ตูวาลู

Flag of Tuvalu 568px-Coat of arms of Tuvalu
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

ชื่อทางการ

ตูวาลู หรือ Tuvalu

ที่ตั้ง

อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียประมาณ 4,000 กิโลเมตร อยู่กึ่งกลางระหว่างออสเตรเลียกับเกาะฮาวาย

พื้นที่

พื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก 9 เกาะ มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 757,500 ตารางกิโลเมตร

ความยาวชายฝั่ง

24 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ต่ำและเป็นเกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินปะการังแคบมาๆ

สภาพภูมิอากาศ

เขตร้อน อุณหภูมิปานกลางเนื่องจากมีลมสินค้าตะวันออกพัดในช่วงเดือน มีนาคม-พฤศจิกายน ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม จะมีลมพัดแรงจากทิศตะวันตก ทำให้มีฝนตกหนัก

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปลา

ภัยธรรมชาติ

พายุเขตร้อน (ไม่รุนแรงนัก) ในปี 1997 เกิดพายุไซโคลน 3 ครั้ง เนื่องจากสภาพเกาะที่มีพื้นที่ต่ำมาก ทำให้พื้นที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อระดับน้ำทะเลเปลี่ยน

จำนวนประชากร

11,052 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.9%(ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

ชาวตูวาลู (Tuvaluan (s))

เชื้อชาติ

โพลีเนเชีย 96% ไมโครนีเชีย 4%

ศาสนา

โปรแตสแตนท์ 98.4% Baha'i 1% อื่นๆ 0.6%

ภาษา

ตูวาลู อังกฤษ ซามัว คิริบาส (บนเกาะ Nui)

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขรวมกับประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Constitutional Monarchy with a parliamentary Democracy) ระบบสภาเดี่ยวเรียกว่า House of Assembly ประกอบด้วยสมาชิก 15 คน มาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 4 ปี มีนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากรัฐสภาเป็นหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐบาลมีจำนวนไม่เกิน 5 คน แต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการ จากคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี

เมืองหลวง

กรุงฟูนาฟูติ (Funafuti)

full political map of tuvalu 1

 

ที่มา: http://www.vidiani.com/?p=14042

วันที่ได้รับเอกราช

1 ตุลาคม 1978 จากสหราชอาณาจักร

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

1 ตุลาคม 1978

ระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมายแบบผสมระหว่างกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (English Common Law) และกฎหมายจารีตประเพณี

ฝ่ายบริหาร

เนื่องจากเป็นประเทศในเครือจักรภพ ประมุขของรัฐคือ พระราชินีอลิซาเบท ที่ 2 ปกครองผ่านผู้สำเร็จราชการ (Governor-General) มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ผู้สำเร็จราชการเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจากคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดี่ยว (Unicameral Parliament หรือ Fale I Fono หรือ House of Assembly) จำนวนสมาชิก 15 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง (Popular Vote) วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2014

ฝ่ายตุลาการ

ประกอบด้วยศาลสูง 1 แห่ง และศาลประจำเกาะ 8 แห่ง

พรรคการเมือง

ไม่มีพรรคการเมือง โดยทั่วไปสมาชิกรัฐสภาจะจับกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ


Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments


ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

Update 21 กันยายน 2560

 

 • Governor Gen.
  Iakopa Italeli TAEIA , Sir
 • Prime Min.
  Enele SOPOAGA
 • Dep. Prime Min.
  Maatia TOAFA
 • Min. for Communications & Transports
  Monise LAAFAI
 • Min. for Education, Youth, & Sports
  Fauoa MAANI
 • Min. for Finance & Economic Development
  Maatia TOAFA
 • Min. for Foreign Affairs, Trade, Tourism, Environment, & Labor
  Taukelina FINIKASO
 • Min. for Health
  Satini Tulaga MANUELLA
 • Min. for Home Affairs & Rural Development
  Namoliki Sualiki NEEMIA
 • Min. for Natural Resources
  Elisala PITA
 • Min. for Public Utilities & Infrastructure
  Enele SOPOAGA
 • Ambassador to the US
  Aunese Makoi SIMATI
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Aunese Makoi SIMATI

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/TV.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

3,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเติบโตแท้จริงของ GDP

4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 24.5%
 • ภาคอุตสาหกรรม 5.6%
 • ภาคการบริการ 70% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

อัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

-26.1%(ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

จำนวนหนี้สาธารณะ

41.1% ของ GDP (ค่าประมาณพ.ศ. 2556)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Price)

3.5% (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

มะพร้าว ปลา

อุตสาหกรรม

จับปลา ท่องเที่ยว เนื้อมะพร้าวแห้ง

มูลค่าการส่งออก

600,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2553)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เนื้อมะพร้าวแห้ง ปลา

มูลค่าการนำเข้า

136.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ. 2553)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร สัตว์ แร่เชื้อเพลิง เครื่องจักร สินค้าโรงงาน

สกุลเงิน

ดอลลาร์ตูวาลู (Tuvaluan dollars) หรือ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (Australian dollars (AUD))

เศรษฐกิจ

สหประชาชาติจัดให้ตูวาลูอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country) เนื่องจากประเทศมีขนาดเล็ก ทรัพยากรธรรมชาติไม่อุดมสมบูรณ์ ประสบปัญหาภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง และมีข้อจำกัดในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2553 มีรายได้ประชาชาติต่อหัว ประมาณ 2,900 ดอลล่าร์สหรัฐ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง และสองในสามของการจ้างงานในประเทศคือการจ้างงานของภาครัฐ รายได้หลักของประเทศมาจากรายได้ส่งกลับของแรงงานชาวตูวาลูในต่างประเทศ การให้สัมปทานทำประมงและเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยในปี 2553 เงินช่วยเหลือที่รัฐบาลตูวาลูได้รับ คือ 17.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยเฉพาะจาก สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ ออสเตเรีย สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ และไต้หวัน นอกจากนี้ ตูวาลู ยังมีรายได้จากกองทุนตูวาลู (Tuvalu Trust Fund) ซึ่งเป็นทางกองทุนที่รัฐบาลตูวาลู โดยความช่วยเหลือของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2530 เพื่อระดมเงินทุนจากในประเทศและต่างประเทศ โดยเงินทุนที่ได้จะนำไปลงทุนในภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก ปัจจุบันรายได้จากกองทุนดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของรายได้ของตูวาลูทั้งหมด รวมถึงการให้เช่าอินเตอร์เน็ตโดเมนเนม “ดอด ทีวี”(.tv) 
 
อย่างไรก็ดี วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกทำให้รายได้ของรัฐบาลตูวาลูในการออกใบอนุญาตประมงลดลง เช่นเดียวกับเงินรายได้ที่ส่งกลับจากแรงงานชาวตูวาลูที่ทำงานนอกประเทศ (remittance) 
 

 

ความสัมพันธ์กับไทย

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับตูวาลูเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 นโยบายต่างประเทศที่สำคัญของตูวาลูมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคแปซิฟิก

ตูวาลูเป็นสมาชิกของเครือจักรภพ (The Commonwealth) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543 ทั้งนี้เป็นภาคีกับองค์กรอื่นๆ เช่น Pacific Islands Forum (PIF), Secretariat of the Pacific Community (SPC), Asian Development Bank (ADB), World Trade Organization (WTO), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), World Health Organization (WHO) และได้รับการเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543 เป็น 1 ใน 6 พันธมิตรประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก (allies) ของไต้หวัน 

 
- ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับตูวาลูเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 และเน้นการกระชับความสัมพันธ์ระดับเศรษฐกิจ การค้า การหาลู่ทางในการขยายความร่วมมือด้านประมง และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ซึ่งไทยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการภายใต้กรอบ Annual International Training Courses (AITC) ของ สพร. และโดยตั้งแต่ปี 2548 ตูวาลูส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรม AITC จำนวน 3 คน 
 
- มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับตูวาลูมีความผันผวนค่อนข้างสูงในแต่ละปี โดยในปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 7.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (มูลค่าการค้าลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 11.30) ไทยส่งออกเป็นมูลค่า 0.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ไทยส่งออก ได้แก่ น้ำตาลทรายและหลอดไฟ ไทยนำเข้ามูลค่า 7.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้านำเข้า ได้แก่ สัตว์น้ำสด แช่แข็ง แช่เย็น แปรรูปและกึ่งแปรรูป และแผงวงจรไฟฟ้า ไทยขาดดุลการค้า 6.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
- นาย จิระชัย ปั้นกระษิณ ได้หารือกับ นาย Lutelu Faavae ปลัดกระทรวง Foreign Affairs and Labour ของตูวาลู ระหว่างการประชุม  Post-Forum Dialogue ครั้งที่ 22 ที่กรุง พอร์ตวิลลา ประเทศตูวาลู ในวันที่ 3-6 สิงหาคม 2553 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างตูวาลูกับประเทศอื่นๆ

ตูวาลูมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ออสเตรเลีย และฟิจิ รวมทั้งได้ลงนาม Treaty of Friendship กับสหรัฐฯ ในปี 2522 (ค.ศ. 1979) นอกจากนี้ ตูวาลูยังเป็นประเทศหนึ่งในแปซิฟิกใต้ที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ ไต้หวัน โดยสถานเอกอัครราชทูตไต้หวันเป็นสำนักงานผู้แทนการทูตเพียงแห่งเดียวในตูวา ลู โดยไต้หวันได้ให้ความช่วยเหลือแก่ตูวาลูเป็นจำนวนมาก ตูวาลูเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ และมีคณะผู้แทนประจำสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก รวมทั้งมีสำนักงานผู้แทนทางการทูตที่กรุงซูวา ประเทศฟิจิ

ที่มา: กองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ตูวาลู                      
มูลค่าการค้า 18.70 2.20 34.05 34.05 39.52 166.23 -88.26 1,450.99 1,450.99 16.07
การส่งออก 0.13 0.24 0.17 0.17 0.12 -54.12 82.74 -27.63 -27.63 -33.43
การนำเข้า 18.57 1.95 33.87 33.87 39.40 175.65 -89.48 1,633.68 1,633.68 16.32
ดุลการค้า -18.44 -1.71 -33.70 -33.70 -39.28            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 น้ำตาลทราย 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -57.75 48.26 8.82 8.82 -56.25
2 น้ำมันสำเร็จรูป - - - - 0.0 - - - - -
3 ประทีปโคมไฟ - - - - 0.0 - - - - -
4 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่มเกม - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 500.00 500.00 -95.83
5 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ - - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 -57.83 48.69 10.26 10.26 -35.42
อื่นๆ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -42.59 160.30 -76.93 -76.93 -21.07
รวมทั้งสิ้น 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 -54.12 82.74 -27.63 -27.63 -33.43

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ - 0.1 30.6 30.6 32.7 - - 23,984.91 23,984.91 6.74
2 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 18.6 1.8 3.2 3.2 6.7 175.73 -90.25 78.76 78.76 107.06
3 เสื้อผ้าสำเร็จรูป - 0.0 - - - - - - - -
4 สิ่งพิมพ์ - - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 18.6 1.9 33.9 33.9 39.4 175.73 -89.56 1,647.26 1,647.26 16.32
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -72.73 2,433.33 -98.03 -98.03 -100.00
รวมทั้งสิ้น 18.6 2.0 33.9 33.9 39.4 175.65 -89.48 1,633.68 1,633.68 16.32

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit