สาธารณรัฐชิลี

Flag of Chile Coat of arms of Chile
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
Por la Razón o la Fuerza
("By right or might")

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐชิลี หรือ Republic of Chile

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ ระหว่างแนวเทือกเขาแอนดีสกับมหาสมุทรแปซิฟิก ภูมิประเทศมีลักษณะยาวเลียบฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในแนวตั้ง ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันออกติดโบลิเวียและอาร์เจนตินา ทิศเหนือติดเปรูและโบลิเวีย และทิศใต้ติดขั้วโลกใต้

พื้นที่

2,006,626 ตารางกิโลเมตร (นับรวมเกาะอีสเตอร์และเกาะอื่นๆ ในมหาสมุทร แปซิฟิกกับพื้นที่บริเวณแอนตาร์กติกอีก 1,250,000 ตารางกิโลเมตร) มีความยาวประมาณ 4,200 กิโลเมตร และอีก 8,000 กิโลเมตร ในส่วนของ แอนตาร์กติก มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 177 กิโลเมตร และมีช่วงกว้างที่สุด 362 กิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนทั้งหมดยาว 7,801 กิโลเมตร ทิศเหนือติดประเทศเปรูเป็นระยะทาง 168 กิโลเมตร และโบลิเวียเป็นระยะทาง 942 กิโลเมตร ทิศตะวันออกติดประเทศอาร์เจนตินาเป็นระยะทาง 6,691 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

มีลักษณะยาวเลียบฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในแนวตั้ง

สภาพภูมิอากาศ

อบอุ่น ภาคเหนืออากาศแห้ง ภาคกลางมีลักษณะแบบเมดิเตอร์เรเนียน และภาคใต้อากาศชื้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทองแดง ไม้ แร่เหล็ก ไนเตรต โลหะผสม โมลิบดีนัม พลังงานน้ำ

ภัยธรรมชาติ

แผ่นดินไหวรุนแรง ภูเขาไฟระเบิด และซึนามิ

จำนวนประชากร

17,789,267 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

ชาวชิเลียน (Chilean(s))

เชื้อชาติ

ผิวขาวและที่ไม่ใช่ชนพื้นเมือง 88.9 Mapuche 9.1% Aymara 0.7% กลุ่มชนพื้นเมืองอื่นๆ 1% (รวมทั้ง Rapa Nui, Likan Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawesqar, Yagan หรือ Yamana) ที่ระบุไม่ได้ 0.3% (สำมะโนครัวปีพ.ศ. 2555)

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 66.7% นิกาย Evangelical หรือ โปรแตสแตนท์ 16.4% Jehovah's Witnesses 1% อื่นๆ 3.4% ไม่นับถือศาสนา 11.5% ที่ระบุไม่ได้ 1.1% (สำมะโนครัวปีพ.ศ. 2555)

ภาษา

ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการ 99.5%  ภาษาอังกฤษ 10.2% ภาษาพื้นเมือง 1% (รวมทั้ง Mapudungun, Aymara, Quechua, Rapa Nui) อื่นๆ 2.3% ที่ระบุไม่ได้ 0.2% (สำมะโนครัวปีพ.ศ. 2555)

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ

เมืองหลวง

แซนติเอโก

การแบ่งเขตการปกครอง

ชิลีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น แคว้น (regions; regiones) รวม 15 แคว้น แต่ละแคว้นมี ผู้ว่าการแคว้น (intendant - intendente) ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี

แคว้นต่าง ๆ มีชื่อทางการทั้งเป็นชื่อเรียกและตัวเลขโรมัน (เช่น IV - เขตที่ 4) ลำดับตัวเลขเรียงตามที่ตั้งของแคว้นต่าง ๆ ตั้งแต่ทางตอนเหนือลงมาทางตอนใต้ ซึ่งโดยทั่วไป ตัวเลขโรมันจะถูกใช้มากกว่าชื่อของแคว้น ยกเว้นแคว้นอันเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง ซึ่งเรียกว่า แคว้นซันติอาโกเมโทรโพลิแทน (Santiago Metropolitan Region - Región Metropolitana de Santiago หรือ RM)

แคว้นต่างๆ ในชิลีมีดังนี้ Aisen del General Carlos Ibanez del Campo, Antofagasta, Araucania, Arica y Parinacota, Atacama, Biobio, Coquimbo, Libertador General Bernardo O'Higgins, Los Lagos, Los Rios, Magallanes y de la Antartica Chilena, Maule, Region Metropolitana (Santiago), Tarapaca, Valparaiso

แต่ละแคว้นแบ่งออกเป็น จังหวัด (provinces; provincias) รวม 51 จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด (governor; gobernador) เป็นหัวหน้า โดยแต่ละจังหวัดก็ยังแบ่งพื้นที่ย่อยลงไปอีกเป็น เทศบาล (municipalities; comunas) แต่ละแห่งมีนายกเทศมนตรี (mayor; alcalde) เป็นของตนเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ขณะที่นายกเทศมนตรีได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

large detailed political and administrative map of chile 1

ที่มา ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=6834

วันที่ได้รับเอกราช

18 กันยายน พ.ศ.2353 (จากสเปน)

รัฐธรรมนูญ

11 กันยายน พ.ศ.2523, มีผลบังคับใช้เมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ.2524; มีการแก้ไขในปีพ.ศ.2532, 2534, 2540, 2542, 2543, 2546 และ 2548

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล และเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (ดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 วาระ)

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบ 2 สภา (Bicameral National Congress หรือ Congreso Nacional) ประกอบด้วย (1) Senate หรือ Senado จำนวน 38 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี จะมีการเลือกตั้ง ½ ของสภาทุกๆ 4 ปี) (2) Chamber of Deputies หรือ Camara de Diputados 120 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลฎีกา (Supreme Court หรือ Corte Suprema) ผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี และได้รับการรับรองจากสภา Senate จากรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจากศาล ประธานศาลฏีกาได้รับการเลือกตั้งทุกๆ 3 ปี จากสมาชิก 20 คน นอกจากนี้ยังมี คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Constitutional Tribunal) ประกอบด้วยสมาชิก 8 คน (2 คน มาจากสภา Senate, Chamber of Deputies, Supreme Court และ National Security Council)

ระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ได้รับอิทธิพลมาจากประมวลกฎหมายในหลายๆ ประเทศยุโรปตะวันตก มีการพิจารณากฏหมายที่ออกจากสภานิติบัญญัติในศาลฎีกา

การเมืองการปกครอง

     - ชิลีปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ภูมิภาค ปกครองโดยผู้ว่าการภูมิภาค (Intendente) ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี แต่ละภูมิภาคประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 50 จังหวัดทั่วประเทศ ปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (Governor) ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีเช่นกัน นอกจากนั้น แต่ละจังหวัดยังแบ่งออกเป็นอำเภอ (municipality) รวม 341 อำเภอ ปกครองโดยนายกเทศมนตรี (Alcalde) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทุกๆ 4 ปี

     - ชิลีมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2552 แต่โดยที่การเลือกตั้งประธานาธิบดี ไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากเกินร้อยละ 50 ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งรอบ 2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2553 ซึ่งนาย Sebastián Piñera Echenique ผู้นำพรรค Renovación Nacional (RN) เป็นนักธุรกิจชั้นนำเจ้าของกิจการโทรทัศน์ TVN สโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของชิลี (Colo Colo) และหุ้นส่วนใหญ่ของสายการบิน LAN Chile ซึ่งเป็นสายการบินที่ประสบความสำเร็จมากในลาตินอเมริกา ทำให้นาย Piñera เป็นผู้นำพรรคการเมืองฝ่ายขวาคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีชิลีในรอบ 20 ปี ซึ่งตลอดการหาเสียงเลือกตั้งได้ชูนโยบายและภาพลักษณ์การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปกครองของพรรคผสม Concertación ของฝ่ายซ้ายกลางที่ได้ปกครองชิลีติดต่อกันภายหลังรัฐบาลทหารของนายพล Pinochet หมดอำนาจลง


นโยบายของรัฐบาลชิลี 
นโยบายการเมือง
     - แนวนโยบายขวากลาง center-right ให้ความสำคัญกับการค้าเสรี สนับสนุนการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ มุ่งแก้ปัญหาความยากจนและการว่างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างความเท่าเทียมกัน กระจายโอกาสทางการศึกษา และการลดปัญหาอาชญากรรม

นโยบายเศรษฐกิจและสังคม

     - ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดเสรี (liberal economy policy) โดยการจัดทำความตกลงการค้าเสรีเป็นหัวใจในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของชิลี (ปัจจุบันชิลีมีอัตราภาษีศุลกากรต่ำที่สุดในลาตินอเมริกา ประมาณร้อยละ 6

     - ชิลีเป็นประเทศที่มีการจัดทำ FTA มากที่สุดประเทศหนึ่งในลาตินอเมริกา โดยได้ลงนาม FTA แล้ว 24 ฉบับ กับ 58 ประเทศและกลุ่มประเทศ อาทิ สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก อเมริกากลาง สหภาพยุโรป EFTA เกาหลีใต้ (เป็นประเทศเอเชียประเทศแรกที่ชิลีทำ FTA ด้วย) จีน (ชิลีเป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่จีนทำ FTA ด้วย) และญี่ปุ่น และได้จัดทำความตกลง P4 กับสิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และบรูไน และ Preferential Trade Agreement เพื่อปูทางไปสู่การจัดทำ FTA กับอินเดีย นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างเจรจาจัดทำ FTA กับออสเตรเลีย ตุรกี และอินโดนีเซีย และกำลังจะบรรลุการเจรจากับมาเลเซีย รวมถึงได้เริ่มเจรจา FTA กับประเทศไทยแล้ว

นโยบายต่างประเทศ

     - ชิลีมีการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่คล้ายคลึงและใกล้ชิดกับประเทศตะวันตก และแตกต่าง จากกลุ่มประเทศในลาตินอเมริกาหลายประเทศที่มีรัฐบาลซึ่งมาจากพรรคฝ่ายซ้าย โดยมีบทบาทแข็งขันในประเด็นด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งยังมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะใน UN
     - ให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก ชิลีเข้าร่วมในกิจกรรมของเอเปคตั้งแต่ปี 2536 (ค.ศ. 1993) และเป็นสมาชิกสมบูรณ์ในปี 2537 (ค.ศ. 1994) โดยชิลีเป็นหนึ่งใน 3 ประเทศในลาตินอเมริกานอกเหนือจากเปรูและเม็กซิโก ที่เป็นสมาชิกเอเปค
     - นับตั้งแต่ชิลีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2004 รัฐบาลชิลีได้หันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังกับภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีนและญี่ปุ่น โดยเริ่มสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ในการนี้ รัฐบาลชิลีดำเนินนโยบายเสริมสร้างบทบาทของชิลีในภูมิภาคเอเชียให้ชัดเจนโดดเด่นยิ่งขึ้น และประสงค์จะส่งเสริมให้ชิลีเป็น platform ทางด้านการค้าการลงทุนของภูมิภาคลาตินอเมริกา และเป็นประตูเชื่อมระหว่างภูมิภาคเอเชียกับลาตินอเมริกา อนึ่ง ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงการคลังชิลีกำลังจัดทำ Plan Asia เพื่อกระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่างชิลีกับประเทศในเอเชีย

บทบาทในเวทีระหว่างประเทศ

     - ชิลีเป็นสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ระหว่างปี 2546-2547 และได้คัดค้านการใช้กำลังทางทหารและการบุกรุกอิรักของสหรัฐฯ มาโดยตลอด ซึ่งทำให้ชิลีได้รับแรงกดดันและการตอบโต้จากสหรัฐฯ และทำให้การลงนามความตกลงการค้าเสรีสหรัฐฯ - ชิลีต้องล่าช้ากว่ากำหนด นอกจากนี้ ชิลีเห็นว่า ควรจะมีข้อมติใหม่เพื่อให้สหประชาชาติเป็นองค์กรหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในอิรัก ทั้งนี้ ชิลียังไม่ได้ร่วมให้ความช่วยเหลือใดๆ ในการฟื้นฟูอิรักหลังสงคราม

     - ชิลีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือในลาตินอเมริกาทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี และการรวมกลุ่ม การกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งการผลักดันให้องค์กรระดับภูมิภาคของลาตินอเมริกามีความแข็งแรง อาทิ องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States, OAS) โดยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 นายโฆเซ่ มิเกล อินซูลซา (Mr.José Miguel Insulza) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของชิลี ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ OAS และยังคงดำรงตำแหน่งอยู่จนปัจจุบัน

     - ชิลีส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ อาทิ ร่วมกับ
สิงคโปร์เป็นแกนนำในการจัดตั้งเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East Asia – Latin America Cooperation: FEALAC) เมื่อปี 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา

     - นอกจากนี้ ชิลียังชิลีได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council – ECOSOC) วาระปี 2553 - 2555 ได้รับเลือกตั้งซ้ำให้เป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (UNHRC) วาระปี 2554 - 2557 และได้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council – UNSC) วาระปี 2557 - 2558

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่  14 ธันวาคม 2559

Update 22 กันยายน 2560

 • Pres. Michelle BACHELET Jeria
 • Min. of Agriculture Carlos FURCHE Guajardo
 • Min. of Communications & the Press Paula NARVAEZ Ojeda
 • Min. of Economy, Development, & Tourism Luis Felipe CESPEDES Cifuentes
 • Min. of Education Adriana DELPIANO Puelmo
 • Min. of Energy Andres REBOLLEDO Smitmans
 • Min. of the Environment Pablo BADENIER Martinez
 • Min. of Finance Rodrigo VALDES Pulido
 • Min. of Foreign Affairs Heraldo MUNOZ Valenzuela
 • Min. of Health Carmen CASTILLO Taucher
 • Min. of Housing & Urban Development Paulina SABALL Astaburuaga
 • Min. of Interior & Public Security Mario FERNANDEZ Baeza
 • Min. of Justice & Human Rights Jaime CAMPOS Quiroga
 • Min. of Labor & Social Security Alejandra KRAUSS Valle
 • Min. of Mining Aurora WILLIAMS Baussa
 • Min. of National Assets Nivia PALMA Manriquez
 • Min. of the National Council for Culture & the Arts Ernesto OTTONE Ramirez
 • Min. of National Defense Jose Antonio GOMEZ Urrutia
 • Min. of Policy Coordination Nicolas EYZAGUIRRE Guzman
 • Min. of Public Works Alberto UNDURRAGA Vicuna
 • Min. of Social Development Marcos BARRAZA Gomez
 • Min. of Sports Pablo SQUELLA Serrano
 • Min. of Transport & Telecommunications Andres GOMEZ-LOBO
 • Min. of Women & Gender Equality Claudia PASCUAL   Grau
 • Pres., Central Bank             Mario MARCELL Cullell
 • Ambassador to the US Juan Gabriel VALDES Soublette
 • Permanent Representative to the UN, New York Cristian BARROS Melet

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/CI.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

438.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายบุคคล

24,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

1.6% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 4%
 • ภาคอุตสาหกรรม 32.4%
 • ภาคการบริการ 63.6% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

7% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

3.8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

18.5% ของ GDP (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

องุ่น แอปเปิ้ล ลูกแพร์ หัวหอม ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ลูกพีช กระเทียม

อุตสาหกรรม

ทองแดง แร่ธาตุอื่นๆ อาหาร ไม้และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ อุปกรณ์การขนส่ง ซีเมนต์ สิ่งทอ

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-1.7% (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 3.574 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

การเติบโตของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

0.2% (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

56.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออก

ทองแดง ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากปลา กระดาษและเยื่อ เคมีภัณฑ์ ไวน์

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

China 26.3%, US 13.2%, Japan 8.5%, South Korea 6.5%, Brazil 4.9% (พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

56.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้า

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและโทรศัพท์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ยานพาหนะ แก๊สธรรมชาติ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

China 23.4%, US 18.8%, Brazil 7.8%, Argentina 4% (พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

เปโซชิลี (Chilean pesos)

สัญลักษณ์เงิน

(CLP)

 

     - ชิลีเป็นประเทศที่มีพลวัตรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองสูงที่สุดในลาตินอเมริกา สังเกตได้จากผลการจัดอันดับของสถาบันต่างๆ อาทิ
------ การจัดอันดับประเทศที่มีเสถียรภาพและมีความน่าเชื่อถือสำหรับการลงทุน ของ Standard & Poors ประจำปี 2558 ชิลีจัดเป็นประเทศประเภท AA-
------ สถาบัน Economic Intelligence Unit (EIU) จัดให้ชิลีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสำหรับลงทุนต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในปี 2554
------ หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้จัดอันดับให้ชิลีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเสรีมากที่สึดเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ในปี 2554
------- จากการจัดอันดับของ Transparency International ชิลีอยู่ในดันดับที่ 21 ของประเทศที่มีความโปร่งใสมากที่สุดในโลกในปี 2553

   • มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ อาทิทองแดง แรลิเทียม
   • มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากที่สุด และมีการคอรัปชั่นนอยที่สุดในลาตินอเมริกา
   • สมาชิกเอเปค และประตูสูภูมิภาคลาตินอเมริกา
   • สมาชิก UNHRC วาระป 2011 – 2014
   • มีคตล. FTA มากที่สุดประเทศหนึ่งในลาตินอเมริกาอาทิ FTA กับแคนาดา เม็กซิโกอเมริกากลาง EU EFTA เกาหลีใต จีน อินเดีย เวียดนาม มาเลเซียและสหรัฐฯ (ชิลีเปนประเทศแรกในลาตินอเมริกา ที่ สหรัฐฯ ทํา FTA ดวย) และความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) กับออสเตรเลีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปรเปรูนิวซีแลนดเวียดนาม และสหรัฐฯ
   • รัฐสภาไดใหความเห็นชอบการลงนาม FTA ไทย – ชิลีแลวแตตอมาพบวาตารางขอผูกพันการเปดตลาดของไทยมีความคลาดเคลื่อน จึงจะตองแกไข และขอความเห็นชอบจาก ครม. และรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง (ผาน ครม. เมื่อ 3 ก.ย. 2556)
   • สมาชิกกลุม Pacific Alliance (เปรูโคลอมเบียชิลีและเม็กซิโก) เพื่อกอตั้งเขตการคาเสรีและสงเสริมความสัมพันธทางการเมือง
 
 
กันยายน 2558
 

 

ความสัมพันธ์ด้านการเมือง
ไทยและชิลีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2505 และจะครบรอบ 50 ปี ในปี 2555 โดยชิลีเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2524 และไทยเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เมื่อเดือนเมษายน 2537 โดยเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโกปัจจุบัน คือ นายสุรพล เพชรวรา ส่วนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย คนล่าสุด คือ นายฮาเวียร์ เบกเกอร์ มาร์แชล (Mr. Javier Becker Marshall) เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554

ไทยและชิลีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด และพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า สังคม และความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้ รัฐบาลได้พยายามหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อขยายความสัมพันธ์กับชิลีทั้งในระดับรัฐบาล เอกชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นในกรอบพหุภาคี ไทยและชิลียังมีความร่วมมือกันในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสหประชาชาติ เอเปค และเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East Asia – Latin America Cooperation, FEALAC)

มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงหลายครั้ง ระดับพระราชวงศ์ของไทย หัวหน้ารัฐบาล และรัฐมนตรี มีกรอบการหารือทวิภาคีที่สำคัญ ได้แก่ Political Consultations ในระดับ ปลัด กต. หารือแล้ว 3 ครั้ง โดยไทยเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพฯ ในปี 2542 และ 2552 และชิลีเป็นเจ้าภาพที่กรุงซันติอาโกเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้านการค้า (Joint Trade Commission) ประชุมแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่ชิลีโดยอธิบดีกรมเจรจาการค้าฯ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย เมื่อปี 2551

นายวัชระ พรรณเชษฐ์ ผู้แทนการค้าไทย พร้อมด้วยผช.รมว.กต. ได้นำคณะ
นักธุรกิจไทยเยือนชิลีในโครงการ Roadshow ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2552 โดยฝ่ายชิลีได้ยืนยันความพร้อมและสนใจที่จะจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลีในโอกาสแรก อนึ่ง นักธุรกิจไทยที่ร่วมไปในคณะได้สัญญาทำซื้อขายกับภาคเอกชนชิลีในสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง และชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องจักรและชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะยางและเหล็กหล่อรถแทรกเตอร์ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสภาธุรกิจไทย – ลาตินอเมริกาอีกด้วย

การค้าและความร่วมมือระหว่างไทยชิลี
- ชิลีเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญเป็นอันดับ ๔ ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยในปี ๒๕๕๓ การค้ารวมระหว่างไทยและชิลีมีมูลค่าทั้งสิ้น ๘๑๘.๙๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒ (๒๙๙.๔๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ร้อยละ ๑๗๓.๔๕ สืบเนื่องจากการฟื้นตัวของวิกฤติเศรษฐกิจโลก โดยไทยส่งออกไปชิลีเป็นมูลค่า ๕๑๔.๑๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖๗.๔๗ และนำเข้าจากชิลีเป็นมูลค่า ๓๐๔.๗๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๑ ส่งผลให้ไทยได้ดุลการค้าเป็นมูลค่า ๒๐๙.๔๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ รถกระบะ (ชิลีนำเข้าจากไทยมากที่สุด) ปูนซีเมนต์ อาหารทะเลกระป๋อง เครื่องซักผ้า เครื่องซักแห้ง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋อง เม็ดพลาสติก ลิฟต์ รถสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สินค้านำเข้าที่สำคัญจากชิลี ได้แก่ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เคมีภัณฑ์ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

การลงทุนของชิลีในไทย Sigdo Koppers ผลิตลูกเหล็กส าหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ / Soquimich ผลิตปุ๋ย

จำนวนคนไทยในชิลี ๙๐ คน

คนชิลีมาไทย ๑๖,๐๑๔ คน

ไทยกับชิลีได้เริ่มกรอบความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกันในสาขาการเกษตร การเคหะ และพลังงานทดแทน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ/ทุนฝึกอบรม/ดูงาน นอกจากนี้ ไทยยังยินดีที่จะร่วมมือกับชิลี ในลักษณะหุ้นส่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศอื่นๆ ในลาตินอเมริกาที่มีระดับการพัฒนาน้อยกว่า

ขณะนี้ ไทยสนใจที่จะริเริ่มความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชิลีในด้านต่างๆ เพิ่มเติมโดยเฉพาะในด้านดาราศาสตร์ ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มจะดำเนินโครงการร่วมกับชิลีในการจัดตั้งกล้องโทรทรรศน์เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับการระเบิดของรังสีแกมมา โดยจะเริ่มสร้างในประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและการเรียนการสอนดาราศาสตร์ทางไกลระหว่างประเทศ โดยมีระบบควบคุมจากประเทศไทย

 

ที่มา สาธารณรัฐชิลี 

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ชิลี                      
มูลค่าการค้า 886.16 961.10 894.92 894.92 895.26 -9.43 8.46 -6.89 -6.89 0.04
การส่งออก 619.06 642.32 612.24 612.24 544.19 -1.46 3.76 -4.68 -4.68 -11.12
การนำเข้า 267.10 318.77 282.68 282.68 351.07 -23.73 19.35 -11.32 -11.32 24.19
ดุลการค้า 351.96 323.55 329.57 329.57 193.12            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 446.3 466.0 438.0 438.0 346.6 0.84 4.42 -6.02 -6.02 -20.87
2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 37.6 41.6 36.2 36.2 32.3 -0.27 10.70 -12.98 -12.98 -10.84
3 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน 7.1 9.3 13.3 13.3 18.6 -9.17 31.14 42.73 42.73 39.77
4 เม็ดพลาสติก 1.5 3.9 7.1 7.1 16.3 -71.38 161.70 83.21 83.21 130.23
5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 11.7 11.3 15.2 15.2 12.5 -18.12 -2.84 34.67 34.67 -18.04
6 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 9.3 11.1 8.0 8.0 12.2 13.36 19.39 -28.15 -28.15 51.82
7 ผลิตภัณฑ์ยาง 15.3 10.1 10.3 10.3 11.9 32.78 -34.24 2.44 2.44 15.15
8 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ 9.0 2.2 6.4 6.4 10.2 23.76 -75.83 194.00 194.00 59.84
9 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 10.1 7.4 9.5 9.5 8.1 -0.77 -26.97 28.06 28.06 -14.10
10 ปูนซิเมนต์ - - - - 7.7 - - - - -
รวม 10 รายการ 547.9 562.9 544.0 544.0 476.4 -2.82 2.74 -3.36 -3.36 -12.42
อื่นๆ 71.2 79.4 68.2 68.2 67.8 10.44 11.60 -14.06 -14.06 -0.69
รวมทั้งสิ้น 619.1 642.3 612.2 612.2 544.2 -1.46 3.76 -4.68 -4.68 -11.12

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 85.2 92.4 81.7 81.7 155.2 -38.60 8.39 -11.54 -11.54 89.97
2 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 85.8 112.3 86.2 86.2 90.4 -13.67 30.82 -23.22 -23.22 4.86
3 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 40.6 53.0 52.8 52.8 35.5 -13.21 30.57 -0.31 -0.31 -32.89
4 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 18.9 19.5 20.3 20.3 23.0 4.55 3.57 3.94 3.94 12.98
5 ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ 9.4 8.3 8.2 8.2 15.5 15.21 -12.49 -1.09 -1.09 89.96
6 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 5.7 8.6 6.6 6.6 5.8 -26.64 52.29 -23.63 -23.63 -12.91
7 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 4.3 3.4 4.1 4.1 5.0 -45.50 -20.41 19.40 19.40 22.84
8 เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 4.0 4.4 4.1 4.1 4.0 12.88 10.13 -7.60 -7.60 -1.54
9 เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค 2.5 3.2 4.2 4.2 3.3 252.61 28.79 28.07 28.07 -20.21
10 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 3.5 3.7 4.2 4.2 3.1 -5.78 5.85 12.61 12.61 -26.58
รวม 10 รายการ 260.0 308.9 272.4 272.4 340.7 -22.36 18.82 -11.83 -11.83 25.11
อื่นๆ 7.1 9.9 10.3 10.3 10.3 -53.61 38.66 4.68 4.68 0.06
รวมทั้งสิ้น 267.1 318.8 282.7 282.7 351.1 -23.73 19.35 -11.32 -11.32 24.19

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต

Embassy of the Republic of Chile

83/17 Vitayu Place, Soi Vitayu 1
Wireless Road
Lumpini
Pathumwan
Bangkok 10330

Tel: 0-2251-9470

Fax: 0-2251-9475

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.chile-thai.com

 

 

JoomSpirit