สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์

Flag of El Salvador elsalvador coa n4123
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
Dios, Unión, Libertad
("พระเจ้า, ความปรองดอง, เสรีภาพ")

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ หรือ Republic of El Salvador

ที่ตั้ง

อยู่ ในภูมิภาคอเมริกากลาง ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศใต้ ทางทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือติดกับกัวเตมาลา ส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดกับฮอนดูรัส เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลาง และเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่ไม่มีชายฝั่งทะเลติดกับทะเลแคริบเบียน

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 21,040 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 20,720 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 320 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนทั้งหมดยาว 590 กม. ติดต่อกับกัวเตมาลาเป็นระยะทาง 199 กม. ฮอนดูรัสระยะทาง 391 กม.ชายฝั่งทะเล 307 กม.

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับช่องแคบแนวชายฝั่ง และตอนกลางเป็นที่ราบสูง

สภาพภูมิอากาศ

ร้อนชื้นแบบกึ่งศูนย์สูตร มีฤดูฝนระหว่างพฤษภาคม-ตุลาคมและฤดูร้อนระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เมษายน

ทรัพยากรธรรมชาติ

พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ น้ำมัน พื้นที่เพาะปลูก

ภัยธรรมชาติ

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุ (Hurricanes)

จำนวนประชากร

6,172,011คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Salvadoran

เชื้อชาติ

Mestizo (เชื้อสายผสมสเปน-พื้นเมือง) 86.3% ผิวขาว 12.7% อเมริเดียน 0.2% ผิวดำ 0.1% อื่นๆ 0.6%

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 50% โปรแตสแตนท์ 36% ศาสนาอื่นๆ 2% ไม่นับถือศาสนาใดๆเลย 12% (สำมะโนครัว พ.ศ. 2557)

ภาษา

สเปน

 

รูปแบบการปกครอง

สาธารณรัฐ

เมืองหลวง

กรุงซาน ซัลวาดอร์(San Salvador)

การแบ่งเขตการปกครอง

14 เขต Ahuachapan, Cabanas, Chalatenango, Cuscatlan, La Libertad, La Paz, La Union, Morazan, San Miguel, San Salvador, San Vicent, Santa Ana, Sonsonate, Usulutan

วันที่ได้รับเอกราช

15 กันยายน พ.ศ. 2364 (ประกาศอิสรภาพจากสเปน)

รัฐธรรมนูญ

20 ธันวาคม พ.ศ. 2526

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในคราวเดียว วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral Legislative หรือ Asamblea Legislativa) สมาชิกจำนวน 84 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ระบบ Supreme Court หรือ Corte Suprema ผู้พิพากษาจำนวน 15 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภานิติบัญญัติ ผู้พิพากษา 15 คนจะรับหน้าที่ในศาลสูงสุด 4 ศาลได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลแพ่ง คณะลูกขุน และศาลปกครอง

ระบบกฎหมาย

ระบบประมวลกฎหมาย โดยได้รับอิทธิพลจากกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) มีการตรวจสอบความชอบธรรมของกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติในศาลฎีกาสูงสุด

El Salvador departments numbered

 

1. อาวาชาปัง
2. กาบาญัส
3. ชาลาเตนังโก
4. กุสกัตลัง
5. ลาลีเบร์ตัด
6. ลาปาซ
7. ลาอูนีออง

8. โมราซัง
9. ซานมีเกล
10. ซานซัลวาดอร์
11. ซานวีเซนเต
12. ซานตาอานา
13. ซอนโซนาเต
14. อูซูลูตัง

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557

Update 25 กันยายน 2560

 

 • Pres. Salvador SANCHEZ CEREN
 • Vice Pres. Oscar ORTIZ
 • Min. of Agriculture & Livestock Orestes ORTEZ
 • Min. of Defense David MUNGUIA Payes
 • Min. of Economy Tharsis Salomon LOPEZ
 • Min. of Education Carlos CANJURA
 • Min. of Environment & Natural Resources Lina POHL
 • Min. of Finance Juan Carlos CACERES Chavez
 • Min. of Foreign Relations Hugo Roger MARTINEZ Bonilla
 • Min. of Govt. Ramon VALENCIA
 • Min. of Health Violeta MENJIVAR
 • Min. of Justice & Public Security Benito LARA
 • Min. of Labor & Social Welfare Sandra GUEVARA
 • Min. of Public Works Gerson MARTINEZ
 • Min. of Tourism Jose Napoleon DUARTE Duran
 • Attorney Gen. Luis MARTINEZ
 • Pres., Central Reserve Bank Oscar CABRERA Melgar
 • Ambassador to the US Francisco Roberto ALTSCHUL Fuentes
 • Permanent Representative to the UN, New York Ruben Ignacio ZAMORA Rivas

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/ES.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

54.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายบุคคล

8,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

2.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 10.6%
 • ภาคอุตสาหกรรม 25.3%
 • ภาคการบริการ 64.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

5.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

0.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

กาแฟ น้ำตาล ข้าวโพด ข้าวเจ้า ถั่วลิสง เมล็ดพืชให้น้ำมัน ฝ้าย ข้าวฟ่าง เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์นม กุ้งฝอย

อุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ โลหะน้ำหนักเบา

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

2.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

64.9% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 669 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

5.335 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

กาแฟ น้ำตาล สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทอง แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เหล็ก และเหล็กกล้า

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

US 47.1%, Honduras 13.9%, Guatemala 13.6%, Nicaragua 6.6%, Costa Rica 4.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

9.855 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

วัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุน เชื้อเพลิง เครื่องบริโภค ปิโตรเลียม ไฟฟ้า

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

US 39.4%, Guatemala 9.6%, China 8.1%, Mexico 7.4%, Honduras 5.7% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ (US dollar) -- USD

 

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 

     ไทยและเอลซัลวาดอร์สถาปนาความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2530 โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโกเป็นเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง และแต่งตั้งให้นาย Ricardo Moran Ferracuti เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำ สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์

สินค้าที่ไทยส่งออก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

สินค้าที่ไทยนำเข้า แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์จากกลาสติก สิ่งพิมพ์

 

ที่มา: สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - เอลซัลวาดอร์                      
มูลค่าการค้า 66.95 60.90 55.33 55.33 56.86 7.50 -9.04 -9.15 -9.15 2.76
การส่งออก 61.86 51.57 54.19 54.19 55.29 22.28 -16.64 5.08 5.08 2.04
การนำเข้า 5.09 9.33 1.14 1.14 1.56 -56.45 83.30 -87.79 -87.79 37.12
ดุลการค้า 56.77 42.24 53.05 53.05 53.73            
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 45.8 33.7 36.4 36.4 36.7 20.15 -26.50 7.98 7.98 0.89
2 ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ 0.3 0.2 1.6 1.6 4.9 -11.25 -24.85 623.92 623.92 216.87
3 ผลิตภัณฑ์ยาง 4.4 4.5 3.2 3.2 3.4 -1.09 1.17 -29.32 -29.32 5.80
4 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน 1.6 1.8 1.9 1.9 2.4 22.69 10.09 3.98 3.98 26.57
5 เส้นใยประดิษฐ์ 0.6 1.0 2.2 2.2 2.0 - 60.25 116.10 116.10 -5.06
6 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 0.9 1.3 1.5 1.5 1.1 89.46 35.73 17.28 17.28 -25.71
7 เม็ดพลาสติก 0.9 4.5 2.6 2.6 1.1 9.48 370.97 -41.27 -41.27 -59.35
8 ผ้าผืน 1.7 0.6 1.0 1.0 0.5 56.10 -63.60 53.48 53.48 -47.69
9 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 12.32 -27.04 11.99 11.99 -13.25
10 เคมีภัณฑ์ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 208.67 -20.84 44.34 44.34 239.13
รวม 10 รายการ 57.3 48.2 50.9 50.9 53.0 20.71 -15.90 5.73 5.73 4.01
อื่นๆ 4.6 3.4 3.3 3.3 2.3 46.06 -25.87 -4.15 -4.15 -28.96
รวมทั้งสิ้น 61.9 51.6 54.2 54.2 55.3 22.28 -16.64 5.08 5.08 2.04
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.2 0.1 0.3 0.3 1.1 -34.98 -43.04 119.17 119.17 286.29
2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 2.19 -22.61 255.01 255.01 34.47
3 สิ่งพิมพ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -50.00 33.33 2,350.00 2,350.00 1,388.78
4 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.36 65.38 351.16 351.16 -36.60
5 กาแฟ ชา เครื่องเทศ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.89 -33.33 555.00 555.00 -9.92
6 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -9.24 -56.17 -56.17 -64.08
7 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 0.0 0.0 - - 0.0 -91.49 800.00 - - -
8 ไดโอด  ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 5,433.33 5,433.33 -80.12
9 ด้ายและเส้นใย - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -9.68
10 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.40 300.00 206.25 206.25 -71.43
รวม 10 รายการ 0.3 0.2 0.5 0.5 1.6 -32.15 -33.39 139.94 139.94 186.00
อื่นๆ 4.8 9.1 0.6 0.6 0.0 -57.54 91.65 -93.46 -93.46 -98.81
รวมทั้งสิ้น 5.1 9.3 1.1 1.1 1.6 -56.45 83.30 -87.79 -87.79 37.12

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit