหล็กคาร์บอนสูง

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจาก Ministry of International & Industrial (MITI)

1.ข้อต่อท่อเหล็ก (Pipe fittings)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทข้อต่อท่อเหล็ก (Pipe fittings) HS:7307230002, 7307290008, 7307930005, 7307990000

ประเทศ รายละเอียด
EU ภายใต้ Anti Dumping Law

 

2.ข้อต่อท่อเหล็ก (Malleable Cast Tube or Pipe fittings)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทข้อต่อท่อเหล็ก (Malleable Cast Tube or Pipe fittings) HS:73071910

ประเทศ รายละเอียด
EU ภายใต้ Anti Dumping Law

 

3.สลักภัณฑ์และชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel Fasteners and Parts)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทสลักภัณฑ์และชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel Fasteners and Parts) HS:7318150903, 7318160006

ประเทศ รายละเอียด
EU 1. ภายใต้ Anti Dumping Law
2. ภายใต้ Countervailling Law

 

4.ท่อเหล็ก

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทท่อเหล็ก HS:7306

ประเทศ รายละเอียด
แคนาดา ภายใต้ Anti Dumping Law

 

5.ข้อต่อเหล็กชนิด Butt-Weld

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทข้อต่อเหล็กชนิด Butt-Weld HS:730793005

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  ภายใต้ Anti Dumping Law

 

6.ท่อเหล็ก

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทท่อเหล็ก HS:7304, 7305, 7306

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  ภายใต้ Anti Dumping Law

 

7.ท่อเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized steel pipe)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทท่อเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized steel pipe) HS:730439

ประเทศ รายละเอียด
ออสเตรเลีย ภายใต้ Anti Dumping Law

 

8.ท่อเหล็ก

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทท่อเหล็ก HS:7307

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม ควบคุมการนำเข้า

 

9.เหล็กลวด

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเหล็กลวด

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย มาตรการจำกัดการนำเข้า

 

10.เหล็กรีดร้อนชนิดม้วนและแผ่น

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนและแผ่น

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย มาตรการจำกัดการนำเข้าโดยหน่วยงานรัฐขอความเห็นจากผู้ผลิตภายในประเทศก่อนที่จะอนุญาตนำเข้าได้

 

11.เหล็ก และเหล็กกล้า

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเหล็ก และเหล็กกล้า

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าโดยต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามระเบียบของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

12.เหล็กเส้นและเหล็กที่ไม่เป็นสนิม

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเหล็ก ได้แก่ เหล็กเส้นและเหล็กที่ไม่เป็นสนิม

ประเทศ รายละเอียด
จีน จำกัดการนำเข้าโดยผู้นำเข้าต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจจีนที่ได้รับการอนุมัติให้นำเข้า

 

13.ข้อต่อเหล็กชนิด Mallcacle

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทข้อต่อเหล็กชนิด Mallcacle

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  ภายใต้ Anti Dumping Law

 

14.ท่อต่อ - ท่อเหล็กและเหล็กกล้า

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทท่อต่อ - ท่อเหล็กและเหล็กกล้า

ประเทศ รายละเอียด
เนเธอร์แลนด์ ภายใต้ Anti Dumping Law

N/A

75-90

N/A

 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1. ตู้เย็น

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทตู้เย็น HS:84182100

ประเทศ รายละเอียด
ออสเตรเลีย ภายใต้ Anti Dumping Law

 

2. Parts of Automatic Cassette or Cartidge Loader

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภท Parts of automatic cassette or cartidge loader

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจาก Ministry of International & Industrial (MITI)

 

3. Standed Wire, Cables, Cordage, Ropes, Plaied Bands

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภท Standed wire, cables, cordage, ropes, plaied bands

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจาก Ministry of International & Industrial (MITI)

 

4. เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภท เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

ประเทศ รายละเอียด
สิงคโปร์ มาตรการจำกัดการนำเข้าเนื่องจากสาเหตุของความมั่นคงของประเทศ เช่น เศรษฐกิจ เป็นต้น
ฮังการี 1. ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและได้ในรับรองจากหน่วยงาน Testing and Quality Central Ltd. โดยมีอายุในการรับรองซึ่งจะมีระยะเวลาครั้งละ 3 ปี
2. ในส่วนผู้ขายจะต้องรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี พร้อมทั้งต้องจัดทำคู่มือการใช้เป็นภาษาฮังกาเรียนประกอบการจำหน่าย
3. ผ่านการตรวจด้านสภาพแวดล้อมจากหน่วยงาน Environment Protection Authority

 

5. พัดลมไฟฟ้า

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภท พัดลมไฟฟ้า

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าซึ่งจัดอยู่ในหมวดสินค้าควบคุมพิเศษ

 

6. คอมพิวเตอร์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์

ประเทศ รายละเอียด
เนปาล ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า

 

7. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ประเทศ รายละเอียด
ฮ่องกง จัดเป็น Strategic Commodities ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมการค้าของฮ่องกง

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  1. มีกฎหมาย Devices that Interfere with Radio Reception ควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ที่รบกวนคลื่นวิทยุของหน่วยงาน FCC (The Federal Communications Commission) กำหนดให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทุก Items ต้องผ่านการตรวจสอบจาก EMC (Electronic Magnetic Compatibility) เพื่อไม่ให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการใช้เครื่องอิเลคทรอนิกส์ รบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ
2. กฎหมาย Trademark และ copyright ควบคุมการนำเข้าสินค้าที่ลอกเลียนแบบ
EU 1. ระเบียบเกี่ยวกับเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า โดยผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบต่อซากผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งาน ด้วยการจัดตั้งระบบในการ Separate, Collection, Recovery, Recycle/Reuse, Treatment เพื่อป้องกันไม่ให้เศษเหลือทิ้งมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้มีการนำมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycling) มีการคืนสภาพ (Recovery) และเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจะมีต่อสภาวะแวดล้อมอันเกิดจากการกำจัดและทำลาย
2. กำหนดให้ใช้สารอื่นทดแทนโลหะหนักที่เป็นอันตราย ซึ่งได้แก่ สารตะกั่ว แคดเมียม Halogenated substances (เช่น CFC, PCBs และ PVC) และ Brominated flame retardants ซึ่งใช้ในการผลิตตั้งแต่ 1 มกราคม 2008 (พ.ศ.2551) เพื่อเป็นการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางประเภทในเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
เกาหลีใต้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ที่ส่งออกมาสำเร็จรูปต้องผ่านการตรวจสอบจากสถาบันไฟฟ้าเกาหลี เพื่อให้เป็นมาตรฐานและข้อกำหนด ก่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้
อินโดนีเซีย 1. มาตรการจำกัดการนำเข้า โดยมีขั้นตอนในทางปฏิบัติที่เข้มงวดมาก ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบในหน่วยงานรัฐที่ดูแลด้านกฎระเบียบต่างๆ
2. มาตรการการนำเข้าโดยกำหนดให้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์นำเข้า 11 รายการ ได้แก่ เครื่องซักผ้า เครื่องบันทึกวีดีโอ วิทยุแคสเซ็ท เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ จอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ตู้แช่ เตาแก๊สหุงต้ม เตาอบไม่โครเวฟ และปั๊มน้ำในบ้าน ต้องพิมพ์คู่มือประกอบการใช้สินค้าเป็นภาษาอินโดนีเซีย
บรูไน มาตรการควบคุมการนำเข้าโดยจะต้องมีการทดสอบและเป็นไปจาม British Standard

 

2. โทรทัศน์สี

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทโทรทัศน์สี HS:8528120000

ประเทศ รายละเอียด
EU ภายใต้ Anti Dumping Law

 

3. เครื่องโทรสาร

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องโทรสาร HS:8517210000

ประเทศ รายละเอียด
EU ภายใต้ Anti Dumping Law

 

4. ไมโครเวฟ

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเตาไมโครเวฟ HS:851650

ประเทศ รายละเอียด
EU ภายใต้ Anti Dumping Law

 

5. อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบสื่อสาร

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบสื่อสาร

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกรมตำรวจ

 

6. อุปกรณ์วิทยุสื่อสารความถี่ต่ำกว่า 300 GHz

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทอุปกรณ์วิทยุสื่อสารความถี่ต่ำกว่า 300 GHz

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกรมสื่อสาร

 

7.เครื่องรับโทรทัศน์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องรับโทรทัศน์

ประเทศ รายละเอียด
รัสเซีย ควบคุมการนำเข้าโดยกำหนดให้การนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าต้องมีใบอนุญาต

 

8.อุปกรณ์ซอฟท์แวร์บางรายการ

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทอุปกรณ์ซอฟท์แวร์บางรายการ

ประเทศ รายละเอียด
รัสเซีย ควบคุมการนำเข้าโดยกำหนดให้การนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าต้องมีใบอนุญาต

 

9.ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ประเทศ รายละเอียด
เนปาล ควบคุมการนำเข้าโดยกำหนดให้การนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าต้องมีใบอนุญาต

 

10.อุปกรณ์สื่อสาร

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนและอุปกรณ์สื่อสาร

ประเทศ รายละเอียด
เนปาล ควบคุมการนำเข้าโดยกำหนดให้การนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าต้องมีใบอนุญาต

N/A

1. ยานยนต์ขนาดต่ำกว่า 10 ที่นั่ง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรถยนต์ขนาดต่ำกว่า 10 ที่นั่ง

ประเทศ รายละเอียด
อินโดนีเซีย มาตรการจำกัดการนำเข้าโดยห้ามนำเข้ายานพาหนะขนาดต่ำกว่า 10 ที่นั่ง ระบบ Two drive-axle system ที่มีลูกสูบ 5000 ซีซี หรือสูงกว่าหรือมีราคา FOB ตั้งแต่ 40,000 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป

 

2. รถยนต์ประเภท CBU (Compleatl Built-Up)

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรถยนต์ประเภท CBU (Compleatl Built-Up)

ประเทศ รายละเอียด
อินโดนีเซีย มาตรการจำกัดการนำเข้าโดยผู้นำเข้าต้องเป็นบริษัทที่มีเลขประจำตัวผู้นำเข้าหรือมีเลขประจำตัวแบบ Limited importer's denity number 

 

3. รถยนต์ประเภท CBU ขนาดต่ำกว่า 10 ที่นั่ง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรถยนต์ประเภท CBU ขนาดต่ำกว่า 10 ที่นั่ง

ประเทศ รายละเอียด
อินโดนีเซีย มาตรการจำกัดการนำเข้าโดยห้ามนำเข้ายานพาหนะประเภทซีดาน/สเตชั่นเวกอน ที่มีปริมาตรลูกสูบ 4000 ซีซี หรือสูงกว่า หรือมีราคา FOB ตั้งแต่ 40,000 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป

 

4. ยานพาหนะขนาด 15-50 ที่นั่ง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทยานพาหนะขนาด 15-50 ที่นั่ง

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าซึ่งจัดอยู่ในหมวดสินค้าควบคุมพิเศษ

 

5. รถจักรยาน

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรถจักรยาน

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าซึ่งจัดอยู่ในหมวดสินค้าควบคุมพิเศษ

 

6. รถจักรยานยนต์สองและสามล้อ

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรถจักรยานยนต์สองและสามล้อ

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าซึ่งจัดอยู่ในหมวดสินค้าควบคุมพิเศษ

 

7. รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนเพื่อประกอบ

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนเพื่อประกอบ

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าโดยต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามระเบียบของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

8. รถท่องเที่ยว 12 ที่นั่งหรือน้อยกว่า

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรถท่องเที่ยว 12 ที่นั่งหรือน้อยกว่า

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าโดยต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามระเบียบของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

9. รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าซึ่งจัดอยู่ในหมวดสินค้าควบคุมพิเศษ

 

10. รถยนต์สำหรับบรรทุกของหรือผู้โดยสาร

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรถยนต์สำหรับบรรทุกของหรือผู้โดยสาร

ประเทศ รายละเอียด
เวียดนาม มาตรการจำกัดการนำเข้าซึ่งจัดอยู่ในหมวดสินค้าควบคุมพิเศษ

 

11.ชิ้นส่วนยานยนต์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทยานยนต์และชิ้นส่วน

ประเทศ รายละเอียด
บรูไน ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าโดยต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยของยานยนต์

 

12.Motor Vehicle, Parts and Components

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทMotor Vehicle, Parts and Components

ประเทศ รายละเอียด
ฟิลิปปินส์ ต้องขออนุญาตการนำเข้าโดยต้องได้รับในอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น The Department of Trade and Industry, Broad of Investment และ The Bureau of Import Service

 

13.รถจักรยาน

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรถจักรยาน

ประเทศ รายละเอียด
EU ภายใต้ Anti Dumping Law

 

14.รถส่วนบุคคลและรถโดยสาร

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทรถส่วนบุคคลและรถโดยสาร

ประเทศ รายละเอียด
มาเลเซีย ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า จะต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าจาก Ministry of International & Industrial (MITI)

N/A

N/A

1. เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ HS:9001 - 9003

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  ห้ามนำเข้าเครื่องมือที่รบกวนคลื่นวิทยุของ FCC (The Federal Communications Commission)
ไต้หวัน ต้องขออนุญาตนำเข้า

 

2.Radioactive substances

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภท Radioactive substances

ประเทศ รายละเอียด
ฮ่องกง จัดเป็น Strategic Commodities ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมการค้าของฮ่องกงตาม The Import (Radiation) (Prohibition) Regulations

91-97

N/A

N/A

N/A

1. ไม้และเครื่องเรือน

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทไม้และเครื่องเรือน

ประเทศ รายละเอียด
สเปน ผู้ส่งออกต้องมีใบอนุญาตประกอบการส่งออกภายใต้ EU Regulation no.558/95

 

2. เฟอร์นิเจอร์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์

ประเทศ รายละเอียด
ไต้หวัน กำหนดระเบียบให้ระบุชื่อประเทศผู้ผลิต ชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เป็นภาษาจีน

 

3.ไม้และเครื่องเรือน

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทไม้และเครื่องเรือน

ประเทศ รายละเอียด
สเปน ผู้ส่งออกต้องมีใบอนุญาตประกอบการส่งออกภายใต้ EU Regulation no.558/95

 

4.เฟอร์นิเจอร์

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์

ประเทศ รายละเอียด
ไต้หวัน กำหนดระเบียบให้ระบุชื่อประเทศผู้ผลิต ชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เป็นภาษาจีน

1.ของเด็กเล่น

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทของเด็กเล่น HS:9501 - 9503

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  1. มีกฎหมาย Devices that Interfere with Radio Reception ควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ที่รบกวนคลื่นวิทยุของหน่วยงาน FCC (The Federal Communications Commission) กำหนดให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทุก Items ต้องผ่านการตรวจสอบจาก EMC (Electronic Magnetic Compatibility) เพื่อไม่ให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ รบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ
2. มาตรการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา และกฎระเบียบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
EU 1. ภายใต้ Directive 76/769/EEC ห้ามจำหน่ายของเล่นที่มีส่วนผสมของสาร Phthalates 6 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย DINP DEP DNOP DIDP BBP และ DBP เกินกว่าร้อยละ 0.1 ซึ่งสารดังกล่าวเป็นอันตรายต่อเด็ก เพราะสาร Phthalates ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
2. ภายใต้ Directive 76/769/EEC ระบุให้ต้องมีฉลากเตือน "ระวังไม่ให้เด็กนำเข้าปาก" สำหรับในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เพื่อป้องกันสารพิษหรือสารเคมีตกค้างในของเล่นผ่านเข้าสู่ร่างกายโดยทางปาก
3. ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐาน CE Mark เพื่อให้สินค้าถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ EU
เดนมาร์ก ภายใต้ Directive 76/769/EEC ห้ามจำหน่ายของเล่นที่มีส่วนผสมของสาร Phthalates 6 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย DINP DEP DNOP DIDP BBP และ DBP เกินกว่าร้อยละ 0.1 ซึ่งสารดังกล่าวเป็นอันตรายต่อเด็ก เพราะสาร Phthalates ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

1.ไฟแช็คใช้แล้วทิ้ง

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทไฟแช็คใช้แล้วทิ้ง (Pocket lighters) HS:9613100009

ประเทศ รายละเอียด
EU ภายใต้ Anti Dumping Law

 

2.แปรงหวีผม

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทแปรงหวีผม(Hair Brushes) HS:9603290001

ประเทศ รายละเอียด
EU ภายใต้ Anti Dumping Law

 

3. เครื่องประดับและเพชรพลอยเทียม

NTBs ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องเพชรพลอยเทียม

ประเทศ รายละเอียด
สหรัฐฯ  การนำเข้าต้องมีเครื่องหมายแหล่งกำเนิดบนตัวสินค้าด้วย

N/A

JoomSpirit