สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา

Flag of Guyana Coat of Arms of Guyana
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา หรือ Cooperative Republic of Guyana

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ทิศตะวันออกติดสุรินัม
ทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ติดบราซิล ทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือติดเวเนซุเอลา
ทิศเหนือติดมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 214,969 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 196,849 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 18,120 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนทั้งหมด 2,933 กิโลเมตร ติดต่อประเทศบราซิลเป็นระยะทาง 1,308 กิโลเมตร ซูรินาเมเป็นระยะทาง 836 กิโลเมตร เวเนซุเอลาเป็นระยะทาง 789 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว 459 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนมากเป็นที่ราบสูงลูกฟูก ที่ราบต่ำชายทะเล ทางตอนใต้มีลักษณะแบบทุ่งหญ้าสะวันนา

สภาพภูมิอากาศ

ร้อน ชื้นและฝนตกชุก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงปานกลาง โดยฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน - มกราคม

ทรัพยากรธรรมชาติ

แร่อะลูมิเนียม ทองคำ เพชร ไม้เนื้อแข็ง กุ้งฝอย ปลา

ภัยธรรมชาติ

น้ำท่วมจากฤดูฝน

จำนวนประชากร

737,718 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Guyanese

เชื้อชาติ

ชาวอินเดียตะวันออก 39.8% ชาวผิวดำ 29.3% ชาวพื้นเมือง (Amerindian) 10.5% ผิวขาว จีน และอื่นๆ 0.5% เชื้อชาติผสม 19.9% (สำมะโนครัวปี พ.ศ. 2553)

ศาสนา

โปรแตสแตนท์ 34.8% ฮินดู 24.8% โรมันคาทอลิก 7.1% มุสลิม 6.8% Jehovah's Witness 1.3% คริสต์นิกายอื่นๆ 20.8% อื่นๆ 0.9%, ไม่มีศาสนา 3.1% (สำมะโนครัวปี พ.ศ. 2553)

ภาษา

อังกฤษ (ภาษาราชการ)

 

รูปแบบการปกครอง

สาธารณรัฐ (Republic)

เมืองหลวง

กรุงจอร์จทาวน์ (Georgetown)

การแบ่งเขตการปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 จังหวัด มีอำนาจปกครองตนเอง ได้แก่ Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni, Demerara-Mahaica, East Berbice-Corentyne, Essequibo Islands-West Demerara, Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Upper Demerara-Berbice, Upper Takutu-Upper Essequibo

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

large detailed administrative map of guyana with cities 1

 

 

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=7095

วันที่ได้รับเอกราช

26 พฤษภาคม 2509 (จากอังกฤษ)

รัฐธรรมนูญ

6 ต.ค. 2523

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม จากตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองระบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งขั้นต้น ซึ่งจะมีขึ้นทุกๆ 5 ปี (ไม่จำกัดวาระ)

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral National Assembly) สมาชิกจำนวน 65 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี นอกจากนี้ ประธานาธิบดียังเป็นผู้แต่งตั้งรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้ไม่เกิน 4 คน เลขาธิการรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอีก 2 คน

ฝ่ายตุลาการ

ศาลสูงสุด (Supreme Court of Judicature) ประกอบด้วย High Court (ศาลสูง) และ Court of Appeal (ศาลอุทธรณ์) โดยให้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายไปยัง Caribbean Court of Justice (CCJ)

ระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมายจารีตประเพณี มีรากฐานมาจากกฎหมายของอังกฤษ โดยได้รับอิทธิพลจากระบบประมวลกฎหมายโรมัน - ดัชท์ (Roman - Dutch Civil Law)

 • เปนประเทศที่มีบทบาทในการตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศโลกที่สาม และกลุมประเทศไมฝกใฝฝ่ายใด 
 • เปนที่ตั้งของสำนักเลขาธิการ CARICOM 

ที่มา aspa.mfa.go.th/aspa/upload/pdf/Guyana Apr 2013.pdf

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  10 สิงหาคม 2559

Update 22 กันยายน 2560

 • Pres.

  David Arthur GRANGER , Brig. Gen. (Ret.)

 • Prime Min.

   Moses Veerasammy NAGAMOOTOO

 • Min. of State

   Joseph HARMON

 • Vice Pres.

  Sydney ALLICOCK

 • Vice Pres.

   Carl GREENIDGE

 • Vice Pres.

   Khemraj RAMJATTAN

 • Min. of Agriculture

  Noel HOLDER

 • Min. of Business

  Dominic GASKIN

 • Min. of Citizenship

  Winston FELIX

 • Min. of Communities

  Ronald BULKAN

 • Min. of Education, Culture, Youth, & Sport

  Rupert ROOPNARINE , Dr.

 • Min. of Finance

   Winston JORDAN

 • Min. of Foreign Affairs

  Carl GREENIDGE

 • Min. of Indigenous Peoples' Affairs

   Sydney ALLICOCK

 • Min. of Legal Affairs

  Basil WILLIAMS

 • Min. of Natural Resources

   Raphael TROTMAN

 • Min. of Public Health

  George NORTON , Dr

 • Min. of Public Infrastructure

  David PATTERSON

 • Min. of Public Security

   Khemraj RAMJATTAN

 • Min. of Public Telecommunications

   Catherine HUGHES

 • Min. of Social Cohesion

  Amma ALLY

 • Min. of Social Protection

  Volda LAWRENCE

 • Attorney Gen.

   Basil WILLIAMS

 • Governor, Bank of Guyana

  Gobind GANGA , Dr.

 • Ambassador to the US

   N/A

 • Permanent Representative to the UN, New York

  George Wilfred TALBOT


ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/GY.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

6.046 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

7,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

3.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 20.6%
 • ภาคอุตสาหกรรม 33.1%
 • ภาคการบริการ 46.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

11.1% (ค่าประมาณพ.ศ. 2556)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-0.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

ผลผลิตทางการเกษตร

อ้อย ข้าว กุ้งฝอย ปลา น้ำมันพืช เนื้อวัว เนื้อสุกร เป็ดไก่ ผลิตภัณฑ์นม

อุตสาหกรรม

อะลูมิเนียม น้ำตาล โรงสีข้าว ไม้ สิ่งทอ เหมืองทอง

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

12% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

53.1% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

120 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

น้ำตาล ทองคำ แร่อะลูมิเนียม ออกไซด์ของอะลูมิเนียม (Alumina) ข้าว กุ้งฝอย กากน้ำตาล เหล้ารัม ไม้

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

US 33.4%, Canada 17.9%, UK 6.7%, Ukraine 4.3%, Jamaica 4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

1.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรโรงงาน ปิโตรเลียม อาหาร

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

US 24.7%, Trinidad and Tobago 24.3%, China 10.8%, Suriname 9.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

ดอลลาร์กายอานา (Guyanese dollar)

สัญลักษณ์เงิน

GYD

 

     ไทยและกายอานาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2530 ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยรัฐบาลไทยมอบให้ สอท. ณ กรุงบลาซิเลีย เป็นจุดติดต่อ (contact point)

สินค้าส่งออกของไทย รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อาหารกระป๋องและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

สินค้านำเข้าของไทย ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

สถิตินักท่องเที่ยว ชาวกายอานาเดินทางเข้าไทย 61 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยว 38 คน
สำนักงานไทยในกายอานา ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็น Contact point)
สำนักงานกายอานาในไทย ไม่มี(กระทรวงการต่างประเทศกายอานา กรุงจอร์จทาวน์เป็น Contact point)

_________________________________________________

ที่มา: กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - กายอานา                      
มูลค่าการค้า 11.18 8.52 8.09 8.09 6.76 -37.08 -23.76 -5.13 -5.13 -16.36
การส่งออก 9.23 6.25 6.57 6.57 6.61 5.04 -32.28 5.14 5.14 0.67
การนำเข้า 1.95 2.28 1.52 1.52 0.15 -78.27 16.53 -33.36 -33.36 -90.14
ดุลการค้า 7.28 3.97 5.05 5.05 6.47            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2.8 1.9 3.1 3.1 3.0 -37.62 -31.21 61.04 61.04 -4.35
2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 1.1 0.7 0.7 0.7 1.2 -20.85 -35.18 -0.93 -0.93 73.08
3 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 -17.49 -26.86 -2.29 -2.29 -17.80
4 เครื่องดื่ม - - 0.0 0.0 0.3 - - - - 711.74
5 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 7.26 26.84 58.55 58.55 -54.39
6 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 51.16 482.77 -28.72 -28.72 12.89
7 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 -48.32 122.45 -48.09 -48.09 101.88
8 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป - - 0.0 0.0 0.1 - - - - 361.43
9 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน - 0.0 0.0 0.0 0.1 - - -29.96 -29.96 268.37
10 ผ้าผืน - - 0.0 0.0 0.1 - - - - 136.29
รวม 10 รายการ 5.0 3.8 5.1 5.1 5.8 -30.72 -22.97 33.18 33.18 14.24
อื่นๆ 4.3 2.4 1.5 1.5 0.8 160.91 -43.05 -38.74 -38.74 -45.55
รวมทั้งสิ้น 9.2 6.2 6.6 6.6 6.6 5.04 -32.28 5.14 5.14 0.67

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์ 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 3.06 28.24 6.95 6.95 8.05
2 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 1.4 2.2 1.4 1.4 0.0 -71.61 54.01 -33.28 -33.28 -97.56
3 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ - - - - 0.0 - - - - -
4 เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -83.33 60.00 1,150.00 1,150.00 -4.00
5 เสื้อผ้าสำเร็จรูป - 0.0 - - 0.0 - - - - -
6 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 0.0 - - - 0.0 - - - - -
7 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก - - - - 0.0 - - - - -
8 สิ่งพิมพ์ - 0.0 - - 0.0 - - -100.00 -100.00 -
9 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 - 457.14 -82.05 -85.71 -85.71 -100.00
รวม 10 รายการ 1.5 2.2 1.5 1.5 0.1 -70.83 52.68 -31.79 -31.79 -90.12
อื่นๆ 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 -87.57 -89.39 -99.24 -99.24 -150.00
รวมทั้งสิ้น 2.0 2.3 1.5 1.5 0.1 -78.27 16.53 -33.36 -33.36 -90.14

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit