สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

kn-lgflag Coat of Arms of North Korea
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
강성대국
ชาติอันเกรียงไกรและรุ่งเรือง

 

kn-map
ที่มา: www.cia.gov
 
untitled
ที่มา:  http://www.wikipedia.org/

 

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People's Republic of Korea) หรือ เกาหลีเหนือ (North Korea)

ที่ตั้ง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก อยู๋ตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี อยู่ระหว่างประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้

พื้นที่

120,538 ตารางกิโลเมตร (พื้นดิน 120,410 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 130 ตารางกิโลเมตร)

อาณาเขต

มีพรมแดนติดต่อกับอ่าวเกาหลี (Korea Bay) และทะเลญี่ปุ่น (the Sea of Japan) มีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีน (1,416 กิโลเมตร) เกาหลีใต้ (238 กิโลเมตร) และรัสเซีย (19 กิลเมตร) ความยาวของชายฝั่ง 2,495 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาและภูเขาที่มีหุบเขาลึกคั่น ทางตะวันตกเป็นที่ราบชายฝั่งเช่นเดียวกับทางตะวันออก

สภาพภูมิอากาศ

อุณหภูมิปานกลาง มีฝนตกในช่วงฤดูร้อน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ถ่านหิน ตะกั่ว ทังสเตน สังกะสี กราไฟท์ แมกเนไซต์ สินแร่เหล็ก ทองแดง ทองคำ ไพไรท์ เกลือ พลังงานน้ำ

ภัยธรรมชาติ

ภาวะแห้งแล้งในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ ตามด้วยน้ำท่วมอย่างรุนแรง บางครั้งต้องเผชิญพายุใต้ฝุ่นในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง

จำนวนประชากร

25,248,140 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

เกาหลี (Korean)

เชื้อชาติ

เกือบทั้งหมดเป็นชาวเกาหลีเหนือ มีชุมชนชาวจีนและชาวเกาหลีเนือเชื้อชาติญี่ปุ่นอยู่เพียงเล็กน้อย

ศาสนา

ศาสนาพุทธดั้งเดิม ลัทธิเต๋า มีศาสนาคริสต์และ ศาสนา Chondogyo (Religion of the Heavenly Way) เพียงเล็กน้อย

ภาษา

เกาหลี

 

รูปแบบการปกครอง

การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ แบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ (Communist State one-man dictatorship)

เมืองหลวง

กรุงเปียงยาง (Pyongyang)

การแบ่งการปกครอง

9 จังหวัด และ 4 เขตเทศบาล* ประกอบด้วย

 • Chagang-do (Chagang)
 • Hamgyong-bukto (North Hamgyong)
 • Hamgyong- namdo (South Hamgyong)
 • Hwanghae-bukto (North Hwanghae)
 • Hwanghae-namdo (South Hwanghae)
 • Kangwon-do (Kangwon)
 • P'yongan-bukto (North P'yongan)
 • P'yongan-namdo (South P'yongan)
 • Yanggang-do (Yanggang)
 • Kaesong-si (Kaesong)*
 • Najin Sonbong-si (Najin Sonbong)*
 • Namp'o-si (Namp'o)*
 • P'yongyang-si (Pyongyang)*

วันที่ได้รับเอกราช

15 สิงหาคม 1945 จากประเทศญี่ปุ่น

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล คณะรัฐมนตรีเรียกว่า Naegak นอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (Minister of People's Armed Forces) ได้รับการแต่งตั้งโดย Supreme People's Assembly (SPA)

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral Supreme People's Assembly) หรือ Ch'oego Inmin Hoeui จำนวน 687 ที่นั่ง สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลกลาง (Central Court) ซึ่งผู้พิพากษามาจากการเลือกตั้งโดย Supreme People's Assembly

ระบบกฏหมาย

ระบบประมวลกฎหมายที่มีรากฐานมาจาก Prussian model ได้รับอิทธิพลมาจากประเพณีญี่ปุ่นและทฤษฎีกฎหมายสังคมนิยม (Communist Legal Theory)

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

north-korea-political-map
ที่มา http://www.mapsofworld.com/north-korea/north-korea-political-map.html

 

ภาพรวมการเมืองการปกครองของเกาหลีเหนือ

เกาหลีเหนือปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ตามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียต ระบบการเมืองของเกาหลีเหนือตั้งอยู่บนพื้นฐานของลัทธิจูเช่ (Juche) ซึ่งอดีตประธานาธิบดี คิม อิล ซุง ได้บัญญัติขึ้นเมื่อ 26 ธ.ค. 2498 ประกอบด้วยหลักการสำคัญ คือเอกราชทางการเมืองอย่างแท้จริง การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ และการป้องกันประเทศด้วยตนเอง

เกาหลีเหนือมีการปกครองระบบพรรคเดียวมาโดยตลอด นับตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศเมื่อ 9 ก.ย. 2491 โดยมีพรรคคนงานเกาหลี (Workers Party of Korea) เป็นองค์กรที่มีบทบาทและอิทธิพล สูงสุดในทางการเมืองที่คอยควบคุมหน่วยงานของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญปกครองประเทศของเกาหลีเหนือบัญญัติไว้ว่า อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของสมัชชาประชาชนสูงสุด ซึ่งมีสมาชิก 687 คน มาจากการเลือกตั้งและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

สถานการณ์การเมืองภายในของเกาหลีเหนือได้เข้าสู่ความไม่แน่นอน ภายหลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีคิม อิล ซุง ในปี 2537 ซึ่งทำให้ประชาคมระหว่างประเทศกังวลว่าเกาหลีเหนือจะประสบปัญหาวุ่นวาย อย่างไรก็ตาม การเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศของนายคิม จอง อิล ในเดือนกรกฎาคม 2541 แสดงให้เห็นว่านายคิม จอง อิล สามารถกุมอำนาจการปกครองประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยนายคิม จอง อิล ก็ได้มีท่าทีที่ต้องการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศในโลกเสรีมากขึ้น คาดว่าเพราะต้องการได้รับเงินตราต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อ 5 ก.ย. 2541 การประชุมสภาประชาชนสูงสุดครั้งที่ 10 มีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่า 1) นายคิม อิล ซุง เป็นผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือ และเป็นบรรพบุรุษแห่งสังคมนิยมของเกาหลี ดังนั้น จึงยกย่องให้เป็นประธานาธิบดีตลอดกาล (Eternal President) 2) ยกเลิกระบบประธานาธิบดีเป็นประมุข ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันประเทศ (Chairman of the National Defense Commission) เป็นตำแหน่งสูงสุดของประเทศ โดยมีอำนาจปกครองด้านการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ 3) ให้สภาบริหารสูงสุด (Presidium) ของสภาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือ (Supreme People's Assembly) เป็นองค์กรนิติบัญญัติสูงสุดของประเทศ

อนึ่ง สภาฯ มีมติแต่งตั้งนายคิม ยอง นาม ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือ รับผิดชอบงานด้านการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับต่างประเทศ ได้แก่ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีการทูต การให้และยกเลิกสัตยาบัน การแต่งตั้งและเรียกกลับผู้แทนทางการทูตในต่างประเทศ การรับสาส์นตราตั้งทูตต่างประเทศ การเป็นผู้แทนประเทศพบบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่ไปเยือนเกาหลีเหนือ รวมทั้งเป็นผู้แทนประเทศเดินทางไปเยือนประเทศอื่นๆ

 

 

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่  19 มกราคม 2560

Update 20 กันยายน 2559

     เกาหลีเหนือหรือที่รู้จักกันว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) ตำแหน่งสูงสุดในพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนั้นยังคงเป็นชื่อของผู้นำคิม อิล ซุง ผู้ล่วงลับ (เสียชีวิต 8 กรกฎาคม 2537) เนื่องจากอดีตประธานาธิบดี คิม จอง อิล (เสียชีวิต 17 ธันวาคม 2554) กำหนดให้เขาเป็น "ประธานาธิบดีตลอดกาล"

 •  Eternal Pres.

  KIM Il Sung

 • Eternal Gen. Sec., Korean Workers' Party (KWP)

  KIM Jong Il

 • Chairman, KWP

   KIM Jong Un

 • Chmn., State Affairs Commission (SAC)

  KIM Jong Un

 • Vice Chmn., SAC

  CHOE Ryong Hae

 • Vice Chmn., SAC

  HWANG Pyong So

 • Vice Chmn., SAC

  PAK Pong Ju

 • Member, SAC

  CHOE Pu Il

 • Member, SAC

  KIM Ki Nam

 • Member, SAC

  KIM Won Hong

 • Member, SAC

  KIM Yong Chol

 • Member, SAC

  PAK Yong Sik

 • Member, SAC

  RI Man Gon

 • Member, SAC

  RI Su Yong

 • Member, SAC

  RI Yong Ho

 • Min. of State Security (under Kim Jong Un's direct control)

  KIM Won Hong

 • Min. of People's Security (under Kim Jong Un's direct control)

  CHOE Pu Il

 • Supreme Cdr., Korean People's Army (KPA)

  KIM Jong Un

 • Min. of People's Armed Forces

  PAK Yong Sik

 • Dir., KPA General Political Bureau

   HWANG Pyong So

 • Chief, KPA General Staff Department

  RI Myong Su

 • Pres., Supreme People's Assembly (SPA) Presidium

   KIM Yong Nam

 • Vice Pres., SPA Presidium

  KIM Yong Dae

 • Vice Pres., SPA Presidium

  YANG Hyong Sop

 • Honorary Vice Pres., SPA Presidium

   CHOE Yong Rim

 • Honorary Vice Pres., SPA Presidium

  KIM Yong Ju

 • Sec. Gen., SPA Presidium

   HONG Son Ok

 • Member, SPA Presidium

  HYON Sang Ju

 • Member, SPA Presidium

  JON Kyong Nam

 • Member, SPA Presidium

  JU Yong Gil

 • Member, SPA Presidium

   KANG Myong Chol

 • Member, SPA Presidium

  KANG Su Rin

 • Member, SPA Presidium

  KIM Jong Sun

 • Member, SPA Presidium

  KIM Wan Su

 • Member, SPA Presidium

  KIM Yang Gon

 • Member, SPA Presidium

  KIM Yong Chol

 • Member, SPA Presidium

   PAK Thae Song

 • Member, SPA Presidium

  RI Myong Gil

 • Member, SPA Presidium

   RYU Mi Yong

 • Member, SPA Presidium

  THAE Jong Su

 • Chmn., SPA

  CHOE Thae Bok

 • Vice Chmn., SPA

  AN Tong Chun

 • Vice Chmn., SPA

  RI Hye Jong

 • Premier, Cabinet

  PAK Pong Ju

 • Vice Premier, Cabinet

  IM Chol Ung

 • Vice Premier, Cabinet

   JON Kwang Ho

 • Vice Premier, Cabinet

  KIM Tok Hun

 • Vice Premier, Cabinet

  KO In Ho

 • Vice Premier, Cabinet

  RI Ju O

 • Vice Premier, Cabinet

  RI Mu Yong

 • Vice Premier, Cabinet

  RI Ryong Nam

 • Vice Premier, Cabinet

  RO Tu Chol

 • Sec. Gen., Cabinet Secretariat

   KIM Yong Ho

 • Min. of Agriculture

  KO In Ho

 • Min. of Atomic Energy & Industry

   RI Je Son

 • Min. of Chemical Industry

  RI Mu Yong

 • Min. of Coal Industry

  MUN Myong Hak

 • Min. of Commerce

  KIM Kyong Nam

 • Min. of Common Education

  KIM Sung Du

 • Min. of Construction & Building-Materials Industries

   TONG Jong Ho

 • Min. of Culture

   PAK Chun Nam

 • Min. of Electric Power Industry

   KIM Man Su

 • Min. of Electronics Industry

  KIM Jae Song

 • Min. of External Economic Relations

  RI Ryong Nam

 • Min. of Finance

  KI Kwang Ho

 • Min. of Fisheries

  KANG Yong Chol

 • Min. of Food & Consumer Goods Industries

  JO Yong Chol

 • Min. of Food Procurement & Admin.

  MUN Ung Jo

 • Min. of Foreign Affairs

  RI Yong Ho

 • Min. of Forestry

  HAN Ryong Guk

 • Min. of Higher Education

  THAE Hyong Chol

 • Min. of Labor

  JONG Yong Su

 • Min. of Land & Environmental Protection

  KIM Kyong Jun

 • Min. of Land & Maritime Transport

  KANG Jong Gwan

 • Min. of Light Industry

  CHOE Il Ryong

 • Min. of Machine-Building Industry

  RI Jong Guk

 • Min. of Metallurgical Industry

  KIM Yong Gwang

 • Min. of Mining Industry

  RI Hak Chol

 • Min. of Oil Industry

  PAE Hak

 • Min. of Physical Culture & Sports

  RI Jong Mu

 • Min. of Post & Telecommunications

   KIM Kwang Chol

 • Min. of Public Health

   KANG Ha Guk

 • Min. of Railways

  JANG Hyok

 • Min. of State Construction Control

  KWON Song Ho

 • Min. of State Natural Resources Development

  RI Chun Sam

 • Min. of Urban Management

   KANG Yong Su

 • Chmn., Capital City Construction Commission

  JO Sok Ho

 • Chmn., Education Commission

  KIM Sung Du

 • Chmn., State Commission of Quality Management

  RI Chol Jin

 • Chmn., State Inspection Commission

   N/A

 • Chmn., State Physical Culture and Sports Guidance Committee

   CHOE Ryong Hae

 • Chmn., State Planning Commission

  RO Tu Chol

 • Chmn., State Price Commission

   RYANG Ui Gyong

 • Chmn., State Science & Technology Commission

   RI Chung Gil

 • Dir., Central Statistics Bureau

   CHOE Sung Ho

 • Pres., State Academy of Sciences

  JANG Chol

 • Pres., Central Bank

  KIM Chon Gyun

 • Permanent Representative to the UN, New York

   JA Song Nam

 ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/KN.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

การเติบโตของ GDP

-1.1% (ค่าประมาณพ.ศ. 2558)

GDP รายบุคคล (GDP per Capita)

1,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 21.6%
 • ภาคอุตสาหกรรม 46.2%
 • ภาคการบริการ 32.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วเหลือง เมล็ดพืช ปศุสัตว์ สุกร เนื้อสุกร ไข่

อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกองทัพ (military products) การสร้างเครื่องจักร พลังงานไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เหมืองแร่ (ถ่านหิน สินแร่เหล็ก หินปูน แมกนีไซท์ กราไฟท์ ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว) โลหกรรม สิ่งทอ แปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว

การเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-3.1% (พ.ศ. 2558)

มูลค่าการส่งออก

4.152 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากการทำโลหกรรม ผลิตภัณฑ์โรงงาน (รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์) สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรและการประมง

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

China 76.5% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

4.819 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ถ่านโค้ก เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ สิ่งทอ ธัญพืช

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

China 76.3%, Republic of the Congo 5.5% (พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

เงินวอน (North Korean Won: KPW)

เศรษฐกิจโดยรวมของเกาหลีเหนือ

          เกาหลีเหนือมีการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยมีการควบคุมและวางแผนเศรษฐกิจทั้งหมดมาจากส่วนกลาง และยึดถืออุดมการณ์ลัทธิจูเช่ของพรรคคนงานเกาหลีมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างเคร่งครัด  การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจจะมุ่งเน้นความเป็นเอกภาพ การพึ่งพาตนเอง เกียรติภูมิของชาติ และการสร้างความเจริญให้กับประเทศ  ทั้งนี้ พรรคแรงงานได้ประกาศหลักการ “ขบวนการม้าบิน” (Chollima Movement) ในปี 2501 ที่กระตุ้นให้ประชาชนขยันขันแข็งในการทำงานเร่งเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะผลิตผลด้านการเกษตร
          รัฐบาลเกาหลีเหนือได้พยายามดำเนินนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยได้เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยใช้แนวคิดในลักษณะเดียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณใกล้พรมแดนจีนและรัสเซียเรียกว่า ‘Rajin-Sonbong Free Trade Zone’ (FTZ) หรือเรียกย่อว่า “ราซอน” (Rason) และเขต
เขตปกครองพิเศษชินึยจู (Sinuiju Special Administrative Region) ขึ้นบริเวณพรมแดนเกาหลีเหนือ-จีน   ตรงข้ามกับเมืองต่านตง มณฑลเหลียวหนิงของจีน เพื่อเป็นเขตผ่อนผันให้กับนักลงทุนต่างชาติผ่านเข้าออกได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา มีการลดภาษีศุลกากรและมีสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในเขตดังกล่าว  ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากจีนและรัสเซียเป็นหลัก
          นับตั้งแต่การประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ ระหว่างนายคิม จอง-อิล ผู้นำเกาหลีเหนือกับนายคิม แด-จุง (Kim Dae-jung) อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ในปี 2543 เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้ร่วมกันส่งเสริมโครงการนิคมอุตสาหกรรมแกซอง (Gaeseong Industrial Complex- GIC) ตั้งอยู่เหนือเขตปลอดทหาร (Demilitarized Zone) ประมาณ 10 กม. โดยมีเส้นทางรถไฟ และถนนเชื่อมโยงกับเกาหลีใต้ ซึ่งมีบริษัทจากเกาหลีใต้เข้าไปลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว อาทิ บริษัทผลิตเครื่องใช้ในครัว เสื้อผ้า รองเท้า อย่างไรก็ดี ในขณะนี้ นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวประสบปัญหาอย่างหนักจากความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

1. ความสัมพันธ์ทางการทูต
        ไทยและเกาหลีเหนือเริ่มแลกเปลี่ยนการติดต่อในด้านการค้าและกีฬาอย่างไม่เป็นทางการ ในปี 2515  ต่อมาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2518 ไทยและเกาหลีเหนือได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและมีการแลกเปลี่ยนเอกอัครราชทูตระหว่างกันในเวลาต่อมา โดยเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำสหภาพพม่า (ในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศไทย และฝ่ายไทยได้แต่งตั้งให้เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำเกาหลีเหนือ  ต่อมา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2534 เกาหลีเหนือได้ยกระดับสำนักงานผู้แทนการค้าของเกาหลีเหนือในกรุงเทพฯ (ที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2522) เป็นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย 

2. ความสัมพันธ์ทางการเมือง

          เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศไทยคนปัจจุบันคือ นายอัน ซง-นัม (An Song Nam) และเอกอัครราชทูตไทยประจำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันคือนายวิบูลย์ คูสกุล โดยมีถิ่นพำนักที่กรุงปักกิ่ง (ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีนด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง)
        ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2548 ไทยและเกาหลีเหนือได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสองประเทศ และได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ 27 สิงหาคม 2548 และต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 35 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือ ทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีในระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

3. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
        มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทย-เกาหลีเหนือมีแนวโน้มลดลงเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2550 โดยในปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวม 62.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า สินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งไปเกาหลีเหนือ ได้แก่ ยางพารา ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เคมีภัณฑ์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก และสินค้าที่ไทยนำเข้าจากเกาหลีเหนือ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล ลวดและสายเคเบิล แผงวงจรไฟฟ้า ในด้านการลงทุนของไทยในเกาหลีเหนือ บริษัทล็อกซ์เล่ย์ได้ร่วมทุนกับบริษัทของฟินแลนด์และไต้หวันจัดตั้งบริษัทล็อกซ์เล่ย์ แปซิฟิค  (LOXPAC) ดำเนินกิจการโทรคมนาคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษรา-ซอน (Rason) 

4. ความร่วมมือทางวิชาการ
        สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมดูงานในสาขาต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับทุนชาวเกาหลีเหนือในไทย ตั้งแต่ปี 2541 ที่สำคัญ ได้แก่ (๑) ความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบทวิภาคี โดยมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศและหลักสูตรฝึกอบรมด้านการคมนาคม (๒) ความร่วมมือในกรอบการฝึกอบรมประเทศที่สาม (Third Country Training Program) สพร. ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) จัดการฝึกอบรม/ดูงานด้านการสาธารณสุขให้แก่เกาหลีเหนือ

5. สังคมและวัฒนธรรม

        ไทยและเกาหลีเหนือมีการแลกเปลี่ยนการติดต่อและการดำเนินกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ ระหว่างกันบ้าง เช่น ความตกลงด้านวัฒนธรรม ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน โครงการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชน กีฬา รวมทั้ง มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกรมสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศไทยกับเกาหลีเหนือ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

 

การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย
พระราชวงศ์
 • 8-15 พ.ค. 2530 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • 22-26 มี.ค. 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 9-14 มี.ค. 2535 และ มิ.ย. 2536 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รัฐบาล
 
 • 21-24 ส.ค. 2530 พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • เม.ย. 2536 นายมารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา
 • มิ.ย. 2537 นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานวุฒิสภา
 • 18-21 เม.ย. 2538 นายอุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • 15-18 ก.ค. 2543 นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • 22-27 ต.ค. 2544 นายกระแส ชนะวงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 13-16 พ.ย. 2544 นายประจวบ ไชยสาส์น ผู้แทนการค้าไทย
 • 8-11 มิ.ย. 2545 นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา
 • 30 ก.ค.-3 ส.ค. 2545 นายพิเชฐ พัฒนโชติ รองประธานวุฒิสภา (คนที่หนึ่ง)
 • 30 ก.ย.- 5 ต.ค. 2545 นายนรชิต สิงหเสนี อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะ
 • 14-19 มิ.ย. 2547 นายอภิชาติ ชินวรรโณ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะ
 • 19-24 ก.ค. 2547 นายกันตธีร์ ศุภมงคล ผู้แทนพรรคไทยรักไทยและคณะ
 • 12-16 ต.ค. 2547 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและคณะ
 • 27-30 ส.ค. 2548 นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • 6-7 ก.ค. 2552 นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายเกาหลีเหนือ
รัฐบาล
 • ก.พ. 2525 นาย Li Jong Ock รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ต.ค. 2531 นาย Kim Yong Nam รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ม.ค. 2534 นาย Yon Hyung Muk นายกรัฐมนตรี
 • พ.ย. 2536 นาย Chan Chol รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • 13-17 ธ.ค. 2537 นาย Kim Yong Nam รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • 5-9 ก.พ. 2538 นาย Li Song Dae ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ก.ค. 2538 นาย Choi U Jin รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ส.ค. 2541 นาย Pak Song Chol รองประธานาธิบดีแวะผ่าน (transit) ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรองประธานสภา
 • 25-29 ก.ค. 2543 นาย Paek Nam Sun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะแขกกระทรวงการต่างประเทศและเข้าประชุม ARF ครั้งที่ 7
 • 29 ต.ค.-2 พ.ย. 2543 นาย Cho Tae Bok ประธานสภาประชาชนสูงสุด ในฐานะแขกของรัฐสภา
 • 28 เม.ย.-2 พ.ค.2544 นาย Ri Ryong Nam รัฐมนตรีช่วยด้านการค้า ในฐานะแขกกระทรวงพาณิชย์
 • 4-8 ธ.ค. 2544 นาย Ri Kwang Gun รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศในฐานะแขกกระทรวงพาณิชย์
 • 28 ก.พ.-3 มี.ค. 2545 นาย Kim Yong Nam ประธานสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุด ในฐานะแขกรัฐบาล
 • 22-29 มิ.ย. 2545 นาย Ri Kwang Gun รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศ
 • 28-31 ม.ค. 2546 นาย Ri Kum Bom รัฐมนตรีไปรษณีย์และโทรคมนาคม ในฐานะแขก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 16-19 ก.ย. 2546 นาย Ri Ju Kwan อธิบดีกรมสารนิเทศ และคณะ ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • 26-1 มิ.ย.-1 ก.ค. 2547 นาย Rim Kyong Man รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศ ในฐานะแขกกระทรวงพาณิชย์
 • 3-5 ส.ค. 2547 นาย Kim Yong Il ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะแขกกระทรวงการต่างประเทศ
 • 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 2547 นาย Yu Yong Chol ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงประชาชน ในฐานะแขกของกระทรวงมหาดไทย
 • 24-28 ก.ค. 2548 นาย Paek Nam Sun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

 

ที่มา จับตาเอเชียตะวันออก

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - เกาหลีเหนือ                      
มูลค่าการค้า 113.68 126.33 81.98 81.98 28.62 82.69 11.13 -35.11 -35.11 -65.09
การส่งออก 99.79 107.25 74.96 74.96 26.35 147.56 7.48 -30.11 -30.11 -64.85
การนำเข้า 13.90 19.08 7.02 7.02 2.27 -36.60 37.34 -63.20 -63.20 -67.62
ดุลการค้า 85.89 88.17 67.94 67.94 24.07            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ไก่แปรรูป - 16.4 16.5 16.5 11.2 - - 0.70 0.70 -31.75
2 ยางพารา 79.9 27.8 12.5 12.5 6.0 471.41 -65.21 -54.98 -54.98 -52.45
3 เม็ดพลาสติก 1.1 1.9 1.4 1.4 1.9 -8.50 72.42 -23.43 -23.43 30.57
4 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.5 0.3 1.4 1.4 1.4 - -40.19 398.90 398.90 5.15
5 ผักกระป๋อง และผักแปรรูป 0.4 0.1 0.9 0.9 1.2 1,117.98 -82.49 1,166.27 1,166.27 45.64
6 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.5 0.1 0.1 0.1 0.6 969.98 -71.65 -22.18 -22.18 398.86
7 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 0.4 0.7 1.9 1.9 0.5 17,785.71 79.50 182.76 182.76 -71.16
8 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.3 0.7 1.3 1.3 0.4 -74.20 108.18 91.52 91.52 -64.39
9 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.1 0.1 1.1 1.1 0.4 -86.09 -16.03 1,298.73 1,298.73 -62.70
10 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 0.0 0.5 0.7 0.7 0.3 2,728.57 2,333.33 45.12 45.12 -51.84
รวม 10 รายการ 83.2 48.4 37.7 37.7 24.1 384.62 -41.79 -22.10 -22.10 -36.21
อื่นๆ 16.6 58.8 37.2 37.2 2.3 -28.33 254.65 -36.70 -36.70 -93.88
รวมทั้งสิ้น 99.8 107.3 75.0 75.0 26.3 147.56 7.48 -30.11 -30.11 -64.85

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เคมีภัณฑ์ 4.1 1.3 0.9 0.9 0.8 -77.92 -69.42 -31.45 -31.45 -9.64
2 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.4 7.3 0.4 0.4 0.3 1,050.34 209.81 -95.04 -95.04 -26.00
3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 1.2 0.5 0.2 0.2 0.2 4.47 -61.40 -53.34 -53.34 -0.62
4 เชื้อเพลิงอื่น ๆ - 0.0 - - 0.1 - - - - -
5 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 0.5 0.7 0.3 0.3 0.1 2,385.48 46.38 -53.45 -53.45 -57.84
6 ผ้าผืน 0.1 0.4 0.6 0.6 0.1 5,218.18 209.49 77.05 77.05 -80.17
7 ลวดและสายเคเบิล 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 -49.68 184.81 -76.58 -76.58 9.43
8 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.7 0.5 0.8 0.8 0.1 1,245.17 -36.45 75.50 75.50 -90.21
9 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 1,476.47 100.75 -92.38 -92.38 1,751.22
10 วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 -64.29 2,160.00 735.40 735.40 -26.59
รวม 10 รายการ 9.1 11.0 3.4 3.4 2.0 -55.03 20.63 -69.06 -69.06 -41.77
อื่นๆ 4.8 8.1 3.6 3.6 0.3 197.15 69.40 -55.18 -55.18 -92.00
รวมทั้งสิ้น 13.9 19.1 7.0 7.0 2.3 -36.60 37.34 -63.20 -63.20 -67.62

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต

14 Mooban Suanlaemthong 2,
Soi 28, Pattanakarn Road, Suan Luang,
Bangkok 10250

Tel: 0-2319-2686

Fax: 0-2318-6333

 

 

JoomSpirit