เกรเนดา

Flag of Grenada crest
ธง ตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญ
The Land, the People, the Light

 

6837704777 2fca0ddb84 o
ที่มา brookstonbeerbulletin.com
 
loc grenada
ที่มา islandbrides.com

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

เกรเนดา และ Grenada

ที่ตั้ง

เกรนาดาเป็นเกาะภูเขาไฟเล็ก ๆ ในทะเลแคริบเบียน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตรินิแดดและโตเบโก และเวเนซุเอลา และอยู่ทางทิศใต้ของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ระหว่างละติจูดที่ 12 07 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 61 40 องศาตะวันตก

พื้นที่

344 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ปกคลุมด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และมีชายฝั่งทะเลแคบ ๆ ล้อมรอบเกาะ ความยาวประมาณ 121 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นเกาะภูเขาไฟ มีภูเขาอยู่ตรงกลาง

สภาพภูมิอากาศ

แบบร้อนชื้น (Tropical) ตั้งอยู่ในแนวมรสุม โดยฝนจะตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายนถึง พฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย ประมาณ 2,000 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ลมการค้าตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไม้ซุง ผลไม้เขตร้อน ท่าเรือน้ำลึก

ภัยธรรมชาติ

อยู่ในแนวพายุเฮอร์ริเคน ฤดูพายุเฮอร์ริเคนอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน -พฤศจิกายน

จำนวนประชากร

111,724 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Grenadian (s)

เชื้อชาติ

เชื้อสายแอฟริกัน (89.4%) รองลงมาได้แก่ เชื้อสายอินเดีย ชาวยุโรป และชาวพื้นเมืองเผ่า Arawak และ Carib

ศาสนา

ที่สำคัญคือ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 44.6% นิกายโปรเตสแตนส์  43.5% Jehovah's Witness 1.1%, Rastafarian 1.1%, อื่นๆ 6.2% ไม่มีศาสนา 3.6%

ภาษา

ภาษาอังกฤษ (ภาษาราชการ) และภาษาฝรั่งเศส

 

ประวัติโดยย่อ

        ในอดีตเกรนาดาเป็นที่อยู่ของชนพื้น เมืองอินเดียเผ่า Carib และ Arawaks ต่อมาในปี ค.ศ. 1498 โคลัมบัสได้ค้นพบดินแดนแห่งนี้ โดยในระยะแรกถูกเรียกว่า Concepcion จนในประมาณศตวรรษที่ 18 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Grenada อย่างไรก็ดี แม้ว่าเกรนาดา จะถูกค้นพบโดยโคลัมบัส แต่ก็มิได้เป็นอาณานิคมของสเปนนานนัก โดยใน ค.ศ. 1650 ตกไปอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศส ต่อมาในปี ค.ศ. 1763 อังกฤษก็ได้เข้าปกครองเกรนาดา ภายหลังจากที่มีชัยชนะต่อฝรั่งเศสในสงคราม 7 ปี เกรนาดามีฐานะเป็นอาณานิคมของอังกฤษจนถึง ค.ศ. 1974 เมื่อได้รับเอกราชในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ของปีนั้น ต่อมาเมื่อเกิดการปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลในปี ค.ศ.1953 สหรัฐฯ และประเทศในแคริบเบียนก็ได้ส่งกองทัพเข้าแทรกแซงเพื่อสร้างเสภียรภาพในเกรนาดา

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เมืองหลวง

กรุง St. George's

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเป็น 6 เขต ได้แก่ Saint Andrew, Saint David, Saint George, Saint John, Saint Mark, Saint Patrick และอีก 1 เขตปกครองตนเอง คือ Carriacou and Petit Martinique

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

grenada-map

 

วันที่ได้รับเอกราช

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1974)

รัฐธรรมนูญ

19 ธันวาคม พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1973)

ระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมายจารีตประเพณีอังกฤษ (Common Law) ไม่ยอมรับเขตอำนาจโดยบังคับของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (Compulsory ICJ Jurisdiction)

ประมุขของรัฐ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เอลิซาเบธที่สอง ทรงใช้พระราชอำนาจ โดยผ่านทางผู้สำเร็จราชการ (Governer-General) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีเกรนาดา

ฝ่ายบริหาร

นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารได้รับการเลือกตั้งจาก เสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วจะได้แก่หัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก โดยจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้สำเร็จราชการ และนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้สรรหาและจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

รัฐสภาประกอบด้วย 2 สภา คือ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิกมีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดย 10 คนมาจากการเสนอชื่อของพรรครัฐบาลและ และอีก 3 คนมาจากการเสนอชื่อของหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ประกอบด้วย ศาลแพ่ง ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา (Eastern Carribean Supreme Court) ในบางกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ อาจส่งให้คณะองคมนตรี (Privy Council) ที่กรุงลอนดอนเป็นผู้พิจารณา

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments 


ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558

Update 22 กันยายน 2560

 • Governor Gen.
  Cecile LA GRENADE
 • Prime Min.
  Keith MITCHELL
 • Dep. Prime Min.
  Elvin NIMROD
 • Min. of Agriculture, Land, Forestry, Fisheries, & the Environment
  Roland BHOLA
 • Min. of Carriacou & Petite Martinique Affairs
  Elvin NIMROD
 • Min. of Communications & Works, Physical Development, Public Utilities, & Information Communications Technology
  Gregory BOWEN
 • Min. of Economic Development, Trade, Planning, Cooperatives, & Intl. Business
  Oliver JOSEPH
 • Min. of Education & Human Resources Development
  Anthony BOATSWAIN
 • Min. of Foreign Affairs
  Clarice MODESTE-CURWEN
 • Min. of Health & Social Security
  Nickolas STEELE
 • Min. of Labor & Local Govt.
  Elvin NIMROD
 • Min. of Legal Affairs
  Elvin NIMROD
 • Min. of National Security, Public Admin., Disaster Management, Home Affairs, Information, & Implementation
  Keith MITCHELL
 • Min. of Social Development, Housing, & Community Development
  Delma THOMAS
 • Min. of Tourism, Civil Aviation, & Culture
  Yolande BAIN-HORSFORD
 • Min. of Youth, Sports, & Ecclesiastical Relations
  Emmalin PIERRE
 • Min. of Implementation in the Prime Minister's Office
  Alexandra OTWAY-NOEL
 • Min. in the Min. of Communications & Works, Physical Development, Public Utilities, & Information Communications Technology (ICT) With Responsibility for ICT
  Alvin DABREO
 • Attorney Gen.
  Cajeton HOOD
 • Ambassador to the US
  Ethelstan Angus FRIDAY
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Denis Godwin ANTOINE

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/GJ.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

1.512 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

14,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

-5.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 9.6%
 • ภาคอุตสาหกรรม 13.8%
 • ภาคการบริการ 76.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

1.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ลูกจันทร์เทศ ดอกจันทน์เทศ กล้วย มะพร้าว ผลไม้จำพวกส้ม อ้อย อะโวคาโดและผักต่าง

อุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ การท่องเที่ยว และการก่อสร้าง

หนี้สาธารณะ

110% ของ GDP (ค่าประมาณพ.ศ. 2555)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

44.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

ลูกจันทร์เทศ (เกรนาดาผลิตได้เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินโดนีเซีย) กล้วย มะพร้าว ดอกจันทน์เทศ ผลไม้และสิ่งทอ

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Nigeria 44.7%, St. Lucia 10.8%, Antigua and Barbuda 7.3%, St. Kitts and Nevis 6.6%, Dominica 6.6%, US 5.8%  (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

313.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ และเชื้อเพลิง

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

Trinidad and Tobago 49.6%, US 16.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

นโยบายเศรษฐกิจหลัก

        ระบบเศรษฐกิจของเกรนาดาพึ่งพาภาค เกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกลูกจันทร์เทศและมะพร้าว รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดเงินตราต่างประเทศ และในปัจจุบัน รัฐบาลเกรนาดาก็มีนโยบายเศรษฐกิจเสรี โดยเน้นการลงทุนจากภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะในภาคพลังงานไฟฟ้าซึ่งให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารมากขึ้น

สกุลเงิน

Eastern Caribbean Dollar (EC)

สัญลักษณ์เงิน

XCD

สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป

         รายได้หลักของเกรนาดามาจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก การสร้างท่าอากาศยานสากลในปี 1985 (พ.ศ. 2528) พายุเฮอร์ริเคนไอเวน (Ivan) ในปี 2004 (พ.ศ. 2547) และเฮอร์ริเคนเอมิลี (Emily) ในปี 2005 (พ.ศ. 2548) สร้างความเสียหายอย่างมากแก่อุตสาหกรรม การผลิตจันทร์เทศซึ่งเคยเป็นตัวจักรสำคัญของ การเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ และคาดว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะยังไม่ฟื้นตัวในระยะเวลาอันใกล้ ขณะที่ ภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกต้นจันทร์และโกโก้ค่อยๆ ฟื้นตัวจากพายุเฮอร์ริเคน ภาคการท่องเที่ยวสร้างราย ได้จากการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้่นการเติบโตของ ธุรกิจก่อสร้าง โรงงาน การพัฒนาสถาบันให้บริการทางการเงิน (Offshore Financial Industry) เป็นส่วนสำคัญต่อ การเจริญเติบโตของผลผลิตในประเทศ อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของ เศรษฐกิจเริ่มลดลงในปี 2009 (พ.ศ. 2552) เพราะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวและการทำธุรกรรมการเงิน เกรนาดากำลังฟื้นตัว จากความเสียหายที่เกิดจากพายุเฮอร์ริเคนไอเวนและเอมิลี แต่กลับต้องเผชิญกำภาระหนี้สินที่เกิดจากการซ่อม แซมประเทศ อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีสูงถึงร้อยละ 110 ทำให้ รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่อาจใช้เงินไปในการ ลงทุนเพื่อสังคมและสาธารณะเท่าที่ควรจะเป็น

 

สถิติที่สำคัญ (2556)

ชาวเกรนาดาเดินทางเข้าไทย 46 คน (โดยเป็นนักท่องเที่ยว 27 คน)

สำนักงานไทยในเกรนาดา ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา มีเขตอาณาดูแลเกรนาดา)

สำนักงานเกรนาดาในไทย ไม่มี

สินค้าไทยส่งออกไปเกรนาดา

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป, ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ, กล้วยไม้, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง, อัญมณีและเครื่องประดับ, แก้วและกระจก, ผลิตภัณฑ์ยาง, ผลิตภัณฑ์พลาสติก, เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า

สินค้านำเข้าจากเกรนาดา

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน, เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา

ที่มา เกรนาดา

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกรเนดา

1. ความสัมพันธ์ทั่วไป 

ไทยและเกรเนดามีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแต่ไม่ใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายได้สถาปนาความสัมพันธ์กันเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2522 โดยรัฐบาลไทยมอบหมายให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำเกรเนดา อีกตำแหน่งหนึ่ง

การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันนั้นยังมีน้อย โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2553 นาย Michael Church รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการส่งออกและการค้าต่างประเทศของเกรเนดา ได้เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม 21st Meeting to the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer ในประเทศไทย 

นอกจากนี้ เมื่อปี 2548 ไทยจัดโครงการเชิญผู้แทนจากประเทศ CARICOM เยือนไทย เพื่อสร้างความรู้จักและความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับประเทศในแคริบเบียนให้มากขึ้น รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านี้ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่บทบาทของไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหม่ ซึ่งเกรเนดาเป็นหนึ่งในสมาชิก CARICOM ที่ได้ให้ความสนใจส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในประเทศไทย

2. ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

เมื่อปี 2552 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศคิดเป็น 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกมูลค่า 1.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 0.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าเกรเนดา มูลค่า 1.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ 

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ในปี 2553 มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน มีมูลค่าแล้ว 1.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกสินค้ามูลค่า 1.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าสินค้ามูลค่า 0.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าเกรเนดาถึง 0.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3. ความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 

เมื่อปี 2552 ชาวเกรเนดาเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 26 คน 

4. ความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ในระดับทวิภาคี ไทยและเกรเนดาอยู่ระหว่างพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ขณะนี้ เกรเนดากำลังพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเกรเนดา ที่จะเป็นกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

สำหรับในระดับพหุภาคีนั้น ไทยดำเนินโครงการความร่วมมือกับเกรเนดา โดยการให้ทุนฝึกอบรมและทุนศึกษาผ่านกรอบองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) และประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (Carribean Community and Common Market-CARICOM) โดยเมื่อปี 2550 มีผู้แทนจากเกรเนดาได้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Marine Aquaculture Development Training ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี 2550 ที่ไทยเสนอให้กลุ่มประเทศสมาชิก CARICOM สำหรับเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมกับตัวแทนจากประเทศสมาชิก CARICOM อื่นที่จังหวัดภูเก็ต

5. ความสัมพันธ์ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ไทยและเกรเนดามีความสัมพันธ์ที่ดีในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเสียงสนับสนุนระหว่างกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในองค์การระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายเป็นสมาชิก อาทิ สมาชิกคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) วาระ ค.ศ. 2011-2013 ซึ่งเกรเนดาให้เสียงสนับสนุนฝ่ายเดียวแก่ไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งดังกล่าว และไทยได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งนี้

ที่มา เกรเนดา - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - เกรเนดา                      
มูลค่าการค้า 2.23 2.55 3.20 3.20 4.06 -35.19 14.09 25.56 25.56 26.82
การส่งออก 1.80 2.44 2.98 2.98 4.01 -6.39 36.07 22.13 22.13 34.50
การนำเข้า 0.44 0.11 0.22 0.22 0.05 -71.31 -75.87 104.82 104.82 -78.88
ดุลการค้า 1.36 2.34 2.77 2.77 3.97            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1.2 1.4 2.2 2.2 3.4 3.14 18.45 60.78 60.78 52.37
2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 -43.35 34.76 -8.29 -8.29 -16.03
3 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 538.26 -16.46 50.22 50.22 -31.29
4 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ - - - - 0.0 - - - - -
5 เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - -
6 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า - - - - 0.0 - - - - -
7 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -63.64
8 ผลิตภัณฑ์ยาง - 0.0 - - 0.0 - - - - -
9 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ - - - - 0.0 - - - - -
10 ตลับลูกปืน - - - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 1.7 2.0 2.9 2.9 3.9 -2.37 17.54 45.32 45.32 36.63
อื่นๆ 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 -40.54 294.59 -74.30 -74.30 -15.52
รวมทั้งสิ้น 1.8 2.4 3.0 3.0 4.0 -6.39 36.07 22.13 22.13 34.50

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 -72.02 -76.36 33.30 33.30 -68.81
2 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน - - - - 0.0 - - - - -
3 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด - - - - 0.0 - - - - -
4 สิ่งพิมพ์ - - - - 0.0 - - - - -
5 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก - - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 -72.02 -76.36 33.30 33.30 -65.74
อื่นๆ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 10.61 -61.64 1,385.71 1,385.71 -100.00
รวมทั้งสิ้น 0.4 0.1 0.2 0.2 0.0 -71.31 -75.87 104.82 104.82 -78.88

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 1. กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th)
 2. สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์ (www.moc.go.th)
 3. The World Factbook, Central Intellegence Agency (CIA) จาก www.cia.gov
 4. World Leaders, Central Intellegence Agency (CIA) จาก www.cia.gov
 5. www.wikipedia.org

 

 

JoomSpirit