ราชอาณาจักรนอร์เวย์

Norway1 Norway2
ธง ตราสัญลักษณ์

 

 

 

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

ราชอาณาจักรนอร์เวย์(Kingdom of Norway)

ที่ตั้ง

ฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย

พื้นที่

323,802 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 304, 282 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 19,520 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

นอร์เวย์มีความยาวอาณาเขตทั้งหมด 2,566 กิโลเมตร ความยาวชายฝั่ง 25,148 กิโลเมตร (รวมความยาวอาณาเขตในทวีปใหญ่ 2,650 กิโลเมตร และฟยอร์ดที่ยาว หมู่เกาะเล็กเกาะน้อย มีรอยขรุขระเว้าแหว่ง 22, 498 กิโลเมตร รวมความยาวของชายฝั่งรอบเกาะ 58, 133 กิโลเมตร

• ทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์คติก
• ทิศใต้ ติดกับทะเลเหนือ
• ทิศตะวันออกติดกับฟินแลนด์ (709) กิโลเมตร สวีเดน (1,666 กิโลเมตร) และรัสเซีย (191 กิโลเมตร)
• ทิศตะวันตกติดกับทะเลนอร์วีเจียน

สภาพภูมิประเทศ

บริเวณชายฝั่งอากาศเย็นสบาย ด้วยอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นนอร์ท แอตแลนติก (North Atlantic Current) พื้นที่ด้านในทวีปมีอากาศเย็นกว่าและมีปริมาณน้ำที่ตกจากฟ้า (ในรูปฝนหรือหิมะ หรืออื่นๆ) มากกว่า ฤดูร้อนก็มีอากาศเย็นกว่า ฝนตกตลอดทั้งปี ในบริเวณชายฝั่งตะวันตก

สภาพภูมิอากาศ

ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงแยกกันโดย หุบเขาที่ อุดมสมบูรณ์ มีที่ราบขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วไป ตามชายฝั่งมีธารน้ำแข็ง (Fjords) จำนวนมาก มีที่ทุ่งหญ้าทุนดร้าที่ไม่มีต้นไม้ทางทิศเหนือ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรชาติ สินแร่เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ไททาเนียม ไพไรต์ นิเกิล ปลา ไม้ซุง พลังงานน้ำ

ภัยธรรมชาติ

หินถล่ม หิมะถล่ม ภัยจากภูเขาไฟ Beerenberg ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกเดียวในประเทศ ในหมู่เกาะ Jan Mayen ในทะเลนอร์วีเจียน

ประชากร

5,320,045 คน (ค่าประมาณเดือน ก.ค. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1% (ค่าประมาณเดือน ก.ค. 2560)

ภาษา

มีภาษาราชการ 2 ภาษา ได้แก่ Bokmal Norwegian และ Nynorsk Norwegian

เชื้อชาติ

นอร์วีเจียน 94.4% (รวมชนพื้นเมือง Sami ประมาณ 60,000 คน) และชนชาติยุโรปอื่นๆ 3.6% อื่นๆ 2%

สัญชาติ

Norwegian(s)

ศาสนา

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.1 นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Church of Norway ศาสนาคริสต์นิกายอื่น 3.9% มุสลิม 2.3% ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค 1.8% ศาสนาอื่นๆ 2.4 % ไม่ระบุศาสนา 7.5% (ข้อมูลในปี พ.ศ.2554)

 

รูปแบบการปกครอง

การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy)

เมืองหลวง

กรุงออสโล (Oslo)

การแบ่งเขตการปกครอง

นอร์เวย์แบ่งการปกครองออกเป็น 19 เขต เรียกว่า fylker ได้แก่ Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, More og Romsdal, Nordland, Nord-Trondelag, Oppland, Oslo, Ostfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sor-Trondelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold

ดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครอง

Bouvet Island, Jan Mayen, Svalbard

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

administrative map of norway

ที่มา www.vidiani.com

 

วันที่ได้รับเอกราช

7 มิถุนายน 1905 เป็นวันที่นอร์เวย์ประกาศหยุดการเป็นสหภาพร่วมกับสวีเดน ในวันที่ 26 ตุลาคมปีเดียวกันเป็นวันที่สวีเดนตกลงยกเลิกการเป็นสหภาพ

รัฐธรรมนูญ

ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 1814 ได้มีการแก้ไขหลายครั้ง

ฝ่ายบริหาร

ประมุขของรัฐคือ พระมหากษัตริย์ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล พระมหากษัตริย์แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตำแหน่งประมุขของรัฐสืบทอดโดยการสืบสันตติวงศ์ ตามด้วยการเลือกตั้งรัฐสภา โดยทั่วไปผู้นำพรรคการเมืองเสียงข้างมากหรือผู้นำคณะรัฐบาลผสมจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

สภานิติบัญญัติของนอร์เวย์ (Storting) มีลักษณะเป็นรัฐสภาเดี่ยวที่ได้มีการปรับให้เหมาะกับประเทศ (modified unicameral parliament) สมาชิกจำนวน 169 ที่น่ัง ได้รับการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยมแบบสัดส่วน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลสูงสุด หรือ Hoyesterett ซึ่งผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์

ระบบกฏหมาย

กฏหมายที่ใช้เป็นกฏหมายที่ผสมผสานกันระหว่างระบบประมวลกฏหมาย กฏหมายจารีตประเพณี และกฏหมายธรรมเนียมปฏิบัติ ศาลสูงสุดสามารถให้คำปรึกษาในการร่างพระราชบัญญัติหรือกฏหมายต่างๆ

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ​ วันที่ 29 ธันวาคม  2559

Update 20 กันยายน 2560

 

 • King

          HARALD V 

 • Prime Min

          Erana SOLBERG

 • Min. of Children, Equality, & Social Inclusion

          Solveig HORNE

 • Min. of Climate and the Environment

          Vidar HELGESEN

 • Min. of Culture & Church Affairs

          Linda Catherine Hofstad HELLELAND

 • Min. of Defense

          Ine Marie Eriksen SOREIDE

 • Min. of Education & Research

        Torbjiorn ROE-ISAKSEN

 • Min. of Finance

          Siv JENSEN

 • Min. of Fisheries & Coastal Affairs

         Per SANDBERG

 • Min. of Food & Agriculture

        Jon Georg DALE

 • Min. of Foreign Affairs

         Borge BREND

 • Min. of Health & Social Care 

         Bent HOI

 • Min. of Immigration & Integration

         Sylvi LISTHAUG

 • Min. of Justice & Public Security

         Per-Willy Trudvang AMUNDSEN

 • Min. of Labor

         Anniken HAUGLIE

 •  Min. of Local Govt. & Modernization

         Jan Tore SANNER

 • Min. at the Office of the Prime Min.

         Julie BRODTKORB

 • Min. of Petroleum & Energy

         Terje SOVIKNES

 • Min. of Trade & Industry

         Monica MAELAND

 • Min. of Transportation & Communications

         Ketil SOLVIK-OLSEN

 • Governor, Norges Bank

         Oystein OLSEN

 • Ambassador to the US

         Kare AAS

 • Permanent Representative to the UN, New York

         Geir Otto PEDERSEN

 

ที่มา : https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/NO.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

370.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

69,200 ดอลลาร์ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโตของ GDP

1%(ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราส่วน GDP ต่อภาคการผลิต

• ภาคเกษตร 1.8%

• ภาคอุตสาหกรรม 34.7%

• ภาคบริการ 63.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)

4.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Price)

3.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

32.2% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี มันฝรั่ง เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อลูกวัว นม ปลา

อุตสาหกรรม

ปิโตรเลียมและก๊าซ แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมต่อเรือ กระดาษและเยื่อกระดาษ เหล็ก เคมีภัณฑ์ การทำไม้ซุง การทำเหมืองแร่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประมง

อัตราการเติบโตการผลิตภาคอุตสาหกรรม

-0.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

17.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

92.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เครื่องมือเครื่องจักร เหล็ก เคมีภัณฑ์ เรือ ประมง

ประเทศส่งออกที่สำคัญ

UK 22.2%, Germany 17.9%, Netherlands 10.2%, France 6.6%, Sweden 6.1%, Belgium 5%, US 4.5% (พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

73.02พันล้านดอลลาร์ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องมือและเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ เหล็ก อาหาร

ประเทศนำเข้าที่สำคัญ

Sweden 12%, Germany 11.8%, China 10.9%, UK 6.7%, US 6.6%, Denmark 6% (พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

Norwegian kroner (NOK)

 

ความสัมพันธ์ทางการทูต
     - ประเทศไทยเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2448 หลังจากที่นอร์เวย์ได้ประกาศเอกราชและแยกตัวออกจากสวีเดนโดยสันติ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2448 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนอร์เวย์ใกล้ชิดมากขึ้นจากการเสด็จฯ เยือนนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเดือนมิถุนายน 2450 ซึ่งได้ทรงลงพระนามาภิไธยย่อ “จปร” ไว้บนก้อนหิน ณ บริเวณนอร์ดแคปป์ (Nordkapp) ต่อมา ได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานไทย ณ นอร์ดแคปป์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เยือนนอร์เวย์ เพื่อทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว เมื่อปี 2532

     - เมื่อปี 2495 ได้มีการแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตในระดับอัครราชทูต และได้ยกฐานะความสัมพันธ์ขึ้นเป็นระดับเอกอัครราชทูตตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2503 จากนั้น นอร์เวย์ได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตมาประจำประเทศไทยตลอดมา ส่วนไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เมื่อเดือนสิงหาคม 2530 และต่อมา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐลัตเวีย นอกจากนี้ ไทยยังมีสถานกงสุล ณ เมืองเบอร์เกน ด้วย

     - ไทยและนอร์เวย์ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2548 ในโอกาสดังกล่าว เจ้าชายโฮกุ้น มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ และเจ้าหญิงเมตเต-มาริต พระชายา ได้เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2547

     - นอกจากนี้ นอร์เวย์เคยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการเชื่อมความสัมพันธ์ไทย –- จีน โดยเมื่อต้นปี 2514 นอร์เวย์ได้เริ่มทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดให้ผู้แทนฝ่ายไทยและฝ่ายจีนได้พบปะหารือกัน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2514 โดยนายอานันท์ ปันยารชุน เอกอัครราชทูตประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และนายเจียว กง หัว (Chiao Kuan-Hua) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้พบปะหารือกันที่นครนิวยอร์ก อันนำไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518

     - นอร์เวย์ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆ ให้ไทย เช่น การเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณแนวชายแดน เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น และใช้ไทยเป็นจุดประสานงานหลักในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ปัจจุบัน นายธีรกุล นิยม ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล 

     - สำหรับนอร์เวย์ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยและกัมพูชา เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นางคัทยา คริสทีนา โนร์ดการ์ด (Katja Christina Nordgaard) นอกจากนี้ ยังมีสถานกงสุลนอร์เวย์ประจำประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง คือ
(1) สถานกงสุลนอร์เวย์ประจำเมืองพัทยา มีนายสติก วักท์ แอนเดอร์ซัน (Stig Vagt Andersen) ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ และ (2) สถานกงสุลนอร์เวย์ประจำจังหวัดภูเก็ต มีนางพรพรรณ สิทธิชัยวิจิตร ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ

     - ปัจจุบัน คนไทยในนอร์เวย์มีจำนวนประมาณ 13,000 คน ส่วนใหญ่เป็นสตรีที่สมรสกับชาวนอร์เวย์ ส่วนหนึ่งได้สัญชาตินอร์เวย์แล้ว มีร้านอาหารไทย จำนวน  34 ร้าน มีวัดไทย จำนวน 2 วัด และมีสมาคมคนไทยที่สำคัญ เช่น สมาคมชาวพุทธไทย สมาคมคนไทยในเขตโรกาแลนด์ (Hordaland) และสมาคมชาวพุทธไทยทรอนด์แฮม (Trondheim) เป็นต้น

ความสัมพันธ์ด้านการค้า

     - ไทยและนอร์เวย์มีกรอบการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้คณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจ การเดินเรือ อุตสาหกรรม วิชาการและการค้า ไทย-นอร์เวย์ ซึ่งได้มีการประชุมมาแล้ว 4 ครั้ง ระหว่างปี 2529 - 2542 ไทยและนอร์เวย์ยังได้ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบพหุภาคี คือ การเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association – EFTA) ซึ่งมีสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ โดยทั้งสองฝ่ายได้เริ่มดำเนินการเจรจาตั้งแต่ปี 2548 และได้หยุดชะงักไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยเมื่อเดือนกันยายน 2549 โดยล่าสุด ที่ประชุมร่วมรัฐสภาไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ EFTA แล้ว และจะมีการเจรจารอบแรก ในช่วงต้นปี 2557


     - มูลค่า 622.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 28.34) ไทยส่งออก 193.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 59.61) และนำเข้า 429.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 9.96) ไทยขาดดุลการค้า 236.43 ล้าน USD) (อัพเดทล่าสุด ก.ค. 2557)

     - สินค้าที่ไทยส่งออกไปนอร์เวย์ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องนุ่งห่ม ข้าว เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผักกระป๋อง แปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป รถจักรยานและส่วนประกอบ 

     - สินค้าที่ไทยนำเข้า ได้แก่ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์  สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป น้ำมันดิบ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์


ความสัมพันธ์ด้านการลงทุน
     - นอร์เวย์ลงทุนในไทยในสาขาต่างๆ อาทิ การบริการจัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน  และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยในปี 2555 มีโครงการลงทุนของนอร์เวย์ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 6.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

     - บริษัท Statoil  ซึ่งเป็นบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของรัฐบาลนอร์เวย์ ได้ขายหุ้นร้อยละ 40 ของ Oil Sand Project ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา ให้แก่บริษัท ปตท.สผ. (PTT Exploration and Production– PTTEP) คิดเป็นมูลค่า 2.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงสุดของบริษัท ปตท.สผ.

     - บริษัทข้ามชาติของนอร์เวย์เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เช่น Telenor (DTAC), Yara, Norske Skog และ Jotun เป็นต้น


ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
        นอร์เวย์ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ไทยทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเล สื่อสารโทรคมนาคม การพัฒนาพลังงานน้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการประมง โดยนอร์เวย์มีหน่วยงาน NORAD (Norwegian Agency for International Development) ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ต่างประเทศ ความช่วยเหลือและความร่วมมือที่นอร์เวย์ให้แก่ไทย อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารกิจการปิโตรเลียม โดยสถาบัน Norwegian Petroleum Directorate (NPD) คัดเลือกเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ารับการอบรมด้าน Petroleum Policy and Management โครงการจัดตั้งระบบสำรวจและพยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางทะเล (Thai Seawatch Project) ภายใต้โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลนอร์เวย์ โดยมีบริษัท OCEANOR ของนอร์เวย์เป็นผู้ดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การท่องเที่ยว

- ชาวนอร์เวย์เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- มีชาวนอร์เวย์เดินทางมาไทย 154,402 คน (2556) (ข้อมูลอัพเดทล่าสุด ก.ค. 2557) ซึ่งมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรนอร์เวย์ซึ่งมีจำนวน 5 ล้านคน

- ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 การบินไทยได้เปิดเส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ-ออสโล ใช้เวลาบินราว 10 ชั่วโมงครึ่ง

จำนวนคนไทย
ประมาณ 16,559 คน (ร้อยละ 0.33 ของประชากรนอร์เวย์ทั้งหมด)

 

ที่มา กรมยุโรป

 

ความตกลงกับไทย

1. สนธิสัญญามิตรภาพ การพาณิชย์ และการเดินเรือ (ลงนามเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2469 โดยไทยและนอร์เวย์ได้ลงนามในสนธิสัญญาฯ มาแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2411 สมัยที่นอร์เวย์เป็นประเทศเดียวกันกับสวีเดน ต่อมา เมื่อนอร์เวย์ประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากสวีเดนเมื่อปี 2448 ไทยและนอร์เวย์จึงได้ลงนามสนธิสัญญาฯ กันอีกครั้ง)

2. ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ (ลงนามเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2492)

3. อนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (ลงนามเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2507 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2507 ต่อมาได้มีการลงนามอนุสัญญาฯ ฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2546)

4. ความตกลงว่าด้วยสิ่งทอ (ลงนามเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2520)

5. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเดินเรือ อุตสาหกรรม วิชาการ และการค้า (ลงนามเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2528)

6. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นเวลา 90 วัน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2536 ต่อมา นอร์เวย์ได้ขอยกเลิกความตกลงฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2539 โดยมีผลให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยต้องขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศนอร์เวย์ แต่ฝ่ายนอร์เวย์ได้ยกเว้นการลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของไทย)

7. สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษและสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา (ลงนามเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2542)

8. ความตกลงระหว่างกรมประมงกับสำนักงานความร่วมมือในการพัฒนาแห่งนอร์เวย์ เพื่อดำเนินโครงการ Post-Tsunami Assessment of the Living Marine Resources and Development of a Strategic Plan of Sustainable Marine Fish Farming (ลงนามเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547)

9. ความตกลงระหว่างกรมประมงกับสำนักงานความร่วมมือในการพัฒนาแห่งนอร์เวย์ ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลและการประเมินแหล่งทรัพยากรการประมงในทะเลอันดามันประเทสไทย (ลงนามเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550)

10. บันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกับองค์การความช่วยเหลือแห่งชาวนอร์เวย์ (ลงนามเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553)

11. ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ (ลงนามเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553) 

12. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียเกี่ยวกับเครือข่ายสายการบินสแกนดิเนเวียและว่าด้วยการแต่งตั้งสายการบิน (ลงนามเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553)


การแลกเปลี่ยนการเยือน
ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- เดือนมิถุนายน 2450 เสด็จฯ เยือนนอร์เวย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 19 –- 21 กันยายน 2503 เสด็จฯ เยือนนอร์เวย์ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- เดือนมกราคม 2534 เสด็จฯ แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดี โอลาฟ ที่ 5 แห่งนอร์เวย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วันที่ 17-27 มิถุนายน 2532 เสด็จฯ เยือนนอร์เวย์ เพื่อทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานไทย ณ เมืองนอร์ดแคปป์ (Nordkapp)
- วันที่ 29-30 สิงหาคม 2543 เสด็จฯ เยือนนอร์เวย์ เป็นการส่วนพระองค์
- วันที่ 12-15 มีนาคม 2556 เสด็จฯ เยือนนอร์เวย์ เพื่อทรงศึกษาดูงานการวิจัยในแถบขั้วโลกเหนือและทรงนำเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วของไทยไปเก็บรักษาที่ Svalbard Global Seed Vault ซึ่งเป็นธนาคารเก็บพันธุ์พืชต่างๆ จากทั่วโลก และได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- วันที่ 12-18 ตุลาคม 2531 เสด็จเยือนนอร์เวย์ เป็นการส่วนพระองค์
- วันที่ 10-17 กรกฎาคม 2556 เสด็จเยือนนอร์เวย์ เพื่อทรงบรรยายทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยแบร์เกน รวมถึงทรงลงพระนามในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยแบร์เกน 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์
- ปี 2538 เสด็จเยือนนอร์เวย์ เป็นการส่วนพระองค์ และทรงอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในชุดฉลองพระองค์ที่เสด็จฯ เยือน North Cape เมื่อปี 2450 ไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑสถานไทย ณ เมืองนอร์ดแคปป์ (Nordkapp)
- วันที่ 1-6 สิงหาคม 2545 เสด็จเยือนนอร์เวย์


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
- วันที่ 3 –- 10 กรกฎาคม 2550 เสด็จเยือนนอร์เวย์ เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ณ วัดไทยนอร์เวย์
- วันที่ 25 กรกฎาคม –- 3 สิงหาคม 2553 เสด็จเยือนนอร์เวย์ เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เมืองเบรวิก

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการฯ/รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
- วันที่ 27 -– 29 กันยายน 2532 พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เยือนนอร์เวย์ อย่างเป็นทางการ
- วันที่ 27-29 ตุลาคม 2529 ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจ การเดินเรือ อุตสาหกรรม วิชาการและการค้า ครั้งที่ 1
- วันที่ 8-14 กันยายน 2533 นายอำนวย ยศสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนนอร์เวย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจ การเดินเรือ อุตสาหกรรม วิชาการและการค้า ครั้งที่ 3
- วันที่ 6-8 ตุลาคม 2537 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะนักธุรกิจไทย เดินทางเยือนนอร์เวย์ อย่างเป็นทางการ
- วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2542 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนนอร์เวย์ เพื่อเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีเครือข่าย ความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1 (Human Security Network - HSN) ที่เกาะ Lysoen
เมือง Bergen
- วันที่ 21-23 กันยายน 2543 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนนอร์เวย์ อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์
- วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2547 นายกันตธีร์ ศุภมงคล ผู้แทนการค้าไทย (TTR) พร้อมภาคเอกชน เยือนนอร์เวย์
- วันที่ 22-24 เมษายน 2548 นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยือนนอร์เวย์

ฝ่ายนอร์เวย์
พระราชวงศ์
สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟ ที่ 5

- วันที่ 15 - 23 มกราคม 2508 เสด็จฯ เยือนไทย อย่างเป็นทางการ
- เดือนมีนาคม 2513 เสด็จฯ เยือนไทย อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยเจ้าชายเฮอรัลด์ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงซอนยา

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ ที่ 5
- เดือนมีนาคม 2513 เสด็จฯ เยือนไทย เป็นการส่วนพระองค์ (เมื่อครั้งมีพระอิสริยยศเป็น เจ้าชายฮารัลด์ มกุฎราชกุมาร) พร้อมด้วยเจ้าหญิงซอนยา

สมเด็จพระราชินีซอนยา
 - วันที่ 12-14 ตุลาคม 2522 เสด็จฯ เยือนไทย เป็นการส่วนพระองค์ (เมื่อครั้งมีพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงซอนยา)

เจ้าชายโฮกุ้น
- วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2547 เสด็จฯ เยือนไทย อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยเจ้าหญิงเมตเต-มาริต พระชายา และเจ้าชายสเวเรอ แมกนุส พระราชโอรส ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-นอร์เวย์ ในปี 2548
- วันที่ 11-14 มิถุนายน 2549 เสด็จฯ เยือนไทย พร้อมด้วยเจ้าหญิงเมตเต-มาริต พระชายา และเจ้าชายสเวเรอ แมกนุส พระราชโอรส ในฐานะผู้แทนสมเด็จพระราชา ธิบดีเฮอรัลด์ที่ 5 เพื่อร่วมงานฉลองสิริราช-สมบัติครบ 60 ปี
- วันที่ 17-18 มีนาคม 2557 มกุฎราชกุมารโฮกุ้นและมกุฎราชกุมารีเมตเต-มาริตแห่งนอร์เวย์ เสด็จฯ แวะพำนักและเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทย ก่อนเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

- วันที่ 6-8 ตุลาคม 2539 นางกรู ฮาเล็ม บรุนดท์แลนด์ (Gro Harlem Brundtland) นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภาคเอกชน เยือนไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล
- วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2541 นายเชลล์ มังเนอร์ บอนเดวิก (Kjell Magne Bondevik) นายกรัฐมนตรี เยือนไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล
- วันที่ 6-7 มกราคม 2543 นายคนุต วอล์เลอเบก (Knut Vollebaek) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทย ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ
- วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2547 นายยาน เพเทอร์เซน (Jan Petersen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทย ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ
- วันที่ 6-8 มกราคม 2548 นายยาน เพเทอร์เซน (Jan Petersen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทย เพื่อประเมินสถานการณ์เหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติจากคลื่นยักษ์สึนามิบริเวณจังหวัดภาคใต้ของไทย
- วันที่ 16-17 มกราคม 2548 นายเชลล์ มังเนอร์ บอนเดวิก (Kjell Magne Bondevik) นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีกลุ่มประเทศนอร์ดิก 2 ประเทศ (สวีเดนและฟินแลนด์) เยือนไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์เหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติคลื่นยักษ์สึนามิที่บริเวณจังหวัดภาคใต้ของไทย
- วันที่ 26 ธันวาคม 2548 นายยาน เพเทอร์เซน (Jan Patersen) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทย เพื่อเป็นตัวแทนรัฐบาลนอร์เวย์ในงานรำลึกครบรอบ 1 ปี ของเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติคลื่นยักษ์สึนามิ
- วันที่ 27 สิงหาคม 2552 นายฮอกอน อารัลด์ กูลแบรนด์เซน (Haakon Arald Gulbrandsen) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ เยือนไทย
- วันที่ 25 เมษายน 2557 นาย Morten Høglund รมช.กต.นอร์เวย์ (State-Secretary) เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา Norway-Asia Business Summit 2014 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ที่มา ทวีปยุโรป : ราชอาณาจักรนอร์เวย์ - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - นอร์เวย์                      
มูลค่าการค้า 622.74 731.84 467.26 467.26 521.56 -28.34 17.52 -36.15 -36.15 11.62
การส่งออก 193.16 386.22 189.54 189.54 178.33 -59.61 99.95 -50.92 -50.92 -5.92
การนำเข้า 429.58 345.62 277.72 277.72 343.23 9.96 -19.54 -19.65 -19.65 23.59
ดุลการค้า -236.43 40.60 -88.18 -88.18 -164.91            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

  

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 30.8 29.2 31.8 31.8 22.4 -23.54 -5.35 9.04 9.04 -29.52
2 เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ 4.3 10.3 4.3 4.3 18.0 54,026.58 141.97 -58.50 -58.50 318.30
3 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 19.7 27.5 22.7 22.7 16.8 35.07 39.92 -17.32 -17.32 -25.97
4 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 5.3 6.3 9.0 9.0 11.4 -60.41 19.10 43.09 43.09 27.13
5 เคมีภัณฑ์ 1.0 0.2 0.1 0.1 9.4 -24.39 -83.66 -12.91 -12.91 6,481.10
6 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 13.2 13.3 9.4 9.4 8.2 44.63 0.51 -29.64 -29.64 -12.76
7 ข้าว 10.1 7.6 8.3 8.3 6.2 3.72 -25.49 10.29 10.29 -25.67
8 เครื่องนุ่งห่ม 10.7 7.3 7.6 7.6 5.9 21.51 -31.26 3.19 3.19 -21.89
9 ผลิตภัณฑ์ยาง 2.9 5.6 5.9 5.9 5.9 -40.44 90.22 5.22 5.22 -0.22
10 ผักกระป๋อง และผักแปรรูป 7.3 7.7 6.2 6.2 5.8 16.73 5.21 -19.81 -19.81 -5.52
รวม 10 รายการ 105.4 115.0 105.3 105.3 110.0 -2.84 9.13 -8.41 -8.41 4.44
อื่นๆ 87.8 271.2 84.2 84.2 68.3 -76.26 208.91 -68.95 -68.95 -18.86
รวมทั้งสิ้น 193.2 386.2 189.5 189.5 178.3 -59.61 99.95 -50.92 -50.92 -5.92

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 167.9 156.1 107.9 107.9 99.9 45.03 -6.99 -30.87 -30.87 -7.44
2 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 94.5 90.8 70.5 70.5 76.2 4.15 -3.88 -22.38 -22.38 8.04
3 เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค 24.4 25.3 36.5 36.5 64.8 47.14 3.79 44.31 44.31 77.46
4 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 9.7 3.8 3.2 3.2 24.0 5.63 -61.34 -15.64 -15.64 657.21
5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 9.3 3.6 3.3 3.3 18.8 -46.29 -61.76 -8.21 -8.21 476.27
6 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 22.3 23.6 13.6 13.6 12.2 -12.14 5.86 -42.28 -42.28 -10.51
7 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7.9 5.8 8.0 8.0 8.4 -55.77 -26.81 38.83 38.83 4.87
8 เคมีภัณฑ์ 9.0 10.2 8.0 8.0 8.2 -8.91 12.63 -21.70 -21.70 2.65
9 ผลิตภัณฑ์โลหะ 3.7 0.8 1.4 1.4 8.0 -69.78 -78.98 78.13 78.13 479.81
10 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 1.3 1.6 3.6 3.6 4.7 -54.08 24.14 122.77 122.77 30.21
รวม 10 รายการ 350.0 321.6 256.0 256.0 325.2 10.14 -8.13 -20.39 -20.39 27.03
อื่นๆ 79.6 24.1 21.7 21.7 18.0 9.15 -69.75 -9.74 -9.74 -17.00
รวมทั้งสิ้น 429.6 345.6 277.7 277.7 343.2 9.96 -19.54 -19.65 -19.65 23.59

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

ที่อยู่: อาคารสมัชชาวานิช 2 สุขุมวิท 33 591 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์:02 204 6500
เวลาทำการ: 9:00–12:00, 13:00–16:00

 

 

 

JoomSpirit