เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

Flag of Saint Vincent and the Grenadines Coat of arms of Saint Vincent and Granadines
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
ละติน: Pax et justitia (สันติภาพและความยุติธรรม)

 

vccarib
ที่มา worldatlas.com
 
map of saint-vincent-and-the-grenadines
ที่มา: lonelyplanet.com

 

ชื่อทางการ

เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ หรือ Saint Vincent and the Grenadines

ที่ตั้ง

เป็นเกาะตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ โดยอยู่ทางตอนเหนือของตรินิแดดและโตเบโก ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ละติจูดที่ 13 15 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 61 12 องศาตะวันตก

พื้นที่

389 ตารางกิโลเมตร (เซนต์วินเซนต์ประมาณ 344 ตารางกิโลเมตร) คามยาวชายฝั่งทะเลเท่ากับ 84 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เต็มไปด้วยภูเขาและภูเขาไฟ

สภาพภูมิอากาศ

อากาศแบบเขตร้อน มีความแตกต่างกันของอุณหภูมิระหว่างฤดูกาลเพียงเล็กน้อย ฤดูฝนจะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม- เดือนพฤศจิกายน

ทรัพยากรธรรมชาติ

พลังงานน้ำ พื้นดินที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม

ภัยธรรมชาติ

เฮอร์ริเคน ภูเขาไฟ Soufriere บนเกาะเซนต์วินเซนต์ที่ยังปะทุอยู่

จำนวนประชากร

102,089 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

-0.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

เชื้อชาติ

ผิวดำ 66% เชื้อชาติผสม 19% อินเดียนพื้นเมือง 6% อเมริเดียน 2% ชาวยุโรป 4% อื่นๆ 3%

ศาสนา

โปรแตสแตนท์ 75% โรมันคาทอลิก 13% อื่นๆ 12%

ภาษา

อังกฤษเป็นภาษาราชการ ฝรั่งเศส

ภูมิหลังโดยสังเขป

ชนพื้นเมืองคาริเบียนที่อาศัยอยู่บนเกาะเซนต์วินเซนต์ต่อต้านการกลายเป็นอาณานิคมได้จนถึงกระทั่งปี 1719 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์กลายเป็นดินแดนที่เป็นข้อพิพาทระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 18 และตกเป็นของอังกฤษในปี 1783 ระหว่างปี 1960 ถึง 1962 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์เป็นเขตการปกครอง 2 เขตของสหพันธรัฐเวสต์อินดิส (Federation of the West Indies) ได้รับอนุญาตให้ปกครองตนเองในปี 1969 และได้รับเอกราชในปี 1979

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(Constitutional Monarchy)

เมืองหลวง

กรุงคิงส์ทาวน์ (Kingstown)

การแบ่งการปกครอง

6 เขต ได้แก่ Charlotte, Grenadines, Saint Andrew, Saint David, Saint George, Saint Patrick

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

saint-vincent-the-grenadines-political-map

 

ที่มา: Saint Vincent The Grenadines Map, Political Map of Saint Vincent The Grenadines

วันที่ได้รับเอกราช

27 ตุลาคม พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) จากสหราชอาณาจักร

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

27 ตุลาคม พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979)

ระบบกฏหมาย

มีรากฐานมาจากกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (English Common Law) ไม่ยอมรับ ICJ

ฝ่ายบริหาร

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการ ภายใต้การเสนอของนายกรัฐมนตรี โดยทั่วไปนายกรัฐมนตรี มาจากหัวหน้าพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้สำเร็จราชการ

ฝ่ายนิติบัญญัติ

Unicameral) จำนวน 21 ที่นั่ง (มาจากการเลือกตั้ง 15 ที่นั่งและแต่งตั้งอีก 6 ที่นั่ง) มีวาระ 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

เป็นระบบศาล Eastern Caribbean Supreme Court (ซึ่งมีเขตอำนาจศาลครอบคลุม Anguilla, Antigua and Barbuda, the British Virgin Islands, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia และ Saint Vincent and the Grenadines)

การปกครอง

ในระบบสหพันธรัฐ ซึ่งประกอบด้วย 6 รัฐ ได้แก่ Western Australia, South Australia, Queensland, New South Wales, Tasmania, และ Victoria โดยมีอาณาเขตปกครองตนเอง 2 อาณาเขต ได้แก่ Northern Territory และ Australian Capital Territory ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง คือ กรุงแคนเบอร์รา รัฐแต่ละรัฐมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (Governor) มีรัฐบาลและมุขมนตรีทำหน้าที่บริหาร โดยมีสภานิติบัญญัติ 2 สภา ยกเว้นรัฐ Queensland ซึ่งมีเพียงสภาเดียว และรัฐและอาณาเขตต่างๆ มีระบบศาลของตนเอง

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558

Update 25 กันยายน 2560

 

 • Governor Gen. Frederick Nathaniel BALLANTYNE, Sir
 • Prime Min. Ralph Everard GONSALVES
 • Dep. Prime Min. Girlyn MIGUEL
 • Min. of Agriculture, Industry, Forestry, Fisheries, & Rural Transformation Saboto CAESAR
 • Min. of Education Girlyn MIGUEL
 • Min. of Finance Ralph Everard GONSALVES
 • Min. of Foreign Affairs, Foreign Trade, & Consumer Affairs Camillo GONSALVES
 • Min. of Grenadines Affairs Ralph Everard GONSALVES
 • Min. of Health, Wellness, & the Environment Clayton BURGIN
 • Min. of Housing, Informal Human Settlements, Lands & Surveys, & Physical Planning Montgomery DANIEL
 • Min. of Legal Affairs Ralph Everard GONSALVES
 • Min. of National Mobilization, Social Development, the Family, Persons With Disabilities, & Youth Frederick STEPHENSON
 • Min. of National Reconciliation, the Public Service, Labor, Information, & Ecclesiastical Affairs Maxwell CHARLES
 • Min. of National Security Ralph Everard GONSALVES
 • Min. of Tourism, Sports, & Culture Cecil MCKIE
 • Min. of Transport, Works, Urban Development, & Local Govt. Julian FRANCIS
 • Attorney Gen. Judith JONES-MORGAN
 • Ambassador to the US La Celia Aritha PRINCE
 • Permanent Representative to the UN, New York Inga Rhonda KING

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/VC.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

1.241 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

11,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตของ GDP

1.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 7.9%
 • ภาคอุตสาหกรรม 17.2%
 • ภาคการบริการ 75% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ

-0.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

18.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2551)

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

2.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

กล้วย มะพร้าว มันเทศ เครื่องเทศ การปศุสัตว์ ได้แก่ วัว แกะ สุกร แพะและปลา

อุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ แป้งมัน

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 147ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

50.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

กล้วย รากเผือก เผือก ต้นท้าวยายม่อม ไม้ตีเทนนิส

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

Trinidad and Tobago 18.9%, St. Lucia 14.8%, Barbados 12.3%, Dominica 9.7%, Grenada 9.3%, Antigua and Barbuda 8.4%, Poland 7.1%, St. Kitts and Nevis 4.1% (พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

327.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เครื่องมือเครื่องจักร เคมีภัณฑ์และปุ๋ย แร่ธาตุและเชื้อเพลิง

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Trinidad and Tobago 29.3%, US 17.2%, Singapore 8.7%, China 8%, Barbados 6%, Poland 5.5%, Turkey 4.4%(พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

East Caribbean Dollars

สัญลักษณ์เงิน

XCD

ภาพรวมทางเศรษฐกิจ

     รายได้หลักขึ้นอยู่กับการเกษตร คือการส่งออกกล้วย และกำลังขยายด้านการท่องเที่ยว อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงในปี พ.ศ. 2550 หลังจากเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ 10 ปีถึงเกือบร้อยละ 7 ในปี พ.ศ. 2549 และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตช้าลงอีกในปี พ.ศ. 2551 สืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกชะลออตัว แม้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศต่างๆ ในอเมริกาใต้ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเกษตร การท่องเที่ยว การก่อสร้าง และการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน แรงงานส่วนใหญ่ในประเทศจะทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตกล้วยและการท่องเที่ยว ขณะที่อัตราการว่างงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้คนย้ายออกจากเกาะ

        นอกจากนั้น หมู่เกาะเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนยังเผชิญความเสี่ยงต่อมหันตภัยทางธรรมชาติได้แก่ พายุเขตร้อน ซึ่งทำลายผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากในปี พ.ศ. 2537, 2538, และปี 2545 ในปี พ.ศ. 2550 มีนีกท่องเที่ยวกว่า 200,000 คนเยี่ยมเยือนเกาะ โดยเฉพาะหมู่เกาะเกรนาดีนส์ ส่วนเซนต์วินเซนต์เป็นสถานที่ตั้งของอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินที่ใช้มาตรฐานระดับสากล เนื่องจากหนี้ภาครัฐสูงถึงร้อยละ 25 ของรายได้และกลายเป็นรายจ่ายในการชำระหนี้ (debt servicing) ข้อตกลงกับอิตาลีที่จะชดใช้หนี้ทั้งหมดทำให้อัตราส่วนระหว่างหนี้สาธารณะต่อจีดีพีลดลงเหลือประมาณร้อยละ 70 รัฐบาลของนาย GONSALVES ได้ใช้เงินส่วนมากไปกับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมถึงการสร้างท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ที่คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2011 (พ.ศ. 2554)

 

1. ความสัมพันธ์ทั่วไป ไทยและเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแต่ไม่ใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายได้สถาปนาความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2539 โดยรัฐบาลไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นจุดติดต่อราชการกับเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ส่วนฝ่ายเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ มอบหมายให้คณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นจุดติดต่อราชการกับฝ่ายไทย

2. ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

เมื่อปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศคิดเป็น มูลคาการคารวม 1.05 ลานดอลลาร์สหรัฐ USD ลดลงจากป 2554 รอยละ 18.29 โดยไทยเสียดุลการคา 0.02 ลานดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เคหะสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ ผักกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น เครื่องกีฬาและเครื่อเล่นเกมส์ กล้วยไม้

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ

3. ความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ในระดับพหุภาคี ไทยดำเนินโครงการความร่วมมือกับเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์โดยการให้ทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษาผ่านกรอบองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) และประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (Carribean Community and Common Market-CARICOM)

4. ความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

เมื่อปี 2553 มีชาวเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์เดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 19 คน

5. ความตกลงที่สำคัญ 

ทั้งสองฝ่ายมีการลงนามความตกลงซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว 1 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างสำนักงาน ปปง. กับ The Financial Intelligence Unit ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2548

ที่มา เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - เซนต์วินเซนต์                      
มูลค่าการค้า 0.46 1.59 1.24 1.24 2.93 -55.92 241.66 -21.97 -21.97 136.58
การส่งออก 0.37 0.93 0.68 0.68 0.98 -27.40 146.98 -26.04 -26.04 42.54
การนำเข้า 0.09 0.66 0.55 0.55 1.96 -83.26 635.29 -16.29 -16.29 252.61
ดุลการค้า 0.28 0.26 0.13 0.13 -0.98            
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.1 0.3 0.3 0.3 0.8 -55.14 84.78 15.15 15.15 175.27
2 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -45.62 105.06 -4.50 -4.50 -51.99
3 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 97.25 -45.92 -20.96 -20.96 -0.93
4 นมและผลิตภัณฑ์นม - - 0.1 0.1 0.0 - - - - -67.30
5 สิ่งทออื่นๆ 0.0 - - - 0.0 - - - - -
6 ผักกระป๋อง และผักแปรรูป 0.0 - 0.0 0.0 0.0 109.09 - - - -
7 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 0.0 - - - 0.0 - - - - -
8 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ - - - - 0.0 - - - - -
9 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 320.00 320.00 -52.38
10 ซุปและอาหารปรุงแต่ง 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -50.00 - - - 25.00
รวม 10 รายการ 0.3 0.4 0.5 0.5 0.9 -42.27 57.01 23.81 23.81 86.04
อื่นๆ 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 58.12 336.01 -63.76 -63.76 -69.88
รวมทั้งสิ้น 0.4 0.9 0.7 0.7 1.0 -27.40 146.98 -26.04 -26.04 42.54

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง - 0.4 0.5 0.5 1.9 - - 5.89 5.89 298.55
2 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ - - - - 0.1 - - - - -
3 สิ่งพิมพ์ - - - - - - - - - -
4 เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่อง - - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 0.0 0.4 0.5 0.5 2.0 0.00 0.00 5.89 5.89 310.56
อื่นๆ 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 -83.26 136.07 -63.19 -63.19 -99.87
รวมทั้งสิ้น 0.1 0.7 0.6 0.6 2.0 -83.26 635.29 -16.29 -16.29 252.61

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit