สาธารณรัฐปาเลา

800px-Flag of Palau 600px-Seal of Palau
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐปาเลา (Republic of Palau) หรือ Palau

ที่ตั้ง

หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือเส้นศูนย์สูตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์

พื้นที่

458 ตารางกิโลเมตร เขตเศรษฐกิจจำเพาะ 600,900 ตารางกิลโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

แตกต่างกันหลายลักษณะ ตั้งแต่หมู่เกาะที่มีภูเขาสูงใน Babelthuap ถึงพื้นที่ต่ำ มีหมู่เกาะปะการังที่มีแนวปะการังกั้น

สภาพภูมิอากาศ

มรสุมเขตร้อน มักประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่น

ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าไม้ แร่ธาตุ (โดยเฉพาะทองคำ) ผลิตภัณฑ์จากทะเล แร่ธาตุใต้ท้องทะเล

ภัยธรรมชาติ

ไต้ฝุ่น (เดือนมิถุนายน-ธันวาคม)

จำนวนประชากร

21,431 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สัญชาติ

Paluan (s)

เชื้อชาติ

Palauan (ระหว่างไมโครนีเซีย มาลายันและเมลานีเซียน) 73%  ชาวเอเชียอื่นๆ 21.7% ชนผิวขาว 1.2 % คาโรลิเนียน 2%  เชื้อชาติอื่นๆ 2.1% (สัมมะโนประชากร พ.ศ. 2558)

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก 45.3% โปรแตสแตนท์ 34.9% นิกาย Modekngei 5.7% (ศาสนสพื้นเมืองของปาเลา) ศาสนาอิสลาม 3% Mormon 1.5% ศาสนาอื่นๆ 9.7% (สัมมะโนประชากร พ.ศ. 2558)

ภาษา

Palauan 65.2% เป็นภาษาราชการในทุกหมู่เกาะ ยกเว้นที่หมู่เกาะ Sonsoralese (Sonsorales และอังกฤษ) หมู่เกาะ Tobi (ภาษา Tobi และอังกฤษ) หมู่เกาะ Angaur (ภาษา Angaur, ญี่ปุ่น, อังกฤษ) ภาษาอังกฤษ 19.1% ภาษาไมโครนีเซียนอื่นๆ 1.9% ภาษาฟิลิปปินส์ 9.9% จีน 1.2%  ภาษาอื่นๆ 2.8% (สัมมะโนประชากร พ.ศ. 2558)

 

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบ รัฐสภา (Constitutional Government) โดยแบ่งเป็นสองสภา มีวุฒิสมาชิก 9 คน มาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 4 ปี และสภาผู้แทนมีตัวแทนจาก 16 รัฐของปาเลา มีวาระ 4 ปี สภาแห่งชาติมีชื่อเรียกว่า "Olbiil Era Kelulau -OEK" ภายใต้ Compact of Free Association กับสหรัฐฯ มีวุฒิสมาชิก 14 คน มีวาระ 4 ปี และสภาผู้แทนราษฎรมี 16 ที่นั่ง จาก 16 เขตเลือกตั้ง

เมืองหลวง

กรุง Melekeok

การแบ่งการปกครอง

16 รัฐ ได้แก่ Aimeliik, Airai, Angaur, Hatohobei, Kayangel, Koror, Melekeok, Ngaraard, Ngardmau, Ngatpang, Ngchesar, Ngeremlengui, Ngiwal, Peleliu, Sonsorol

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

full political map of palau 1

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=13825

วันที่ได้รับเอกราช

1 ตุลาคม 1994 (จาก US-administered UN trusteeship)

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

1 มกราคม 1981

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล ทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม (คนละการเลือกตั้ง) วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และสามารถจะดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 ได้ การเลือกตั้งครั้งต่อไปมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2012

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสองสภา (Bicameral National Congress หรือ Olbiil Era Kelulau (OEK)) ประกอบด้วย (1) วุฒิสภา (Senate) จำนวน 9 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และ (2) สภาผู้แทน (House of Delegates) จำนวน 16 ที่นั่ง สมาชิกได้รับการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีเช่นกัน

ฝ่ายตุลาการ

ประกอบด้วยศาลฎีกา (ศาลสูงสุด) ศาลรับคำร้องทั่วไป (Court of Common Pleas) และศาลที่ดิน (Land Court)

ระบบกฎหมาย

ระบบผสมผสานระหว่างกฎหมายแพ่ง (Civil Law) กฎหมายจารีตประเพณีอังกฤษ (Common Law) และกฎหมายธรรมเนียมประเพณี (Customary Law)

การเมืองการปกครอง
        การเมืองของปาเลาภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดี Tommy Remengesau มีเสถียรภาพมาก ซึ่งมีผลให้ประธานาธิบดี Remengesau ดำรงตำแหน่งจนครบ 2 วาระในปี 2552 (ระหว่างปี 2545 – 2552) ต่อมาในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน ปี 2552 นาย Johnson Toribiong ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเหนืออดีตรองประธานาธิบดี นาย Elias Camsek Chin และดํารงตำแหน่งประธานาธิบดีถึงปัจจุบัน ปาเลากำหนดจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งในวันที่ 6พฤศจิกายน 2555 
 
ระบบการเมืองการปกครองของปาเลามีต้นแบบจากสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยประธานาธิบดีจะดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ รัฐสภาของปาเลาแบ่งออกเป็น 1) สภาผู้แทนโดยมีผู้แทน 16 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากรัฐต่างๆ ทั้ง 16 รัฐ  และ 2) วุฒิสภา โดยมีผู้แทน 14 คน แบ่งตามเมืองที่กำหนดโดยสภาพภูมิศาสตร์ (geographical districts) 
 
เกี่ยวกับเรื่องเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชปาเลา ปาเลาจัดงานฉลองประกาศเอกราชปีที่ 12 ในวันที่ 1 ต.ค. 2549 ด้วยการย้ายเมืองหลวงจากกรุง Koror ไปยังกรุง Melekeok อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ การก่อสร้างเมืองหลวงใหม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากญี่ปุ่นและไต้หวัน
 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments


ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

 Update 21 กันยายน 2560

 • Pres.
  Thomas Esang REMENGESAU, Jr.
 • Vice Pres.
  Antonio BELLS
 • Min. of Community & Cultural Affairs
  Baklai TEMENGIL
 • Min. of Education
  Sinton SOALABLAI
 • Min. of Finance
  Elbuchel SADANG
 • Min. of Health
  Gregorio NGIRMANG
 • Min. of Justice
  Antonio BELLS
 • Min. of Natural Resources, Environment, & Tourism
  Flemming Umiich SENGEBAU
 • Min. of Public Infrastructure, Industry, & Commerce
  Charles OBICHANG
 • Min. of State
  Billy KUARTEI
 • Chief of Staff to the Pres.
  Elbuchel SADANG
 • Attorney Gen.
  John BRADLEY
 • Ambassador to the US
  Hersey KYOTA
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Caleb Tyndale Okauchi OTTO

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/PS.html

 

 

ภาพรวม

        ปาเลาเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมาตรฐานชีวิตที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกอื่น ๆ ในปี 2554 มีรายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP per capita) 8,730 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 5,112 ดอลลาร์สหรัฐ) อย่างไรก็ตาม ปาเลายังประสบปัญหาการกระจุกตัวของรายได้ เนื่องจากรายได้หลักของประเทศส่วนใหญ่จะมาจากการท่องเที่ยว (ปาเลามีชื่อเสียงในฐานะแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียง) เกษตรกรรม การประมง และเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (ในปี 2554 ปาเลาได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 26.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง (real GDP) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 GDP ของปาเลาเติบโตในอัตราร้อยละ 5.8 (ไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 0.1) แต่รัฐบาลปาเลายังคงขาดดุลทางการคลังอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 เป็นมูลค่าประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้รัฐบาลปาเลาขาดดุลการคลังเป็นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 10 ปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

277 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตอย่างแท้จริงของ GDP

0.1% (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล (GDP per Capita)

15,400 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 3.%
 • ภาคอุตสาหกรรม 19%
 • ภาคการบริการ 78% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-1% (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

จำนวนหนี้สาธารณะ

24.1% ของ GDP (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแข็ง (ใช้ทำน้ำมัน) มันสำปะหลัง (เขตร้อน) หัวมันฝรั่งหวาน ปลา

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว สินค้าหัตถกรรม (จากเปลือกหอย ไม้ ไข่มุก)การก่อสร้าง เสื้อผ้า

อัตราการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ไม่มีข้อมูลปัจจุบัน

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

117.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ 2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

สัตว์น้ำประเภทมีเปลือก ปลาทูน่า เนื้อมะพร้าวแข็ง (ใช้ทำน้ำมัน) เสื้อผ้า

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

ไม่มีข้อมูลปัจจุบัน

มูลค่าการนำเข้า

179.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เชื้อเพลิง เหล็ก อาหาร

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

ไม่มีข้อมูลปัจจุบัน

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (US dollar: USD)

 

ความสัมพันธ์ทั่วไป

- ไทยกับปาเลาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 โดยรัฐบาลไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา มีเขตอาณาครอบคลุมปาเลา 
- การค้าระหว่างไทยกับปาเลายังมี ไม่มากนัก ในปี 2555 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 0.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.05 จากปี 2554 (ปี 2554 มีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 0.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไทยส่งออกไปปาเลาเป็นมูลค่า 0.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกส่วนใหญ่  เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปีนี้ไม่มีการนำเข้าจากปาเลา สินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและแปรรูป 
 
เมื่อเอกอัครราชทูต ประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เดินทางไปร่วมงานฉลองเอกราชปาเลาเมื่อ ก.ย. 54 ทราบว่า ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในปาเลาจำนวน 9 คน (ชาย 1 คน และหญิง 8) ประกอบด้วยเจ้าของร้านอาหาร แรงงานรับจ้างทั่วไป และแม่บ้าน ซึ่งเท่ากับจำนวนคนไทยเมื่อ ออท. กุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา เดินทางไปร่วมงานฉลองเอกราชปาเลาและพบปะชุมชนไทยเมื่อ 1 ต.ค. 53 ทั้งนี้ ชุมชนไทยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมปาเลาอย่างเป็นมิตรและสงบสุข    
 
การหารือทวิภาคี 
    -  นาย สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับนาย Elias Camsek Chin รอง ปธน. ระหว่างการประชุม Post-Forum Dialogue ของ PIF เมื่อเดือน ต.ค. 2548 โดย รอง ปธน. ประสงค์ที่จะรับแรงงานมีฝีมือจากประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่แรงงานของปาเลา 
    -  นายกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา ออท. ณ กรุงมะนิลา เยี่ยมคารวะ นาย Johnson Toribiong ประธานาธิบดีปาเลา และนาย Kerai Mariur รองประธานาธิบดี และ Dr. Victor Yano รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างการเยือนปาเลาเพื่อร่วมงานฉลองเอกราช ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2553 
    - นายจิระชัย ปั้นกระษิณ อธิบดีกรมอเมริกาฯ ได้หารือกับ Dr. Victor Yano รมว.กต. ระหว่างการประชุม Post-Forum Dialogue ครั้งที่ 23 ที่นครโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 5 – 10 กันยายน 2554 โดยปาเลาสนใจที่จะรับความช่วยเหลือจากไทยในการอบรมบุคคลากรและการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในด้านสาธารณสุข 
    - นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ออท. ณ กรุงมะนิลา เยี่ยมคารวะ นาย Kerai Mariur รองประธานาธิบดี และ Dr. Victor Yano รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างการเยือนปาเลาเพื่อถวายพระราชสาส์นและร่วมงานฉลองเอกราช ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 30 กันยายน 2554 
 
ความร่วมมือต่างๆ กับไทย และความตกลงที่คั่งค้าง 
- บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (MOU Concerning Co-operation in the Exchange of Financial Intelligence related to Money Laundering) ระหว่างสำนักงานปปง. กับ Financial Intelligence Unit ของปาเลา ซึ่งมีการลงนามร่วมกันระหว่าง พ.ต.อ. ยุทธบูล ดิสสะมาน กับ นาย Elias Camsak Chin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและ นาย Jeffrey L. Beattie ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 
- คตล. ยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการไทย-ปาเลา เมื่อวันที่ 6 พฤษาคม 2551คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างความตกลงดังกล่าว แต่ยังไม่มีพิธีลงนาม เนื่องจากจะใช้ความตกลงดังกล่าวเป็นจุดเด่นของการเชิญประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของปาเลาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 
- การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่ระดับสูง เดิมประธานาธิบดี Johnson Toribiong และ Dr. Victor Yano กำหนดที่จะมาเยือนไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 แต่ได้เลื่อนการเยือนออกไป ทำให้ปัจจุบันยังไม่เคยมีการเยือนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปาเลา 
 
สถิติที่สำคัญ 
มูลค่าการค้ารวม ในปี 2555 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 0.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2554 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 0.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.05) ไทยส่งออก 0.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ) ไม่มีการนำเข้า ไทยได้ดุลการค้า 0.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
มูลค่าการลงทุน    
ไม่มีข้อมูล 
การท่องเที่ยว    
ไม่มีข้อมูล 
คนไทยในปาเลา        
ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในปาเลาจำนวน 9 คน (ชาย 1 คน และหญิง 8) ประกอบด้วยเจ้าของร้านอาหาร แรงงานรับจ้างทั่วไป และแม่บ้าน 
สำนักงานไทยในปาเลา  ไม่มี (ประสานงานผ่าน สอท. ณ กรุงมะนิลา) 
สำนักงานปาเลาในไทย  ไม่มี (ประสานงานผ่าน สอท. ณ กรุงมะนิลา) 
 

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

ปาเลาลงนาม Compact of Free Association กับสหรัฐฯ หลังได้รับเอกราชในปี 2537 โดยสหรัฐฯ มีพันธะในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ปาเลาจำนวน 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 15 ปีแรกหลังได้รับเอกราช ปาเลายังมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกับไต้หวันและญี่ปุ่น อนึ่ง ปาเลาเป็นฐานเสียงที่ดีของไทยในเวทีพหุภาคี โดยในปี 2554 ปาเลาให้การสนับสนุน ออท. เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมาธิการ International Law Commission (ILC) วาระปี ค.ศ. 2012 – 2016 สนับสนุนไทยในตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร UNESCO วาระปี ค.ศ. 2011 – 2015 และสนับสนุนไทยในการเลือกตั้งคณะมนตรี IMO กลุ่ม C วาระปี ค.ศ. 2012 – 2013

นอกจากนี้ ปาเลายังเป็นสมาชิกของ South Pacific Community (SPC), Pacific Islands Forum (PIF), Forum Fisheries Agency, UN, UNESCO, ESCAP, IMF และ ADB

---------------------------------------------------------
ที่มา: กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ปาลัว                      
มูลค่าการค้า         0.73            
การส่งออก 0.82 0.59 0.82 0.82 0.73 3.69 -28.35 38.44 38.44 -10.65
การนำเข้า         -            
ดุลการค้า         0.73            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 


 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 3.68 -49.46 74.09 74.09 1.00
2 ข้าว 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 -27.39 28.41 34.36 34.36 -13.96
3 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 -94.89 10,828.57 -12.94 -12.94 -26.73
4 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.67 -26.67 66.48 66.48 15.70
5 น้ำตาลทราย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -65.26 73.05 -79.23 -79.23 255.43
6 เครื่องดื่ม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.85 -66.67 395.38 395.38 -12.73
7 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,085.37 -83.64 -15.72 -15.72 -33.58
8 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ - 0.0 - - 0.0 - - - - -
9 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -72.73 -66.67 200.00 200.00 209.52
10 อัญมณีและเครื่องประดับ - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 284.62 284.62 -18.00
รวม 10 รายการ 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 -0.69 -26.34 38.75 38.75 -1.21
อื่นๆ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 36.92 -39.41 36.39 36.39 -75.05
รวมทั้งสิ้น 0.8 0.6 0.8 0.8 0.7 3.69 -28.35 38.44 38.44 -10.65

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สิ่งพิมพ์ - - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - - -

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit