สาธารณรัฐเซเนกัล

senegal1 senegalc
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)


senegal2
ที่มา:CIA - The World Factbook
 
senegal3
ที่มา: www.cia.gov


ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐเซเนกัล หรือ The Republic of Senegal

ที่ตั้ง

เซเนกัลตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ระหว่างกินี-บิซเซา และมอริตาเนีย ละติจูดที่ 14 00 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 14 00 องศาตะวันตก

พื้นที่

196,722 ตารางกิโลเมตร (76,000 ตารางไมล์) พื้นดิน 192,530 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 4,192 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนยาว 2,684 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดกับ มอริเตเนียเป็นระยะทาง 742 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดกับ มาลีเป็นระยะทาง 489 กิโลเมตร ทิศใต้ ติดกับ กินีเป็นระยะทาง 363 กิโลเมตร และกินีบิสเซาเป็นระยะทาง 341 กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดกับ แกมเบียระยะทาง 749 กิโลเมตรและมหาสมุทรแอตแลนติก

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ราบ ค่อยๆ สูงขึ้นเป็นเนินเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

สภาพภูมิอากาศ

เซเนกัลมีภูมิอากาศที่แตกต่างในแต่ละภาค เช่น ในบริเวณชายฝั่งจะมีอากาศเย็นกว่าปกติ และภาคใต้อากาศร้อนและมีฝนตกชุกระหว่างเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมเป็นฤดูหนาวและแห้งแล้งติดต่อกัน ไม่มีฝนตก อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 18-29 องศาเซลเซียส ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน จะมีอากาศร้อนและมีฝนตก

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปลา ฟอสเฟต แร่เหล็ก

ภัยธรรมชาติ

น้ำท่วมบริเวณที่ราบต่ำ เผชิญความแห้งแล้งเป็นบางครั้ง

จำนวนประชากร

14,668,522 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฏคมคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

2.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Senegalese

เชื้อชาติ

Wolof 43.3%, Pular 23.8%, Serer 14.7%, Jola 3.7%, Mandink 3%, Soninke 1.1%, European and Lebanese 1%, Others 9.4%

ศาสนา

อิสลาม 95.4% ความเชื่อดั้งเดิม 0.4% คริสต์ 4.2%(ส่วนใหญ่นิกายโรมันแคทอลิก)

ภาษา

ฝรั่งเศส (ภาษาราชการ) ภาษา Wolof,Pulaar Jola และ Mandinka

 

รูปแบบการปกครอง

สาธารณรัฐ (Republic)

เมืองหลวง

กรุงดาการ์ (Dakar) เมืองสำคัญได้แก่ Thies, Kaolack, St. Louis, Ziquinchor

การแบ่งเขตการปกครอง

11 เขต ได้แก่ Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louise, Tambacounda, Thies, Ziguinchor

วันที่ได้รับเอกราช

4 เมษายน 1960 (พ.ศ. 2503) ซึ่งเป็นวันที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส

รัฐธรรมนูญ

เริ่มใช้รัฐธรรมนูญ 7 มกราคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)

ระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมายประมวลกฎหมายฝรั่งเศส

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล ทั้งนี้ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 7 ปี นายกรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยการหารือกับประธานาธิบดี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

มี 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 รัฐบาลได้ประกาศแก้ไขกฎหมายเพื่อเปลี่ยนรูปแบบองค์กร โดยกำหนดให้มีสภา 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเหมือนในอดีต (เคยเปลี่ยนเป็นระบบสภาเดียวตั้งแต่ปี 2544)

ฝ่ายตุลากาล

มีศาลรัฐธรรมนูญ สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์

senegal-1

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

เซเนกัลมีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีพรรคการเมืองหลายพรรค ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล ทั้งนี้ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี สำหรับนายกรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยการปรึกษาหารือกับประธานาธิบดี ระบบรัฐสภาของเซนัลเป็นแบบสภาเดียว โดยมีสมาชิก 120 คน มาจากการเลือกตั้งทั่วไปแบบแบ่งเขต 65 คน และระบบรายชื่อ 55 คน สมาชิกรัฐสภาอยู่ในตำแหน่งสมัยละ 5 ปี ฝ่ายตุลาการ มีศาลรัฐธรรมนูญ สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ ทั้งนี้ เซเนกัลเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในแอฟริกาซึ่งไม่เคยประสบเหตุปฏิวัติรัฐประหาร

ดินแดนเซเนกัลได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์นับแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 โดยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกานา ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 15 โปรตุเกสเริ่มจัดตั้งสถานีการค้าในบริเวณดังกล่าว ตามด้วยชาวดัทช์ อังกฤษ และฝรั่งเศส ในปี 2538 ฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองดินแดนประเทศเซเนกัลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแอฟริกาตะวันตกของฝรั่งเศส

ในปี 2503 ดินแดนเซเนกัลได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาลี จนได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศสในปีต่อมา แต่ได้แยกตัวออกเป็นอิสระในเดือนสิงหาคม 2504 และจัดตั้งสาธารณรัฐเซเนกัล โดยมีนาย Sedar Senghor เป็นประธานาธิบดีคนแรก และมีการปกครองในระบบพรรคการเมืองเดียวโดยพรรค Union progressiste sénégalais (UPS) จนกระทั่งในปี 2517 ซึ่งรัฐบาลได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองฝ่ายค้าน และมีการเลือกตั้งในระบบหลายพรรคอย่างไรก็ตามพรรค UPS ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรค Partie socialiste (PS) ยังคงได้รับเสียงข้างมากในรัฐบาลและปกครองประเทศอย่างต่อเนื่อง

ประธานาธิบดี Senghor ได้ก้าวลงจากตำแหน่งเมื่อปี 2524 โดยนาย Abdou Diouf ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสืบแทน และดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นับแต่ปี 2534 ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านจนต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้น อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งและปัญหาทางการเมืองยังมีต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้พรรค PS ของรัฐบาลได้รับความนิยมน้อยลงเป็นลำดับ

ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี 2543 ประธานาธิบดี Diouf ซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งซ้ำได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงร้อยละ 50 ทำให้จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งรอบที่สอง ทำให้ผู้สมัครคนอื่น ๆ ได้หันไปให้การสนับสนุนนาย Abdoulaye Wade ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน Senegalese Democratic Party (PDS) จนได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี นอกจากนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในปี 2544 ปรากฏว่า พรรค PDS ได้รับเสียงข้างมากเอาชนะพรรค PS ซึ่งปกครองประเทศมาตั้งแต่ได้รับเอกราชด้วย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550 ประธานาธิบดี Abdoulaye Wade ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สอง โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งอีก 5 ปี (เดิมรัฐธรรมนูญเซเนกัลได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีมีวาระ 7 ปี) และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2550 มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ผลการเลือกตั้งคือกลุ่ม Sopi ซึ่งสนับสนุนพรรค Parti Democratique Senagalais ของประธานาธิบดี Wade ได้ที่นั่ง 131 ที่จาก 150 ที่นั่ง

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ภายหลังจากการแก้ไขกฎหมายให้มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว นาย Ousmane Ngom รัฐมนตรีแห่งรัฐและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทย (Ministre d'Etat, Ministre de l'Interier) ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 Constitutional Council ของกระทรวงยุติธรรมเซเนกัลได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งวุฒิสภา โดยพรรค Parti democratique Senegalais-PDS (พรรครัฐบาล) ได้คะแนนเสียง 8177 คะแนน และได้ 34 ที่นั่ง และพรรค Jet/Parti/africain pour la democratie et le socialsim- Aj/Pads ได้คะแนนเสียง 736 คะแนน ได้ 1 ที่นั่ง ทั้งนี้ ฝ่ายค้าน (Siggil Senegal:Stand up Senegal) ที่เคยคว่ำบาตรการเลือกตั้งทั่วไปไม่ได้เข้าร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ และได้แสดงความเห็นว่าการที่พรรค PDS ได้รับเลือกตั้งถึง 34 ที่นั่ง และประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา อีก 65 คน คงส่งผลให้พรรค PDS และกลุ่ม Sopi 2007 (ซึ่งเป็นกลุ่มพรรคการเมืองที่สนับสนุนประธานาธิบดี Wade) มีความเข็มแข็งทางการเมืองมากขึ้น และสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ มีผู้มาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิจำนวน 9815 คน (จากผู้มีสิทธิ 13384 คน) ทั้งนี้ ภายใต้รัฐธรรมนูญเซเนกัล สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิที่จะปฎิเสธร่างกฎหมายที่ผ่านสภาล่างมาแล้วได้ และผู้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาจะเป็นผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแทน ในกรณีที่ประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น ป่วย ลาออก เป็นเวลา 60 วัน และหลังจากนั้นจะต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่

 

การเมืองการปกครอง 

เซเนกัลมีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีพรรคการเมืองหลายพรรค ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล ทั้งนี้ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี สำหรับนายกรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยการปรึกษาหารือกับประธานาธิบดี ระบบรัฐสภาของเซนัลเป็นแบบสภาเดียว โดยมีสมาชิก 120 คน มาจากการเลือกตั้งทั่วไปแบบแบ่งเขต 65 คน และระบบรายชื่อ 55 คน สมาชิกรัฐสภาอยู่ในตำแหน่งสมัยละ 5 ปี ฝ่ายตุลาการ มีศาลรัฐธรรมนูญ สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ ทั้งนี้ เซเนกัลเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาค แอฟริกาตะวันตก และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในแอฟริกา ซึ่งไม่เคยมีการปฏิวัติรัฐประหาร
 
ดินแดนเซเนกัลได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ นับแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 โดยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกานา ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 15 โปรตุเกสเริ่มจัดตั้งสถานีการค้าในบริเวณดังกล่าว ตามด้วยชาวดัทช์ อังกฤษ และฝรั่งเศส ในปี 2438 ฝรั่งเศส ได้เข้ายึดครองดินแดน ประเทศเซเนกัลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแอฟริกา ตะวันตกของฝรั่งเศส
 
ในปี 2503 ดินแดนเซเนกัลได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาลีจนได้รับอิสรภาพจาก ฝรั่งเศสในปีต่อมา แต่ได้แยกตัวออกเป็นอิสระในเดือนสิงหาคม 2504 และจัดตั้งสาธารณรัฐเซเนกัล โดยมีนาย Sedar Senghor เป็นประธานาธิบดีคนแรก และมีการปกครองในระบบพรรคการเมืองเดียวโดยพรรค Union progressiste senegalais (UPS)
 
จนกระทั่งในปี 2517 ซึ่งรัฐบาลได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองฝ่ายค้าน และมีการเลือกตั้งในระบบหลายพรรค อย่างไรก็ตาม พรรค UPS ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น พรรค Partie socialiste (PS) ยังคงได้รับเสียงข้างมากในรัฐบาล และปกครองประเทศอย่างต่อเนื่อง
 
ประธานาธิบดี Senghor ได้ก้าวลงจากตำแหน่งเมื่อปี 2524 โดยนาย Abdou Diouf ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสืบแทน และดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นับแต่ปี 2534 ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านจนต้องมีการจัดตั้งรัฐบาล แห่งชาติขึ้น อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งและปัญหาทางการเมืองยังมีต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้พรรค PS ของรัฐบาลได้รับความนิยมน้อยลงเป็นลำดับ
 
ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี 2543 ประธานาธิบดี Diouf ซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งซ้ำได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงร้อยละ 50 ทำให้จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งรอบที่สอง ทำให้ผู้สมัครคนอื่น ๆ ได้หันไปให้การสนับสนุนนาย Abdoulaye Wade ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน Senegalese Democratic Party (PDS) จนได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี นอกจากนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในปี 2544 ปรากฏว่า พรรค PDS ได้รับเสียงข้างมากเอาชนะพรรค PS ซึ่งปกครองประเทศมาตั้งแต่ได้รับเอกราชด้วย
 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ปี 2550 ประธานาธิบดี Abdoulaye Wade ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สอง โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งอีก 5 ปี (เดิมรัฐธรรมนูญเซเนกัลได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีมีวาระ 7 ปี) ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ปี 2550 รัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายเพื่อเปลี่ยนรูปแบบองค์กร โดยกำหนดให้มีสภา 2 สภาเหมือนในอดีต (เคยเปลี่ยนเป็นระบบสภาเดียวตั้งแต่ปี 2544) ประกอบด้วยสมัชชาแห่งชาติ (สภาผู้แทนราษฎร) และวุฒิสภา
 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ปี 2550 ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเซเนกัล ซึ่งได้สิ้นสุดวาระลงเมื่อเดือนเมษายน ปี 2550 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มาใช้ สิทธิเลือกตั้งเพียงร้อยละ 38 ซึ่งต่ำกว่าปี 2544 ที่สูงถึงร้อยละ 67.4 สาเหตุอาจเนื่องมาจากการที่กลุ่มพรรคฝ่ายค้านหลัก (Front for the Restoration of Senegal) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับเสียงสนับสนุนกว่าร้อยละ 40 คว่ำบาตรการเลือกตั้งดังกล่าวในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
 
อย่างไรก็ดี เซเนกัลเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดในภูมิภาคแอฟริกาตะวัน ตก โดยเป็นประเทศเดียวในแอฟริกา ที่ไม่เคยมีการปฏิวัติรัฐประหาร และยังเป็นประเทศที่มีบทบาทอย่างมากในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดตั้งกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) สหภาพแอฟริกา (AU) กลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Francophonie) และเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มก่อตั้ง NEPAD โดยรัฐบาลเซเนกัลสนับสนุน NEPAD ให้เป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศในการสร้างบทบาทนำของตนในเวทีภูมิภาค ตลอดจนเพื่อผลักดันการขอเงินสนับสนุนช่วยเหลือ และการผ่อนปรนหนี้ให้แก่ แอฟริกา 
 
นโยบายต่างประเทศ
ประธานาธิบดี Wade ดำเนินนโยบายผลักดันบทบาทเซเนกัล ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2544 ประธานาธิบดี Wade เข้าดำรงตำแหน่งประธานของประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก Economic Community of West African States (ECOWAS) และ สหพันธ์เศรษฐกิจ และการเงินแห่งแอฟริกาตะวันตก Treaty on West African Economic and Monetary Union (WAEMU) และ เมื่อเดือนมิถุนายน 2545 ได้ร่วมกับประธานาธิบดี Thabo Mbeki แห่งแอฟริกาใต้ และประธานาธิบดี Olusegun Obasanjo แห่งไนจีเรียเสนอแนวคิด New Partnership for Africa's Development (NEPAD) ในการประชุมกลุ่ม G8 ที่แคนาดา ซึ่งต่อมา NEPAD ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางให้เป็นกรอบการพัฒนาของภูมิภาคแอฟริกา ทั้งนี้ รัฐบาลเซเนกัลสนับสนุน NEPAD ให้เป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศในการสร้างบทบาทนำของตนในเวทีภูมิภาค ตลอดจนเพื่อผลักดันการขอความสนับสนุนเงินช่วยเหลือและการผ่อนปรนหนี้ให้แก่ แอฟริกา
 
กองทัพเซเนกัลยังมีบทบาทในการรักษาสันติภาพทั้งใน และนอกภูมิภาค โดยได้ส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปในรวันดา แอฟริกากลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โกตดิวัวร์ ไลบีเรีย และโคโซโวในฐานะส่วนหนึ่งของกองกำลังรักษาสันติภาพสหประชาติ ล่าสุดผู้แทนเซเนกัลได้สมัครรับเลือกตั้งซ้ำในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และเซเนกัลได้แสดงความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงสหประชา ชาติด้วย
 
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยทั่วไปความ สัมพันธ์เป็นไปด้วยความราบรื่น อย่างไรก็ดี แม้ว่าในปัจจุบันเซเนกัลจะไม่มีปัญหาพรมแดนกับมอริเตเนียซึ่งเป็นประเทศ เพื่อนบ้านแล้ว แต่ก็ยังประสบกับปัญหาผู้ลี้ภัยชาวมอริเตเนียที่ตกค้างอยู่ที่เซเนกัลจำนวน 35, 000 ถึง 40,000 คน
 
เซเนกัลยังมีบทบาทสำคัญในฐานะสมาชิกองค์การการ ประชุมอิสลาม (OIC) ในปี 2551 เซเนกัลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำ OIC ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2551 ณ กรุงดาการ์ ทั้งนี้ ในโอกาสของการประชุมที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Wade ได้มีบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้มีการลงนามความ ตกลงเพื่อสันติภาพระหว่างสาธารณรัฐชาดและสาธารณรัฐซูดาน เพื่อการฟื้นฟูสันติภาพและความมั่นคงระหว่างสองประเทศ และรวมไปถึงอนุภูมิภาคอีกด้วย อนึ่ง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ประธานาธิบดี Wade ในฐานะประธานของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติในเรื่องสิทธิของชนชาวปาเลสไตน์ และในฐานะที่เป็นTroika ของ OIC ได้ออกแถลงการณ์ที่สหประชาชาติเพื่อหาข้อยุติการสู้รบในประเทศเลบานอน ระหว่างฝ่าย Hezbollah กับอิสราเอล ทั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์ Abdallah Ben Abdel Aziz ALSAOUD แห่งซาอุดีอาระเบีย
 
รัฐบาลเซเนกัลมีนโยบายสร้างความปรองดองระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาที่แตกต่างในประเทศ ประธานาธิบดี Abdoulaye Wade ภูมิใจที่เซเนกัลมีชาวมุสลิมอยู่ถึงร้อยละ 95 แต่ชาวคริสต์สามารถอยู่ด้วยกันอย่างเสรีและไม่มีความขัดแย้ง นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Wade มีนโยบายเร่งสร้างมหาวิทยาลัย Universite du Futur Africaine โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษาของแอฟริกา
 
ในปี 2548 รัฐบาลของประธานาธิบดี Abdoulaye Wade ได้ตัดความสัมพันธ์กับไต้หวัน เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนอีกครั้ง ตามนโยบาย "ทางเลือกใหม่" (alternance) และประธานาธิบดี Abdoulaye Wade เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2549 การเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนเป็นทางการครั้งแรกนับจากทั้งสองประเทศได้ เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 โดยก่อนหน้านี้นาย Mackey Sall นายกรัฐมนตรีของเซเนกัลได้เยือนจีนเมื่อเดือนเมษายน 2549 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างเซเนกัลกับจีนด้วย
 
ในปี 2552 นาย Hu Jintao ประธานาธิบดีจีนได้เยือนเซเนกัล เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งถือว่าเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องจากนาย Hu เป็นประธานาธิบดีจีนคนแรกที่ได้เยือนเซเนกัลอย่างเป็นทางการ โดยในโอกาสนี้ได้มีการลงนามในเอกสารสำคัญ 5 ฉบับ ซึ่งเน้นไปที่ความตกลงเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเซเนกัล
 
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้มอบเงินช่วยเหลือแก่เซเนกัลอีกกว่า 9 พันล้าน ฟรังส์เซฟา (18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และตกลงที่จะสร้างโรงละครแห่งชาติ และมอบเงินให้สำหรับโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ของเซเนกัลอีกด้วย ซึ่งการเยือนในครั้งนี้ ประธานาธิบดีของเซเนกัลกล่าวแสดงความพอใจ กับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เป็นอย่างมาก รวมทั้งได้แสดงความชื่นชมบริษัทก่อสร้างจีนว่ามีศักยภาพสูงและจะมอบหมาย โครงการก่อสร้างใหม่ ๆ ให้กับบริษัทจีนดำเนินการต่อไป
 


Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  12 ธันวาคม 2557

Update 27 กันยายน 2560

 

 • Pres. Macky SALL
 • Prime Min. Mohammed Abdallah Boun DIONNE
 • Sec. Gen. of the Govt. Seydou GUEYE
 • Min. of Agriculture & Rural Infrastructure Papa Abdoulaye SECK
 • Min. of the Armed Forces Augustin TINE
 • Min. of Commerce, Entrepreneurship & the Informal Sector Alioune SARR
 • Min. of Communication & the Digital Economy Cheikh Abiboulaye DIEYE
 • Min. of Culture & Heritage Abdoul Aziz MBAYE
 • Min. of Economy & Finance Amadou BA
 • Min. of Environment & Sustainable Development Mor NGOM
 • Min. of Fisheries & Maritime Affairs Haidar EL ALI
 • Min. of Foreign Affairs & Senegalese Abroad Mankeur NDIAYE
 • Min. of Health & Social Affairs Awa Marie COLL-SECK
 • Min. of Higher Education & Research Mary Teuw NIANE
 • Min. of Housing & Urban Development Khoudia MBAYE
 • Min. of Industry & Mines Aly Ngouille NDIAYE
 • Min. of Infrastructure, Land Transport, & Inclusion Thierno ALASSANE
 • Min. of the Interior Abdoulaye Daouda DIALLO
 • Min. of Investment Promotion & Partnerships Diene Farba SARR
 • Min. of Justice & Keeper of the Seals Sidiki KABA
 • Min. of Livestock & Livestock Products Aminata Mbengue NDIAYE
 • Min. of National Education Serigne Mbaye THIAM
 • Min. of Planning Abdoulaye BALDE
 • Min. of Planning & Local Govt. Omar YOUM
 • Min. for the Promotion of Good Governance, Responsible for Relations With Institutions; Govt. Spokesperson Abdou Latif COULIBALY
 • Min. of Public Service, Social Dialogue, & Professional Organizations Mansour SY
 • Min. of Restructuring & Development of Flood Zones Khadim DIOP
 • Min. of Sports Mbagnick NDIAYE
 • Min. of Tourism & Air Transport Oumar GUEYE
 • Min. of Urban Development & Housing Khoudia MBAYE
 • Min. of Vocational Training, Learning, & Crafts Talla MAMADOU
 • Min. of Water & Sanitation Pape DIOUF
 • Min. of Women, Family, & Children Anta SARR
 • Min. of Youth, Employment, & Promotion of Civic Values Benoit SAMBOU
 • Min.-Del. to the Min. of Economy & Finance, in Charge of Budget Mouhamadou Mactar CISSE
 • Ambassador to the US Babacar DIAGNE
 • Permanent Representative to the UN, New York Fode SECK

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/SG.html


ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

36.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

2,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

6.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 15.6%
 • ภาคอุตสาหกรรม 24.1%
 • ภาคการบริการ 60.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

48% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2551)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

0.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

55.6% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ถั่วลิสง ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ข้าว ฝ้าย มะเขือเทศ ผักใบเขียว ปศุสัตว์ สัตว์ปีก สุกร ปลา

อุตสาหกรรม

เกษตรกรรม การแปรรูปปลา เหมืองแร่ฟอสเฟต อุตสาหกรรมปิโตรเลียม การผลิตปุ๋ย อุปกรณ์ก่อสร้าง อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือ

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

7.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 1.057  พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

2.934 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

ปลา ถั่วลิสง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ฟอสเฟต ฝ้าย

ประเทศ (คู่ค้า) ส่งออกที่สำคัญ

Mali 12.8%, Switzerland 9.7%, India 5.9%, Cote dIvoire 5.3%, China 5.1%, UAE 4.1%, France 4.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

5.001 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าทุน เชื้อเพลิง

ประเทศ (คู่ค้า) นำเข้าที่สำคัญ

France 17.9%, China 10%, Nigeria 8.7%, India 5.6%, Spain 4.9%, Netherlands 4.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

Communaute Financiere Africaine Franc (XOF)

สัญลักษณ์เงิน

XOF

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราการแลกเปลี่ยนได้ที่นี่)

 

สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ 

เซเนกัลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก โดยภาคเศรษฐกิจประกอบด้วย 
ภาคบริการ (การท่องเที่ยว) ร้อยละ 60 
ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 20 
ภาคการเกษตร ร้อยละ 20 ของรายได้ประชาชาติ 
 
ภาคเกษตรยังคงเป็นหัวใจของเศรษฐกิจเนื่องจากแรงงานร้อยละ 70 อยู่ในภาคการเกษตร รายได้หลักของประเทศมาจากการส่งออกสินค้าภาคเกษตร อาทิ ถั่วลิสง การประมง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ฟอสเฟต ฝ้าย การท่องเที่ยวและการบริการ อย่างไรก็ตาม เซเนกัลยังคงพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยผู้ให้ความช่วยเหลือเซเนกัลประกอบด้วย ฝรั่งเศส กองทุนการเงินระหว่างประเทศ สหภาพยุโรป ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา USAID ญี่ปุ่น เยอรมนี แคนาดา และหน่วยงานของสหประชาชาติ เป็นต้น 
 
รัฐบาลเซเนกัลได้รับแรงกดดันจากองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะ IMF และ World Bank ให้เปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของประเทศจากเดิมที่เป็นสังคมนิยมให้เป็นทุนนิยม สนับสนุนการค้าเสรีโดยได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการกีดกันทางการค้า และเปิดเสรีรัฐวิสาหกิจ (privatization) 
 
รัฐบาลเซเนกัลมุ่งดำเนินการปฏิรูปทางเศรษฐกิจโดย เน้น 4 สาขาหลัก ประกอบด้วย นโยบายการคลัง การปฏิรูปโครงสร้าง การแก้ไขปัญหาความยากจน และการสนับสนุนภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังดำเนินแผนการลดความยากจนและการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Poverty Reduction and Growth Facility: PRGF) 3 ปี ตามที่ IMF ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อเมษายน 2546 โดยเน้นการปฏิรูปภาคการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเปิดเสรีกฎหมายแรงงาน (liberalising labour legislation) การกระตุ้นกลไกตลาด การสร้างงานใหม่ และการสนองตอบความต้องการพื้นฐานของผู้ยากไร้ผ่านโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเพิ่มสมรรถภาพ (Capacity building) การปฏิรูปภาครัฐ ตลอดจนแปรรูปวิสาหกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลได้เริ่มดำเนินโครงการขนาดใหญ่ อาทิ การสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ การขยายเครือข่ายถนนและการพัฒนาท่าเรือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของเอกชนทั้งจากท้องถิ่นและต่างประเทศ 
 
ในภาพรวม เซเนกัลถือว่าประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ ดังจะเห็นได้จากตัวเลข GDP ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปี 2538 - 2550 และอัตราเงินเฟ้อลดลงมาในระดับเลขเดียว (single digit) นอกจากนี้ หลังจากที่เข้าร่วมโครงการเพื่อบรรเทาหนี้สำหรับประเทศที่มีหนี้สินระหว่าง ประเทศในระดับสูง (Highly Indebted Poor Countries-HIPC) ของ IMF ทำให้เซเนกัลสามารถปลดหนี้ได้ถึง 2 ใน 3 ของหนี้ระหว่างประเทศทั้งหมด อย่างไรก็ดี เซเนกัลยังประสบปัญหาว่างงาน และมีแรงงานจำนวนมากที่เข้าไปทำงานในยุโรปอย่าง ผิดกฎหมาย 
 
นโยบายของนายกรัฐมนตรี Cheikh Hadjibou Soumare มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างจริงจัง โดยเน้นไปที่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ อาทิ โครงการสร้างสนามบินแห่งใหม่ โครงการปรับปรุงท่าเรือ โครงการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลเซเนกัลยังแสดงความสนใจเรื่องการพึ่งพาตนเองในเรื่องอาหาร (food sufficiency) เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้เซเนกัลจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าทางการเกษตรจากต่างประเทศเป็น จำนวนมากและทำให้ขาดดุลการค้ามาโดยตลอด รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 13 ล้านฟรังก์เซฟา เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนา สินค้าเกษตร 
 

 

สถิติที่สำคัญ ไทย-เซเนกัล (2555)
มูลค่าการค้าไทย-เซเนกัล 116.73 ล้าน USD (ไทยส่งออก 104.59 ล้าน USD ไทยนำเข้า 12.14 ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า 92.45 ล้าน USD)
 
สินค้าส่งออกของไทย ข้าวรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผ้าปักและผ้าลูกไม้ ผ้าผืน เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก
 
การท่องเที่ยว ชาวเซเนกัลมาไทย 1,055 คน
 
คนไทยในเซเนกัล 25 คน
 
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราตามปกติได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำไทย
 
สำนักงานไทยที่ดูแลเซเนกัล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
 
สำนักงานเซเนกัลที่ดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำไทย (เฉพาะการตรวจลงตรา)
 
ความสัมพันธ์ทั่วไป 
 
ด้านการทูต 
ไทยและเซเนกัลสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง กันเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2523 และไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ปี 2523 
 
ปัจจุบัน เซเนกัลยังมิได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตใดดูแลประเทศไทย หลังจากที่เคยมอบหมายให้เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงดูแลประเทศไทย (เซเนกัลเคยมอบหมายให้เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงดูแลประเทศไทยหลังจากที่ถูก จีนตัดความสัมพันธ์ทางการทูตเนื่องจากเซเนกัลไปสถาปนาความสัมพันธ์กับ ไต้หวันเมื่อต้นปี 2535) 
 
ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างไทยและเซเนกัลในปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวม 116.3 ล้าน USD ไทยนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 12.14 ล้าน USD และส่งออกสินค้าไปเซเนกัลคิดเป็นมูลค่า 104.59 ล้าน USD ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าจำนวน 92.45 ล้าน USD สินค้าส่งออกของไทยได้แก่ ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผ้าปักและผ้าลูกไม้ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปูนซิเมนต์ เคหะสิ่งทอ ส่วนสินค้านำเข้าจากเซเนกัล ได้แก่ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ด้ายและเส้นใย สินแร่และโลหะ
 
ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าโดยทั่วไปเกิดจากการที่ ตลาดภายในเซเนกัลมีขนาดเล็ก และผู้บริโภคมีกำลังซื้อต่ำ ธุรกิจส่วนใหญ่ของเซเนกัล ยังดำเนินการโดยชาวฝรั่งเศส และเลบานอนที่อาศัยอยู่ ในเซเนกัล และนักธุรกิจเหล่านี้มักมีช่องทางการตลาดเป็นของตนเอง และไม่นิยมติดต่อกับนักธุรกิจไทย ที่ต้องการส่งออกสินค้าไปเซเนกัลโดยตรง ส่วนพ่อค้าเซเนกัล ดำเนินกิจการขนาดเล็กและฐานะการเงินไม่มั่นคง ทำให้เป็น อุปสรรคในการทำการค้าตรงระหว่างกัน
 
อีกทั้ง เซเนกัลยังมีการเก็บภาษีนำเข้าหลายประเภทซึ่งเป็นภาระแก่ผู้ส่งออกไทย ตลอดจนระยะทางขนส่งที่ห่างไกลทำให้ค่าระวางเรือสูง นอกจากนี้ เอกชนไทยมักประสบปัญหาการค้างชำระหนี้ค่าซื้อสินค้าของฝ่ายเซเนกัล ปัจจุบัน มีร้านอาหารไทยตั้งอยู่ที่กรุงดาการ์ 1 ร้าน ชื่อว่า Le Jardin Thailandais (สวนไทย) ประชาชนชาวไทยอาศัยอยู่ในเซเนกัลจำนวนประมาณ 12 คน ส่วนมาก ประกอบอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน พ่อครัว
 
อนึ่ง เซเนกัลยังเป็นสมาชิกของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแห่งชาติ รัฐในแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) ซึ่งมีการลดหย่อนภาษีการค้า ระหว่างประเทศสมาชิก ทำให้สินค้าบางประเภทของไทย ต้องแข่งขันกับสินค้าที่เซเนกัลนำเข้าจากกลุ่มประเทศสมาชิก ECOWAS เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ และพลาสติกจากโกตดิวัวร์ สิ่งทอจากไนจีเรีย เป็นต้น รวมทั้งเซเนกัล ยังเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยสหภาพเศรษฐกิจ และการเงิน แห่งแอฟริกาตะวันตก (Treaty on West African Economic and Monetary Union: WAEMU) ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การขยายกรอบความร่วมมือด้านการเงินและกำหนดกฎเกณฑ์ทางการค้าให้มีหลัก ปฏิบัติสอดคล้องกัน และเอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางการค้าภายในกลุ่มมากขึ้น
 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ไทยกำหนดให้เซเนกัลเป็นประเทศที่อยู่ในโครงการความช่วยเหลือของไทย (Thai International Cooperation Programme) ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปทุนการศึกษาฝึกอบรม และดูงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาที่ไทยมีความชำนาญ และเป็นที่ต้องการของประเทศกำลังพัฒนา 
 
ทั้งนี้ ฝ่ายเซเนกัลมีความประสงค์จะขอรับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากไทยในด้าน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (Aqua-culture) การปลูกข้าว การแพทย์ สาธารณสุข ในเดือนกันยายน 2549 ผู้แทนจากสำนักความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ไปเยือนเซเนกัล เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่อง การเกษตร การปลูกข้าว การท่องเที่ยว และการป้องกันรักษาโรคมาลาเรีย ขณะนี้ ทางสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศได้เสนอร่างแผนความร่วมมือ ด้านวิชาการให้กับฝ่ายเซเนกัลพิจารณาอยู่ อนึ่ง ในวันที่ 19 มีนาคม ปี 2550 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงดาการ์ ได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อมิตรภาพและความร่วมมือไทย-เซเนกัล เพื่อเพิ่มกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับประเทศเซเนกัล โดยสมาชิกที่อยู่ในเครือข่าย มาจากการรวมกลุ่มของผู้ที่เคยได้รับทุนอบรมไป ประเทศไทย ปัจจุบันมีจำนวน 24 คน มาจากหน่วยราชการต่างๆของเซเนกัล 
 
ความตกลงที่สำคัญๆ กับไทย 
ความตกลงทางการค้า (ลงนามเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ปี 2524) 
และได้มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารระหว่างกัน (ในวันที่ 25 สิงหาคม ปี 2526) 
อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนระหว่างไทยและเซเนกัล (อยู่ระหว่างการเจรจารอบ 2) 
 
การเยือนที่สำคัญ 
 
ฝ่ายไทย
 
รัฐมนตรี 
- เดือนตุลาคม ปี 2525 
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยือนเซเนกัลครั้งแรกขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 
- เดือนสิงหาคม ปี 2526 
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนเซเนกัล 
 
- วันที่ 18 - 20 สิงหาคม ปี 2537 
น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนเซเนกัลอย่างเป็นทางการ 
 
- วันที่ 25 - 28 มีนาคม ปี 2550 
นางอรนุช โอสถานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยือนเซเนกัลสำรวจตลาดข้าวไทย 
 
- วันที่ 13-14 มีนาคม ปี 2551 
นายพิทยา พุกกะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนเซเนกัลในฐานะผู้แทนพิเศษเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การอิส ลามครั้งที่ 11 ณ กรุงดาการ์ 
 
ฝ่ายเซเนกัล 
 
ประธานาธิบดี 
- วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน ปี 2533 
นาย Abdou Diouf ประธานาธิบดี และคณะแวะผ่านไทยรัฐมนตรี 
 
- วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2531 
นาย Djibu Ka รัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและความร่วมมือคณะผู้แทนเศรษฐกิจและการค้าเซเนกัล เยือนไทย 
 
- วันที่ 6 - 8 ธันวาคม ปี 2533 
นาย Seydina Oumar Sy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการ 
 
- วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน ปี 2537 
นาย Seydina Oumar Sy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
 

ที่มา: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 
รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - เซเนกัล                      
มูลค่าการค้า 161.02 170.99 137.59 137.59 154.18 38.04 6.19 -19.54 -19.54 12.06
การส่งออก 153.02 166.77 136.07 136.07 148.72 46.42 8.99 -18.41 -18.41 9.29
การนำเข้า 8.00 4.22 1.52 1.52 5.46 -34.10 -47.26 -64.03 -64.03 260.07
ดุลการค้า 145.02 162.55 134.55 134.55 143.25            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 
อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ข้าว 76.2 111.2 83.2 83.2 86.7 44.45 45.87 -25.15 -25.15 4.17
2 ผ้าปักและผ้าลูกไม้ 13.2 14.3 19.8 19.8 23.2 40.07 8.09 39.04 39.04 17.06
3 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 10.9 14.2 8.1 8.1 11.6 -37.29 30.31 -42.60 -42.60 42.22
4 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 3.8 3.8 2.6 2.6 5.6 84.04 0.50 -30.44 -30.44 112.47
5 ผ้าผืน 3.0 2.6 3.1 3.1 4.1 -22.75 -13.41 20.17 20.17 32.10
6 เคมีภัณฑ์ 2.4 3.0 2.1 2.1 3.1 16.42 25.32 -31.81 -31.81 49.61
7 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 1.7 1.4 1.1 1.1 2.3 28.29 -20.81 -20.15 -20.15 116.21
8 เม็ดพลาสติก 1.0 2.7 3.6 3.6 2.2 -51.31 160.38 35.43 35.43 -38.23
9 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 3.8 3.0 3.0 3.0 2.2 220.04 -19.08 -2.86 -2.86 -25.77
10 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 2.1 1.7 2.4 2.4 1.0 219.99 -20.71 40.20 40.20 -56.17
รวม 10 รายการ 118.1 157.8 129.0 129.0 142.2 27.25 33.59 -18.24 -18.24 10.15
อื่นๆ 34.9 8.9 7.0 7.0 6.6 199.04 -74.38 -21.43 -21.43 -6.49
รวมทั้งสิ้น 153.0 166.8 136.1 136.1 148.7 46.42 8.99 -18.41 -18.41 9.29

 

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 3.8 1.5 1.2 1.2 4.7 19.89 -60.06 -22.07 -22.07 304.45
2 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 4.1 1.1 - - 0.4 -34.75 -71.99 -100.00 -100.00 -
3 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - 0.3 0.0 0.0 0.3 - - -99.97 -99.97 258,000.00
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 - -75.68 9,655.56 9,655.56 -58.77
5 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ - - - - 0.0 - - - - -
6 เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -6.73
7 เคมีภัณฑ์ 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3,075.00
8 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน 0.0 0.0 - - 0.0 250.00 742.86 - - -
9 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.36 -74.46 -88.73 -88.73 137.50
10 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1,700.00
รวม 10 รายการ 7.9 2.9 1.3 1.3 5.5 -15.91 -62.66 -56.50 -56.50 326.32
อื่นๆ 0.1 1.3 0.2 0.2 0.0 -95.86 1,013.45 -81.41 -81.41 -97.93
รวมทั้งสิ้น 8.0 4.2 1.5 1.5 5.5 -34.10 -47.26 -64.03 -64.03 260.07

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 


ที่อยู่

Office of the Ambassador of the Republic of Senegal

Ministry of Foreign Affairs,
Place de I'Independance,
B.P. 4044,Dakar,
The Republic of Senegal

Tel: (221) 889-1300

Fax: (221) 823-5496

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

JoomSpirit