สหพันธรัฐไมโครนีเซีย

Flag of the Federated States of Micronesia 579px-Coat of arms of the Federated States of Micronesia
ธง ตราสัญลักษณ์

{slider} 

{slider=แผนที่}

Micronesian Cultural Area
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Micronesia
 
fm-map
ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fm.html

 

ชื่อทางการ

สหพันธรัฐไมโครนีเซีย (Micronesia, Federated State of)

ที่ตั้ง

อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมด 702 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย 4 เกาะ

พื้นที่

702 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เป็นเกาะ ความยาวชายฝั่งทั้งหมด 6,112 กิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศ

แบบเขตศูนย์สูตร ฝนตกหนักตลอดปี โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณหมู่เกาะทางตะวันออกซึ่งอยู่ในแนวไต้ฝุ่น (Typhoon belt) ที่มักจะได้รับความเสียหายจากภัยไต้ฝุ่นอย่างรุนแรง

ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทะเล แร่จากทะเลลึก ฟอร์สเฟต

ภัยธรรมชาติ

พายุไต้ฝุ่นช่วงระหว่างเดือน มิถุนายนถึงธันวาคม

จำนวนประชากร

104,196 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

-0.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

เชื้อชาติ

Chuukese/Mortlockese 49.3%, Pohnpeian 29.8%, Kosraean 6.3%, Yapese 5.7%, Yap outer islanders 5.1%, โพลินีเซียน 1.6% เอเชีย 1.4% อื่นๆ 0.8% (สัมมะโนประชากร พ.ศ. 2553)

สัญชาติ

ไมโครนีเซียน (Micronesian (s))

ศาสนา

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค 54.7% โปแตสแตนท์ 41.1% นิกาย Mormon 1.5% อื่นๆ 1.9% ไม่มีศาสนา 0.7% ที่ระบุไม่ได้ 0.1%

ภาษา

อังกฤษ (ภาษาราชการและภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไป) ไมโครนีเซียน และภาษาท้องถิ่น อาทิ Yapase, Chuukese, Kosraean, Phonpeian

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบสหพันธรัฐ แบบสภาเดียว (Constitutional government in free association with the US; the Compact of Free Association มีผลบังคับใช้วันที่ 3 พฤศจิกายน 1986 และ Amended Compact มีผลบังคับใช้เมื่อเดินพฤษภาคม พ.ศ. 2547)

เมืองหลวง

กรุงปาลิกีร์ (Palikir)

การแบ่งการปกครอง

4 รัฐ ได้แก่ Chuuk (Truk), Kosrae (Kosaie), Pohnpei (Ponape), และ Yap

 

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

full political map of micronesia 1

 

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=11770

 

วันที่ได้รับเอกราช

3 พฤษจิกายน 1986 จาก US-administered UN trusteeship

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

10 พฤษภาคม 1979

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยรองประธานาธิบดีและหัวหน้ากระทรวง ทำหน้าที่บริหาร 8 กระทรวง ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกรัฐสภาจากวุฒิสมาชิก 4 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งในวาระที่ 2 ได้ การเลือกตั้งครั้งต่อไปมีขึ้นในปี พ.ศ. 2015 (หมายเหตุ: มีการเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีโดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ไม่สำเร็จ)

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (unicameral Congress) คณะรัฐมนตรีมี 14 ที่นั่ง 4 ที่นั่งมาจากผู้แทนจาก 4 รัฐ มีวาระ 4 ปี และอีก 10 คน มีวาระ 2 ปี สมาชิกอื่นๆ มาจากการเลือกตั้งในระบบ Popular Vote การเลือกตั้งครั้งต่อไปมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2013

ฝ่ายตุลาการ

ระบบศาลฎีกา (Supreme Court)

ระบบกฎหมาย

ประยุกต์มาจาก กฏหมายการดูแลดินแดนในปกครอง (Trust Territory laws), พระราชบัญญัติจากสภานิติบัญญัติ (acts of the legislature), กฏหมายการปกครองส่วนท้องถิน (municipal laws), กฏหมายจารีตประเพณี (common laws), และกฏหมายธรรมเนียมปฏิบัติ (customary laws)

พรรคการเมือง

ไม่มีการตั้งพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ

เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ 
        สหพันธรัฐไมโครนีเซียได้รับเอกราชโดยการทำ Compact of Free Association กับสหรัฐฯ (ภายใต้ Compact of Free Association สหรัฐฯ จะรับผิดชอบนโยบายด้านกลาโหมและความมั่นคง) เมื่อปี 2529 โดยก่อนหน้านี้มีสถานะเป็นดินแดนในภาวะทรัสตีของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2490 
 
ความตกลง Compact of Free Association ฉบับแรกมีขึ้นระหว่างปี 2529 – 2544 สหรัฐฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ไมโครนีเซีย และCompact of Free Association ฉบับแก้ไข สหรัฐฯ จะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ ไมโครนีเซียเป็นเวลา 20 ปี (ระหว่างปี 2547 – 2567) 
 
การเลือกตั้งในปี 2550 นาย Manny Mori ได้รับเลือกจากสภาให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่เหนือนาย Joseph Urusemal อดีตประธานาธิบดี และนาย Alik L. Alik ได้รับเลือกจากสภาให้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี การเลือกตั้งครั้งล่าสุดในเดือนมีนาคม 2554 นาย Manny Mori และนาย Alik L. Alik ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่ง 
 


Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558

 Update 21 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Peter Martin CHRISTIAN
 • Vice Pres.
  Yosiwo P. GEORGE
 • Sec. of Education
  Kalwin KEPHAS
 • Sec. of Finance & Admin.
  Sihna LAWRENCE
 • Sec. of Foreign Affairs
  Lorin S. ROBERT
 • Sec. of Health & Social Affairs
  Arthy NENA
 • Sec. of Justice
  Joses R. GALLEN
 • Sec. of Resource & Development
  Marion HENRY
 • Sec. of Transportation, Communication, & Infrastructure
  Lukner WEILBACHER
 • Speaker of the Congress
  Wesley W. SIMINA
 • Ambassador to the US
  Asterio R. TAKESY
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Jane J. CHIGIYAL

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/FM.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

331 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล (GDP per Capita)

3,200 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

การเติบโตของ GDP

2% (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคเกษตรกรรม 26.3%
 • ภาคอุตสาหกรรม 18.9%
 • ภาคการบริการ 54.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

1.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

16.2 (ค่าประมาณพ.ศ. 2553)

จำนวนหนี้สาธารณะ

28% ของ GDP (ค่าประมาณพ.ศ. 2556)

ผลผลิตทางการเกษตร

พริกไทยดำ ผักและผลไม้เขตร้อน มะพร้าว กล้วย มันสำปะหลังอัดเม็ด (Tropicana) กาวา (kava: ไม้พุ่มที่ใช้รากทำเครื่องดื่ม) หมาก หัวมันฝรั่งหวาน สุกร ไก่ ปลา

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว ก่อสร้าง แปรรูปปลา สถานที่ที่มีความชำนาญในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Specialized aquaculture) สินค้าแกะสลัก (จากกระดองสัตว์ ไม้ และหอยมุก)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

88.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2556)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ปลา เสื้อผ้า กล้วย พริกไทยดำ กาวา (Kava) หมาก

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

ญี่ปุ่น สหรัฐ เกาะกวม (พ.ศ. 2549)

มูลค่าการนำเข้า

258.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2556)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

สหรัฐ ญี่ปุ่น ฮ่องกง (พ.ศ. 2549)

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

 
ภาพรวมเศรษฐกิจ
         เศรษฐกิจของไมโครนีเซียจำเป็นต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือภายใต้กรอบความตกลง (Compact of Free Association) จากสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคบริการ อุตสาหกรรมที่สำคัญของไมโครนีเซียประกอบด้วย การทำฟาร์ม การทำประมง รายได้จากการทำแร่บางส่วน (ซึ่งไม่รวมแร่ฟอสเฟต) และผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
ไมโครนีเซียไม่มีสินค้าหลักที่จะนำรายได้เข้าประเทศ และต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศคิดเป็นเป็นมูลค่าประมาณ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี รายได้ของรัฐบาลส่วนใหญ่มาจากเงินให้เปล่าจากต่างประเทศ (โดยสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ให้เงินช่วยเหลือไมโครนีเซียมากที่สุด) และค่าธรรมเนียมจากการให้สัมปทานประมง (โดยจีนเป็นประเทศหลักในการขอสัมปทานจับปลาทูน่าในน่านน้ำไมโครนีเซียตั้งแต่ปี 2533) ด้านการเกษตร ไมโครนีเซียมีพื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร (มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณร้อยละ 5.7 ของพื้นที่ทั้งหมด) แต่ขาดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขาดโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รัฐบาลปัจจุบันจึงเน้นการพัฒนาการเกษตร อาทิ การปลูกพริกไทยดำ ผลไม้เมืองร้อน ผัก มะพร้าว มันสำปะหลัง การเลี้ยงสุกรและไก่ การประมง และการท่องเที่ยว เพื่อทำรายได้ให้กับประเทศ 
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น แม้ไมโครนีเซียจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย แต่การท่องเที่ยวก็ยังได้รับอุปสรรคจากการขาดโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในปี 2555 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank-ADB) ประเมินว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเติบโตได้มากที่สุดของประเทศ 
 

 

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีสำคัญและมีอิทธิพลต่อสหพันธรัฐไมโครนีเซียมากที่สุด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยทั้งสองประเทศได้ลงนามในความตกลง Compact of Free Association ระหว่างกัน ส่งผลให้อเมริกาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และทางการทหารแก่ ไมโครนีเซีย ซึ่งในปี 2001 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่สหรัฐฯ มอบให้แก่ไมโครนีเซีย มีมูลค่าประมาณ 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และความช่วยเหลือทางการเงินนี้ถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนงบประมาณของประเทศและใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ไมโครนีเซียมีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ที่วอชิงตัน ฮอนโนลูลู กวม โตเกียวและซูวา และคณะทูตถาวรประจำสหประชาติที่นครนิวยอร์ค

ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทยกับสหพันธรัฐไมโครนีเซียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2535 โดยปัจจุบันไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นจุดติดต่อระหว่างไทยกับไมโครนีเซีย

สถิติที่สำคัญ 
มูลค่าการค้ารวม ปี 2555 ปี 2555 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 48.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2554 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 32.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.28) ไทยส่งออก 3.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ำตาลทราย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ) นำเข้า 44.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สัตว์น้ำสด แช่เย็น  แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป) ไทยขาดดุลการค้า 41.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
มูลค่าการลงทุน    
ไม่มีข้อมูล 
การท่องเที่ยว    
ไม่มีข้อมูล 
คนไทยในไมโครนีเซีย            
ไม่มีข้อมูล 
สำนักงานไทยในไมโครนีเซีย  ไม่มี (ประสานงานผ่าน สอท. ณ กรุงโตเกียว) 
สำนักงานไมโครนีเซียในไทย  ไม่มี (ประสานงานผ่าน สอท. ณ กรุงโตเกียว) 
 

ที่มา: กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ไมโครนีเซีย                      
มูลค่าการค้า 20.94 16.94 14.74 14.74 39.08 -56.81 -19.08 -12.98 -12.98 165.08
การส่งออก 3.28 3.11 2.73 2.73 2.69 -8.03 -5.10 -12.43 -12.43 -1.38
การนำเข้า 17.66 13.83 12.02 12.02 36.40 -60.68 -21.68 -13.11 -13.11 202.82
ดุลการค้า -14.38 -10.72 -9.29 -9.29 -33.71            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 -17.47 -1.12 0.09 0.09 -0.81
2 น้ำตาลทราย 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 -24.82 10.41 -12.10 -12.10 24.43
3 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 42.23 70.45 -34.28 -34.28 -4.34
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -52.87 216.52 -67.86 -67.86 141.03
5 เคมีภัณฑ์ 0.0 0.0 - - 0.0 28.91 -11.52 - - -
6 นมและผลิตภัณฑ์นม - 0.0 - - 0.0 - - - - -
7 ผลิตภัณฑ์พลาสติก - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -11.11 -11.11 925.00
8 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 6,300.00
9 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.63 -76.73 -31.08 -31.08 21.57
10 สิ่งทออื่นๆ - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 525.00
รวม 10 รายการ 2.3 2.4 2.2 2.2 2.5 -19.07 6.54 -9.02 -9.02 10.79
อื่นๆ 1.0 0.7 0.5 0.5 0.2 33.79 -31.77 -24.61 -24.61 -53.94
รวมทั้งสิ้น 3.3 3.1 2.7 2.7 2.7 -8.03 -5.10 -12.43 -12.43 -1.38

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 17.7 13.8 12.0 12.0 36.4 -60.68 -21.82 -12.94 -12.94 202.69
2 เคมีภัณฑ์ - - - - 0.0 - - - - -
3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 17.7 13.8 12.0 12.0 36.4 -60.68 -21.82 -12.94 -12.94 202.82
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 13,100.00 -100.00 -100.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 17.7 13.8 12.0 12.0 36.4 -60.68 -21.68 -13.11 -13.11 202.82

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit