เติร์กเมนิสถาน

Flag of Turkmenistan Emblem of Turkmenistan
ธง ตราสัญลักษณ์

 

turkmenistan1
ที่มา:  worldatlas.com
 
turkmenistan2
ที่มา: lonelyplanet.com
 
turkmenistan3
ที่มา www.mapsofworld.com

 

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

เติร์กเมนิสถาน หรือ Turkmenistan

ที่ตั้ง

อยู่ในเอเชียกลาง ทางด้านตะวันออกของทะเลสาบแคสเบียนและทางตะวันตกของแม่น้ำ Amu-Arya ระหว่างอิหร่านและอุซเบกิสถาน

พื้นที่

488, 100 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของกลุ่มประเทศ CIS)

อาณาเขต

พรมแดนทั้งหมดยาว 4,158 กิโลเมตร ภาคเหนือ ติดคาซัคสถาน 413 กิโลเมตร ภาคใต้ ติดอัฟกานิสถาน 804 กิโลเมตร ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ติดอุซเบกิสถาน 1,793 กิโลเมตร ภาคตะวันตก ติดอิหร่าน 1,148 กิโลเมตร ติดกับทะเลสาบแคสเปียน 1,768 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ทะเลทรายที่มีทั้งที่ราบและเนินทราย ค่อยๆลาดชันขึ้นเป็นภูเขาทางทิศใต้ ด้านพรมแดนติดกับประเทศอิหร่านเป็นภูเขาเตี้ยๆ ด้านตะวันตกติดกับทะเลสาบแคสเปี้ยน

สภาพภูมิอากาศ

ทะเลทรายแบบภาคพื้นทวีป

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ซัลเฟอร์ เกลือ

ภัยธรรมชาติ

N/A

จำนวนประชากร

5,351,277 ล้านคน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏคมคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

ชาวเติร์กเมน (Turkmen (s))

เชื้อชาติ

ชาวเติร์กเมน 85% อุซเบก 5% รัสเซีย 4% อื่นๆ 6%

ศาสนา

อิสลามนิกายสุหนี่ 89% คริสต์นิกายออโธดอกซ์ 9% อื่นๆ 2%

ภาษา

เติร์กเมนเป็นภาษาราชการ 72% ภาษารัสเซีย 12% ภาษาอุซเบก 9%

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ (Republic) มีประธานาธิบดีเป็นประมุข มีอำนาจเบ็ดเสร็จ

เมืองหลวง

กรุง อัชคาบัด (Ashgabat หรือ Ashkhabad)

การแบ่งเขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 จังหวัด ได้แก่ 1) Ahal Welayaty 2) Balkan Welayaty 3) Dashoguz Welayaty 4) Lebap Welayaty 5) Mary Welayaty และ 1 เขตการปกครองพิเศษ คือเมือง Ashgabat

วันที่ได้รับเอกราช

27 ตุลาคม พ.ศ. 2534 (จากสหภาพโซเวียต: Soviet Union)

รัฐธรรมนูญ

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 (ค.ศ. 1992)

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล รวมถึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral Parliament) เรียกว่า National Assembly หรือ Mejlis สมาชิกจำนวน 125 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลสูงสุดได้แก่ ศาลฎีกา (Supreme Court) ผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี

ระบบกฎหมาย

ระบบประมวลกฎหมาย ได้รับอิทธิพลจากกฏหมายอิสลาม

 250px-TurkmenistanNumbered

 

เขตการปกครอง เมืองหลวง เนื้อที่ (ตร.กม.) หมายเลข
จังหวัดอะฮัล (Ahal) อาชกาบัต (Ashgabat) 95,000 1
จังหวัดบัลคัน (Balkan) บัลคานาบัต (Balkanabat) 138,000 2
จังหวัดดัชโฮวุซ (Dashhowuz) ดาโชกุซ (Daşoguz) 74,000 3
จังหวัดเลบัป (Lebap) เติร์กเมนาบัต (Turkmenabat) 94,000 4
จังหวัดมารืย (Mary) มารืย (Mary) 87,000 5

 

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan

สภานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 เติร์กเมนิสถานได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีอันเนื่องมาจาก การถึงแก่อสัญกรรมอย่างกะทันหันของนาย Saparmurat Niyazov อดีตประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถาน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2534 – 2549) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งปรากฏว่านาย Gurbanguly Berdymukhammedov ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีตามความคาดหมายด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 89.23 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิถึงร้อยละ 99 และได้เข้าพิธีรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2550 อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์หลายคนให้ความเห็นว่า การเข้ารับตำแหน่งของนาย Berdymukhammedov น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อการพัฒนาประเทศของเติร์กเมนิสถาน ดังจะเห็นได้จากการดำเนินนโยบายตามที่ได้เคยประกาศไว้ อาทิ การยึดมั่นตามพันธกิจที่มีต่อประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านพลังงาน การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมตามแนวทางของอดีตประธานาธิบดี Saparmurat Niyazov รวมไปถึงการปรับโครงสร้างระบบการศึกษา การปรับปรุงสวัสดิการสังคม การเพิ่มอัตราการจ้างงาน และความเป็นไปได้ที่จะอนุญาตให้มีพรรคการเมืองฝ่ายค้าน เนื่องจากที่ผ่านมา การบริหารประเทศภายใต้การนำของนาย Niyazov เป็นแบบอัตตาธิปไตย ซึ่งพยายามรักษาอำนาจด้วยการดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวด และไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสวัสดิการทางสังคม ทำให้การพัฒนาประเทศของเติร์กเมนิสถานเป็นไปด้วยความล่าช้า

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศนั้น ที่ผ่านมาภายใต้ระบอบเดิม เติร์กเมนิสถานอาศัยความเป็นกลางหลีกเลี่ยงที่จะเข้าร่วมองค์กรความร่วมมือใด ๆ ที่มีลักษณะเหนือรัฐ เติร์กเมนิสถานจึงไม่ค่อยมีบทบาทในเวทีนานาชาติมากนัก ประธานาธิบดีสนับสนุนนโยบายแบบ Inward-Looking หลังเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐอเมริกาเมื่อ11 กันยายน ค.ศ. 2001 ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านได้ใช้โอกาสนี้ขยายความสัมพันธ์ทางต่างประเทศในภูมิภาคให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น แต่เติร์กเมนิสถานยังเพิกเฉย และอ้างนโยบายความเป็นกลาง เพื่อปฎิเสธการขอใช้สนามบินทางการทหารของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม หลังการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดี Berdymukhammedov ท่าทีในการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศของเติร์กเมนิสถานได้เปลี่ยนไป เห็นได้จากการสร้างปฏิสัมพันธ์ในระดับผู้นำในรูปแบบของการเยือนเติร์กเมนิสถานของผู้นำประเทศต่างๆ และการเยือนประเทศต่างๆ ของประธานาธิบดี Berdymukhammedov ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา อาทิ รัสเซีย จีน อิหร่าน อัฟกานิสถาน และคาซัคสถาน

นโยบายต่างประเทศ
เติร์กเมนิสถานให้ความสนใจเฉพาะด้านการขนส่งก๊าซและขยายตลาดก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเติร์กเมนิสถานให้ความสำคัญแก่ยูเครนและรัสเซีย โดยยูเครนนั้นเป็นประเทศส่งออกก๊าซที่สำคัญส่วนความสัมพันธ์กับรัสเซีย เติร์กเมนิสถานพึ่งพารัสเซียในเรื่องการขนส่งก๊าซ ในขณะเดียวกันรัสเซียเองก็ต้องพึ่งพาก๊าซจากเติร์กเมนิสถานเพื่อใช้ภายในประเทศ และขายต่อให้ยุโรป ล่าสุด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ประธานาธิบดีรัสเซีย คาซัคสถาน และเติร์กเมนิสถาน ได้ลงนามความตกลงร่วมกันในการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากคาซัคสถาน และเติร์กเมนิสถานเข้าสู่รัสเซีย และความตกลงร่วมในการปรับปรุงท่อก๊าซเดิมโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประธานาธิบดีอุซเบกิซสถาน เนื่องจากเส้นทางท่อก๊าซเดิมบางส่วนต้องผ่านอุซเบกิสถาน อย่างไรก็ตาม เติร์กเมนิสถานพยายามจะลดการพึ่งพารัสเซียในเรื่องดังกล่าวและแสวงหาพันธมิตรใหม่กับอีกหลายประเทศ อาทิ จีน สหรัฐฯ และ อิหร่าน เห็นได้จากการที่จะสร้างเครือข่ายท่อขนส่งก๊าซผ่านอิหร่านทางด้านตะวันตก ไปยังตุรกีและยุโรป และทางใต้ไปยังอ่าวเปอร์เซีย แต่ความโดดเดี่ยวทางการเมืองระหว่างประเทศของอิหร่านทำให้เส้นทางขนส่งก๊าซของอิหร่านยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อีกทั้งทั้งสองประเทศขาดเงินทุนเพื่อมาพัฒนาการค้าระหว่างกัน นอกจากนี้ การเยือนจีนของประธานาธิบดี Berdymukhammedov เมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 ยังแสดงให้เห็นถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับจีนว่าถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ แต่การสร้างท่อก๊าซจากเติร์กเมนิสถานไปจีนจะยังคงดำเนินต่อไปตามความตกลงระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเมื่อปี 2549 ขณะเดียวกัน ความขัดแย้งระหว่างประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทะเลสาบแคสเปียนซึ่งดำเนินมานับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายลงเมื่อปลายปี 2534 ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้โดยง่าย โดยเฉพาะเมื่อประเทศเหล่านี้ยังมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกจากนี้ กรณีพิพาทเหนือดินแดนที่คาบเกี่ยวกับอาเซอร์ไบจานก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้ ถึงแม้ว่าอาเซอร์ไบจานได้เสนอให้มีการหารือความตกลงทวิภาคี แต่เติร์กเมนิสถานก็ยังไม่ได้ตอบรับแต่อย่างใด

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

 Update 21 กันยายน 2560

ตามรัฐธรรมนูญเติร์กเมนิสถานประธานาธิบดีทำหน้าที่เป็นประธานโดยพฤตินัยในคณะรัฐมนตรี

 

 

 • Pres.
  Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW
 • Dep. Chmn., Cabinet of Ministers
  Yesenmyrat ORAZGELDYEW
 • Dep. Chmn., Cabinet of Ministers
  Batyr ERESOW
 • Dep. Chmn., Cabinet of Ministers
  Samuhammet DURDYLYYEW
 • Dep. Chmn., Cabinet of Ministers
  Yagsygeldi KAKAYEW
 • Dep. Chmn., Cabinet of Ministers
  Rasit MEREDOW
 • Dep. Chmn., Cabinet of Ministers
  Satlyk SATLYKOW
 • Dep. Chmn., Cabinet of Ministers
  Batyr ATDAYEW
 • Dep. Chmn., Cabinet of Ministers
  Sapardurdy TOYLYYEW
 • Dep. Chmn., Cabinet of Ministers
  Redzepi BAZAROV
 • Min. of Agriculture & Water Management
  Nursahet SAPARDURDYYEW
 • Min. of Communication
  Bayramgeldi OWEZOW
 • Min. of Construction & Architecture
  Caryyar AHMEDOW
 • Min. of Culture
  Annageldi GARAJAYEW
 • Min. of Defense
  Yaylym BERDIYEW
 • Min. of Economics & Development
  Batyr BAZAROW
 • Min. of Education
  Purli AGAMYRADOW
 • Min. of Energy
  Dovranmammed REJEPOW
 • Min. of Finance
  Muhammetguly MUHAMMEDOW
 • Min. of Foreign Affairs
  Rasit MEREDOW
 • Min. of Health & Medical Industry
  Nurmuhammet AMANNEPESOW
 • Min. of Industry
  Dowran NURSAHEDOW
 • Min. of Internal Affairs
  Isgender MULIKOW
 • Min. of Justice
  Begmyrat MUHAMMEDOW
 • Min. of Labor & Social Protection
  Seyidmammad AKHMAMMADOW
 • Min. of National Security
  Dovrangeldi BAYRAMOV
 • Min. of Oil & Gas Industry
  Myratgeldi MEREDOW
 • Min. of Public Works Management & Sanitation
  Kakageldi GURBANOW
 • Min. of Railways
  Bayram ANNAMEREDOW
 • Min. of Road Transport
  Maksat AYDOGDYYEW
 • Min. of Textile Industry
  Tacmammet GURBANMAMMEDOW
 • Min. of Trade & Foreign Economic Relations
  Dowran ORAZMYRADOW
 • Min. of Water Resources
  Seyitmyrat TAGANOW
 • Dir., State Agency for the Management & Use of Hydrocarbon Resources
  Yagsygeldi KAKAYEW
 • Prosecutor Gen.
  Amanmyrat HALLYYEW
 • Chmn., Central Bank
  Merdan ANNADURDYYEW
 • Ambassador to the US
  Mered ORAZOW
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Aksoltan ATAYEWA

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/TX.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

95.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

17,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

6.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 13.2%
 • ภาคอุตสาหกรรม 47.7%
 • ภาคการบริการ 39.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

3.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

11% (ค่าประมาณพ.ศ. 2557)

ผลผลิตทางการเกษตร

ฝ้าย ธัญพืช ปศุสัตว์

อุตสาหกรรม

ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สิ่งทอ การแปรรูปอาหาร

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 7.605 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

8.756 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ฝ้าย เส้นใย

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

China 68.7%, Turkey 4.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

7.467 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรและชิ้นส่วน , เคมีภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

Turkey 25.1%, Russia 12.3%, China 11%, UAE 9.1%, Kazakhstan 5.2%, Germany 4.6%, Iran 4.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

มานัท (Turkmen Manat) (เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536)

สัญลักษณ์เงิน

TMM

ภาพรวมเศรษฐกิจเติร์กเมนิสถาน


เติร์กเมนิสถานเป็นประเทศที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยทะเลทราย มีการเลี้ยงปศุสัตว์แบบเร่ร่อน ซึ่งม้าพันธุ์ Akhaltekin ของเติร์กเมนิสถานเป็นม้าพันธุ์ดีที่สุดพันธุ์หนึ่งของโลก มีการทำการเกษตรขนาดหนักในพื้นที่ชลประทาน ซึ่งมีการปลูกฝ้ายมากเป็นอันดับ 10 ของโลก สินค้าเกษตรอื่น ๆ ได้แก่ ไหม ขนสัตว์ หนังแกะอ่อน ชะเอม และฟัก นอกจากนี้ เติร์กเมนิสถานยังมีแหล่งน้ำมันและบ่อก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่มาก ทำให้เติร์กเมนิสถานเป็นผู้ส่งออกน้ำมันกลั่นรายสำคัญ โดยผลิตน้ำมันได้ประมาณปีละ 4 ล้านเมตริกตัน และมีปริมาณน้ำมันสำรอง 700 ล้านเมตริกตัน ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกด้วย อีกทั้ง เติร์กเมนิสถานยังเป็นประเทศเดียวของกลุ่ม CIS ที่มีโรงงานแปรรูปน้ำมันเพื่อใช้สำหรับเครื่องบิน และในปัจจุบัน บริษัทต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในด้านการสำรวจน้ำมันแล้ว อาทิ UNICAL ของสหรัฐฯ DELTA ของ ซาอุดิอาระเบีย และ PETRONAS ของมาเลเซีย ทำให้เติร์กเมนิสถานต้องดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเพื่อคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนของต่างชาติในประเทศ

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเติร์กเมนิสถาน

ความสัมพันธ์ทางการทูต 
ไทยและเติร์กเมนิสถานสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2535 โดยในระยะ แรก สอท. ณ กรุงมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมเติร์กเมนิสถาน ต่อมากระทรวงฯ มอบหมายให้ สอท. ณ กรุงอังการา มีเขตอาณาครอบคลุมแทน  
 
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
นับตั้งแต่ไทยกับเติร์กเมนิสถานสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันจนถึงปี 2542 ไม่ปรากฎตัวเลขทางการค้าระหว่างกัน จนกระทั่งในปี 2543 ไทยและเติร์กเมนิสถานเริ่มมีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2543 มีการค้าระหว่างกันเป็นมูลค่า 28.8 ล้านบาท โดยไทยส่งออกเป็นมูลค่า 14.5 ล้านบาท และนำเข้าจากเติร์กเมนิสถานเป็นมูลค่า 14.3 ล้านบาท
 
การค้า 
ในปี 2555 (ค.ศ. 2012) การค้าไทย-เติร์กเมนิสถานมีมูลค่า 9.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
สินค้าส่งออกของไทยไปเติร์กเมนิสถาน ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรกล เสื้อผ้าสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ดอกไม้ ใบไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ ของเล่น รองเท้าและชิ้นส่วน หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์เซรามิค
 
สินค้านำเข้าจากเติร์กเมนิสถาน ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ เส้นใยใช้ในการทอ เคมีภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
 
อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจเติร์กเมนิสถานกำลังขยายตัวและมีความต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอาหาร จึงเป็นโอกาสด้านการค้าของไทย โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง
 
นอกจากนี้ เติร์กเมนิสถานมีศักยภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบประเภทฝ้าย ไหม และหนังวัว (Pelts) ให้แก่อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย และอาจมีลู่ทางการลงทุนร่วมในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปป้อนตลาด CIS ทั้งนี้ ฝ่ายเติร์กเมนิสถานเคยเสนอให้ไทยไปลงทุนในด้านอุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การเก็บรักษาผลไม้และการแปรรูปผลไม้ อาหารและนมเด็ก และน้ำมันพืช
 
พลังงาน 
 
บริษัท ปตท. สผ. เคยส่งคณะไปสำรวจศักยภาพและโอกาสในการลงทุนด้านพลังงานในเติร์กเมนิสถาน และสนใจที่จะสำรวจพลังงานแบบ on-shore ในพื้นที่ Abu Darya Basin อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทพลังงานแห่งชาติเติร์กเมนิสถาน (Turkmeneftigaz) ต้องการสงวนพื้นที่ดังกล่าวไว้ทำการสำรวจเอง ยังไม่มีนโยบายให้ต่างชาติลงทุน ข้อมูลจาก ปตท.สผ. แจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มีการลงทุนในประเทศเติร์กเมนิสถาน และจะพิจารณาโอกาสการลงทุนหากโครงการมีคุณสมบัติที่ดี และมีผู้ร่วมทุนที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะโอกาสการสำรวจ หรือการเข้าร่วมทุนในโครงการบริเวณนอกชายฝั่งทะเลสาบแคสเปียน
 
เมื่อวันที่ 15 -18 พ.ย. 2556 นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนเติร์กเมนิสถานพร้อมผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อหาลู่ทางความร่วมมือด้านพลังงาน โดยฝ่ายเติร์กเมนิสถาน แจ้งว่า น่าจะสามารถมีความร่วมมือกับไทย ได้ใน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ความร่วมมือในการแปรรูปก๊าซธรรมชาติเป็นน้ำมัน (๒) การร่วมทุนผลิตยางรถยนต์ โดยต้องการยางธรรมชาติจากไทย เพื่อส่งออกตลาดเอเชียกลางและรัสเซีย ซึ่ง เติร์กเมนิสถานพยายามเจรจาเรื่องนี้กับหลายประเทศแต่ไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากประเทศเหล่านี้ไม่มีวัตถุดิบ และ (๓)การสำรวจทรัพยากรแร่ของเติร์กเมนิสถาน อาทิ กำมะถัน (Sulpher) ไอโอดีน ซึ่งมีเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีผู้ใดสำรวจจริงจัง ในส่วนของภาคเอกชนไทยเห็นว่าโอกาสที่น่าจะร่วมมือกันได้ ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 
การท่องเที่ยว
 
        ในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวชาวเติร์กเมนิสถานเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 6,276 คน เป็นอันดับ 6 ในกลุ่ม CIS ปัจจุบัน สายการบิน Turkmenistan Airlines มีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงอาชกาบัต–กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 5 เที่ยว (ลดลงเหลือ 3 เที่ยวในฤดูร้อน)
 
การแลกเปลี่ยนการเยือน
 
       ที่ผ่านมาการเยือนระหว่างกันยังมีน้อย อาทิ
 
- นางสาวสุจิตรา หิรัญพฤกษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าร่วมงานฉลองในโอกาสวันครบรอบเอกราช 3 ปีของเติร์กเมนิสถาน เมื่อเดือนตุลาคม 2537 และม.ร.ว. เทพ เทวกุล ปลัดกระทรวงฯ นำคณะผู้แทนไทยเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน ระหว่างวันที่ 15-27 กันยายน 2539 ซึ่งเป็นคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากไทยคณะแรกที่ไปเยือนเติร์กเมนิสถาน
 
- นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนเติร์กเมนิสถานระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2555 เพื่อร่วมงานเฉลิมฉลอง 20 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เติร์กเมนิสถาน 
 
ความตกลงทวิภาคี
 
ความตกลงที่ลงนามแล้ว 1 ฉบับ ได้แก่
 
ความตกลงว่าด้วยการบินพาณิชย์ (ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2539) 
 
ความตกลงที่คาดว่าจะลงนามได้ระหว่างการเยือน จำนวน 6 ฉบับ 
 
(1) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการหารือทวิภาคีระหว่าง กต. ไทย-เติร์กเมนิสถาน (MoU for the Establishment of Bilateral Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of Thailand and Turkmenistan)
 
(2) ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต ไทย-เติร์กเมนิสถาน (Agreement between the government of the Kingdom of Thailand and the Government of Turkmenistan on the exemption of Visa Requirement for Holders of Diplomatic Passports) (ครม.อนุมัติแล้วเมื่อ 25 พ.ย. 2556)
 
(3) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งเติร์กเมนิสถานว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MoU between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Turkmenistan on Technical Cooperation)
 
(4) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งเติร์กเมนิสถานว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Turkmenistan on Energy Cooperation) (ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
 
(5) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-เติร์กเมนิสถาน (MoU on Tourism Cooperation between the Kingdom of Thailand and Turkmenistan)
 
(6) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬา (MoU between the Kingdom of Thailand and Turkmenistan on Cooperation on Sports)
 
ความตกลงที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจา จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
 
1. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมไทย-เติร์กเมนิสถาน
 
2.ความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนไทย-เติร์กเมนิสถาน  
 
ความตกลงและความร่วมมือ
 
- ความตกลงว่าด้วยการบินพาณิชย์
วันที่ลงนาม 11 ธันวาคม 2539

 

ที่มา: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - เติร์กเมนิสถาน                      
มูลค่าการค้า 8.71 9.87 10.25 10.25 11.82 -5.22 13.22 3.91 3.91 15.26
การส่งออก 7.39 7.84 6.69 6.69 8.88 -9.25 6.12 -14.65 -14.65 32.68
การนำเข้า 1.32 2.02 3.56 3.56 2.93 26.06 52.93 75.87 75.87 -17.52
ดุลการค้า 6.07 5.82 3.14 3.14 5.95            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 2.7 3.4 2.8 2.8 4.1 -44.61 23.31 -16.63 -16.63 46.96
2 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.0 0.0 0.1 0.1 2.5 -91.93 -95.56 8,366.67 8,366.67 4,749.41
3 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 2.2 1.3 2.1 2.1 1.3 152.36 -40.49 66.34 66.34 -37.72
4 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ - - - - 0.4 - - - - -
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 40.42 200.60 -10.72 -10.72 -12.07
6 ผลิตภัณฑ์ยาง 1.5 2.1 0.1 0.1 0.1 75.26 44.02 -96.71 -96.71 20.23
7 เม็ดพลาสติก - - 0.0 0.0 0.1 - - - - 126.58
8 เครื่องนุ่งห่ม 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 18.09 -20.02 -48.36 -48.36 -33.45
9 เคมีภัณฑ์ - 0.1 - - 0.1 - - - - -
10 อาหารสัตว์เลี้ยง 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 - 174.30 -26.86 -26.86 -46.91
รวม 10 รายการ 6.7 7.3 5.4 5.4 8.8 -5.01 9.08 -25.80 -25.80 61.91
อื่นๆ 0.7 0.5 1.3 1.3 0.1 -36.31 -22.02 133.69 133.69 -90.72
รวมทั้งสิ้น 7.4 7.8 6.7 6.7 8.9 -9.25 6.12 -14.65 -14.65 32.68

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ด้ายและเส้นใย 1.3 2.0 2.2 2.2 2.7 23.63 54.93 10.36 10.36 22.46
2 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - - 1.3 1.3 0.1 - - - - -92.87
3 แผงวงจรไฟฟ้า - - - - 0.1 - - - - -
4 เคมีภัณฑ์ 0.0 - 0.0 0.0 0.1 - - - - 488.43
5 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191.34 -15.14 11.78 11.78 -59.54
6 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ - - - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 1.3 2.0 3.6 3.6 2.9 26.00 52.55 76.56 76.56 -17.49
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.67 256.00 -82.02 -82.02 -100.00
รวมทั้งสิ้น 1.3 2.0 3.6 3.6 2.9 26.06 52.93 75.87 75.87 -17.52

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit