สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

684px-Flag of the Marshall Islands Marshall Islands coa
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Republic of the Marshall Islands) หรือ Marshall Islands

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในภูมิภาคแปซิฟิกตอนกลาง ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโฮโนลูลูประมาณ 2,200 ไมล์ และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะกวมประมาณ 1,600 ไมล์

พื้นที่

181.3 ตารางกิโลเมตร มีเกาะต่าง ๆ 1,225 เกาะ

เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ)

200 ไมล์ทะเล

สภาพภูมิประเทศ

หมู่เกาะหินทรายและหินปูนที่เกิดจากการก่อตัวของปะการัง

สภาพภูมิอากาศ

อากาศแบบเขตร้อนชื้น ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน เป็นเกาะที่อยู่ในแนวร่องมรสุม (Typhoon Belt)

ทรัพยากรธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากทะเล แร่ธาตุจากท้องทะเล

ภัยธรรมชาติ

พายุไต้ฝุ่น (เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก)

จำนวนประชากร

74,539 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

ชาวมาร์แชล (Mashallese)

เชื้อชาติ

ไมโครนีเซีย

ศาสนา

ศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์ 54.8% Assembly of God 25.8% โรมันคาทอลิก 8.4% Bukot nan Jesus 2.8% มอร์มอน 2.1% ศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆ 3.6% ศาสนาอื่นๆ 1% ไม่นับถือศาสนาใดเลย 1.5%(สัมมะโนประชากร พ.ศ. 2542)

ภาษา

ภาษาราชการได้แก่ ภาษามาร์แชล (Marshallese) 98.2% ภาษาอื่นๆ 1.8% ขณะที่ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ และพูดกันอย่างแพร่หลายในฐานะภาษาที่สอง

ประวัติความเป็นมา

ภายใต้ความตกลงร่วมกับสหรัฐอเมริกา (Compact of Free Association) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2529 ทำให้สหรัฐฯ ยุติการปกครองหมู่เกาะมาร์แชลล์ในฐานะเป็นดินแดน ในอารักขาของสหประชาชาติ โดยมีสถานะเป็นรัฐอิสระที่มีอธิปไตยปกครองตนเองในปี 2529 สามารถกำหนดนโยบายภายในและต่างประเทศ ยกเว้นด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของสหรัฐฯ ซึ่งมีบทบาทให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศหมู่เกาะ

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยที่มีข้อตกลงร่วมกับสหรัฐ อเมริกา (Constitutional government in free association with the US) ปกครองในรูปแบบรัฐสภา รัฐธรรมนูญเป็นแบบ Semi - Westminster โดยรวมเอาหลักการของทั้งรัฐธรรมนูญอังกฤษและสหรัฐฯ รัฐสภามีสองสภา

เมืองหลวง

กรุงมาจูโร (Majuro)

การแบ่งการปกครอง

เขตการปกครองตัวเอง 33 เขต ได้แก่ Ailinginae, Ailinglaplap, Ailuk, Arno, Aur, Bikar,Bikini, Bokak, Ebon, Enewetak, Erikub, Jabat, Jaluit, Jemo, Kili, Kwajalein, Lae, Lib, Majuro, Mili, Maloelap, Mejit, Namorik, Namu, Rongelap, Rongrik, Toke, Ujae, Ujelang, Utirik, Wotho, Wotje

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

rm-map

 

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=11742

วันที่ได้รับเอกราช

21 ตุลาคม 1986 จาก US-administered UN trusteeship

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

1 พฤษภาคม 1979

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีเป็นผู้เลือกคณะรัฐมนตรีจากสภานิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติเป็นผู้เลือกประธานาธิบดีจากสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2016

สภาผู้แทนราษฎร (Nitijela) ประกอบด้วยสมาชิก 33 คน จะเป็นผู้แต่งตั้งประธานาธิบดี โดยมี Council of Iroij ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าชนเผ่าต่าง ๆ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ประธานาธิบดี การปกครองแบ่งเป็น 33 เขตการปกครอง โดยทุกเขตมีผู้ว่าการเขตของตัวเอง และมีผู้แทนในสภา Nitijela อย่างน้อย 1 คน

สังคมในหมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นสังคม ที่ยึดถือระบบอาวุโสเป็นหลัก ประชาชนจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยตามแบบสมัย ใหม่ ประธานาธิบดีสองท่านแรกมาจากชนชั้นสูง ในขณะที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันมาจากสามัญชน

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral Legislature or Nitijela) คือ สภาผู้แทนราษฎร (Nitijela) ประกอบด้วยสมาชิก 33 คน มาจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลฎีกา (Supreme Court) ศาลสูง (High Court) และTraditional Rights Court

ระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมายผสมผสานระหว่างกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฤหมายจารีตประเพณีอังกฤษ (English Common Law)กฏหมายการปกครองท้องถิ่น กฎหมายจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2559

 Update 21 กันยายน 2560

 • Pres.
  Hilda HEINE
 • Min. of Assistance to the Pres. Mattlan ZACKHRAS
 • Min. of Education
  Wilbur HEINE
 • Min. of Finance Brenson S. WASE
 • Min. of Foreign Affairs & Trade
  John SILK
 • Min. of Health Kalani KANEKO
 • Min. of Internal Affairs Amenta MATTHEW
 • Min. of Justice
  Thomas HEINE
 • Min. of Public Works
  Tony MULLER
 • Min. of Resources & Development
  Alfred ALFRED Jr.
 • Min. of Transportation & Communications
  Mike HALFERTY
 • Chief Sec. N/A
 • Commissioner, Bank of the Marshall Islands Ann Marie MULLER
 • Ambassador to the US
  Gerald ZACHIOS
 • Permanent Representative to the UN, New York Deborah BARKER-MANASE

 

 ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/RM.html

 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจการค้าหมู่เกาะมาร์แชล

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นหลักสำคัญของเศรษฐกิจ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของหมู่เกาะมาร์แชลล์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรในทะเล แร่ธาตุ และแหล่งท่องเที่ยว แต่เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีคุณภาพ หมู่เกาะมาร์แชลล์จึงยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้เต็มที่

ในภาคเกษตรกรรม ผลผลิตทางเกษตรมักอยู่ที่ไร่ขนาดเล็ก มีบริเวณเพาะปลูกน้อย ดินไม่มีคุณภาพ และขาดเกษตรกรที่มีความชำนาญ ทำให้การเกษตรไม่พัฒนาเท่าที่ควร พืชผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ มะพร้าว มะเขือเทศ แตง ฯลฯ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก คือ งานหัตถกรรม ปลาที่ผ่านกระบวนการแปรรูป และ เนื้อมะพร้าวแห้ง

หมู่เกาะมาร์แชลล์ประสบปัญหาด้านการ เงินมาตั้งแต่ปี 2534 รัฐบาลได้แก้ไขโดยออกพันธบัตรเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายและชำระหนี้สินซึ่งมีสูง ถึง 143 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ทำให้เกิดภาวะวิกฤตขึ้นในปี 2539 รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น จึงต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนรักษาเสถียรภาพทางการเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลง ทุน

ด้านการประมง หมู่เกาะมาร์แชลล์มีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปลาทูน่า เปลือกหอย และไข่มุกดำ ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา บริษัทของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เข้าไปจับปลาทูน่าเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม แม้จะมีวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ แต่หมู่เกาะมาร์แชลล์ก็ยังมีความต้องการที่จะนำเข้าปลากระป๋องเป็นจำนวนมาก เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

181 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตอย่างแท้จริงของ GDP

1.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล (GDP per Capita)

3,300 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคเกษตรกรรม 11%
 • ภาคอุตสาหกรรม 16.3%
 • ภาคการบริการ 72.7% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

0.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

มะพร้าว มะเขือเทศ ผลไม้จำพวกแตง เผือก สาเก (ผลไม้ชนิดหนึ่ง) ผลไม้ สุกร ไก่

อุตสาหกรรม

เนื้อมะพร้าวแข็ง (ใช้ทำน้ำมัน) แปรรูปปลาทูน่า การท่องเที่ยว สินค้าแกะสลัก (จากเปลือกหอย ไม้ ไข่มุก)

จำนวนหนี้สาธารณะ

51.3% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

25ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

53.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ก้อนเนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันมะพร้าว สินค้าหัตถกรรม ปลา

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

ไม่มีข้อมูลปัจจุบัน

มูลค่าการนำเข้า

133.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เครื่องมือเครื่องจักร เชื้อเพลิง เครื่องดื่มและยาสูบ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

ไม่มีข้อมูลปัจจุบัน

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

 

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

        หมู่เกาะมาร์แชลล์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ภายใต้ความตกลง 15 ปี Compact of Free Association โดยแลกเปลี่ยนกับการยินยอมให้สหรัฐฯ ใช้เกาะ Kwajelein เป็นฐานทดลองขีปนาวุธ ซึ่งลงนามเมื่อปี พ.ศ. 2525 และภายใต้ความตกลงนี้ สหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่หมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่สอง ที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหมู่เกาะมาร์แชลล์ ในปี 2530 หมู่เกาะมาร์แชลล์มีผู้แทนทางการทูตที่กรุงวอชิงตัน กรุงโตเกียว ไทเป กรุงซูวา (ฟิจิ) และที่นครนิวยอร์ก

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

        ไทยและหมู่เกาะมาร์แชลล์ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2536 ปัจจุบันไทยได้มอบให้คณะทูตถาวร ณ นครนิวยอร์ก เป็นจุดติดต่อระหว่างไทยกับมาร์แชล เมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 นายนิสสัย เวชชาชีวะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนหมู่เกาะมาร์แชลล์ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออก ได้แก่ รถยนต์ (อุปกรณ์และส่วนประกอบ) ผลิตภัณฑ์เซรามิก เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้า ได้แก่ ปลาทูน่าสด แช่เย็นและแช่แข็ง ดินสอ ปากกา หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม

สถิติที่สำคัญ 
มูลค่าการค้ารวม ในปี 2555 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 506.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2554 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 104.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 382.77) ไทยส่งออก 1.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม น้ำตาลทราย) นำเข้า 504.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ) ไทยขาดดุลการค้า 503.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
มูลค่าการลงทุน   
ไม่มีข้อมูล 
การท่องเที่ยว    
ไม่มีข้อมูล 
คนไทยในหมู่เกาะมาร์แชลล์  
ไม่มีข้อมูล 
สำนักงานไทยในหมู่เกาะมาร์แชลล์  ไม่มี (ประสานงานผ่าน คทถ. ณ นครนิวยอร์ก) 
สำนักงานหมู่เกาะมาร์แชลในไทย    ไม่มี (ประสานงานผ่าน คทถ. ณ นครนิวยอร์ก) 


------------------------------------------------------------------------
ที่มา: กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - หมู่เกาะมาร์แชล                      
มูลค่าการค้า 77.68 251.61 23.55 23.55 44.59 -84.65 223.91 -90.64 -90.64 89.31
การส่งออก 1.08 1.41 1.48 1.48 2.44 -10.41 31.12 5.01 5.01 64.45
การนำเข้า 76.60 250.20 22.07 22.07 42.15 -84.83 226.63 -91.18 -91.18 90.98
ดุลการค้า -75.52 -248.78 -20.58 -20.58 -39.71            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.0 0.3 0.6 0.6 1.3 -72.11 1,458.50 98.52 98.52 117.45
2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 5.25 12.72 -27.98 -27.98 19.53
3 น้ำตาลทราย 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 -16.44 -20.07 -19.84 -19.84 46.71
4 น้ำมันสำเร็จรูป - - 0.0 0.0 0.1 - - - - 478.41
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 263.64
6 เครื่องนุ่งห่ม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -26.02 -99.50 17,300.00 17,300.00 -25.29
7 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.33 650.00 -66.67 -66.67 1,560.00
8 ผักกระป๋อง และผักแปรรูป - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 110.71
9 ปูนซิเมนต์ - - - - 0.0 - - - - -
10 แก้วและกระจก - - - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 1.0 1.3 1.4 1.4 2.3 -8.46 30.20 7.77 7.77 73.29
อื่นๆ 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 -24.16 39.01 -17.02 -17.02 -27.08
รวมทั้งสิ้น 1.1 1.4 1.5 1.5 2.4 -10.41 31.12 5.01 5.01 64.45

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 74.9 39.3 22.0 22.0 30.5 -7.45 -47.55 -44.03 -44.03 38.49
2 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ - 210.9 - - 11.3 - - - - -
3 เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค 0.7 - - - 0.4 -66.69 - - - -
4 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 5,150.00
5 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - -
6 เคมีภัณฑ์ - - - - 0.0 - - - - -
7 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก - - - - 0.0 - - - - -
8 วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน - - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 75.6 250.2 22.0 22.0 42.1 -85.02 230.92 -91.21 -91.21 91.69
อื่นๆ 1.0 0.0 0.1 0.1 0.0 2,288.97 -99.14 839.53 839.53 -100.00
รวมทั้งสิ้น 76.6 250.2 22.1 22.1 42.1 -84.83 226.63 -91.18 -91.18 90.98

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit