เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

Hong Kong1 Hong Kong2
ธง ตราสัญลักษณ์

 

Hong Kong3
ที่มา: http://mapsof.net/map/china-hong-kong-location-map
 
hong-kong4
ที่มา: geology.com
 
hong-kong5
ที่มา lonelyplanet.com

 

ชื่อทางการ

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region) หรือ ฮ่องกง (Hong Kong)

ที่ตั้ง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลกวางตุ้งของจีน ห่างจากนครกวางโจวประมาณ 130 กิโลเมตร และติดกับทะเลจีนใต้ ระหว่างละติจูดที่ 22 15 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 114 10 องศาตะวันออก

พื้นที่

1,108 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่เป็นเกาะมีขนาด 1,073 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยเกาะฮ่องกง แหลมเกาลูน New Territories และเกาะเล็กเกาะน้อยอีก 235 เกาะ พื้นที่เป็นน้ำ 35 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ความยาว 30 กิโลเมตร และมีความยาวชายฝั่ง 733 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ทิวเขาถึงภูเขาที่มีที่ลาดชัน ทางเหนือของเกาะมีพื้นที่ต่ำ

สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อน แบ่งเป็น 4 ฤดู ฤดูหนาวอากาศเย็นและชื้น ช่วงฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน อากาศร้อนและมีฝน ฤดูใบไม้ร่วงอากาศอบอุ่น

ทรัพยากรธรรมชาติ

มีอ่าวจอดเรือที่ลึกมาก แร่หินภูเขาไฟ

ภัยธรรมชาติ

มีผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน และความชื้นค่อนข้างสูง (ประมาณ 79%)

จำนวนประชากร

7,191,503 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

จีนฮ่องกง (Chinese/ Hong Konger)

เชื้อชาติ

จีน 93.1%, ฟิลิปปินส์ 1.9%, อินโดนีเซีย 1.9%, อื่นๆ 3% (สัมมะโนประชากร พ.ศ. 2554)

ศาสนา

ศาสนาท้องถิ่น 90% ศาสนาคริสต์ 10%

ภาษา

ภาษาจีน Cantonese 89.5% (ภาษาราชการ) ภาษาจีนกลาง 1.4% ภาษาท้องถิ่นอื่นๆ 4% ภาษาอังกฤษ(ราชการ) 3.5% อื่นๆ 1.6% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

 

        เมื่อ พ.ศ. 2385 หลังจากสงครามฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษครั้งที่ 1 ฮ่องกงตกเป็นของอังกฤษตามสนธิสัญญานานกิง (Treaty of Nanking) ต่อมาในปี พ.ศ. 2403 หลังจากสงครามฝิ่นครั้งที่สอง แหลมเกาลูนตกเป็นของอังกฤษตามอนุสัญญากรุงปักกิ่ง (Beijing Convention) และภายหลังที่จีนแพ้สงครามญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2438 ประเทศยุโรปพยายามแผ่อำนาจในจีน อังกฤษเห็นความจำเป็นที่จะต้องปกป้องอ่าวฮ่องกงและดินแดนรอบ ๆ จึงทำสัญญาเช่าเขตนิวเทอริทอรีจากจีน เมื่อ 9 มิถุนายน 2441 เป็นเวลา 99 ปี ดินแดนดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่เหนือแหลมเกาลูนไปจนจรดแม่น้ำเซินเจิ้น และเกาะต่าง ๆ อีก 235 เกาะ

ในเดือนกันยายน พ.ศ.2515 จีนและอังกฤษเริ่มเจรจากันถึงอนาคตของเกาะฮ่องกง ภายหลังการโอนอธิปไตยเหนือฮ่องกงจากอังกฤษไปสู่จีน ในปี พ.ศ.2540 ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2527 จีนกับอังกฤษได้ออกแถลงการณ์ร่วม (Sino-British Joint Declaration) ว่าด้วยการ ส่งมอบฮ่องกงคืนแก่จีนในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2540 และเพื่อเป็นกรอบกำหนดแนวทางบริหารฮ่องกงภายหลังปี 2540

 

รูปแบบการปกครอง

จัดว่าเป็น ประชาธิปไตยแบบมีข้อจำกัด (Limited Democracy) ปัจจุบันฮ่องกงมีฐานะเป็นเขตปกครองพิเศษ Special Administrative Region (SAR) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (อยู่ภายใต้อธิปไตยของจีน) โดยยังคงระบบสังคม เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชนแบบเดิมเป็นเวลา 50 ปี (จวบจนกระทั่งปี 2590) แนวทางดังกล่าวเรียกว่า "หนึ่งประเทศ สองระบบ" (one country, two systems) และได้ระบุไว้ใน Basic Law อันเป็นกฎหมายแม่บทหรือธรรมนูญในการปกครองฮ่องกงตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ซึ่งยืนยันเช่นเดียวกันใน Sino-British Joint Declaration คือ ให้สิทธิฮ่องกงในการปกครองตนเองในระดับสูง (high degree of autonomy) มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ เป็นเขตศุลกากรอิสระ (Seperate Customs Area) และยังคงสถานะเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศต่อไป ยกเว้นด้านการต่างประเทศ และการป้องกันประเทศที่รัฐบาลจีนเป็นผู้กำหนด

ระบบการเมืองการปกครองแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน (HU Jintao) ดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546) หัวหน้าคณะรัฐบาลได้แก่ ผู้ว่าการฮ่องกง (Chief Executive) นายโดนัล จาง (Donald TSANG Yam-Kuen) คณะผู้บริหาร (Executive Council หรือ ExCo) ประกอบด้วยสมาชิกอย่างเป็นทางการ 15 คนและสมาชิกอย่างไม่เป็นทางการ 14 คน โดยผู้ว่าการรัฐมาจากการเลือกตั้งจากสมาชิก 800 คนในระบบ Electoral มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปีต่อ 1 วาระ การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดี่ยว (Unicameral Legislative Council หรือ LegCo) สมาชิกจำนวน 60 ที่นั่น โดยสมาชิก 30 ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (Functional Constituencies) และอีก 30 ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิออกเสียง (Popular Vote) วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

ฝ่ายตุลาการ

ศาลฎีกา (Court of Final Appeal)

รัฐธรรมนูญ

กฎหมายเบื้องต้น (Basic Law) ได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนมีนาคม 1990 โดยวุฒิสภาประเทศจีน ถือว่าเป็น "Mini-constitution"

ระบบกฏหมาย

กฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (English Common Law)

พรรคการเมือง

 • Association for Democracy and People's Livelihood (ADPL)
 • Citizens Party
 • Civic Party
 • Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hongkong (DAB)
 • Democratic Party
 • Frontier Party
 • League of Social Democrats
 • Liberal Party

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่  19 มกราคม 2560

 Update 19 กันยายน 2560

 

 • Chief Executive LEUNG Chun-ying

   LEUNG Chun-ying

 • Chief Sec. for Admin.
   Matthew CHEUNG Kin-chung
 • Sec. for Civil Service

   Clement CHEUNG Wan-ching

 • Sec. for Commerce & Economic Development

   Gregory SO Kam-leung

 • Sec. for Constitutional & Mainland Affairs

   Raymond TAM Chi-yuen

 • Sec. for Development

   Eric MA Siu-cheung (Acting)

 • Sec. for Education
   Eddie NG Hak-kim
 • Sec. for Environment
   WONG Kam-sing
 • Sec. for Finance
   Paul CHAN Mo-po
 • Sec. for Financial Services & the Treasury
   K. C. CHAN Ka-keung
 • Sec. for Food & Health

   KO Wing-man , Dr.

 • Sec. for Home Affairs

   LAU Kong-wah

 • Sec. for Innovation & Technology

   Nicholas W. YANG

 • Sec. for Justice
   Rimsky YUEN Kwok-keung
 • Sec. for Labor & Welfare

   Stephen SUI Wai-keung (Acting)

 • Sec. for Security
   LAI Tung-kwok
 • Sec. for Transport & Housing
   Anthony CHEUNG Bing-leung
 • Chief Executive, Hong Kong Monetary Authority

   Norman CHAN Tak-lam

 • Chief Justice
   Geoffrey MA Tao-li
 • Pres., Legislative Council
   Andrew LEUNG Kwan-yuen
 • Commissioner of Police

   Stephen LO Wai-chung

 • Commissioner, Independent Commission Against Corruption
   Simon PEH Yun-lu
 • Director of Audit

   David SUN Tak-kei

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/CH.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

429.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

58,300 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 0.1%
• ภาคอุตสาหกรรม 7.2%
• ภาคการบริการ 92.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตของ GDP

1.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

3.6 % (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

2.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

38.4% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ผักสด สัตว์ปีก เนื้อสุกร ปลา

อุตสาหกรรม

สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป การท่องเที่ยว การธนาคาร การขนส่ง (Shipping) เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นพลาสติก นาฬิกาข้อมือ นาฬิกา

ดุลบัญชีเดินสะพัด

16.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

487.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เครื่องประดับ รองเท้า นาฬิกาข้อมือและนาฬิกา ของเล่น พลาสติก อัญมณี อุปกรณ์การพิมพ์

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

China 53.7%, US 9.5% (พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

509.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

วัตถุดิบและสินค้าที่ผ่านการผลิตมา กึ่งกระบวนการ (Semi-manufacturers) สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุน อาหาร เชื้อเพลิง (ส่วนใหญ่เพื่อการส่งออกอีกครั้ง (re-exported))

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

China 49%, Japan 6.4%, Singapore 6.1%, US 5.2%, South Korea 4.3%  (พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

ดอลลาร์ฮ่องกง (Hong Kong Dollar)

สัญลักษณ์สกุลเงิน

HKD

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

คลิกเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากธนาคารแลกเปลี่ยนแห่งประเทศไทย

 

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

        ฮ่องกงมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม มีข้อจำกัดทางการค้าน้อยมาก เนื่องจากฮ่องกงไม่มีทรัพยากรธรรมชาตินอกจากท่าเรือน้ำลึกที่ดีเยี่ยม ดังนั้น โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญของฮ่องกง คือ การค้า ธุรกิจด้านการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การลงทุน และการท่องเที่ยว ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการเงินและการธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนิวยอร์กและลอนดอน และเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะการนำเข้า-ส่งออก โดยรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้แถลงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 ว่า จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งออกสินค้าของฮ่องกงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากเดิมที่เน้น re-export มาเป็นแบบ supply chain management และส่งเสริม value-added logistics services

นโยบายหลักด้านเศรษฐกิจของฮ่องกง คือ การพัฒนาฮ่องกงจากการเป็นเพียงตัวกลาง (intermediary) ให้เป็นศูนย์กลาง (major hub) เพื่อเชื่อมโยงจีนกับตลาดต่างประเทศ รักษาสถานะการเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน การธนาคาร และส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจกับเขต Pearl River Delta ของจีน โดยส่งเสริมให้ฮ่องกงเป็น International Financial and high-valued added services centre ซึ่งเหมาะกับฮ่องกงซึ่งมีทรัพยากรน้อย นอกจากนี้ ยังเสริมบทบาทให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมของเอเชีย เพื่อให้ฮ่องกงเป็น Asia's World City

อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฮ่องกงขึ้นกับเศรษฐกิจโลกเป็นหลัก ฮ่องกงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกสำหรับสินค้าประเภทสิ่งทอ เครื่องประดับเทียม กระเป๋า ร่วม ดอกไม้ประดิษฐ์ ของเล่น และนาฬิกา สินค้าส่งออกจากฮ่องกงประมาณ 85% เป็นสินค้า re-export คู่ค้าสำคัญคือ สหรัฐฯ และ สหภาพยุโรป

การค้าต่างประเทศของฮ่องกงในปี 2546 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ชะลอตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แม้ว่าฮ่องกงจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบิน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของฮองกง การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเกิดจากรัฐบาลฮ่องกงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 11,800 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเพื่อใช้ในโครงการประกันเงินกู้ การให้คืนภาษี การยกเว้นอากรและค่าธรรมเนียมบางอย่าง การสร้างงานชั่วคราว และการให้เงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และการเสริมสุขภาพประชาชน นอกจากนี้ รัฐบาลฮ่องกงยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน เช่น การลงนามความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างจีน-ฮ่องกง (Closer Economic Partnership Arrangement - CEPA) ซึ่งส่งเสริมให้มีการไหลเวียนของบุคลากร สินค้า เงินทุน สารสนเทศ และบริหารระหว่างฮ่องกงและจีนมากยิ่งขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของฮ่องกงและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนในฮ่องกงเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลง CEPA

อุตสาหกรรม

ฮ่องกงมีชื่อเสียงในด้านการส่งสินค้าอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค แต่ อุตสาหกรรมเด่นของฮ่องกงกลับเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง การต่อเรือ ซ่อมเรือ และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น เครื่องประดับ อิเลคโทรนิกส์ นาฬิกา ของเล่น ประมาณร้อยละ 80 ของ สินค้าอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออก

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนนโยบายด้านการบริหารของฮ่องกง ปี 2556 - 2557

 

 

สินค้าไทยส่งออกไปฮ่องกง

อัญมณี เครื่องประดับ และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ  ข้าว หนัง และผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัดและนาฬิกาและส่วนประกอบ เป็นต้น

สินค้านำเข้าจากฮ่องกง

เครื่องเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักร ไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผ้าผืนเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม สินแร่โลหะผลิตภัณฑ์โลหะ และผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า


มีการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งไปประกอบธุรกิจในฮ่องกง สำหรับการแข่งขันทางการค้าโดยตรงกับฮ่องกงนั้นมีไม่มากเนื่องจากฮ่องกงมี ทรัพยากรน้อย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและไม่ได้ผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ 

กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
Hong Kong Government Information Website
Hong Kong Trade Development Council
Hong Kong Tourism Commission
Hong Kong International Airport
Hong Kong Legislative Council: Legco (เทียบเท่าสภานิติบัญญัติของไทย)
Hong Kong Daily: website ข่าว

 

การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย
พระราชวงศ์
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2540
 
รัฐบาล
 • นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาครัฐและเอกชนฮ่องกงต่อไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
รัฐบาล
 • ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง (นายต่ง เจี้ยนหัว) เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ครั้งที่ 15 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2546

ที่มา จับตาเอเชียตะวันออก

 

สภาธุรกิจฮ่องกง - ไทย (Hong Kong - Thailand Business Council)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 ได้มีการจัดตั้งสภาธุรกิจฮ่องกง - ไทย ขึ้นที่เมืองฮ่องกง โดยเป็นการริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และนักธุรกิจชาวฮ่องกง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับฮ่องกง ทั้งนี้ สภาธุรกิจฮ่องกง - ไทย ได้รับการสนับสนุนจากทั้งนาย Tung Chee-hwa ผู้บริหารสูงสุด และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในการรับเป็นผู้อุปถัมภ์สภาธุรกิจฯ

คนไทยในฮ่องกง

คนไทยในฮ่องกงมีจำนวนประมาณ 29,000 คน (ก.พ. 2551) โดยมีคนไทยจำนวน 14,284 คนทำงานในฮ่องกง ในจำนวนดังกล่าวทำงานเป็นผู้ช่วยแม่บ้านจำนวน 4,642 คน

ที่มา กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ฮ่องกง                      
มูลค่าการค้า 14,816.34 13,798.70 13,402.57 13,402.57 13,071.06 -1.21 -6.87 -2.87 -2.87 -2.47
การส่งออก 13,189.03 12,609.98 11,830.37 11,830.37 11,471.63 0.70 -4.39 -6.18 -6.18 -3.03
การนำเข้า 1,627.31 1,188.71 1,572.20 1,572.20 1,599.43 -14.38 -26.95 32.26 32.26 1.73
ดุลการค้า 11,561.72 11,421.27 10,258.17 10,258.17 9,872.20            

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3,319.3 3,391.8 3,079.9 3,079.9 2,898.1 6.74 2.19 -9.20 -9.20 -5.90
2 อัญมณีและเครื่องประดับ 2,639.1 2,497.1 2,351.7 2,351.7 2,403.5 -7.34 -5.38 -5.82 -5.82 2.20
3 แผงวงจรไฟฟ้า 2,187.7 2,264.5 2,096.8 2,096.8 2,027.8 3.80 3.51 -7.41 -7.41 -3.29
4 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ 352.0 259.4 235.8 235.8 369.3 -4.15 -26.31 -9.10 -9.10 56.60
5 อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด 216.0 221.0 223.8 223.8 264.9 47.94 2.32 1.26 1.26 18.39
6 ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 171.8 273.3 222.5 222.5 199.2 31.66 59.06 -18.60 -18.60 -10.46
7 เม็ดพลาสติก 361.9 311.2 226.2 226.2 186.9 -10.42 -14.01 -27.30 -27.30 -17.40
8 นาฬิกาและส่วนประกอบ 152.5 195.4 204.5 204.5 183.7 48.10 28.08 4.68 4.68 -10.16
9 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า 123.1 130.7 144.9 144.9 172.1 18.88 6.13 10.92 10.92 18.70
10 ข้าว 185.4 179.3 177.1 177.1 168.1 4.35 -3.31 -1.19 -1.19 -5.12
รวม 10 รายการ 9,708.8 9,723.6 8,963.3 8,963.3 8,873.5 2.23 0.15 -7.82 -7.82 -1.00
อื่นๆ 3,480.2 2,886.4 2,867.1 2,867.1 2,598.1 -3.32 -17.06 -0.67 -0.67 -9.38
รวมทั้งสิ้น 13,189.0 12,610.0 11,830.4 11,830.4 11,471.6 0.70 -4.39 -6.18 -6.18 -3.03

 

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 742.5 341.7 865.6 865.6 996.1 -16.00 -53.98 153.33 153.33 15.07
2 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 145.1 114.7 72.1 72.1 65.7 -36.04 -20.96 -37.18 -37.18 -8.81
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 87.2 109.1 96.3 96.3 58.5 -9.19 25.13 -11.76 -11.76 -39.30
4 ผ้าผืน 53.7 57.6 56.4 56.4 52.4 -3.79 7.25 -2.10 -2.10 -6.94
5 เครื่องประดับอัญมณี 55.6 44.7 59.8 59.8 46.2 -2.28 -19.62 33.93 33.93 -22.76
6 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 49.3 36.7 40.6 40.6 35.5 -15.78 -25.66 10.78 10.78 -12.69
7 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 44.4 38.6 38.6 38.6 29.5 -30.66 -13.03 -0.16 -0.16 -23.53
8 นาฬิกาและส่วนประกอบ 50.5 66.0 33.6 33.6 26.2 93.55 30.71 -49.10 -49.10 -22.02
9 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 22.3 21.6 24.0 24.0 25.1 11.70 -3.22 10.93 10.93 4.77
10 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 22.1 23.7 18.0 18.0 22.5 12.58 7.17 -24.24 -24.24 25.26
รวม 10 รายการ 1,272.8 854.4 1,304.9 1,304.9 1,357.7 -15.59 -32.87 52.72 52.72 4.04
อื่นๆ 354.5 334.3 267.3 267.3 241.8 -9.72 -5.70 -20.04 -20.04 -9.54
รวมทั้งสิ้น 1,627.3 1,188.7 1,572.2 1,572.2 1,599.4 -14.38 -26.95 32.26 32.26 1.73

  

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 1. กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th)
 2. สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์ (www.moc.go.th)
 3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
 4. The World Factbook, Central Intellegence Agency (CIA) จาก www.cia.gov
 5. World Leaders, Central Intellegence Agency (CIA) จาก www.cia.gov
 6. www.wikipedia.org

 

 

JoomSpirit