ราชอาณาจักรสวีเดน

Sweden1 sweden2
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of arms)

 

 

Sweden3
ที่มา:  http://www.wikipedia.org/
 
sweden4
ที่มา:  mapsofworld.com

 

 

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรปบนคาบสมุทรแสกนดิเนเวีย ทิศตะวันตกติดกับประเทศนอร์เวย์และทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศฟินแลนด์ ส่วนตะวันออกเฉียงใต้ติดกับช่องแคบสแกเกอร์แรค และมีทะเลบอลติก กับอ่าวบอทเนียอยู่ทางตะวันออก

พื้นที่

449,964 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

2,233 ตารางกิโลเมตร ติดกับประเทศฟินแลนด์ 614 กิโลเมตร ประเทศนอร์เวย์ 1,619 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบหรือที่ราบลุ่ม มีภูเขาทางด้านทิศตะวันตก

สภาพภูมิอากาศ

อากาศทางตอนใต้ค่อนข้างหนาว มีเมฆมากและอากาศเย็น ส่วนในหน้าร้อนจะมีเมฆเป็นบางส่วนซึ่งใกล้เคียงกับประเทศทางตอนเหนือในแถบอาร์กติก

ทรัพยากรธรรมชาติ

เหล็กกล้า ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ทอง เงิน แร่ทังสเตน ยูเรเนียม สารหนู แร่หินภูเขาไฟ ไม้ซุง และ พลังงานน้ำ

ภัยธรรมชาติ

แผ่นน้ำแข็งที่ขยายตัวเป็นบริเวณกว้างในทะเลบอลติก ซึ่งเป็นปัญหาในการขนส่งทางน้ำ

จำนวนประชากร

9,960,487 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

สวีเดน

เชื้อชาติ

ศาสนา

ลัทธิลูเธอราน (มาร์ติน ลูเธอร์) 87% และอื่นๆ (ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นิกายออเทอดอกซ์ แบทธิสต์ มุสลิม ยิว และศาสนาพุทธ) 13%

ภาษา

สวีดิช และภาษาอื่นๆของชนกลุ่มน้อย

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาเดียวภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งสวีเดนมีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ประกอบด้วยกฎหมายขั้นมูลฐานรวม 4 ฉบับ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532

เมืองหลวง

กรุงสต๊อกโฮมส์ (Stockholm)

การแบ่งการปกครอง

มีทั้งหมด 21 มณฑลดังต่อไปนี้ 

สวีเดนแบ่งการปกครองออกเป็น 21 มณฑล (län) ได้แก่

 1. มณฑลเบลคิงเง (Blekinge)
 2. มณฑลดอลาร์นา (Dalarna)
 3. มณฑลก๊ทลาน (Gotland)
 4. มณฑลแยฟเลบอร์ย (Gävleborg)
 5. มณฑลฮาลลันด์ (Halland)
 6. มณฑลแยมต์ลันด์ (Jamtland)
 7. มณฑลเยินเชอปิง (Jönköping)
 8. มณฑลครอนอแบร์ย (Kronoberg)
 9. มณฑลคาลมาร์ (Kalmar)
 10. มณฑลนอร์บอตเตน (Norrbotten)
 11. มณฑลเออเรบรู (Örebro)
 12. มณฑลเอิสเตร์เยิตลันด์ (Östergötland)
 13. มณฑลสโกเนอ (Skåne)
 14. มณฑลสตอกโฮล์ม (Stockholm)
 15. มณฑลเซอเดอร์มานลันด์ (Södermanland)
 16. มณฑลอุปซอลา (Uppsala)
 17. มณฑลแวร์มลันด์ (Värmland)
 18. มณฑลเวสมานลันด์ (Västmanland)
 19. มณฑลเวสเตอร์บอตเตน (Västerbotten)
 20. มณฑลเวสเตอร์นอร์ลันด์ (Västernorrland)
 21. มณฑลเวสตรา เยอตาลันด์ (Västra Götaland)

 

ที่มา ประเทศสวีเดน - วิกิพีเดีย

วันที่ได้รับเอกราช

6 มิถุนายน พ.ศ. 2066 (สมัยพระราชาธิบดีกุลตาฟ วาซาร์)

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

1 มกราคม พ.ศ. 2518

ฝ่ายบริหาร

สวีเดนมีการปกครองระบบกษัตริย์เป็นประมุข นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลและเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี กษัตริย์สืบทอดราชบัลลังค์ในระบบสันตติวงศ์ มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรและผู้นำพรรคการเมืองเสียงข้างมากหรือผู้นำรัฐบาลผสม โดยทั่วไปจะได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1971 สวีเดนมีรัฐสภา เรียกว่า รีคสด๊าก (Riksdag) เป็นระบบสภาเดียว (Unicameral Parliament) โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสวีเดนเมื่อปี ค.ศ.1968-1969 ได้ยกเลิกระบบ 2 สภา ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1860 สมาชิกรัฐสภามีจำนวน 349 คน ดำรงตำแหน่งวาระ 4 ปี โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนชาวสวีเดนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของสวีเดนเป็นการเลือกตั้งในระบบสัดส่วน(proportional representation) ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีการกระจายที่นั่งระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ ไปตามสัดส่วนของคะแนนเสียงที่พรรคต่าง ๆ ได้รับทั่วประเทศและป้องกันมิให้เกิดพรรคการเมืองเล็ก ๆ ขึ้นมากมาย พรรคการเมืองที่จะมีสมาชิกในรัฐสภาได้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4

รัฐสภาสวีเดนประกอบด้วย ประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 3 คน กรรมาธิการ 15 คณะ สมัยประชุมรัฐสภาจะมีอยู่ประมาณปีละ 8 เดือน โดยจะมีการปิดสมัยประชุมตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน-กันยายน คณะกรรมาธิการจะมีการประชุมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ส่วนการประชุมรัฐสภาจะมีทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันอังคาร-วันพฤหัสบดี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลฎีกาสูงสุด (Supreme Court) หรือ Hogsta Domstolen ผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ก่อนปี ค.ศ.1971 สวีเดนถูกแบ่งออกเป็น 850 เทศบาล (Kommun) แต่ปัจจุบันได้ลดจำนวนลงเหลือเพียง 288 เทศบาล โดยแต่ละเทศบาลต่างมีสภาที่มาจากการเลือกตั้งอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลกลางและเทศบาลมีการปกครองในระดับภูมิภาคประกอบด้วย 24 มณฑล โดยรัฐบาลกลางมีข้าหลวงมณฑลเป็นผู้แทนและมีคณะกรรมการบริหารมณฑล ข้าหลวงมณฑลได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางให้ดำรงตำแหน่งวาระ 6 ปี โดยมักจะคัดเลือกมาจากนักการเมือง แต่บุคคลเหล่านี้จะต้องลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญของการบริหารมณฑลดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งข้าหลวงเป็นประธาน และสมาชิกคณะกรรมการบริหารมณฑลได้รับการแต่งตั้งจากสภามณฑล ภารกิจส่วนใหญ่ของการบริหารมณฑลมีลักษณะเป็นงานส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก แต่ละมณฑลมีสภามณฑลที่มาจากการเลือกตั้ง สภานี้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในด้านอนามัยและสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการให้บริการในโรงพยาบาล การจัดการศึกษาบางประเภทและการฝึกอาชีพ สภามณฑลมีสิทธิที่จะเก็บภาษีรายได้มาใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายได้ นับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี ค.ศ.1976 คนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในสวีเดนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปมีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งและสมัครเข้ารับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งในสภาเทศบาลและสภามณฑล

ระบบกฏหมาย

ระบบประมวลกฏหมาย ได้รับอิทธิพลมาจากกฏหมายโรมัน-เยอรมัน และกฏหมายธรรมเนียมประเพณี ยอมรับคำตัดสินของศาลโลก (International Commission of Jurists(ICJ))

พรรคการเมือง

มีทั้งหมด 7 พรรคที่มีที่นั่งในรัฐสภา อันได้แก่ พรรคกลาง (Center Party) พรรคคริสเตียนเดโมแครต (Christian Democratic Party) พรรคสิ่งแวดล้อมและต้นไม้ (Environment Party the Greens) พรรคซ้าย (Left Party) พรรคเสรีนิยม (Liberal People's Party) พรรคโมเดอเรต (Moderate Party) และพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democratic Party)

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559

Update 18 กันยายน 2560

 

 

 

 • King
  CARL XVI GUSTAF
 • Prime Min.
  Stefan LOFVEN
 • Deputy Prime Min.
  Isabella LOVIN
 • Min. for Children, the Elderly, & Gender Equality
  Asa REGNER
 • Min. for Culture & Democracy
  Alice Bah KUHNKE
 • Min. for Defense
  Peter HULTQVIST
 • Min. for Education
  Gustav FRIDOLIN
 • Min. for Employment & Integration
  Ylva JOHANSSON
 • Min. for Enterprise & Innovation
  Mikael DAMBERG
 • Min. for the Environment
  Karolina SKOG
 • Min. for EU Affairs & Trade
  Ann LINDE
 • Min. for Finance
  Magdalena ANDERSSON
 • Min. for Financial Markets & Consumer Affairs
  Per BOLUND
 • Min. for Foreign Affairs
  Margot WALLSTROM
 • Min. for Higher Education & Research
  Helene Hellmark KNUTSSON
 • Min. for Home Affairs
  Anders YGEMAN
 • Min. for Housing & Digital Development
  Peter ERIKSSON
 • Min. for Infrastructure
  Anna JOHANSSON
 • Min. for Intl. Development Cooperation & Climate
  Isabella LOVIN
 • Min. for Justice & Migration
  Morgan JOHANSSON
 • Min. for Policy Coordination & Energy
  Ibrahim BAYLAN
 • Min. for Public Administration
  Ardalan SHEKARABI
 • Min. for Public, Health Care, & Sport
  Gabriel WIKSTROM
 • Min. for Rural Affairs
  Sven-Erik BUCHT
 • Min. for Social Security
  Annika STRANDHALL
 • Min. for Upper Secondary School, Adult Education, & Training
  Anna EKSTROM
 • Governor, Swedish Central Bank
  Stefan INGVES
 • Ambassador to the US
  Bjorn LYRVALL
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Bjorn Olof SKOOG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/SW.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

498.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล (GDP per Capita)

49,800ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการเติบโตที่แท้จริงของ GDP

3.3% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 1.7%

• ภาคอุตสาหกรรม 34.2%

• ภาคการบริการ 64.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

6.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

1.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

23.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณพ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

ร้อยละ 31 ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวสาลี ต้นบีท (ใช้สำหรับทำน้ำตาล) เนื้อสัตว์ และนม

อุตสาหกรรม

เหล็กกล้า อุปกรณ์ที่ต้องใช้ความละเอียดในการทำ เช่น วิทยุ ชิ้นส่วนโทรศัพท์ อาวุธยุทธภัณฑ์ เป็นต้น เนื้อไม้และผลิตภัณฑ์จากกระดาษ อาหารแช่แข็ง และเครื่องยนต์

มูลค่าการส่งออก

147.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักร (35%) มอเตอร์ยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ไม้ เหล็กกล้า และเคมีภัณฑ์

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Norway 10.3%, Germany 10.3%, US 7.7%, UK 7.2%, Denmark 6.8%, Finland 6.7%, Netherlands 5.2%, Belgium 4.4%, France 4.2% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

134.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องยนต์ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร เหล็กกล้า อาหาร เครื่องนุ่มห่ม

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Germany 17.9%, Netherlands 8.1%, Norway 7.8%, Denmark 7.7%, China 6%, UK 5.5%, Finland 4.6%, France 4.3%, Belgium 4.3% (พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

โครนา (Swedish Krona) --SEK

 

1. ความสัมพันธ์ทางการทูต/การเมือง

     - ไทยและสวีเดนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน นับตั้งแต่ที่ทั้งสองประเทศได้ทำสนธิสัญญามิตรภาพ การพาณิชย์ และการเดินเรือ (The Treaty of Friendship, Commerce and Navigation of 1868) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2411 และตั้งแต่ปี 2425 ไทยได้แต่งตั้งอัครราชทูตประจำกรุงลอนดอน ให้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำสวีเดนด้วยอีกหนึ่งตำแหน่ง โดยหม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ชุมสาย อัครราชทูตประจำกรุงลอนดอน ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำสวีเดนคนแรก

     - เมื่อปี 2487 ไทยได้เปิดสถานอัครราชทูตประจำกรุงสตอกโฮล์มขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ต่อมา เมื่อปี 2497 ไทยได้ปิดสถานอัครราชทูตฯ และให้อัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำสวีเดน จวบจนกระทั่งปี 2502 ไทยและสวีเดนได้ยกฐานะความสัมพันธ์ระหว่างกันขึ้นเป็นระดับเอกอัครราชทูต และไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตขึ้นที่กรุงสตอกโฮล์ม เมื่อปี 2506 โดยมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศฟินแลนด์และเอสโตเนียด้วย ต่อมา เมื่อปี 2545 ไทยได้เปิดสำนักงานการท่องเที่ยว (ททท.) ประจำกรุงสตอกโฮล์ม และได้เปิดสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ณ กรุงสตอกโฮล์ม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552

     - ปัจจุบัน นายสมชัย จรณะสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นอกจากนี้ ไทยยังมีกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์และกงสุลกิตติมศักดิ์ในสวีเดน ดังนี้
   (1) กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม คือ นางวีเวกา อักซอน ยูนซอน (Viveca Axson Johnson) และมีนางฟรานเซส บรูมอน (Frances Broman) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ (ประเทศไทยได้มีกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำประเทศสวีเดนมาตั้งแต่ปี 2431(ค.ศ. 1888) โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแต่งตั้งนาย Axel Johnson เป็นกงสุลสยามคนแรกประจำประเทศสวีเดนเมื่อปี 2426 (ค.ศ. 1883) และหลังจากนั้นครอบครัว Johnson ได้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยต่อมาเป็นเวลา 4 ชั่วอายุคน ปัจจุบันนาง Viveca Axson Johnson ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงสตอกโฮล์มคนใหม่สืบแทนนาย Bo Axelson Johnson บิดา ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2540 (ค.ศ. 1997) นอกจากนี้แล้ว ฝ่ายไทยยังได้แต่งตั้งนาง Frances Broman ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงสตอกโฮล์ม)
   (2) กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโกเธนเบอร์ก คือ นายเคนเนท ออร์เกรน (Kenneth Orrgren)

     - สำหรับสวีเดน สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศลาว กัมพูชา พม่า และฟิลิปปินส์ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นายคลอส มูลีน (Klas Molin) นอกจากนี้ ยังมีสถานกงสุลสวีเดนประจำประเทศไทย จำนวน 3 แห่ง คือ

   (1) สถานกงสุลสวีเดนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุม 10 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และอุตรดิตถ์ มีนางศุภจี นิลอุบล ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ 
   (2) สถานกงสุลสวีเดนประจำเมืองพัทยา ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีนายชัชวาล ศุภชยานนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ 
   (3) สถานกงสุลสวีเดนประจำจังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคล


     - ปัจจุบัน คนไทยในสวีเดนมีจำนวนประมาณ 35,554 คน มีวัดไทย/สำนักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง สมาคมไทย จำนวน 24 สมาคม และมีร้านอาหารไทยจำนวนประมาณ 400 ร้าน

     - ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับสวีเดนเป็นไปโดยราบรื่น ทั้งสองฝ่ายได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งในกรอบความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศนอร์ดิก (เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน) EU, ASEM (ซึ่งไทย ฟิลิปปินส์ และสวีเดน มีความร่วมมือในโครงการต่อต้านการลักลอบการค้าสตรีและเด็ก) รวมทั้งความสัมพันธ์ในกรอบอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU)
 

ความสัมพันธ์ด้านการค้า
การค้า

- ในปี 2556 การค้าไทย-สวีเดน มีมูลค่ารวม 1,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 529 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 1,161 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (การค้ารวมเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 12  ส่งออกไทยลดลงร้อยละ 8 และไทยนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 25) 

- สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

- ส่วนสินค้านำเข้า ได้แก่ เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผลิตภัณฑ์โลหะ

การลงทุน

- การลงทุนจากสวีเดนมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะ 10 ปี (ปี 2545-2555) มีโครงการลงทุนในไทยรวม 67 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 16,300 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรและโลหะการ และอุปกรณ์การแพทย์

- มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 9 โครงการ มูลค่ารวม 4,181 ล้านบาท ซึ่งเป็นลำดับที่ 5 ในยุโรป (2555) (ข้อมูลอัพเดทล่าสุด ก.ค. 2557)

- จากสถิติ BOI เมื่อปี 2555  สวีเดนลงทุนในไทย 9 โครงการ มูลค่าประมาณ 4,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2554 (ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เรือเฟอร์รี่ เครื่องมือสำหรับตัดชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปสำหรับงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว อวัยวะเทียมและเฝือก เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรม ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง) โดยการลงทุนของสวีเดนที่เป็นที่รู้จักของคนไทย อาทิ ห้าง IKEA เสื้อผ้า H&M เครื่องใช้ไฟฟ้า Electrolux  โทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสาร Ericsson รถยนต์และอุปกรณ์ Volvo รถยนต์และอากาศยาน SAAB เป็นต้น

- ปัจจุบัน มีบริษัทธุรกิจชั้นนำของสวีเดนจำนวนมากที่เข้ามาลงทุนและจัดตั้งฐานการผลิตในไทย อาทิ บริษัท Ericsson (เครื่องโทรคมนาคม และโทรศัพท์) บริษัท Molnlycke Health Care (เสื้อกาวน์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง) บริษัท Volvo Truck (ผลิต/ประกอบรถบรรทุกและชิ้นส่วนรถยนต์) บริษัท Vattenfall AB (พลังงาน) บริษัท Purac (โรงงานกำจัดน้ำเสีย) บริษัท Tetra Pak (บรรจุภัณฑ์) บริษัท Scandinavian Village Co.Ltd. (โครงการพำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและวัยเกษียณ) บริษัท Electrolux (เครื่องซักผ้าและตู้เย็น) บริษัท ABB บริษัท Eka Chemicals บริษัท Perstorp บริษัท IKANO (ผลิตและจำหน่ายเครื่องเรือนยี่ห้อ IKEA)


ความมั่นคง

- เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ Gripen จากสวีเดน ระยะที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง วงเงิน 19,000 ล้านบาท งบประมาณผูกพัน 5 ปี (2551 - 2555) และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอให้กองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ Gripen จากสวีเดน ระยะที่ 2 อีกจำนวน 6 เครื่อง วงเงิน 16,266 ล้านบาท งบประมาณผูกพัน 5 ปี (2554 - 2558) ล่าสุดได้มีการส่งมอบเครื่องบินฯ 3 ลำสุดท้าย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 แต่สวีเดนยังคงมีพันธะที่จะต้องช่วยเหลือไทยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว โดยการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะแรก (ปี 2552-2554) จำนวน 45 ทุน และระยะที่ 2 (ปี 2555-2557) จำนวน 24 ทุน ให้แก่นักศึกษา / บุคลากรทางทหารของไทย ไปศึกษาต่อที่สวีเดน การซื้อเครื่องบินฯ ครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมให้ทั้ง 2 ประเทศเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการทหารให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น


การท่องเที่ยว

- ไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลักอันดับที่ 1 ของนักท่องเที่ยวสวีเดน เมื่อปี 2556 มีนักท่องเที่ยวสวีเดนเดินทางมาเยือนไทย จำนวน 350,565 คน 

- ไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวหลายรางวัล อาทิ ประเทศท่องเที่ยวที่ดีที่สุดจากนิตยสาร Travels (ติดต่อกันมาเป็นเวลาอย่างน้อย 7 ปี) ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวของสวีเดน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเทศท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Travel News (6 ครั้งติดต่อกัน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 สายการบินข้ามทวีปดีเด่น (สายการบินสิงคโปร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาประเทศท่องเที่ยวระยะไกล และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 สาขาประเทศที่น่าอยู่อาศัย (รองจากสวีเดนและสหรัฐอเมริกา) และจังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาแหล่งท่องเที่ยวโดยการบินเช่าเหมาลำ (จังหวัดกระบี่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3) จากการลงคะแนนของนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนจากนิตยสาร RES ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวรายเดือนที่มีชื่อเสียงของสวีเดน ฉบับเดือนธันวาคม 2550

- ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวสวีเดนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย คือ ความตอบสนองต่อความต้องการของชาวสวีเดนในการท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลของไทย ซึ่งมีความคุ้มค่าเงินในการท่องเที่ยวความสะดวกในด้านการเดินทางคมนาคม

จำนวนคนไทย

ประมาณ 32,000 คน มีวัดไทย/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง สมาคมไทย 24 แห่ง สถานบริการนวดแผนไทยประมาณ 127 แห่ง และร้านอาหารไทยประมาณ 400 ร้าน

 


การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างไทยกับสวีเดน

ฝ่ายไทย
พระราชวงศ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2440 เสด็จฯ เยือนสวีเดน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 21-24 กันยายน 2503 เสด็จฯ เยือนสวีเดน อย่างเป็นทางการ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- วันที่ 15 –- 16 กันยายน 2540 เสด็จฯ เยือนสวีเดน อย่างเป็นทางการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วันที่ 23 –- 25 กุมภาพันธ์ 2516 เสด็จฯ เยือนสวีเดน เพื่อทรงเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีกุสตาฟที่ 6 แห่งสวีเดน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2529 เสด็จเยือนสวีเดน
- วันที่ 7 –-13 มิถุนายน 2531 เสด็จเยือนสวีเดน
- วันที่ 27 กันยายน –-12 ตุลาคม 2531 เสด็จเยือนสวีเดน
- วันที่ 29 มกราคม –-3 กุมภาพันธ์ 2541 เสด็จเยือนสวีเดน
- วันที่ 9 –-16 กรกฎาคม 2547 เสด็จเยือนสวีเดน
- วันที่ 7 – 18 กรกฎาคม 2556 เสด็จเยือนสวีเดน (และนอร์เวย์)

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
- วันที่ 1 กันยายน 2522 พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี เยือนสวีเดน อย่างเป็นทางการ
- วันที่ 24 -27 กันยายน 2532 พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เยือนสวีเดน อย่างเป็นทางการ
- วันที่ 4-5 ตุลาคม 2534 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะนักธุรกิจไทยเยือนสวีเดนอย่างเป็นทางการ
- วันที่ 16-17 มิถุนายน 2541 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสวีเดน    
- วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2542 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสวีเดน
- วันที่ 24 –-24 กันยายน 2547 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสวีเดน อย่างเป็นทางการ
- วันที่ 4-6 มีนาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสวีเดนอย่างเป็นทางการ

ฝ่ายสวีเดน
พระราชวงศ์

สมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ล ที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน และสมเด็จพระราชินีซิลเวีย
- วันที่ 21 - 23 เมษายน 2523 เสด็จฯ เยือนไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 25 กันยายน 2524 เสด็จฯ แวะผ่านไทย หลังจากการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ
- วันที่ 6 –-10 กุมภาพันธ์ 2532 เสด็จฯ เยือนไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 เสด็จฯ แวะผ่านไทย หลังจากการเสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น
- วันที่ 22 –- 23 กันยายน 2543 เสด็จฯ แวะผ่านไทย เพื่อทรงร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ที่นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย
- วันที่ 2-3 ตุลาคม 2543 เสด็จฯ แวะผ่านไทย ภายหลังจากการเสด็จฯ ร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ที่นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย
- วันที่ 28 ธันวาคม 2545 -– 16 มกราคม 2546 เสด็จฯ เยือนไทย พร้อมด้วยเจ้าหญิงวิกตอเรีย มกุฎราชกุมารี เจ้าชายคาร์ล ฟิลิป และเจ้าหญิงมาเดอลีน เป็นการส่วนพระองค์
- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ –-1 มีนาคม 2546 เสด็จฯ เยือนไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 31 มกราคม 2547 เสด็จฯ แวะเยือนไทย ก่อนเสด็จฯ เยือนเวียดนาม อย่างเป็นทางการ
- วันที่ 9 –-11 กุมภาพันธ์ 2547 เสด็จฯ แวะเยือนไทย หลังจากการเสด็จฯ เยือนบรูไน ดารุสซาลาม อย่างเป็นทางการ
- วันที่ 17 –-20 กุมภาพันธ์ 2548 เสด็จฯ เยือนไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 12 –-21 มิถุนายน 2549 เสด็จฯ เยือนไทย เพื่อร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2551 เสด็จฯ เยือนไทย เป็นการส่วนพระองค์ ก่อนเสด็จฯ เยือนจีน เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
- วันที่ 28 ธันวาคม 2551 – 8 มกราคม 2552 เสด็จฯ เยือนไทย เป็นการส่วนพระองค์ ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระยอง
- วันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2554 เสด็จฯ เยือนไทย เป็นการส่วนพระองค์ที่จังหวัดกรุงเทพฯและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- วันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 10 มกราคม 2555 เสด็จฯ เยือนไทย เป็นการส่วนพระองค์ที่จังหวัดระยอง

สมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ล ที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน
- วันที่ 30 สิงหาคม –- 1 กันยายน 2530 เสด็จฯ เยือนไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 6 –-9 ตุลาคม 2539 เสด็จฯ เยือนไทย เพื่อร่วมพิธีรับรองสมาชิกใหม่มูลนิธิลูกเสือโลก
- วันที่ 17 -– 22 กุมภาพันธ์ 2552 เสด็จฯ เยือนไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 24 และ 26 มกราคม 2557 เสด็จฯ แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ประเทศไทย ในวโรกาสเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเยื่ยมชมกิจการลูกเสือฟิลิปปินส์

สมเด็จพระราชินีซิลเวีย
- วันที่ 25 สิงหาคม 2551 เสด็จฯ แวะผ่านไทย พร้อมด้วยเจ้าชายคาร์ล ฟิลิป
- วันที่ 8 –-10 เมษายน 2553 เสด็จฯ เยือนไทย เป็นการส่วนพระองค์

เจ้าหญิงมาเดอลีน
- วันที่ 7 –- 13 เมษายน 2551 เสด็จเยือนไทย เป็นการส่วนพระองค์
- วันที่ 30 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2553 เสด็จเยือนไทย เป็นการส่วนพระองค์

เจ้าหญิงคริสตินา
- วันที่ 6 –- 9 มีนาคม 2540 เสด็จเยือนไทย เป็นการส่วนพระองค์
เจ้าชายเบอร์ทิล
- เดือนกุมภาพันธ์ 2508 เสด็จเยือนไทย อย่างเป็นทางการ
เจ้าชายวิลเลียม
- ปี 2454 เสด็จเยือนไทย
เจ้าชายออสการ์
- ปี 2427 เสด็จเยือนไทย


นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรี

- วันที่ 1 –-2 มีนาคม 2539 นางลีนา ชเยล์ม วัลเลน (Lena Hjelm-Wallen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทย ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี
- วันที่ 7 -9 มกราคม 2547 นายเยอรัน แพร์ซอน (Göran Persson) นายกรัฐมนตรี เยือนไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล
- วันที่ 16 - 17 มกราคม 2548 นายเยอรัน แพร์ซอน (Göran Persson) นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีกลุ่มประเทศนอร์ดิก (นอร์เวย์และฟินแลนด์) เยือนไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์เหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติคลื่นยักษ์สึนามิที่บริเวณจังหวัดภาคใต้ของไทย
- วันที่ 3 –- 4 เมษายน 2551 นายกุนนาร์ วีสลันเดอร์ (Gunnar Wieslander) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบด้านการค้า เยือนไทย
- วันที่ 15 มกราคม 2552 นายกุนนาร์ วีสลันเดอร์ (Gunnar Wieslander) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบด้านการค้า เยือนไทย
- วันที่ 24 - 26 เมษายน 2555 นายคาร์ล บิลด์ท (Carl Bildt) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนเยือนประเทศไทยและได้หารือข้อราชการกับนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
- วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2556 นายเฟรดริก ไรน์เฟลด์ท (Fredrik Reinfeldt) นายกรัฐมนตรี เยือนไทย เป็นการส่วนตัว
- วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2556 นายแฟรงค์ เบลฟราช (Frank Belfrage) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมความร่วมมือไทย-สวีเดน (Joint Cooperation Committee: JCC)
- วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2556 นางอินเจลา เบนโดรต (Ingela Bendrot) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงผู้ประกอบการ  พลังงาน และการสื่อสาร (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) เยือนไทย เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา SymbioCity Forum: Future Challenges for Urban Transport Seminar

ที่มา ทวีปยุโรป : ราชอาณาจักรสวีเดน - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - สวีเดน                      
มูลค่าการค้า 1,690.58 1,250.35 1,267.82 1,267.82 1,150.39 12.44 -26.04 1.40 1.40 -9.26
การส่งออก 529.02 548.58 474.57 474.57 440.85 -8.16 3.70 -13.49 -13.49 -7.10
การนำเข้า 1,161.56 701.77 793.25 793.25 709.53 25.23 -39.58 13.04 13.04 -10.55
ดุลการค้า -632.53 -153.18 -318.68 -318.68 -268.68            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 29.2 45.7 38.2 38.2 42.6 -20.89 56.69 -16.36 -16.36 11.52
2 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ 38.2 36.8 46.6 46.6 36.0 -9.34 -3.58 26.74 26.74 -22.85
3 เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วน 2.1 1.3 6.7 6.7 24.9 -48.69 -35.19 394.32 394.32 273.95
4 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 18.8 22.3 22.2 22.2 21.8 1.70 18.89 -0.41 -0.41 -2.01
5 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 8.5 10.6 11.7 11.7 21.2 60.45 23.54 10.75 10.75 81.40
6 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน 20.3 19.9 19.5 19.5 18.8 -10.35 -2.25 -1.85 -1.85 -3.62
7 เครื่องนุ่งห่ม 26.6 28.1 19.6 19.6 15.6 -6.11 5.84 -30.37 -30.37 -20.13
8 สิ่งปรุงรสอาหาร 13.6 14.4 14.3 14.3 15.1 15.35 6.37 -0.78 -0.78 5.59
9 อัญมณีและเครื่องประดับ 13.4 13.2 11.9 11.9 14.7 0.82 -1.37 -10.07 -10.07 23.39
10 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.1 0.1 14.2 -25.00 279.17 1,006.59 1,006.59 13,961.87
รวม 10 รายการ 170.6 192.3 190.8 190.8 224.9 -6.69 12.76 -0.79 -0.79 17.86
อื่นๆ 358.5 356.3 283.8 283.8 216.0 -8.85 -0.62 -20.35 -20.35 -23.89
รวมทั้งสิ้น 529.0 548.6 474.6 474.6 440.9 -8.16 3.70 -13.49 -13.49 -7.10

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 235.9 189.6 345.1 345.1 306.3 -25.03 -19.64 82.07 82.07 -11.25
2 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 139.6 150.5 140.5 140.5 110.9 7.23 7.84 -6.68 -6.68 -21.08
3 กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ 83.6 89.6 74.1 74.1 57.2 -16.28 7.17 -17.29 -17.29 -22.82
4 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 38.5 35.0 32.8 32.8 36.7 -8.75 -9.23 -6.19 -6.19 11.83
5 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 20.3 18.4 14.4 14.4 31.0 -23.46 -9.36 -21.66 -21.66 114.99
6 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 23.9 22.0 21.8 21.8 22.6 -11.97 -8.00 -0.73 -0.73 3.52
7 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 74.3 55.8 43.7 43.7 22.6 -6.18 -24.87 -21.73 -21.73 -48.39
8 เคมีภัณฑ์ 16.2 17.7 14.5 14.5 18.7 3.84 8.79 -17.74 -17.74 28.98
9 ผลิตภัณฑ์โลหะ 19.8 19.4 17.5 17.5 16.1 -5.09 -2.05 -9.67 -9.67 -7.62
10 ยุทธปัจจัย 0.9 3.1 2.2 2.2 14.9 -4.67 232.22 -28.45 -28.45 576.36
รวม 10 รายการ 653.0 601.0 706.7 706.7 637.0 -13.76 -7.97 17.59 17.59 -9.86
อื่นๆ 508.5 100.8 86.6 86.6 72.5 198.54 -80.18 -14.10 -14.10 -16.21
รวมทั้งสิ้น 1,161.6 701.8 793.3 793.3 709.5 25.23 -39.58 13.04 13.04 -10.55

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

ที่ตั้งสถานทูต

Embassy of Sweden

20th Fl.,
Pacific Place One,
140 Sukhumvit Road,
(between Soi 4 and 6),
Bangkok 10110

Tel: 0-2263-7200

Fax: 0-2263-7260

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.swedenabroad.com/bangkok

 

 

 

JoomSpirit