สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

kn-lgflag Coat of Arms of North Korea
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
강성대국
ชาติอันเกรียงไกรและรุ่งเรือง

 

kn-map
ที่มา: www.cia.gov
 
untitled
ที่มา:  http://www.wikipedia.org/

 

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People's Republic of Korea) หรือ เกาหลีเหนือ (North Korea)

ที่ตั้ง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก อยู๋ตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี อยู่ระหว่างประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้

พื้นที่

120,540 ตารางกิโลเมตร (พื้นดิน 120,410 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 130 ตารางกิโลเมตร)

อาณาเขต

มีพรมแดนติดต่อกับอ่าวเกาหลี (Korea Bay) และทะเลญี่ปุ่น (the Sea of Japan) มีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีน (1,416 กิโลเมตร) เกาหลีใต้ (238 กิโลเมตร) และรัสเซีย (19 กิลเมตร) ความยาวของชายฝั่ง 2,495 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาและภูเขาที่มีหุบเขาลึกคั่น ทางตะวันตกเป็นที่ราบชายฝั่งเช่นเดียวกับทางตะวันออก

สภาพภูมิอากาศ

อุณหภูมิปานกลาง มีฝนตกในช่วงฤดูร้อน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ถ่านหิน ตะกั่ว ทังสเตน สังกะสี กราไฟท์ แมกเนไซต์ สินแร่เหล็ก ทองแดง ทองคำ ไพไรท์ เกลือ พลังงานน้ำ

ภัยธรรมชาติ

ภาวะแห้งแล้งในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ ตามด้วยน้ำท่วมอย่างรุนแรง บางครั้งต้องเผชิญพายุใต้ฝุ่นในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง

จำนวนประชากร

24,851,627 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.53% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

สัญชาติ

เกาหลี (Korean)

เชื้อชาติ

เกือบทั้งหมดเป็นชาวเกาหลีเหนือ มีชุมชนชาวจีนและชาวเกาหลีเนือเชื้อชาติญี่ปุ่นอยู่เพียงเล็กน้อย

ศาสนา

ศาสนาพุทธดั้งเดิม ลัทธิเต๋า มีศาสนาคริสต์และ ศาสนา Chondogyo (Religion of the Heavenly Way) เพียงเล็กน้อย

ภาษา

เกาหลี

 

รูปแบบการปกครอง

การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ แบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ (Communist State one-man dictatorship)

เมืองหลวง

กรุงเปียงยาง (Pyongyang)

การแบ่งการปกครอง

9 จังหวัด และ 4 เขตเทศบาล* ประกอบด้วย

 • Chagang-do (Chagang)
 • Hamgyong-bukto (North Hamgyong)
 • Hamgyong- namdo (South Hamgyong)
 • Hwanghae-bukto (North Hwanghae)
 • Hwanghae-namdo (South Hwanghae)
 • Kangwon-do (Kangwon)
 • P'yongan-bukto (North P'yongan)
 • P'yongan-namdo (South P'yongan)
 • Yanggang-do (Yanggang)
 • Kaesong-si (Kaesong)*
 • Najin Sonbong-si (Najin Sonbong)*
 • Namp'o-si (Namp'o)*
 • P'yongyang-si (Pyongyang)*

วันที่ได้รับเอกราช

15 สิงหาคม 1945 จากประเทศญี่ปุ่น

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล คณะรัฐมนตรีเรียกว่า Naegak นอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (Minister of People's Armed Forces) ได้รับการแต่งตั้งโดย Supreme People's Assembly (SPA)

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral Supreme People's Assembly) หรือ Ch'oego Inmin Hoeui จำนวน 687 ที่นั่ง สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลกลาง (Central Court) ซึ่งผู้พิพากษามาจากการเลือกตั้งโดย Supreme People's Assembly

ระบบกฏหมาย

ระบบประมวลกฎหมายที่มีรากฐานมาจาก Prussian model ได้รับอิทธิพลมาจากประเพณีญี่ปุ่นและทฤษฎีกฎหมายสังคมนิยม (Communist Legal Theory)

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

north-korea-political-map
ที่มา http://www.mapsofworld.com/north-korea/north-korea-political-map.html

 

ภาพรวมการเมืองการปกครองของเกาหลีเหนือ

เกาหลีเหนือปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ตามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียต ระบบการเมืองของเกาหลีเหนือตั้งอยู่บนพื้นฐานของลัทธิจูเช่ (Juche) ซึ่งอดีตประธานาธิบดี คิม อิล ซุง ได้บัญญัติขึ้นเมื่อ 26 ธ.ค. 2498 ประกอบด้วยหลักการสำคัญ คือเอกราชทางการเมืองอย่างแท้จริง การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ และการป้องกันประเทศด้วยตนเอง

เกาหลีเหนือมีการปกครองระบบพรรคเดียวมาโดยตลอด นับตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศเมื่อ 9 ก.ย. 2491 โดยมีพรรคคนงานเกาหลี (Workers Party of Korea) เป็นองค์กรที่มีบทบาทและอิทธิพล สูงสุดในทางการเมืองที่คอยควบคุมหน่วยงานของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญปกครองประเทศของเกาหลีเหนือบัญญัติไว้ว่า อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของสมัชชาประชาชนสูงสุด ซึ่งมีสมาชิก 687 คน มาจากการเลือกตั้งและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

สถานการณ์การเมืองภายในของเกาหลีเหนือได้เข้าสู่ความไม่แน่นอน ภายหลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีคิม อิล ซุง ในปี 2537 ซึ่งทำให้ประชาคมระหว่างประเทศกังวลว่าเกาหลีเหนือจะประสบปัญหาวุ่นวาย อย่างไรก็ตาม การเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศของนายคิม จอง อิล ในเดือนกรกฎาคม 2541 แสดงให้เห็นว่านายคิม จอง อิล สามารถกุมอำนาจการปกครองประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยนายคิม จอง อิล ก็ได้มีท่าทีที่ต้องการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศในโลกเสรีมากขึ้น คาดว่าเพราะต้องการได้รับเงินตราต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อ 5 ก.ย. 2541 การประชุมสภาประชาชนสูงสุดครั้งที่ 10 มีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่า 1) นายคิม อิล ซุง เป็นผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือ และเป็นบรรพบุรุษแห่งสังคมนิยมของเกาหลี ดังนั้น จึงยกย่องให้เป็นประธานาธิบดีตลอดกาล (Eternal President) 2) ยกเลิกระบบประธานาธิบดีเป็นประมุข ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันประเทศ (Chairman of the National Defense Commission) เป็นตำแหน่งสูงสุดของประเทศ โดยมีอำนาจปกครองด้านการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ 3) ให้สภาบริหารสูงสุด (Presidium) ของสภาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือ (Supreme People's Assembly) เป็นองค์กรนิติบัญญัติสูงสุดของประเทศ

อนึ่ง สภาฯ มีมติแต่งตั้งนายคิม ยอง นาม ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือ รับผิดชอบงานด้านการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับต่างประเทศ ได้แก่ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีการทูต การให้และยกเลิกสัตยาบัน การแต่งตั้งและเรียกกลับผู้แทนทางการทูตในต่างประเทศ การรับสาส์นตราตั้งทูตต่างประเทศ การเป็นผู้แทนประเทศพบบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่ไปเยือนเกาหลีเหนือ รวมทั้งเป็นผู้แทนประเทศเดินทางไปเยือนประเทศอื่นๆ

 

 

Update มกราคม 2559

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่  15 พฤษภาคม 2558

     เกาหลีเหนือหรือที่รู้จักกันว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) ตำแหน่งสูงสุดในพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนั้นยังคงเป็นชื่อของผู้นำคิม อิล ซุง ผู้ล่วงลับ (เสียชีวิต 8 กรกฎาคม 2537) เนื่องจากอดีตประธานาธิบดี คิม จอง อิล (เสียชีวิต 17 ธันวาคม 2554) กำหนดให้เขาเป็น "ประธานาธิบดีตลอดกาล"

 

 

 • Eternal Pres. KIM Il Sung
 • Eternal Gen. Sec., Korean Workers' Party (KWP) KIM Jong Il
 • First Sec., KWP KIM Jong Un
 • Eternal Chmn., National Defense Commission (NDC) KIM Jong Il
 • First Chmn., NDC KIM Jong Un
 • Supreme Cdr., Korean People's Army KIM Jong Un
 • Vice Chmn., NDC HWANG Pyong So
 • Vice Chmn., NDC O Kuk Ryol
 • Vice Chmn., NDC RI Yong Mu
 • Member, NDC JO Chun Ryong
 • Member, NDC CHOE Pu Il
 • Member, NDC KIM Won Hong
 • Member, NDC KIM Chun Sop
 • Member, NDC RI Pyong Chol
 • Min. of People's Armed Forces (directly subordinate to the NDC)  
 • Min. of People's Security (directly subordinate to the NDC) CHOE Pu Il
 • Min. of State Security (directly subordinate to the NDC) KIM Won Hong
 • Pres., Supreme People's Assembly (SPA) Presidium KIM Yong Nam
 • Vice Pres., SPA Presidium KIM Yong Dae
 • Vice Pres., SPA Presidium YANG Hyong Sop
 • Honorary Vice Pres., SPA Presidium CHOE Yong Rim
 • Honorary Vice Pres., SPA Presidium KIM Yong Ju
 • Sec. Gen., SPA Presidium HONG Son Ok
 • Member, SPA Presidium HYON Sang Ju
 • Member, SPA Presidium JON Kyong Nam
 • Member, SPA Presidium JON Yong Nam
 • Member, SPA Presidium KANG Myong Chol
 • Member, SPA Presidium KANG Su Rin
 • Member, SPA Presidium KIM Jong Sun
 • Member, SPA Presidium KIM Wan Su
 • Member, SPA Presidium KIM Yang Gon
 • Member, SPA Presidium RI Myong Gil
 • Member, SPA Presidium RYU Mi Yong
 • Member, SPA Presidium THAE Jong Su
 • Chmn., SPA CHOE Thae Bok
 • Vice Chmn., SPA An Tong Chun
 • Vice Chmn., SPA RI Hye Jong
 • Premier, Cabinet PAK Pong Ju
 • Vice Premier, Cabinet CHOE Yong Gon
 • Vice Premier, Cabinet IM Chol Ung
 • Vice Premier, Cabinet KIM Tok Hun
 • Vice Premier, Cabinet KIM Yong Jin
 • Vice Premier, Cabinet RI Chol Man
 • Vice Premier, Cabinet RI Mu Yong
 • Vice Premier, Cabinet RO Tu Chol
 • Chief, Cabinet Secretariat KIM Yong Ho
 • Min. of Agriculture RI Chol Man
 • Min. of Atomic Energy & Industry RI Je Son
 • Min. of Chemical Industry RI Mu Yong
 • Min. of Coal Industry MUN Myong Hak
 • Min. of Commerce KIM Kyong Nam
 • Min. of Common Education KIM Sung Du
 • Min. of Construction & Building-Materials Industries TONG Jong Ho
 • Min. of Culture PAK Chun Nam
 • Min. of Electric Power Industry KIM Man Su
 • Min. of Electronics Industry KIM Jae Song
 • Min. of External Economic Relations RI Ryong Nam
 • Min. of Finance KI Kwang Ho
 • Min. of Fisheries KANG Yong Chol
 • Min. of Food & Consumer Goods Industries JO Yong Chol
 • Min. of Food Procurement & Admin. MUN Ung Jo
 • Min. of Foreign Affairs RI Su Yong
 • Min. of Forestry HAN Ryong Guk
 • Min. of Higher Education THAE Hyong Chol
 • Min. of Labor JONG Yong Su
 • Min. of Land & Environment Protection KIM Kyong Jun
 • Min. of Land & Maritime Transport KANG Jong Gwan
 • Min. of Light Industry CHOE Il Ryong
 • Min. of Machine-Building Industry RI Jong Guk
 • Min. of Metallurgical Industry KIM Yong Gwang
 • Min. of Mining Industry RI Hak Chol
 • Min. of Oil Industry PAE Hak
 • Min. of Physical Culture & Sports KIM Yong Hun
 • Min. of Post & Telecommunications SIM Chol Ho
 • Min. of Public Health KANG Ha Guk
 • Min. of Railways JON Kil Su
 • Min. of State Construction Control KWON Song Ho
 • Min. of State Natural Resources Development RI Chun Sam
 • Min. of Urban Management KANG Yong Su
 • Chmn., Capital City Construction Commission KIM In Sik
 • Chmn., Education Commission KIM Sung Du
 • Chmn., State Commission of Quality Management RI Chol Jin
 • Chmn., State Inspection Commission  
 • Chmn., State Planning Commission RO Tu Chol
 • Chmn., State Price Commission RYANG Ui Gyong
 • Chmn., State Science & Technology Commission CHOE Sang Gon
 • Dir., Central Statistics Bureau  
 • Pres., State Academy of Sciences JANG Chol
 • Pres., Kim Il Sung University THAE Hyong Chol
 • Pres., Central Bank KIM Chon Gyun
 • Permanent Representative to the UN, New York JA Song Nam

  

 ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/KN.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556)

การเติบโตของ GDP

1% (ค่าประมาณพ.ศ. 2556)

GDP รายบุคคล (GDP per Capita)

1,800 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 24.6%
 • ภาคอุตสาหกรรม 42.8%
 • ภาคการบริการ 32.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วเหลือง เมล็ดพืช ปศุสัตว์ สุกร เนื้อสุกร ไข่

อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกองทัพ (military products) การสร้างเครื่องจักร พลังงานไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เหมืองแร่ (ถ่านหิน สินแร่เหล็ก หินปูน แมกนีไซท์ กราไฟท์ ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว) โลหกรรม สิ่งทอ แปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว

การเติบโตภาคอุตสาหกรรม

2% (พ.ศ. 2557)

มูลค่าการส่งออก

3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากการทำโลหกรรม ผลิตภัณฑ์โรงงาน (รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์) สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรและการประมง

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

China 76%, South Korea 16% (พ.ศ.2556)

มูลค่าการนำเข้า

4.651 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2556)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ถ่านโค้ก เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ สิ่งทอ ธัญพืช

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

China 78%, South Korea 11% (พ.ศ. 2556)

สกุลเงิน

เงินวอน (North Korean Won: KPW)

เศรษฐกิจโดยรวมของเกาหลีเหนือ

          เกาหลีเหนือมีการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยมีการควบคุมและวางแผนเศรษฐกิจทั้งหมดมาจากส่วนกลาง และยึดถืออุดมการณ์ลัทธิจูเช่ของพรรคคนงานเกาหลีมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างเคร่งครัด  การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจจะมุ่งเน้นความเป็นเอกภาพ การพึ่งพาตนเอง เกียรติภูมิของชาติ และการสร้างความเจริญให้กับประเทศ  ทั้งนี้ พรรคแรงงานได้ประกาศหลักการ “ขบวนการม้าบิน” (Chollima Movement) ในปี 2501 ที่กระตุ้นให้ประชาชนขยันขันแข็งในการทำงานเร่งเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะผลิตผลด้านการเกษตร
          รัฐบาลเกาหลีเหนือได้พยายามดำเนินนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยได้เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยใช้แนวคิดในลักษณะเดียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณใกล้พรมแดนจีนและรัสเซียเรียกว่า ‘Rajin-Sonbong Free Trade Zone’ (FTZ) หรือเรียกย่อว่า “ราซอน” (Rason) และเขต
เขตปกครองพิเศษชินึยจู (Sinuiju Special Administrative Region) ขึ้นบริเวณพรมแดนเกาหลีเหนือ-จีน   ตรงข้ามกับเมืองต่านตง มณฑลเหลียวหนิงของจีน เพื่อเป็นเขตผ่อนผันให้กับนักลงทุนต่างชาติผ่านเข้าออกได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา มีการลดภาษีศุลกากรและมีสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในเขตดังกล่าว  ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากจีนและรัสเซียเป็นหลัก
          นับตั้งแต่การประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ ระหว่างนายคิม จอง-อิล ผู้นำเกาหลีเหนือกับนายคิม แด-จุง (Kim Dae-jung) อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ในปี 2543 เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้ร่วมกันส่งเสริมโครงการนิคมอุตสาหกรรมแกซอง (Gaeseong Industrial Complex- GIC) ตั้งอยู่เหนือเขตปลอดทหาร (Demilitarized Zone) ประมาณ 10 กม. โดยมีเส้นทางรถไฟ และถนนเชื่อมโยงกับเกาหลีใต้ ซึ่งมีบริษัทจากเกาหลีใต้เข้าไปลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว อาทิ บริษัทผลิตเครื่องใช้ในครัว เสื้อผ้า รองเท้า อย่างไรก็ดี ในขณะนี้ นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวประสบปัญหาอย่างหนักจากความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

1. ความสัมพันธ์ทางการทูต
        ไทยและเกาหลีเหนือเริ่มแลกเปลี่ยนการติดต่อในด้านการค้าและกีฬาอย่างไม่เป็นทางการ ในปี 2515  ต่อมาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2518 ไทยและเกาหลีเหนือได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและมีการแลกเปลี่ยนเอกอัครราชทูตระหว่างกันในเวลาต่อมา โดยเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำสหภาพพม่า (ในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศไทย และฝ่ายไทยได้แต่งตั้งให้เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำเกาหลีเหนือ  ต่อมา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2534 เกาหลีเหนือได้ยกระดับสำนักงานผู้แทนการค้าของเกาหลีเหนือในกรุงเทพฯ (ที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2522) เป็นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย 

2. ความสัมพันธ์ทางการเมือง

          เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศไทยคนปัจจุบันคือ นายอัน ซง-นัม (An Song Nam) และเอกอัครราชทูตไทยประจำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันคือนายวิบูลย์ คูสกุล โดยมีถิ่นพำนักที่กรุงปักกิ่ง (ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีนด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง)
        ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2548 ไทยและเกาหลีเหนือได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสองประเทศ และได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ 27 สิงหาคม 2548 และต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 35 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือ ทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีในระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

3. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
        มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทย-เกาหลีเหนือมีแนวโน้มลดลงเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2550 โดยในปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวม 62.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า สินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งไปเกาหลีเหนือ ได้แก่ ยางพารา ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เคมีภัณฑ์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก และสินค้าที่ไทยนำเข้าจากเกาหลีเหนือ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล ลวดและสายเคเบิล แผงวงจรไฟฟ้า ในด้านการลงทุนของไทยในเกาหลีเหนือ บริษัทล็อกซ์เล่ย์ได้ร่วมทุนกับบริษัทของฟินแลนด์และไต้หวันจัดตั้งบริษัทล็อกซ์เล่ย์ แปซิฟิค  (LOXPAC) ดำเนินกิจการโทรคมนาคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษรา-ซอน (Rason) 

4. ความร่วมมือทางวิชาการ
        สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมดูงานในสาขาต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับทุนชาวเกาหลีเหนือในไทย ตั้งแต่ปี 2541 ที่สำคัญ ได้แก่ (๑) ความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบทวิภาคี โดยมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศและหลักสูตรฝึกอบรมด้านการคมนาคม (๒) ความร่วมมือในกรอบการฝึกอบรมประเทศที่สาม (Third Country Training Program) สพร. ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) จัดการฝึกอบรม/ดูงานด้านการสาธารณสุขให้แก่เกาหลีเหนือ

5. สังคมและวัฒนธรรม

        ไทยและเกาหลีเหนือมีการแลกเปลี่ยนการติดต่อและการดำเนินกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ ระหว่างกันบ้าง เช่น ความตกลงด้านวัฒนธรรม ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน โครงการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชน กีฬา รวมทั้ง มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกรมสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศไทยกับเกาหลีเหนือ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

 

การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย
พระราชวงศ์
 • 8-15 พ.ค. 2530 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • 22-26 มี.ค. 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 9-14 มี.ค. 2535 และ มิ.ย. 2536 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รัฐบาล
 
 • 21-24 ส.ค. 2530 พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • เม.ย. 2536 นายมารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา
 • มิ.ย. 2537 นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานวุฒิสภา
 • 18-21 เม.ย. 2538 นายอุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • 15-18 ก.ค. 2543 นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • 22-27 ต.ค. 2544 นายกระแส ชนะวงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 13-16 พ.ย. 2544 นายประจวบ ไชยสาส์น ผู้แทนการค้าไทย
 • 8-11 มิ.ย. 2545 นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา
 • 30 ก.ค.-3 ส.ค. 2545 นายพิเชฐ พัฒนโชติ รองประธานวุฒิสภา (คนที่หนึ่ง)
 • 30 ก.ย.- 5 ต.ค. 2545 นายนรชิต สิงหเสนี อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะ
 • 14-19 มิ.ย. 2547 นายอภิชาติ ชินวรรโณ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะ
 • 19-24 ก.ค. 2547 นายกันตธีร์ ศุภมงคล ผู้แทนพรรคไทยรักไทยและคณะ
 • 12-16 ต.ค. 2547 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและคณะ
 • 27-30 ส.ค. 2548 นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • 6-7 ก.ค. 2552 นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายเกาหลีเหนือ
รัฐบาล
 • ก.พ. 2525 นาย Li Jong Ock รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ต.ค. 2531 นาย Kim Yong Nam รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ม.ค. 2534 นาย Yon Hyung Muk นายกรัฐมนตรี
 • พ.ย. 2536 นาย Chan Chol รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • 13-17 ธ.ค. 2537 นาย Kim Yong Nam รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • 5-9 ก.พ. 2538 นาย Li Song Dae ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ก.ค. 2538 นาย Choi U Jin รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ส.ค. 2541 นาย Pak Song Chol รองประธานาธิบดีแวะผ่าน (transit) ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรองประธานสภา
 • 25-29 ก.ค. 2543 นาย Paek Nam Sun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะแขกกระทรวงการต่างประเทศและเข้าประชุม ARF ครั้งที่ 7
 • 29 ต.ค.-2 พ.ย. 2543 นาย Cho Tae Bok ประธานสภาประชาชนสูงสุด ในฐานะแขกของรัฐสภา
 • 28 เม.ย.-2 พ.ค.2544 นาย Ri Ryong Nam รัฐมนตรีช่วยด้านการค้า ในฐานะแขกกระทรวงพาณิชย์
 • 4-8 ธ.ค. 2544 นาย Ri Kwang Gun รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศในฐานะแขกกระทรวงพาณิชย์
 • 28 ก.พ.-3 มี.ค. 2545 นาย Kim Yong Nam ประธานสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุด ในฐานะแขกรัฐบาล
 • 22-29 มิ.ย. 2545 นาย Ri Kwang Gun รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศ
 • 28-31 ม.ค. 2546 นาย Ri Kum Bom รัฐมนตรีไปรษณีย์และโทรคมนาคม ในฐานะแขก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 16-19 ก.ย. 2546 นาย Ri Ju Kwan อธิบดีกรมสารนิเทศ และคณะ ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • 26-1 มิ.ย.-1 ก.ค. 2547 นาย Rim Kyong Man รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศ ในฐานะแขกกระทรวงพาณิชย์
 • 3-5 ส.ค. 2547 นาย Kim Yong Il ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะแขกกระทรวงการต่างประเทศ
 • 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 2547 นาย Yu Yong Chol ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงประชาชน ในฐานะแขกของกระทรวงมหาดไทย
 • 24-28 ก.ค. 2548 นาย Paek Nam Sun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

 

ที่มา จับตาเอเชียตะวันออก

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,220.67 478,911.68 455,271.89 455,271.89 417,029.28 5.95 0.14 -4.94 -4.94 -8.40
การส่งออก 229,105.66 228,504.89 227,523.51 227,523.51 214,375.14 2.93 -0.26 -0.43 -0.43 -5.78
การนำเข้า 249,115.00 250,406.80 227,748.38 227,748.38 202,654.14 8.89 0.52 -9.05 -9.05 -11.02
ดุลการค้า -20,009.34 -21,901.91 -224.88 -224.88 11,721.01            
ไทย - เกาหลีเหนือ                      
มูลค่าการค้า 62.23 113.68 126.33 126.33 81.98 69.53 82.69 11.13 11.13 -35.11
การส่งออก 40.31 99.79 107.25 107.25 74.96 67.12 147.56 7.48 7.48 -30.11
การนำเข้า 21.92 13.90 19.08 19.08 7.02 74.16 -36.60 37.34 37.34 -63.20
ดุลการค้า 18.39 85.89 88.17 88.17 67.94            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

อันดับที่
 
ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
 
1 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.4 2.8 5.9 5.9 1.5 -25.56 560.03 112.16 112.16 -73.88
2 เคมีภัณฑ์ 18.6 4.1 1.3 1.3 0.9 181.18 -77.92 -69.42 -69.42 -31.45
3 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.1 0.7 0.5 0.5 0.8 -41.53 ####### -36.45 -36.45 75.50
4 ผ้าผืน 0.0 0.1 0.4 0.4 0.6 -96.62 ####### 209.49 209.49 77.05
5 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 -5.99 51.70 3.81 3.81 67.82
6 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 -95.32 -18.84 -57.25 -57.25 1,686.43
7 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.2 2.4 7.3 7.3 0.4 -89.15 ####### 209.81 209.81 -95.04
8 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 0.0 0.5 0.7 0.7 0.3 -12.68 ####### 46.38 46.38 -53.45
9 แผงวงจรไฟฟ้า 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 -32.92 -59.69 -81.01 -81.01 1,074.46
10 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 1.1 1.2 0.5 0.5 0.2 417.87 4.47 -61.40 -61.40 -53.34
รวม 10 รายการ 20.9 12.2 16.8 16.8 5.8 83.68 -41.91 37.74 37.74 -65.08
อื่นๆ 1.0 1.7 2.3 2.3 1.2 -17.41 77.11 34.50 34.50 -49.65
รวมทั้งสิ้น 21.9 13.9 19.1 19.1 7.0 74.16 -36.60 37.34 37.34 -63.20

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่
 
ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
 
1 ไก่แปรรูป - - 16.4 16.4 16.5 - - - - 0.70
2 ยางพารา 14.0 79.9 27.8 27.8 12.5 ####### 471.41 -65.21 -65.21 -54.98
3 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 0.0 0.4 0.7 0.7 1.9 -77.42 ####### 79.50 79.50 182.76
4 เม็ดพลาสติก 1.2 1.1 1.9 1.9 1.4 17.09 -8.50 72.42 72.42 -23.43
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป - 0.5 0.3 0.3 1.4 - - -40.19 -40.19 398.90
6 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 1.2 0.3 0.7 0.7 1.3 -48.34 -74.20 108.18 108.18 91.52
7 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.7 0.1 0.1 0.1 1.1 ####### -86.09 -16.03 -16.03 1,298.73
8 ผักกระป๋อง แปรรูป 0.0 0.4 0.1 0.1 0.9 -74.23 ####### -82.49 -82.49 1,166.27
9 อาหารสัตว์เลี้ยง - - 0.3 0.3 0.8 - - - - 144.57
10 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 0.0 0.0 0.5 0.5 0.7 - ####### ####### 2,333.33 45.12
รวม 10 รายการ 17.1 82.7 48.6 48.6 38.4 277.07 382.97 -41.20 -41.20 -20.96
อื่นๆ 23.2 17.1 58.6 58.6 36.5 18.43 -26.25 242.85 242.85 -37.69
รวมทั้งสิ้น 40.3 99.8 107.3 107.3 75.0 67.12 147.56 7.48 7.48 -30.11

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต

14 Mooban Suanlaemthong 2,
Soi 28, Pattanakarn Road, Suan Luang,
Bangkok 10250

Tel: 0-2319-2686

Fax: 0-2318-6333

 

 

JoomSpirit