สาธารณรัฐเฮติ

Flag of Haiti Coat of arms of Haiti
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
L'Union Fait La Force
("ความเป็นหนึ่งเดียวสร้างพลัง")

 

 

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐเฮติ หรือ Republic of Haiti

ที่ตั้ง

ในแคริบเบียน ด้านตะวันตกมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐโดมินิกัน

พื้นที่

27,750 ตารางกิโลเมตร พื้นดินเท่ากับ 27,560 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 190 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนยาว 376 กิโลเมตร ทั้งหมดติดกับสาธารณรัฐโดมินิกัน ความยาวชายฝั่งเท่ากับ 1,771 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เกือบทั้งประเทศมีลักษณะเป็นภูเขาขรุขระ

สภาพภูมิอากาศ

แบบร้อนชื้น ส่วนทางฝั่งตะวันออกอากาศแห้งเนื่องจากมีแนวเขาบังลมสินค้า

ทรัพยากรธรรมชาติ

บอกไซต์, ทองแดง, แคลเซียมคาร์บอเนต, ทองคำ, หินอ่อน, พลังน้ำ

ภัยธรรมชาติ

ประเทศ ตั้งยู่ตรงกลางแนวเฮอร์ริเคน จึงเกิดพายุอย่างรุนแรงช่วงเดือนมิถุนายน- ตุลาคม น้ำท่วมและแผ่นดินไหวเป็นครั้งคราว เผชิญกับภัยแห้งแล้งเป็นระยะๆ

จำนวนประชากร

10,646,714 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Haitian (s)

เชื้อชาติ

ผิวดำ 95% คนที่มีเชื้อสายผสมระหว่างคนผิวขาวกับนิโกร และชนผิวขาว 5 %

ศาสนา

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 54.7% โปรแตสแตนท์ 28.5% (แบบติสต์ 15.4% Pentecostal 7.9% แอตเวนทิสต์ 3% Methodist 1.5% อื่นๆ 0.7%) ลัทธิวูดู 2.1% ไม่นับถือศาสนาใดๆ 10.2% ศาสนาอื่นๆ 4.6%

ภาษา

ภาษาราชการ ได้แก่ ฝรั่งเศส และ Creole

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตย สาธารณรัฐ

เมืองหลวง

เมือง Port-au-Prince

การแบ่งเขตการปกครอง

10 เขตจังหวัด ได้แก่ Artibonite, Centre, Grand' Anse, Nippes, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Est

วันที่ได้รับเอกราช

1 มกราคม 1804 (พ.ศ. 2347) จากฝรั่งเศส

รัฐธรรมนูญ

มีนาคม 2544 แต่มีการปฏิวัติและยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญหลายครั้ง จนกระทั่งกลับมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกครั้งเมื่อพฤษภาคม 2549

ระบบกฎหมาย

มีรากฐานจากประมวลกฎหมายแพ่งของโรมัน

ประมุขของประเทศ

ประธานาธิบดี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

สภานิติบัญญัติ

มีระบบสองสภา ประกอบด้วยวุฒิสมาชิก 27 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 83 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ฝ่ายบริหาร

นายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีเลือกโดยนายกรัฐมนตรีจากการหารือกับประธานาธิบดี

ฝ่ายตุลาการ

ตั้งอยู่บนระบบกฎหมายโรมัน มีคณะลูกขุน

haiti-political-map

 

ที่มา Haiti Map, Political Map of Haiti

 


Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

Update 25 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Jocelerme PRIVERT
 • Prime Min.
  Enex JEAN-CHaRLES
 • Min. of Agriculture, Natural Resources, & Rural Development
  Pierre Guito LAURORE
 • Min. of Commerce 
  Jessy C PETIT-FRERE
 • Min. of Culture & Communication
  Marc Aurele GARCIA
 • Min. of Culture
  Dithny Joan RATON
 • Min. of Defense
  Enex JEAN-CHARLES
 • Min. of Economy & Finance
  Y ves Romain BASTIEN
 • Min. of Environment
  Simon Dieuseul DESRAS
 • Min. of Foreign & Religious Affairs
  Pierrot DELIENNE
 • Min. of Haitians Living Abroad
  Robert LABROUSSE
 • Min. of Interior
  Francois ANNICK
 • Min. of Justice & Public Security
  Camille Edouard JUNIOR
 • Min. of National Education & Professional Training
  Jean Beauvois DORSONNE
 • Min. of Planning & External Cooperation
  Aviol FLEURANT
 • Min. of Public Health & Population
  Daphnee Benoit DELSOIN
 • Min. of Public Works, Transport
  Jacques Evelt EVEILLARD
 • Min. of Social Affairs & Labor
  Jean Rene Antoine NICOLAS
 • Min. of Tourism
  Guy Didier HYPPOLITE
 • Min. of  Women and Women's Rights
  Marie Denise CLAUDE
 • Min. of Youth, Sports, & Civic Action
  Abel NAZAIRE
 • Acting Min. of Haitians Living Abroad
  Jessy C.PETIT-FRERE
 • Governor, Bank of the Republic of Haiti
  Jean Dubois BADEN
 • Ambassador to the US
  Paul Getty ALTIDOR
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Denis REGIS

 

 

 ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/HA.html

 

ภาพรวม

ระบบเศรษฐกิจพึ่งพิงอยู่กับเกษตรกรรม โดยสองในสามของประชากรยังชีพโดยการเกษตร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

19.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

1,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

1.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 21.5%
 • ภาคอุตสาหกรรม 20.3%
 • ภาคการบริการ 58.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

40.6% (ค่าประมาณ พ.ศ.2553)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

13.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

26.5% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

กาแฟ มะม่วง อ้อย ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ไม้

อุตสาหกรรม

การกลั่นน้ำตาลบริสุทธิ์ โรงงานทำแป้ง สิ่งทอ ซีเมนต์

อัตราการเกิบโตภาคอุตสาหกรรม

0.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

933.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

เครื่องนุ่งห่ม น้ำมัน โกโก้ มะม่วง กาแฟ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

US 85.7% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

3.149 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

อาหาร สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เชื้อเพลิง สินค้าวัตถุดิบ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

Dominican Republic 35.3%, US 24.5%, Netherlands Antilles 9.4%, China 9.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

Gourde

สัญลักษณ์เงิน

HTG

 

ความสัมพันธ์ทางการทูต 

     ไทยกับเฮติสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2529 โดยรัฐบาลไทยมอบหมายให้คณะทูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติเป็น contact point กับเฮติ

สินค้าออกที่สำคัญของไทย ยานพาหนะ หม้อแบตเตอร์รี่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น แก้วและกระจก

สินค้านำเข้า ไทยนำเข้าจากเฮติน้อยมาก (มูลค่าต่ำกว่าล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ) อย่างไรก็ดี จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสินค้านำเข้าจากเฮติ ดังนี้ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งโครงรถและตัวถัง ของเล่น เครื่องเล่นกีฬาและเครื่องเล่นเกม รถยนต์โดยสารและรถบรรทุกแก้วและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

มูลค่าการค้าไทย-เฮติ ในปี 2557 มีมูลค่า 23.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 33.77% จากปีก่อน โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 8.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยไทยมีมูลค่าการส่งออก 15.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 7.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
สถิตินักท่องเที่ยว ชาวเฮติเดินทางเข้าไทย 106 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยว 84 คน (ปี 2556)
หน่วยงานประสานงานไทย - เฮติ คณะทูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ

 

ที่มา สาธารณรัฐเฮติ - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - เฮติ                      
มูลค่าการค้า 18.94 26.96 18.03 18.03 18.07 -31.15 42.29 -33.12 -33.12 0.22
การส่งออก 12.91 18.20 14.65 14.65 15.19 -1.59 40.96 -19.46 -19.46 3.66
การนำเข้า 6.04 8.76 3.37 3.37 2.88 -58.07 45.11 -61.48 -61.48 -14.74
ดุลการค้า 6.87 9.44 11.28 11.28 12.32            

 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 
อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 11.5 15.3 12.7 12.7 13.4 1.94 33.09 -17.41 -17.41 5.94
2 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.8 1.1 1.0 1.0 0.6 -25.87 26.50 -4.91 -4.91 -42.76
3 เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ - 0.0 - - 0.3 - - - - -
4 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม - 0.0 0.0 0.0 0.1 - - -75.00 -75.00 98,900.00
5 ผ้าผืน 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 - 64.04 69.91 69.91 -31.60
6 ผ้าปักและผ้าลูกไม้ - 0.0 0.0 0.0 0.1 - - 3.57 3.57 290.23
7 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -60.84 -40.08 -26.29 -26.29 23.02
8 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 - 185.71 -67.01 -67.01 -1.74
9 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.1 0.2 0.3 0.3 0.0 921.43 235.94 18.07 18.07 -83.78
10 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ - 0.1 0.1 0.1 0.0 - - 34.54 34.54 -50.38
รวม 10 รายการ 12.7 17.0 14.3 14.3 14.8 -0.69 34.64 -16.05 -16.05 3.44
อื่นๆ 0.3 1.2 0.4 0.4 0.4 -31.91 352.59 -69.40 -69.40 12.68
รวมทั้งสิ้น 12.9 18.2 14.7 14.7 15.2 -1.59 40.96 -19.46 -19.46 3.66
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 
อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 5.7 8.5 3.2 3.2 2.7 -60.10 49.92 -62.41 -62.41 -15.29
2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 145.70 15.32 4.93 4.93 95.12
3 สินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 12,900.00
4 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 317.86 -97.44 1,200.00 1,200.00 139.74
5 รองเท้า 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -96.05 466.67 466.67 129.41
6 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 728.57 -56.90 -36.00 -36.00 -6.25
7 สิ่งพิมพ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.93 -98.36 3,300.00 3,300.00 -61.76
8 สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -23.08
9 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,050.00 4.35 -62.50 -62.50 -11.11
10 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,566.67 -72.00 -28.57 -28.57 -50.00
รวม 10 รายการ 5.8 8.6 3.3 3.3 2.9 -59.50 48.45 -61.82 -61.82 -12.25
อื่นๆ 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 110.07 -30.75 -45.21 -45.21 -99.28
รวมทั้งสิ้น 6.0 8.8 3.4 3.4 2.9 -58.07 45.11 -61.48 -61.48 -14.74
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit