สาธารณรัฐสิงคโปร์

Flag of Singapore 123
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)

 

คำขวัญ
Majulah Singapura

สิงคโปร์จงเจริญ

 

Location Singapore ASEAN
ที่มา:  http://www.wikipedia.org/
 
singapore4
ที่มา:  wired-destinations.com

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือ Republic of Singapore

ที่ตั้ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเกาะระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย

พื้นที่

ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง 63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 692.7 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต) ส่วนที่เป็นพื้นดินมีพื้นที่ 682.7 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่เป็นพื้นน้ำเท่ากับ 10 ตารางกิโลเมตร เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร ความยาวชายฝั่งทั้งหมด 193 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ต่ำ ตอนกลางของประเทศมีพื้นที่เป็นคลื่น มีอ่างเก็บน้ำและแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ

สภาพภูมิอากาศ

อากาศเขตร้อน: อากาศร้อน ชื้น ฝนตก มี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ธันวาคม-มีนาคม) และฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน-กันยายน) และมีพายุฝนฟ้าคะนองในตอนกลางวันและช่วงเย็น

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปลา ท่าเรือน้ำาลึก

ภัยธรรมชาติ

ไม่มี

จำนวนประชากร

5,888,926 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

สิงคโปร์ (Singaporean (s))

เชื้อชาติ

ประกอบด้วยชาวจีน (74.3%) ชาวมาเลย์ (13.4%) ชาวอินเดีย (9.1%) และอื่น ๆ (3.2%) (พ.ศ. 2559)

ศาสนา

พุทธ (33.9%) อิสลาม (14.3%) ลัทธิเต๋า (11.3%) คาทอลิก (7.1%) คริสต์นิกายอื่นๆ (11%) ฮินดู (5.2%) ไม่นับถือศาสนา (16.4%) อื่นๆ (0.7%) (พ.ศ. 2553)

ภาษา

อังกฤษ มาลายู จีนกลาง ทมิฬ (จีนกลางเป็นภาษาประจำชาติ อังกฤษเป็นภาษาราชการ)

 

รูปแบบการปกครอง

สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว)

เมืองหลวง

สิงคโปร์ (Singapore)

การแบ่งเขตการปกครอง

-

วันที่ได้รับเอกราช

วันที่ 9 สิงหาคม 2508 จากสหพันธรัฐมาเลเซีย

รัฐธรรมนูญ

3 มิถุนายน พ.ศ. 2502 แก้ไขในปี พ.ศ. 2508

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี โดยทั่วไป หลังจากการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานาธิบดีจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี จากผู้นำพรรคการเมืองเสียงข้างมากหรือผู้นำคณะรัฐบาลผสม

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral Parliament) จำนวน 87 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลฎีกา (ผู้พิพากษาศาลสูงสุด (Chief Justice) มาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี โดยได้รับคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี ผู้พิพากษาคนอื่นๆ ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี โดยได้รับคำแนะนำจากผู้พิพากษาสูงสุด) และศาลอุทธรณ์ (Court of Appeals)

ระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมายจารีตประเพณีอังกฤษ (English Common Law)

ระเทศสิงคโปร์มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา (Parliamentary Parliament) มีสภาเดียว (Unicameral parliament) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (วาระ 6 ปี) และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล/หัวหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ 5 ปี) สิงคโปร์มีเสถียรภาพและความต่อเนื่องทางการเมืองโดยมีรัฐบาลภายใต้การนำของพรรค People’s Action Party (PAP) มาโดยตลอดนับตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อปี 2508 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2547 นายลี เซียน ลุง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานธนาคารกลาง (บุตรของนายลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่สามของสิงคโปร์ สืบแทนนายโก๊ะ จ๊ก ตง (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโส)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2548 นายลี เซียน ลุงได้กล่าวถ้อยแถลงต่อประชาชนในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ (National Day Rally Speech) โดยได้ระบุถึงทิศทางในการพัฒนาประเทศและการดำเนินนโยบายต่างประเทศ โดยในด้านการต่างประเทศนั้น สิงคโปร์จะให้ความสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียน (โดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซีย) รวมทั้งกับประเทศมหาอำนาจสำคัญๆ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สหภาพยุโรปและออสเตรเลีย นอกจากนั้น จะให้ความสำคัญกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน และการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย สำหรับนโยบายภายในประเทศ สิงคโปร์จะมุ่งเน้นเรื่องการปรับตัวทางเศรษฐกิจเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (remake Singapore) โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรม การประกอบการ การวิจัยและการพัฒนา (innovation, enterprise and R&D) สำหรับด้านสังคม จะให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน การดูแลคนชราและผู้ที่มีรายได้ต่ำ รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านบริการเพื่อให้สิงคโปร์มีลักษณะของเมืองที่มีความเป็นสากล

 

การเปิดกว้างทางสังคม

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ย้ำในหลายโอกาสว่าประสงค์ที่จะพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นสังคมที่โปร่งใสและเปิดกว้างมากขึ้น (a more transparent and open society) โดยจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงค่านิยมที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของประเทศ (อาทิ การเป็นพหุสังคมที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติและศาสนา) มากกว่าการนำระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยของตะวันตกมาปรับใช้ อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองสิงคโปร์เห็นว่าประเด็นเรื่องศาสนาและความแตกต่างทางเชื้อชาติเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนในสังคมสิงคโปร์

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

 

ข้อมูล ณ วันที่  28 ตุลาคม 2558

 Update 19 กันยายน 2560

 

 • Pres. Tony TAN Keng Yam
 • Prime Min. LEE Hsien Loong
 • Dep. Prime Min. Tharman SHANMUGARATNAM
 • Dep. Prime Min. TEO Chee Hean, RAdm. (Ret.)
 • Coordinating Min. for Economic & Social Policies, Prime Minister's Office Tharman SHANMUGARATNAM
 • Coordinating Min. for Infrastructure, Prime Minister's Office KHAW Boon Wan
 • Coordinating Min. for National Security, Prime Minister's Office TEO Chee Hean, RAdm. (Ret.)
 • Min. for Communication & Information YAACOB Ibrahim
 • Min. for Culture, Community, & Youth Grace FU Hai Yen
 • Min. for Defense NG Eng Hen, Dr.
 • Min. of Education (Higher Education & Skills) (Acting) ONG Ye Kung
 • Min. for Education (Schools) (Acting) NG Chee Meng
 • Min. for the Environment & Water Resources MASAGOS Zulkifli
 • Min. for Finance HENG Swee Keat
 • Min. for Foreign Affairs Vivian BALAKRISHNAN
 • Min. for Health GAN Kim Yong
 • Min. for Home Affairs K. SHANMUGAM
 • Min. for Law K. SHANMUGAM
 • Min. for Manpower LIM Swee Say
 • Min. in Charge of Muslim Affairs YAACOB Ibrahim
 • Min. for National Development Lawrence WONG
 • Min. for Social & Family Development TAN Chuan Jin
 • Min. for Trade & Industry (Industry) S. ISWARAN
 • Min. for Trade & Industry (Trade) LIM Hng Kiang
 • Min. for Transport KHAW Boon Wan
 • Min., Prime Minister's Office CHAN Chun Sing
 • Min., Prime Minister's Office  
 • Min., Prime Minister's Office  
 • Min., Prime Minister's Office MASAGOS Zulkifli
 • Chmn., Monetary Authority of Singapore Tharman SHANMUGARATNAM
 • Ambassador to the US Ashok Kumar MIRPURI
 • Permanent Representative to the UN, New York Karen TAN

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/SN.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

492.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

87,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 0%

• ภาคอุตสาหกรรม 26.6%

• ภาคการบริการ 73.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

2.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-0.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ยาง เนื้อมะพร้าวแข็ง ผลไม้ กล้วยไม้ ผัก สัตว์ปีก ไข่ ปลา

อุตสาหกรรม

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ การบริการทางการเงิน อุปกรณ์การขุดเจาะน้ำมัน การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ยาง การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม การซ่อม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้า

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ภาคการผลิต

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ ชีวศาสตร์การแพทย์วิศวกรรมเครื่องมือวัด (precision engineering) วิศวกรรมขนส่ง (transport engineering) และ อุตสาหกรรมผลิตสินค้าทั่วไป (general manufacturing industries)

ภาคการบริการ

อุตสาหกรรมบริการทางสายอาชีพและการบริการสำนักงานในส่วนภูมิภาค การบริการข้อมูลและการสื่อสาร Logistics การบริการทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม การธนาคาร การศึกษาและการบริการทางชีวศาสตร์การแพทย์

ดุลบัญชีเดินสะพัด

56.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

110.5% ของGDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

353.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก กระดาษ กระดาษแข็ง

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

China 13.7%, Hong Kong 11.5%, Malaysia 10.8%, Indonesia 8.2%, US 6.9%, Japan 4.4%, South Korea 4.1%(ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

271.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องคอมพิวเตอร์ สินค้าเกษตรและอาหาร น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

China 14.2%, US 11.2%, Malaysia 11.2%, Japan 6.3%, South Korea 6.1%, Indonesia 4.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar) - SGD

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

สิงคโปร์ต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายสำคัญสามประการ ได้แก่ การแข่งขันจากประเทศในภูมิภาค การมีประชากรสูงอายุในจำนวนเพิ่มขึ้นขณะที่อัตราการเกิดของประชากรลดลง และการปรับโครงสร้างในภาคการผลิต ซึ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออก

เมื่อเดือนตุลาคม 2548 นายลิม อึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ได้แถลงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม (manufacturing) (ซึ่งมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 27.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ใน 15 ปีข้างหน้า ได้แก่ (1) เพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและการพัฒนาจากร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นร้อยละ 3 โดยเน้น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (biomedical sciences) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและน้ำ (environmental and water technologies) และสื่อดิจิตัล (interactive and digital media) (2) ส่งเสริมการจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี ความตกลงเพื่อส่งเสริมการลงทุน ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนและความตกลงการรับรองมาตรฐานร่วม เพื่อขยายช่องทางทางการค้าและการลงทุนให้กับภาคเอกชนสิงคโปร์ (3) ขยายการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ อาทิ นาโนเทคโนโลยี สื่อดิจิตัล เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน และ (4) ขยายการค้าและการลงทุนไปยังตลาดใหม่ๆ อาทิ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง ซึ่งมีบริษัท Government Investment Corporation (GIC) และ Temasek Holdings ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นมีบทบาทสำคัญในการขยายตลาดดังกล่าว

 

การพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

     เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า อาทิ เวียดนาม จีนและอินเดีย รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจที่มีพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ (knowledge - based economy) และดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและพัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้แก่ (1) ด้านการบริการทางการแพทย์ สิงคโปร์มีโครงการ SingaporeMedicine ส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเดินทางมารักษาพยาบาลที่สิงคโปร์ ซึ่งมุ่งเน้นตลาดในจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง (2) ด้านการบิน สิงคโปร์มีเป้าหมายจะรักษาสถานะการเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาคโดยอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารหลังที่สาม (Terminal 3) ของท่าอากาศยานชางงีในมูลค่า 1.75 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2551 และอาคารสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำในมูลค่า 45 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2549 ซึ่งคาดว่าจะรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวน 2.7 ล้านคนต่อปี (3) ด้านการท่องเที่ยว รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดสรรงบประมาณในมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อสนับสนุนแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ใน 10 ปีข้างหน้า (Tourism Master Plan 2015) เพื่อเสริมสร้างให้สิงคโปร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภูมิภาคและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจาก 8 ล้านคน ในปี 2547 เป็น 17 ล้านคนในปี 2558 และรายได้จาก 10 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์เป็น 30 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้แถลงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะสร้างบ่อนการพนันในรูปแบบของ Integrated Resort - IR จำนวน 2 แห่งที่บริเวณอ่าว Marina ซึ่งใกล้กับย่านธุรกิจของสิงคโปร์ และบนเกาะ Sentosa ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2552 (รายงานการศึกษาของบริษัท Merrill Lynch ระบุว่าบ่อนการพนัน 2 แห่งดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้สิงคโปร์ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ประเมินว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในอัตราร้อยละ 10) การรณรงค์การท่องเที่ยวโดยเน้นจุดเด่นของสิงคโปร์ในการเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม “Uniquely Singapore” (4) ด้านการศึกษา สิงคโปร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา (global schoolhouse) ตั้งแต่ปี 2541 Economic Development Board (EDB) ได้จัดทำโครงการ World Class University (WCU) เพื่อเชิญชวนและดึงดูดให้สถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกในสาขาต่าง ๆ อาทิ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์มาจัดตั้งสาขาในสิงคโปร์ สิงคโปร์ได้ร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากกว่า 10 แห่ง อาทิ Massachusetts Institute of Technology, University of Pennsylvania, University of Chicago และ INSEAD เปิดสาขาที่สิงคโปร์ ในหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์ (5) ด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (creative industries) รัฐบาลจะใช้งบประมาณจำนวน 200 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ระหว่างปี 2547 –2552 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีกระทรวงข่าวสาร สารสนเทศและศิลปะเป็นหน่วยงานหลักดูแลเรื่องนี้

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์


ภาพรวมความสัมพันธ์ทั่วไป


ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2508 เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์คนปัจจุบัน คือ นายมารุต จิตรปฏิมา และมีหน่วยงานในสถานเอกอัครราชทูต ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร (สามเหล่าทัพ) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานแรงงาน และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยคนปัจจุบันคือ นางฉั่ว ซิว ซาน (Mrs.Chua Siew San)
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ยังคงมีความใกล้ชิดโดยบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในรอบด้าน และในการพัฒนาการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2553 ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยไทยกับสิงคโปร์มีกลไกทวิภาคีสำคัญ ๆ 4 กรอบได้แก่ (ก) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างนายกรัฐมนตรี (Prime Ministerial Retreat) (ข) โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP) (ค) การประชุม Singapore - Thailand Enhanced Economic Relations (STEER) มีกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ประสานงาน และ (ง) ความร่วมมือด้านความมั่นคง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเพียงความร่วมมือในกรอบ CSEP และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มี
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CSEP ครั้งที่ 10 ในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2554
ความสัมพันธ์ด้านการเมือง
ไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและไม่มีปมขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน สิงคโปร์ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองไทยอย่างใกล้ชิด โดยบุคคลในรัฐบาลไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยมากเหมือนช่วงสองปีแรกของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในปี 2549 อย่างไรก็ดี สิงคโปร์ใช้ช่องทางสื่อมวลชนท้องถิ่นและต่างชาติที่มีสำนักงานในสิงคโปร์ และนักวิชาการต่างชาติที่อาศัยในสิงคโปร์ วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย ทั้งนี้ เสถียรภาพทางการเมืองไทยจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกระตุ้นให้สิงคโปร์รื้อฟื้นความร่วมมือกลไกทวิภาคีกับไทยทั้งในกรอบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างนายกรัฐมนตรีและ STEER
ด้านการทหาร ไทยกับสิงคโปร์มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการบริหารร่วมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกองทัพ คณะทำงานร่วมกองทัพเรือไทย-สิงคโปร์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการฝึกบุคลากร และการซ้อมรบร่วมกันในหลายโอกาส ล่าสุด ได้แก่ การฝึกร่วมผสม Exercise Cope Tiger ระหว่างไทย สิงคโปร์ สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2551 และการฝึก Cobra Gold ระหว่างวันที่ 4-17 กุมภาพันธ์ 2552 (ร่วมกับสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย) และระหว่างวันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2553 (ร่วมกับไทย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี)
ความตกลงทวิภาคีด้านการทหารที่สำคัญ ได้แก่ ความตกลงเรื่องการฝึกของกองทัพสิงคโปร์ในไทย ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2550 - 2553 (ลงนามเมื่อ 16 กรกฎาคม 2555) และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์กับไทย ซึ่งไทยอนุญาตให้สิงคโปร์ใช้พื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อฝึกรบภาคพื้นดิน และที่สนามบินกองบินที่ 23 จังหวัดอุดรธานี
ในการฝึกรบทางอากาศ (ลงนามเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2547)

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการค้า ในปี ๒๕๕๔ สิงคโปร์เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ ๕ ของไทย (รองจากญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯและมาเลเซีย) ไทยเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ ๙ ของสิงคโปร์ โดยการค้ารวมมีมูลค่า ๑๙,๒๓๗.๓๘ ล้านเหรียญสหรัฐ (๕๘๒,๓๙๓.๘๖ ล้านบาท) ไทยส่งออก ๑๑,๔๕๐.๐๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๓๔๔,๗๘๑.๖๘ ล้านบาท) ไทยนำเข้า ๗,๗๘๗.๒๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๒๓๗,๖๑๒.๒๑ ล้านบาท) โดยไทยได้ดุลการค้า ๓,๖๖๒.๘๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๑๐๗,๑๖๙.๔๗ ล้านบาท)(มูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ มูลค่า ๓,๙๓๔.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๙๕,๓๐๙.๕๘ ล้านบาท) และไทยได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้น ๙๔๖.๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๒๓,๘๗๙.๔๙ ล้านบาท))
สินค้าส่งออกจากไทยที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ และน้ำมันดิบ สินค้าที่ไทยนำเข้าจากสิงคโปร์ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้านการลงทุน ในปี ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติ ๕๘ โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม ๒๕,๑๗๕.๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร การบริการ เคมีภัณฑ์และกระดาษ การเกษตร

ด้านการท่องเที่ยว ในปี ๒๕๕๔ มีนักท่องเที่ยวสิงคโปร์มาไทยจำนวน ๖๗๐,๑๔๘ คน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากจำนวนชาวสิงคโปร์ที่เดินทางมาไทยในปี ๒๕๕๓ (จำนวน ๕๗๖,๒๕๙ คน) ร้อยละ ๑๑.๐๔

ด้านแรงงาน สิงคโปร์เป็นตลาดสำคัญของแรงงานไทยในลำดับสองรองจากไต้หวัน โดยในปี ๒๕๕๓ มีแรงงานไทยทั้งประเภทมีฝีมือและไม่มีฝีมือในสิงคโปร์ประมาณ ๓๓,๐๐๐ คน มีบริษัทที่ว่าจ้างแรงงานไทย ๒๘๑ บริษัทในสาขาการก่อสร้าง อู่ต่อเรือ และปิโตรเคมี

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

สิงคโปร์ได้เป็นประเทศแรกๆ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยต่อกรณีพิบัติภัยที่ภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2547 โดยได้ส่งเครื่องบิน C -130 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยจำนวน 23 คนจาก Singapore Civil Service Defence Force และยาเวชภัณฑ์ ผ้าห่ม อาหารแห้ง รวม 13 ตัน รวมทั้ง ส่งเฮลิคอปเตอร์ 4 ลำ (Super Pumas 2 ลำ Chinooks 2 ลำ) เพื่อช่วยค้นหาและกู้ภัย รวมทั้งได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านชันสูตรศพจำนวน 4 คน ไปยังจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิสูจน์ศพผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 สิงคโปร์ได้ให้ความช่วยเหลือในรูปสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ รวมมูลค่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ Chinook ของกองทัพอากาศสิงคโปร์ซึ่งฝึกบินในประเทศไทยให้ความช่วยเหลือในภารกิจกู้ภัยที่จังหวัดพิษณุโลก

ความตกลงสำคัญ ที่ได้ลงนามไปแล้ว

1. ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์
ลงนามเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2518

2. บันทึกความตกลงเรื่องการฝึกของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย
ลงนามเมื่อปี 2525

3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสิงคโปร์
ลงนามเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2534

4. บันทึกความเข้าใจด้านยานยนต์
ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546

5. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546

6. บันทึกความเข้าใจด้านธุรกิจและการลงทุน
ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546

7. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546

8. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งออกหมูต้มสุกจากไทยไปสิงคโปร์
ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546

9. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสปา
ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546

10. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านตลาดหลักทรัพย์
ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546

11. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการฝึกบินเติมเชื้อเพลิงในอากาศระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศสิงคโปร์
ลงนามเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546

12. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกันระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศไทย
ลงนามเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547

13. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมการฝึกคอบบร้าโกลด์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสิงคโปร์
ลงนามเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548

14. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกันระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศไทย
ลงนามเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2548

15. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ว่าด้วยการจัดทำความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ลงนามเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548

16. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยกับสิงคโปร์
ลงนามเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549

17. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการฝึกของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2550-2553)
ลงนามเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
18. บันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสิงคโปร์สำหรับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต (อยู่ระหว่างการจัดทำ)

การเยือนที่สำคัญ
 
 
ฝ่ายไทย
พระราชวงศ์
 • วันที่ 20 มีนาคม 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2494 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2542 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 12-17 เมษายน 2543 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 22-25 มิถุนายน 2543 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 10-12 กันยายน 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ 5-11 กันยายน 2548 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships 2005
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงทำการฝึกบิน
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงทำการฝึกบิน
 • วันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2549 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships 2006
 • วันที่ 23-25 เมษายน 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงกล่าวปาฐกถาในการประชุม I-CREATe 2007
 • วันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2550 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships 2007
 • วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2550 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือน สิงคโปร์เพื่อดูงานด้านกฎหมาย
 • วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2551 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships 2008
 • วันที่ 19 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2551 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมพิธีเปิดงานภาพยนตร์ "หนึ่งใจเดียวกัน"
 • วันที่ 3-6 กันยายน 2551 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ "หนึ่งใจเดียวกัน"
 • วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2552 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จเยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ 22-26 เมษายน 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีและเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2009
 • วันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ ๒๙ เมษายน -๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ ๑๗ -๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ ๒๙ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีและเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) ๒๐๑๒
 • วันที่ ๑๙ -๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดระดับโลกของนักวิทยาศาสตร์เยาวชน ๒๐๑๓
 • วันที่ ๑๔ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนสิงคโปร์ 
รัฐบาล
-   วันที่ ๒๑ -๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 
-    วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 
-    วันที่ ๑๘ -๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 
-    วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 
-    วันที่ ๒๒ -๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ นายสุรเกียรติ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสิงคโปร์พร้อมนายกรัฐมนตรี
 
-    วันที่ ๑๗ -๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 
-   วันที่ ๒๐ -๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 
-   วันที่ ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการและเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมโครงการ CSEP ครั้งที่ ๙
 
-    วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 
 -    เมื่อวันที่ ๒๔ -๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย-สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP)ครั้งที่ ๑๑
 
 -   เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุม STEER ครั้งที่ ๓
 
 
การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายสิงคโปร์
 
 
พระราชอาคันตุกะ    
 
-       วันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๔๘ ประธานาธิบดีสิงคโปร์เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
รัฐบาล
 
 -   วันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นายลี เซียน ลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
 -    วันที่ ๑๐ -๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุม  สุดยอดอาเซียน + ๓ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่เมืองพัทยา
 
-  วันที่ ๑๙ -๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ นายจอร์จ เยียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมโครงการ CSEP ครั้งที่ ๑๐
 
-    เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายเค ชันมูกัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่ง
 
 - เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นายเตียว ชี เฮียน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประสานกิจการด้านความมั่นคงแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
 
 - เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นางฮาลิมา ยาขอบ ประธานรัฐสภาสิงคโปร์เยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่ง
 
การประชุมที่สำคัญ
 
 -    การประชุม Prime Ministerial Retreat ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๔๘
 
 -    การประชุม Singapore Thailand Enhanced Economic Relationship STEER ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่กรุงเทพฯ  
 
 -   การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP)ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ที่กรุงเทพฯ  
 
   - การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP)ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ที่สิงคโปร์
 
 - การประชุม Singapore Thailand Enhanced Economic Relationship STEER ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพฯ  

 

ที่มา จับตาเอเชียตะวันออก

 

คลิกตัวอักษรเพื่อเข้าสู่เว็บไซด์ต่าง ๆ

ทำเนียบประธานาธิบดีสิงคโปร์
รัฐบาลสิงคโปร์
สำนักนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์
กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์
การท่องเที่ยวสิงคโปร์
ศูนย์ข้อมูลสิงคโปร์กรมสถิติสิงคโปร์

 

ที่มา ทวีปเอเชีย : สาธารณรัฐสิงคโปร์ - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - สิงคโปร์                      
มูลค่าการค้า 19,462.98 18,333.04 15,920.40 15,920.40 14,737.32 4.25 -5.81 -13.16 -13.16 -7.43
การส่งออก 11,236.39 10,448.96 8,756.05 8,756.05 8,226.47 3.70 -7.01 -16.20 -16.20 -6.05
การนำเข้า 8,226.58 7,884.08 7,164.36 7,164.36 6,510.86 5.01 -4.16 -9.13 -9.13 -9.12
ดุลการค้า 3,009.81 2,564.87 1,591.69 1,591.69 1,715.61            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 น้ำมันสำเร็จรูป 3,405.7 2,808.7 1,920.9 1,920.9 1,406.4 -11.99 -17.53 -31.61 -31.61 -26.79
2 อัญมณีและเครื่องประดับ 899.8 484.9 578.9 578.9 1,129.2 1,001.65 -46.11 19.38 19.38 95.05
3 แผงวงจรไฟฟ้า 748.7 717.0 693.1 693.1 678.3 0.77 -4.23 -3.33 -3.33 -2.14
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 579.1 677.8 699.5 699.5 505.4 8.69 17.04 3.19 3.19 -27.75
5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 445.2 427.1 589.2 589.2 335.4 -6.49 -4.05 37.95 37.95 -43.07
6 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 105.2 131.6 209.0 209.0 327.1 1.21 25.11 58.82 58.82 56.53
7 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 253.7 257.6 279.6 279.6 260.9 17.78 1.54 8.53 8.53 -6.67
8 เคมีภัณฑ์ 545.2 492.4 328.6 328.6 233.0 24.68 -9.68 -33.26 -33.26 -29.10
9 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ 48.2 131.7 99.9 99.9 172.1 31.35 173.38 -24.18 -24.18 72.34
10 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 272.6 283.0 176.7 176.7 118.6 -6.41 3.80 -37.57 -37.57 -32.84
รวม 10 รายการ 7,303.4 6,411.9 5,575.4 5,575.4 5,166.5 7.60 -12.21 -13.05 -13.05 -7.33
อื่นๆ 3,933.0 4,037.1 3,180.6 3,180.6 3,060.0 -2.84 2.65 -21.21 -21.21 -3.79
รวมทั้งสิ้น 11,236.4 10,449.0 8,756.0 8,756.0 8,226.5 3.70 -7.01 -16.20 -16.20 -6.05

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 982.8 1,034.2 990.4 990.4 1,021.8 1.25 5.22 -4.23 -4.23 3.17
2 เคมีภัณฑ์ 1,237.6 1,269.0 1,012.2 1,012.2 955.9 -0.97 2.54 -20.24 -20.24 -5.56
3 น้ำมันสำเร็จรูป 850.1 1,232.6 601.4 601.4 881.6 17.32 44.99 -51.21 -51.21 46.58
4 แผงวงจรไฟฟ้า 890.7 763.9 703.5 703.5 800.8 21.51 -14.24 -7.90 -7.90 13.83
5 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 248.8 291.3 305.9 305.9 340.5 1.98 17.09 5.02 5.02 11.31
6 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 371.8 381.9 380.6 380.6 281.1 -15.46 2.71 -0.32 -0.32 -26.15
7 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 504.2 445.4 363.2 363.2 270.3 -1.48 -11.65 -18.45 -18.45 -25.59
8 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 31.0 89.1 30.3 30.3 196.2 -68.66 187.43 -65.96 -65.96 547.16
9 กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ 214.0 217.4 227.3 227.3 188.1 -4.75 1.56 4.55 4.55 -17.25
10 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 52.4 102.4 217.3 217.3 157.5 -59.94 95.31 112.16 112.16 -27.54
รวม 10 รายการ 5,383.4 5,827.1 4,832.2 4,832.2 5,093.6 1.04 8.24 -17.07 -17.07 5.41
อื่นๆ 2,843.2 2,057.0 2,332.1 2,332.1 1,417.2 13.45 -27.65 13.37 13.37 -39.23
รวมทั้งสิ้น 8,226.6 7,884.1 7,164.4 7,164.4 6,510.9 5.01 -4.16 -9.13 -9.13 -9.12

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต

129 South Sathorn Road,
Tungmahamek,
Sathorn,
Bangkok 10120

Tel: 0-2286-2111, 0-2286-1434

Fax: 0-2287-2578 (General)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

JoomSpirit