สาธารณรัฐบุรุนดี

burundi-flag burundi-coa
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐบุรุนดี หรือ Republic of Burundi

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา

พื้นที่

27,830 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 25,680 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 2,150 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนยาว 1,140 กิโลเมตร ทิศเหนือติดประเทศรวันดาเป็นระยะทาง 315 กิโลเมตร ทิศใต้และทิศตะวันออกติดสหสาธารณรัฐแทนซาเนียเป็นระยะทาง 589 กิโลเมตร ทิศตะวันตกติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นระยะทาง 236 กิโลเมตร มีทะเลสาบแทนกานยิกา อยู่ทางใต้และตะวันตกของประเทศบุรุนดีเป็นประเทศไม่มีทางออกทะเล ทางออกทะเลที่ใกล้ที่สุดคือผ่านทางกรุงดาร์-เอส-ซาลาม เมืองหลวงของแทนซาเนีย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1,400 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 -1,800 เมตร

สภาพภูมิอากาศ

อากาศเขตศูนย์สูตร ส่วนที่เป็นที่ราบสูงจะมีอากาศแตกต่างกันตามความสูง (772 เมตร ถึง 2,670 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) อุณหภูมิเฉลี่ยแตกต่างกันไปตามความสูงของพื้นที่ ตั้งแต่ 17-23 องศาเซลเซียส

ทรัพยากรธรรมชาติ

นิเกิล ยูเรเนียม ถ่านหินชนิดร่วน โคบอลต์ ทองแดง ทองคำขาว เวนาเดียม พื้นที่เพาะปลูก พลังงานน้ำ ไนโอเบียม แทนทาลัม ทองคำ ดีบุก ทังสะเตน ดินขาว หินปูน

ภัยธรรมชาติ

น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยแล้ง

จำนวนประชากร

11,466,756 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

3.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Burundian (s)

เชื้อชาติ

ชาว Hutu (Bantu) 85% ชาว Tutsi (Hamitic) 14% Twa (Pygmy) 1% ชาวยุโรป 3,000 คน ชาวเอเชียใต้ 2,000 คน

ศาสนา

นับถือศาสนาคริสต์ โดยนับถือนิกายโรมันคาทอลิก 62.1% โปรเตสเตนท์ 23.9% นับถือศาสนาอิสลาม 2.5% ศาสนาอื่นๆ 3.6% ที่ระบุไม่ได้ 7.9%

ภาษา

ฝรั่งเศสและ Kirundi เป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษา Swahili อย่างแพร่หลาย

ประวัติศาสตร์

ประเทศบุรุนดีประกอบด้วยชนสองเผ่าใหญ่ คือ เผ่า Hutu และเผ่า Tutsi โดยเผ่า Hutu เป็นเผ่าที่อยู่มาดั้งเดิมกับเผ่า Twa ในศตวรรษที่ 16 และเผ่า Tutsi ได้อพยพเข้ามายึดครองดินแดนแถบนั้น ทั้งสองเผ่าจึงเป็นศัตรูกันมาแต่โบราณ ในปี 2442 บุรุนดีตกเป็นอาณานิคมของเยอรมนี จนถึงปี 2459 จึงเข้าอยู่ในอาณัติของสันนิบาตชาติ ภายใต้การปกครองของเบลเยียม จนถึงปี 2505 จึงได้รับเอกราช

ในระหว่างตกเป็นประเทศอาณานิคม ผู้ปกครองได้ส่งเสริมความแตกแยกระหว่างเผ่า Hutu และเผ่า Tutsi โดยเสริมสร้างค่านิยมว่า เผ่า Tutsi มีคุณลักษณะที่เหนือกว่าทั้งในด้านรูปร่างหน้าตาและสติปัญญา จึงมีความเหมาะสมกว่าที่จะเป็นชนชั้นปกครอง และสมควรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางสังคมที่เหนือกว่าชาว Hutu มาโดยตลอดทั้งๆ ที่ชาวเผ่า Tutsi เป็นชนส่วนน้อยของประเทศ

ภายหลังได้รับเอกราช บุรุนดีมีการปกครองแบบกษัตริย์ โดยมีชาว Tutsi เป็นพระประมุข สถานการณ์ทางการเมืองมีความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์ตลอดมา ในระหว่างปี 2509-2530 ได้มีการล้มล้างอำนาจปกครองหลายๆ ครั้งโดยฝ่ายทหาร ที่ขึ้นเถลิงอำนาจในแต่ละครั้งก็ใช้ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ ซึ่งก่อให้เกิดกระแสต่อต้านและกบฏจากกลุ่มอื่นๆ ที่สูญเสียอำนาจ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2530 พันตรี Pierre Buyoya ร่วมกับทหารกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเรียกตนเองว่าคณะกรรมการทหารเพื่อกอบกู้ชาติ (Comite-Militaire pour le Salut National) ได้ปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลในขณะนั้นและขึ้นครองอำนาจ ประธานาธิบดี Buyoya (เผ่า Tutsi) พยายามปฏิรูปทางการเมือง โดยเปิดโอกาสให้ชาว Hutu ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศมีบทบาทในด้านต่างๆ มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามให้สิทธิชาว Tutsi ด้วย

ต่อมาในปี 2535 ได้เกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างเผ่า Hutu และ Tutsi ในประเทศรวันดา อันมีสาเหตุเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างเผ่าดั้งเดิม และความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายตัวมายังบุรุนดีด้วย เนื่องจากมีองค์ประกอบของประชากรที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งทำให้ พันตรี Buyoya ได้ก่อรัฐประหาร ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในกลางปี 2538 โดยพยายามนำความเด็ดขาดทางทหารเข้ามายุติความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร การรัฐประหารไม่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้บุรุนดีถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์ไม่มีแนวโน้มที่จะยุติลงได้

ในปี 2536 สถานการณ์ความขัดแย้งในบุรุนดีลุกลามกลายเป็นสงครามกลางเมืองโดยเผ่า Hutu กลุ่มต่างๆ ที่หลบหนีออกนอกประเทศได้กลับมารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มกบฏที่ไล่เข่นฆ่าชาว Tutsi ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาล Tutsi ก็ได้เข้ากวาดล้างเข่นฆ่าประชาชนชาว Hutu ไปเป็นจำนวนมาก

ในเดือนพฤศจิกายน 2543 ภายใต้การโน้มน้าวและกดดันของนาย Nelson Mandela รัฐบุรุษแอฟริกาใต้ พรรคการเมือง 19 พรรคของบุรุนดี ได้ลงนามในความตกลง Arusha Peace and Reconciliation Agreement (APRA) ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างฝ่าย Hutu และ Tutsi ว่า จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ และให้มีความสมดุลของชาวเผ่า Hutu และ Tutsi ในกองทัพ ระหว่างรอการเลือกตั้งใหม่ บุรุนดีได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว (transitional government) ซึ่งได้มีประธานาธิบดีจากเผ่า Hutu และ Tutsi ผลัดเปลี่ยนกันเป็น ครองตำแหน่งวาระละ 18 เดือน รวมทั้งมีรองประธานาธิบดีที่มาจากอีกเผ่าหนึ่งเพื่อคานอำนาจกันด้วย

ในปี 2548 รัฐบาลได้จัดให้มีการลงประชามติเพื่อรับรองร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนได้ลงคะแนนเสียงรับรองอย่างท่วมท้น (กว่าร้อยละ 90) รัฐธรรมนูญใหม่แบ่งอำนาจการปกครองระหว่างเผ่า Hutu กับ Tutsi ในอัตราส่วน 60 ต่อ 40 ในทุกระดับการปกครอง ยกเว้นอำนาจทางทหารอยู่ในอัตราส่วน 50 ต่อ 50

ในเดือนตุลาคม 2545 สหภาพแอฟริกา (African Union) ได้ส่งกำลังทหารรักษาสันติภาพเพื่อมาปลดอาวุธกลุ่มกบฏต่างๆ และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 สหประชาชาติได้ให้ United Nations Operation in Burundi (Opération des Nations Unies au Burundi - ONUB) รับมอบหมายการรักษาสันติภาพแทนกำลังทหารรักษาสันติภาพของ AU ซึ่งกระทรวงกลาโหมของไทยได้ส่งกองกำลังทหารช่างเข้าร่วมในปฏิบัติการของ ONUB จำนวน 177 นาย ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2547 - เดือนพฤศจิกายน 2549

 

รูปแบบการปกครอง

แบบสาธารณรัฐ (Republic) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาลผ่านการเลือกตั้ง โดยมีวาระ 5 ปี ไม่เกิน 2 วาระ ประธานาธิบดีจะเป็นผู้เสนอชื่อรองประธานาธิบดีโดยการรับรองของรัฐสภา

ฝ่ายนิติบัญญัติ

แบบ 2 สภา (Bicameral Parliament หรือ Parlement) ประกอบด้วย (1) National Assembly หรือ Assemblee Nationale ซึ่งจะมรีสมาชิกสภาอย่างต่ำ 100 ที่นั่ง เป็รชาว Hutu 60% ชาว Tutssi 40% และอย่างน้อยต้องเป็นผู้หญิง 30% ที่นั่งที่เหลือจะมาจากการแต่งตั้ง โดย National Independent Electoral Commission เพื่อให้แน่ใจว่า จะมีตัวแทนของทุกเผ่าอยู่ในสภา (2) วุฒิสภา หรือ Senate มี 54 ที่นั่ง โดยวุฒิสมาชิก 34 ที่นั่งจะผ่านการเลือกตั้งแบบทางอ้อม มีวาระ 5 ปี และที่นั่งที่เหลือจะเป็นที่นั่งสำหรับตัวแทนเผ่าต่างๆ และอดีตผู้นำประเทศ

ฝ่ายตุลาการ

ศาลฎีกา (Core Supreme) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลสูง (ประกอบด้วยศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกา)

เมืองหลวง

กรุงบูจุมบูรา (Bujumbura) เมืองสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ เมือง Gitega (เคยเป็นเมืองหลวงในสมัยโบราณ) และเมือง Usumbura

การแบ่งเขตการปกครอง

17 เขตการปกครอง ได้แก่ Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rurale, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi

วันที่ได้รับเอกราช

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 (จาก UN Trusteeship ภายใต้การปกครองของเบลเยี่ยม)

รัฐธรรมนูญ

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 จากการทำประชามติ

ระบบกฎหมาย

มีรากฐานมาจากประมวลกฎหมายของเยอรมันและเบลเยี่ยม และกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ

burundi-political-map

 

การเมืองการปกครอง
 
บุรุนดีมีการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญของบุรุนดีมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 (ค.ศ. 2005) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล มาจากการเลือกของสมาชิกรัฐสภา โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภา และรองประธานาธิบดีจะได้รับ  การแต่งตั้งจากประธานาธิบดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ นาย Pierre Nkurunziza (เผ่า Hutu) ได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 (ค.ศ. 2005) และได้รับเลือกตั้งสมัยที่ 2 เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 (ค.ศ. 2010) โดยได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น เนื่องจากเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวในการแข่งขัน ในขณะที่ผู้สมัครรายอื่น รวมถึงนาย Agathon Rwasa (เผ่า Hutu) ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน Forces for National Liberation (FNL) ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏกลุ่มสุดท้ายที่วางอาวุธ เมื่อปี 2552 (ค.ศ. 2009) ประกาศถอนตัวโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่ยุติธรรมในการเลือกตั้ง 
 
ภายหลังการเลือกตั้งดังกล่าวสถานการณ์ทางการเมืองในบุรุนดีเริ่มมีความขัดแย้งและรุนแรงอีกครั้ง นาย Rwasa ได้หลบหนีออกนอกประเทศไปอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และนับตั้งแต่เป็นต้นมา ก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นกับประชาชนบุรุนดีหลายครั้ง อาทิ เมื่อเดือนกันยายน 2553 (ค.ศ. 2010) กองโจรติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าสังหารและทำร้ายประชาชนบริเวณชานกรุงบูจุมบูระ มีผู้เสียชีวิต 7 คน และบาดเจ็บ 17 คน ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่า เมื่อเดือนตุลาคม 2553 (ค.ศ. 2010) สมาชิก FNL จำนวนประมาณ 9 คน ที่ถูกทางการจับกุม ได้เสียชีวิตหรือหายสาบสูญโดยไม่ทราบสาเหตุ ภายหลังทางการอ้างว่าได้ปล่อยตัวแล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 (ค.ศ. 2011) กลุ่มติดอาวุธในชุดทหารได้บุกกราดยิงประชาชนในบาร์แห่งหนึ่งชานกรุงบูจุมบูระ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 39 คน 
 
รัฐสภาของบุรุนดี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย วุฒิสภา 54 คน ซึ่งมาจากผู้นำของชนเผ่า และอดีตประมุขของประเทศ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และคณะกรรมการแห่งชาติ ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 100 คน โดยจะมาจากชนเผ่า Hutu ร้อยละ 60 และชนเผ่า Tutsi ร้อยละ 40 และต้องประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสตรี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ การเลือกตั้งวุฒิสภาและคณะกรรมการแห่งชาติครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2558 (ค.ศ. 2015) การปกครองท้องถิ่นของบุรุนดีแบ่งออกเป็น 17 จังหวัด ได้แก่ Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rurale, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi 
 
การต่างประเทศ 
บุรุนดีเป็นประเทศเล็กและยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกา จึงวางตัวเป็นกลางและไม่ประสงค์จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจหรือประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลพยายามพัฒนาประเทศโดยรับความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและเทคโนโลยีจากทุกฝ่าย เช่น เยอรมนี เบลเยียม ฝรั่งเศส จีน อียิปต์ ส่วนประเทศแอฟริกาที่มีความสำคัญต่อบุรุนดี และบุรุนดีต้องพยายามรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว้ ได้แก่ ยูกันดา แทนซาเนีย และเคนยา ซึ่งบุรุนดีต้องพึ่งพาในการคมนาคมขนส่งสินค้าเข้าผ่านเขตแดนประเทศดังกล่าวออกไปสู่มหาสมุทรอินเดีย 
 
ที่ผ่านมาบุรุนดีมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรวันดาซึ่งมีพลเมืองเชื้อสายเผ่าพันธุ์เดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาลุ่มน้ำ Kagera ในปี 2519 (ค.ศ. 1976) บุรุนดี รวันดา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้ร่วมกันจัดตั้ง Communauté Économique des Pays des Grand Lacs (CEPGL) ขึ้น ต่อมา เมื่อนาย Pierre Nkurunziza (เผ่า Hutu) ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี นานาชาติได้คาดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศอาจจะห่างเหินกันขึ้นเพราะประธานาธิบดี Paul Kagame ของรวันดาเป็นชาวเผ่า Tutsi ซึ่งเป็นเผ่าคู่อริ อย่างไรก็ดี ผู้นำทั้งสองได้แสดงให้ชาวโลก เห็นว่า สามารถเป็นมิตรกันได้ ตราบเท่าที่รัฐบาลบุรุนดีไม่สนับสนุนกลุ่มกบฏ Hutu ที่แฝงตัวอยู่ในประเทศ รวมทั้งจะไม่กล่าวถึงความแตกแยกระหว่างชนเผ่าทั้งสอง (ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่รัฐบาลรวันดาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง) 
 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2550 (ค.ศ. 2007) ที่ประชุมระดับผู้นำสมัยพิเศษครั้งที่ 5 (5th Extraordinary Summit of the Heads of State) ของประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community - EAC)  ซึ่งประกอบด้วยเคนยา แทนซาเนีย และยูกันดา มีมติรับบุรุนดีเข้าเป็นสมาชิก โดยมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 (ค.ศ. 2007) พร้อมกับรวันดา 
 
นอกจากนี้ บุรุนดียังเป็นสมาชิกสหภาพแอฟริกา (African Union-AU) และตลาดร่วมแห่งภูมิภาค  แอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA) ด้วย 

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  16 มิถุนายน 2559

Update 28 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Pierre NKURUNZIZA
 • First Vice Pres.
  Gaston SINDIMWO
 • Second Vice Pres.
  Joseph BUTORE
 • Min. of Agriculture & Livestock
  Deo Guide RUREMA
 • Min. of Civil Service, Labor, & Employment
  Felix MPOZERINIGA
 • Min. of Commerce, Trade, Industry, & Tourism
  Pelate NIYONKURU
 • Min. of Communal Development
  Jeanne d'Arc KAGAYO
 • Min. of Energy & Mines
  Come MANIRAKIZA
 • Min. of External Relations & Intl. Cooperation
  Alain Aime NYAMITWE
 • Min. of Finance, Budget, & Privatization
  Domitien NDIHOKUBWAO
 • Min. of Good Governance Planning
  Serges NDAYIRAGIJE
 • Min. of Higher Education & Scientific Research
  Janviere NDIRAHISHA
 • Min. of Human Rights, Social Affairs, & Gender
  Martin NIVIYABANDI
 • Min. of Interior & Patriotic Training
  Pascal BARANDAGIYE
 • Min. of Justice & Keeper of the Seals
  Aimee Laurentine KANYANA
 • Min. of National Defense & War Veterans
  Emannuel NTAHOMVUKIYE
 • Min. of Posts, Information Technology, Communication, & the Media
  Nestor BANKUMUKUNZI
 • Min. of Public Health & Fight Against AIDS
  Josiane NIJIMBERE , Dr.
 • Min. of Public Security
  Alain Guilaume BUNYONI
 • Min. of Transport, Public Works, & Equipment
  Virginie CIZA
 • Min. of Water, Environment, Territorial Admin., & Urban Planning
  Emmanuel NIYONKURU
 • Min. of Youth, Sports, & Culture
  Jean Bosco HITIMANA
 • Min. Representing the Presidency to the East African Community
  Leontine NZAYIMANA
 • Attorney Gen.
  Valentin BAGORIKUNDA
 • Governor, Central Bank
  Jean CIZA
 • Ambassador to the US
  Ernest NDABASHINZE
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Albert SHINGIRO

  

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/BY.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

7.851 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

800 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

-1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 45.8%
 • ภาคอุตสาหกรรม 17.1%
 • ภาคการบริการ 37.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

ไม่มีข้อมูล

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

5.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

กาแฟ ฝ้าย ชา ข้าวโพด ข้าวฟ่าง หัวมันฝรั่งหวาน กล้วย มันสำปะหลัง เนื้อวัว นม หนังสัตว์

อุตสาหกรรม

สินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทผ้าห่ม รองเท้า สบู่ ก่อสร้าง แปรรูปอาหาร

อัตราการเกิบโตภาคอุตสาหกรรม

0.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

43.4% ของ GDP (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 536ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

132.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

กาแฟ ชา หนังสัตว์ ฝ้าย แร่นิเกิล หนังสัตว์

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

Germany 12.9%, Pakistan 11.2%, Democratic Republic of the Congo 11.2%, Uganda 8.5%, Sweden 8.2%, US 7.5%, Belgium 6.6%, Rwanda 4.8%, France 4.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

683.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

อาหารและเครื่องอุปโภคอื่น ๆ น้ำมัน เครื่องจักร

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

Kenya 15%, Saudi Arabia 14%, Belgium 9.9%, Tanzania 8.3%, Uganda 7.3%, China 7.1%, India 4.9%, France 4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

Burundi Franc (BIF)โดย 1 Burundi Franc (BIF) = 100 centimes

สัญลักษณ์เงิน

BIF

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราการแลกเปลี่ยนได้ที่นี่)

 

ภาวะเศรษฐกิจ

บุรุนดีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ทรัพยากรธรรมชาติน้อย และเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยและยากจนที่สุดในโลก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากสงคราม กลางเมืองและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยประชากรร้อยละ 90 ทำเกษตรกรรม 
 
ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของบุรุนดีมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของบุรุนดีกระเตื้องขึ้นตั้งแต่ปี 2549 (ค.ศ. 2006) เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมีความมั่นคงมากขึ้น โดยรายได้หลักของประเทศมาจากการส่งออกกาแฟและชา อย่างไรก็ตาม แต่ก็ขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาในตลาดโลก และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก 
 
บุรุนดียังต้องพึ่งความช่วยเหลือจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพราะประชากรในประเทศยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนอาหาร เนื่องจากประชาชนไม่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงตนเองได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจจึงมุ่งแก้ไขปัญหาพื้นฐานนี้เป็นอันดับแรก 
 
การพัฒนาอุตสาหกรรมมุ่งผลิตสินค้าที่รับภาระค่าขนส่งได้ อย่างไรก็ดี ด้วยปัญหาความขัดแย้งภายในซึ่งขยายตัวเป็นสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ ทำให้บุรุนดีประสบกับปัญหาเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจของบุรุนดีโดยรวมในระยะยาวเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะการขาดแคลนทรัพยากรที่สำคัญ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ที่ดิน ปศุสัตว์ พืช และสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ ซึ่งถูกทำลายระหว่างสงคราม ในปัจจุบันบุรุนดีจึงพึ่งพาความช่วยเหลือจากนานาชาติ โดยเฉพาะ World Bank และ IMF 
 
บุรุนดียังจำเป็นต้องพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของบุรุนดียังมีสภาพย่ำแย่ เพราะได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมือง ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนยังไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ เยาวชนเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับการศึกษา และประชาชนในวัยผู้ใหญ่ติดเชื้อเอดส์ในอัตรา 1 ใน 10
 

 

สถิติที่สำคัญ ไทย-บุรุนดี (2555)
มูลค่าการค้าไทย-บุรุนดี 1.15 ล้าน USD (ไทยส่งออก 1.09 ล้าน USD ไทยนำเข้า 0.05 ล้าน USD)
 
สินค้าส่งออกของไทย เคหะสิ่งทอ หนังสือและสิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
 
การท่องเที่ยว ชาวบุรุนดีมาไทย 74 คน
 
คนไทยในบุรุนดี 1 คน
 
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราตามปกติได้ที่สถานเอกอัครราชทูตบุรุนดีประจำจีน
 
สำนักงานของไทยที่ดูแลบุรุนดี สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี
 
สำนักงานของบุรุนดีที่ดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตบุรุนดีประจำจีน
 
ความสัมพันธ์ทั่วไป 
ประเทศไทยและบุรุนดีได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2531 (ค.ศ. 1988) โดยฝ่ายไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบีมีเขตอาณาครอบคลุมบุรุนดี ในขณะที่ฝ่ายบุรุนดีได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตบุรุนดีประจำกรุงปักกิ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย 
 
รัฐบาลไทยมีมติเห็นชอบให้ส่งกองร้อยทหารช่าง 3 ผลัด จำนวนรวม 525 นาย เข้าร่วมในภารกิจ United Nations Operation in Burundi (ONUB) ในนามของสหประชาชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547 – พฤศจิกายน 2549 (ค.ศ. 2004-2006) 
 
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 
ภาวะการค้าระหว่างไทยกับบุรุนดีในปัจจุบันยังมีมูลค่าน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการค้า ของไทยกับประเทศแถบแอฟริกาตะวันออกอื่น ๆ ปี 2554 (ค.ศ. 2011) มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับบุรุนดี มีมูลค่า 1.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 1.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่ปรากฏสินค้านำเข้าจากบุรุนดี สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปบุรุนดี ได้แก่ เคหะสิ่งทอ หนังสือและสิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
 
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม 
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือแก่บุรุนดี ดังนี้ 
 
(1) ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยารักษาโรคมาลาเรียร่วมกับรัฐบาลบุรุนดี 
 
(2) เสนอทุนฝึกอบรมให้รัฐบาลบุรุนดีพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมในหลายสาขา อาทิ การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความยากจน การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการด้านการท่องเที่ยว และสาธารณสุข 
 
(3) ดำเนินการจัดตั้งหน่วยผลิตขาเทียม (Prostheses Production Unit) ในบุรุนดีสำหรับ  อดีตทหารผ่านศึก และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในอดีต โดย สพร. ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 
ความตกลงที่สำคัญๆ กับไทย
อยู่ระหว่างการพิจารณาความตกลงทั่วไปว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ และบันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุข 
 
การเยือนระดับสูง 
ฝ่ายไทย
-ยังไม่มี 
 
ฝ่ายบุรุนดี 
(1) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 (ค.ศ. 1999) ประธานาธิบดี Pierre Buyoya    พร้อมด้วยภริยาและคณะ จำนวน 25 คน ได้เดินทางแวะผ่านประเทศไทยเพื่อเดินทางต่อไปยัง              กรุงแอดดิสอาบาบา ซึ่งในโอกาสนั้น ฝ่ายไทยได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประธานาธิบดี Buyoya เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้มอบกระเช้าดอกไม้แก่ประธานาธิบดี Buyoya ด้วย 
 
(2) วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2553 (ค.ศ. 2010) นาง Rose Gahiru รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาชีวศึกษาและการรู้หนังสือบุรุนดี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือนไทย เพื่อศึกษาดูงานด้านการฝึกอาชีพ 
 

ที่มา: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - บุรุนดี                      
มูลค่าการค้า 0.89 1.76 1.23 1.23 0.77 -22.54 98.12 -30.03 -30.03 -37.34
การส่งออก 0.89 0.96 0.56 0.56 0.77 -18.84 7.88 -41.37 -41.37 37.25
การนำเข้า 0.00 0.80 0.67 0.67 0.00 -98.31 88,966.67 -16.50 -16.50 -99.82
ดุลการค้า 0.89 0.15 -0.11 -0.11 0.77            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 37.09 -9.09 -19.97 -19.97 22.18
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 10.60 390.81 -72.52 -72.52 111.65
3 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป - 0.0 - - 0.0 - - - - -
4 เลนซ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.00 9.12 -24.30 -24.30 -5.02
5 ผลิตภัณฑ์ยาง - - - - 0.0 - - - - -
6 เครื่องนุ่งห่ม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -45.15 -28.76 -47.83 -47.83 102.38
7 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน - - - - 0.0 - - - - -
8 ผ้าผืน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -67.23 155.84 -50.25 -50.25 -67.35
9 สิ่งทออื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -94.19 400.00 -72.00 -72.00 185.71
10 หมวกและส่วนประกอบ - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 900.00 900.00 10.00
รวม 10 รายการ 0.6 0.9 0.5 0.5 0.8 10.61 47.92 -45.72 -45.72 50.96
อื่นๆ 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 -51.25 -92.15 163.32 163.32 -95.80
รวมทั้งสิ้น 0.9 1.0 0.6 0.6 0.8 -18.84 7.88 -41.37 -41.37 37.25

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 กาแฟ ชา เครื่องเทศ - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 200.00 200.00 -33.33
2 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน - - - - 0.0 - - - - -
3 สิ่งพิมพ์ 0.0 0.0 - - - - 100.00 -100.00 -100.00 -
4 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก - - - - - - - - - -
5 ผ้าผืน - - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -96.88 600.00 114.29 114.29 -26.67
อื่นๆ 0.0 0.8 0.7 0.7 0.0 -98.40 100,012.50 -16.62 -16.62 -99.99
รวมทั้งสิ้น 0.0 0.8 0.7 0.7 0.0 -98.31 88,966.67 -16.50 -16.50 -99.82
 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 

 

JoomSpirit