สาธารณรัฐมาซิโดเนีย

macedonia1 Macedonia2
ธง ตราสัญลักษณ์(Coat of Arms)

 

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (Republic of Macedonia)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป อยู่ทางตอนเหนือของประเทศกรีซ ทิศเหนือติดกับเซอร์เบีย ทิศตะวันออกติดกับบัลแกเรีย ทิศตะวันตกติดกับแอลเบเนีย

พื้นที่

25,713 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

838 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศอัลแบเนีย 181 กิโลเมตร บัลแกเรีย 162 กิโลเมตร กรีซ 234 กิโลเมตร โคโซโว 160 กิโลเมตร เซอร์เบีย 101 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

มีภูเขามากตรงเขตแดน และแอ่งน้ำ หุบเขา มีทะเลสาบใหญ่ๆ 3 แห่ง แต่ละแห่งถูกแบ่งด้วยเส้นเขตแดน ประเทศถูกแบ่งครึ่งโดยแม่น้ำวาร์ดาร์

สภาพภูมิอากาศ

มีอากาศอบอุ่นและแห้งในหน้าร้อนและฤดูใบไม้ร่วง หน้าหนาวอากาศจะหนาวมากและมีหิมะตกหนัก

ทรัพยากรธรรมชาติ

เหล็กดิบคุณภาพต่ำ ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี โครไมต์ แมงกานีส นิเกิล ทังเสตน ยิปซั่ม ทอง เงิน แอสเบสทอส ไม้ซุง และผืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

ภัยธรรมชาติ

มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดแผ่นดินไหว

จำนวนประชากร

2,103,721 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

มาซิโดเนีย

เชื้อชาติ

มาซิโดเนีย 64.2% อัลแบเนีย 25.2% ตุรกี 3.9% โรม่า (ยิปซี) 2.7% เซิร์บ 1.8% และอื่นๆ 2.2% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2545)

ศาสนา

มาซิโดเนียออร์เทอร์ด็อกซ์ 64.7% มุสลิม 33.3% คริสต์นิกายอื่นๆ 0.37% อื่นๆและระบุไม่ได้ 1.63% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2545)

ภาษา

มาซิโดเนีย 66.5% อัลแบเนีย 25.1% ตุรกี 3.5% โรมาเนีย 1.9% เซอร์เบีย 1.2% และอื่นๆ 1.8% (สัมมะโนประชากร พ.ศ. 2545)

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป


มาซิโดเนียเป็นชื่อเรียกดินแดนในประวัติศาสตร์ที่มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของยูโกสลาเวีย กรีซ และบัลแกเรีย ในระหว่างปี 2489-2492 เกิดสงครามกลางเมืองภายในกรีซ จึงทำให้นายพลตีโต แห่งยูโกสลาเวียประสบความสำเร็จในการเรียกร้องพื้นที่ส่วนหนึ่งของดินแดนมาซิโดเนียมาอยู่ภายใต้การปกครอง โดยเป็นสาธารณรัฐ 1 ใน 6 สาธารณรัฐของยูโกสลาเวีย

ในปี 2534 สาธารณรัฐสโลวีเนีย และสาธารณรัฐโครเอเชีย และบอสเนีย-เฮอร์โซโกวีนาได้เคลื่อนไหวแยกตัวเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวีย ชาวมาซิโดเนียจึงได้จัดให้มีการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราช และได้ประกาศเอกราชจากยูโกสลาเวียเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2534 ซึ่งเป็นการแยกตัวโดยปราศจากการใช้กำลังต่อต้านจากยูโกสลาเวีย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะยูโกสลาเวียกำลังสนับสนุนชาวเซิร์บในการสู้รบในบอสเนีย-เฮอร์โซโกวีนา ประกอบกับในมาซิโดเนียมาประชากรเชื้อสายเซิร์บจำนวนน้อย ยูโกสลาเวียจึงไม่ต้องการเปิดศึก 2 ด้าน

มาซิโดเนียประกาศเอกราชโดยใช้ชื่อประเทศว่า สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (Republic of Macedonia - ROM) ตามรัฐธรรมนูญ และต่อมาได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติภายใต้ชื่อ ROM แต่ได้รับการคัดค้านจากกรีซ โดยให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์และดินแดนว่า การใช้ชื่อ Republic of Macedonia เป็นการส่อเจตนารมย์ที่จะอ้างสิทธิครอบคลุมไปถึงดินแดนมาซิโดเนียส่วนที่อยู่ในกรีซ ในที่สุดคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีข้อมติที่ 817 (1993) ให้ใช้ชื่อ Former Yugoslav Republic of Macedomia (FYROM) ในการอ้างถึงมาซิโดเนียในสหประชาชาติจนกว่าประเทศทั้งสองจะตกลงกันได้

สหประชาชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2536 ประกาศรับรองมาซิโดเนียเข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 181 นอกจากนี้ มาซิโดเนียยังได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอีกหลายองค์การ เช่น FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ILO, IMF, OSCE, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, WHO เป็นต้น

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา

เมืองหลวง

กรุงสโกเปีย (Skopje)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งเป็น 84 เขตนครบาล

วันที่ได้รับเอกราช

8 กันยายน พ.ศ. 2534

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

ระบบกฏหมาย

ใช้กฎหมายบ้านเมือง ไม่ได้นำกฎของศาลโลกมาใช้

พรรคการเมือง

พรรค Democratic Alliance พรรค Democratic League of Bosniaks พรรค Democratic Party of Albanians หรือ PDSh/DPA พรรค Democratic Party of Serbs พรรค Democratic Party of Turks พรรค Democratic Renewal of Macedonia พรรค Democratic Union of Albanians หรือ BDSh พรรค Democratic Union of Vlachs for Macedonia พรรค Democratic Union for Integration หรือ BDI/DUI พรรค For a Better Macedonia coalition พรรค DPMNE พรรค SP พรรค Democratic Union พรรค Democratic Renewal of Macedonia พรรค Democratic Party of Turks พรรค Democratic Party of Serbs พรรค SR และพรรคย่อยอื่นๆ เป็นต้น

นโนยบายด้านการต่างประเทศ


ความสัมพันธ์ระหว่างมาซิโดเนียกับ EU 
นโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสำคัญลำดับต้นต่อการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) มาซิโดเนียได้รับสถานะเป็น Candidate Country ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 ภายหลังจากที่มาซิโดเนียได้บรรลุเงื่อนไข อันได้แก่ การต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การยุติธรรม และการบริหารรัฐกิจ รวมถึงการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม โดย EU ได้ประกาศว่า มาซิโดเนียได้มีความก้าวหน้าอย่างยิ่งในการบรรลุเงื่อนไขในกรอบนิติบัญญัติตามข้อตกลง Ohrid Framework Agreement และการบรรลุข้อตกลง Stabilization and Association Agreement ทั้งนี้ เป็นที่คาดการณ์ว่ามาซิโดเนียจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อเป็นสมาชิก EU ภายในปี 2551 และนาย Gruevski นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้มีเจตนารมย์ให้มาซิโดเนียเข้าเป็นสมาชิก EU อย่างสมบูรณ์ในราวปี 2556-2557 อย่างไรก็ดี ก็มีฝ่ายที่คัดค้านการได้รับสมาชิกภาพ EU ของมาซิโดเนีย โดย EU ได้ตั้งเงื่อนไขที่มาซิโดเนียต้องปฏิบัติให้บรรลุผลก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจา

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

 Update 19 กันยายน 2560

 • Pres.
  Gjorge IVANOV
 • Prime Min.
  Emil DIMITRIEV
 • Dep. Prime Min.
  Nikola POPOSKI
 • Dep. Prime Min.
  Nikola TODOROV
 • Dep. Prime Min. for Economic Affairs
  Vladimir PESEVSKI
 • Dep. Prime Min. for European Integration
  Arber ADEMI
 • Dep. Prime Min. for Framework Agreement Implementation
  Festim HALILI
 • Min. of Agriculture, Forestry, & Waterways
  Mihail CVETKOV
 • Min. of Culture
  Elizabeta KANCESKA-MILEVSKA
 • Min. of Defense
  Zoran JOLEVSKI
 • Min. of Economy
  Driton KUQI
 • Min. of Education & Science
  Pishtar LUTFIU
 • Min. of Environment & Urban Planning
  Bashkim AHMETI
 • Min. of Finance
  Kiril MINOVSKI
 • Min. of Foreign Affairs
  Nikola POPOSKI
 • Min. of Health
  Nikola TODOROV
 • Min. of Information Society
  Marta ARSOVSKA-TOMOVSKA
 • Min. of Internal Affairs
  Oliver SPASOVSKI
 • Min. of Justice
  Valdet XHAFERI
 • Min. of Labor & Social Policy
  Frosina TASHEVSKA-REMENSKI
 • Min. of Local Self-Govt.
  Shuhrete ELEZI
 • Min. of Transport & Communications
  Vlado MISAJLOVSKI
 • Min. Without Portfolio
  Bejcan ILJAS
 • Min. Without Portfolio
  Arlind ZEQIRI
 • Min. Without Portfolio
  Goran MICKOVSKI
 • Min. Without Portfolio
  Nezdet MUSTAFA
 • Min. Without Portfolio
  Jerry NAUMOFF
 • Min. Without Portfolio
  Bill PAVLESKI
 • Min. Without Portfolio
  Vele SAMAK
 • Governor, National Bank of the Republic of Macedonia
  Petar GOSEV
 • Ambassador to the US
  Vasko NAUMOVSKI
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Vasile ANDONOSKI

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/MK.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

30.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

14,600 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 8.4%
• ภาคอุตสาหกรรม 25.2%
• ภาคการบริการ 66.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

23.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-0.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

47.8% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

องุ่น ไวน์ ใบยาสูบ ผักผลไม้ต่างๆ นมสด และไข่ไก่

อุตสาหกรรม

อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ แร่เหล็ก เหล็กกล้า ซีเมนต์ ฟลังงาน และยารักษาโรค

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

3.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 336 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

4.787 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

อาหาร เครื่องดื่ม ใบยาสูบ สิ่งทอ อุตสาหกรรมต่างๆ แร่เหล็กและเหล็กกล้า

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Germany 33.2%, Kosovo 11.5%, Bulgaria 5.1%, Greece 4.5% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

6.757 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ เคมีภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Germany 15.9%, UK 13.6%, Greece 10.9%, Serbia 8.7%, Bulgaria 6.7%, Turkey 5.5%, Italy 4.7% (พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

มาซิโดเนียน ดีนา (Macedonian denar)

สัญลักษณ์เงิน

MKD

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

มาซิโดเนียเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป โดยในปี 2534 มาซิโดเนียเป็นประเทศอดีตยูโกสลาเวียที่ยากจนที่สุด และในปี 2549 มาซิโดเนียมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคิดเป็นมูลค่า 6.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำสุดในยุโรปตะวันออกรองจาก ทาจิคีร์สถาน สาธารณรัฐคีร์กิซ และมอลโดวา ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก เศรษฐกิจมาซิโดเนียพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศสูง โดยสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 99.2 เศรษฐกิจภายในประเทศพึ่งพาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ ส่วนภาคบริการเริ่มทวีความสำคัญเมื่อราวสองสามปีที่ผ่านมา ปัญหาสำคัญของมาซิโดเนีย มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ต่ำ และ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับที่สูงถึงร้อยละ 36 (กันยายน 2549) ทั้งๆ ที่แรงงานมาซิโดเนียจัดเป็นแรงงานที่มีทักษะและมีฝีมือและแข่งขันได้ หากแต่ขาดโอกาสในตลาดแรงงาน ซึ่งทำให้แรงงานมีฝีมือมีความต้องการแสวงหาโอกาสในตลาดแรงงานต่างประเทศ

ในอดีตเมื่อปี 2533 มาซิโดเนียประสบปัญหาเงินเฟ้อขั้นรุนแรง (Hyperinflation) มีผลให้รัฐบาลใช้มาตรการการเงินและการคลังแบบรัดเข็มขัดอันเป็นเงื่อนไขของข้อตกลงให้กู้ยืมเงินจาก IMF ซึ่งให้เงินสนับสนุนมาซิโดเนียเมื่อปี 2540 ในกรอบโครงการ Poverty reduction and growth facility (PRGF) จำนวนเงิน 73.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อช่วยเหลือด้านการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ อาทิ ภาคเกษตรกรรม และการลงทุน อย่างไรก็ดี ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2544 และการเลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2545 ส่งผลให้มาซิโดเนียต้องใช้จ่ายเงินคลังจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการเจรจาต่อรองระหว่างมาซิโดเนีย กับ IMF ในเรื่องการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว ต่อมาภายหลังการเลือกตั้ง IMF ได้ลงความเห็นให้เงินสนับสนุนภายใต้ stand-by Agreement วงเงิน 75.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2551 โดยมีเงื่อนไขว่า มาซิโดเนียจะต้องปฏิรูปโครงสร้างของตลาดแรงงาน และปฏิรูประบบการยุติธรรมให้เป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้เมื่อเดือนมีนาคม 2550 World Bank ได้ให้เงินสนับสนุนจำนวน 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้โครงการ Country Partnership Strategy (CPS) เพื่อส่งเสริมการสร้างงานภายในประเทศ และปรับปรุงประสิทธิภาพของภาคบริหารรัฐกิจ

รัฐบาลมาซิโดเนียมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้มาซิโดเนียเป็นเป้าหมายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยระหว่างช่วงมกราคม – มีนาคม 2550 รัฐบาลมาซิโดเนียได้จัดแคมเปญเพื่อสื่อให้ต่างประเทศเห็นว่า มาซิโดเนียเป็น “New Heaven in Europe” นอกจากนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ได้ออกกฎหมายที่อนุญาตการก่อสร้าง Technological Industrial Development Zones (TIDZs) โดยภายใต้โครงการนี้มีการดึงดูดนักลงทุนโดยการลดภาษีและลดขั้นตอนความยุ่งยากให้การประสานกับภาครัฐ

การค้าระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน เศรษฐกิจมาซิโดเนียเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดและพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศสูง โดยในปี 2553 สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 95.9 เศรษฐกิจภายในประเทศพึ่งพาภาคบริการและอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เหล็กและเหล็กกล้า สำหรับภาคเกษตรกรรม เริ่มลดบทบาทความสำคัญลงเรื่อย ๆ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมหภาคมีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแต่การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ไปในแนวอิงตลาด (Market Oriented) ยังเชื่องช้าและการลงทุนจากต่างประเทศยังถือว่ามีปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

รัฐบาลมาซิโดเนียมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้มาซิโดเนียเป็นเป้าหมายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมาซิโดเนียเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก เมื่อเดือนเมษายน 2546  และขณะนี้ มาซิโดเนียอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป โดยมีสถานะเป็น Candidate Country ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ภายหลังจากที่ได้ลงนามในความตกลง Stabilization and Association Agreement กับสหภาพยุโรปเมื่อเดือนเมษายน 2544 ซึ่งมีผลให้มาซิโดเนียสามารถส่งสินค้าเข้าตลาดสหภาพยุโรป โดยไม่ต้องเสียภาษี ทั้งนี้ มาซิโดเนียขาดดุลทางการค้าตั้งแต่ปี 2537 โดยขาดดุลสูงสุดในปี 2549 คิดเป็นมูลค่า 1.362 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวร้อยละ 21.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มูลค่าการค้าในปี 2549 คิดเป็น 6.163 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 99.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่ เซอร์เบีย เยอรมนี และกรีซ ปัจจุบัน มาซิโดเนียมีความตกลงการค้าเสรีกับยูเครน ตุรกี และ the European Free Trade Association Countries (EFTA) ได้แก่ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ และในปี 2549 มาซิโดเนียได้เข้าเป็นสมาชิก the Central European Free Trade Agreement (CEFTA) ซึ่งประกอบด้วย มาซิโดเนีย โครเอเชีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอลโดวา เซอร์เบีย มอนเตเนโกร แอลเบเนีย และโคโซโว 

 

ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับมาซิโดเนีย เมื่อปี 2548 ภายใต้ชื่อ Republic of Macedonia (ROM) เนื่องจากมาซิโดเนียยืนยันว่า นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา มาซิโดเนียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับทุกประเทศในชื่อ ROM เท่านั้น

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันยังมีไม่มากนัก มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและติดต่อระหว่างกันบ้าง โดยช่วงก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร รมช.กต. ในขณะนั้น เยือนกรีซและมาซิโดเนีย อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2543 และนาย Aleksandar Dimitrov รมว.กต. มาซิโดเนีย เดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงฯ ในปีเดียวกัน

การหารือระดับสูงระหว่างฝ่ายไทยและมาซิโดเนียเกิดขึ้นล่าสุดในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council – HRC) ครั้งที่ 16 ที่นครเจนีวา ในช่วงเดือนกุมภพันธ์ 2554 ระหว่าง นาย กษิต ภิรมย์ รมว.กต. ในขณะนั้น กับนาย Antonio Milososki รมว.กต.มาซิโดเนีย ในขณะนั้น โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงลู่ทางการส่งเสริมความมือทางเศรษฐกิจและความคืบหน้าของการกำหนดเขตอาณาของทั้ง 2 ฝ่าย

ไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมาซิโดเนีย และมีกำหนดจะยื่นพระราชสาสน์ตราตั้งต่อประธานาธิบดีมาซิโดเนียในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ส่วนฝ่ายมาซิโดเนียมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเป็นจุดติดต่อและดูแลความสัมพันธ์ไทย-มาซิโดเนีย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอฝ่ายมาซิโดเนียจัดส่งสำเนาอักษรสาส์นตราตั้งเพื่อแต่งตั้งเอกอัครราชทูตมาซิโดเนียประจำจีน เป็นเอกอัครราชทูตมาซิโดเนียประจำประเทศไทย ต่อไป

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ด้านการค้า มาซิโดเนียเป็นประเทศคู่ค้าลำดับที่ 187 ของไทย การค้าของไทยกับมาซิโดเนียในปี 2556 มีมูลค่ารวม 4.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 3.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 0.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 3.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปยังมาซิโดเนีย ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แช็งและส่วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผ้าผืน เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยา ผักกระป๋องและแปรรูป ส่วนสินค้านำเข้าจากมาซิโดเนีย ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ โดยมาซิโดเนียได้แจ้งความประสงค์ที่จะจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับรัฐบาลไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้มอบให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณา

ด้านการลงทุน มาซิโดเนียให้ความสนใจจะจัดทำความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยและมาซิโดเนีย และความตกลงการค้าเสรีกับรัฐบาลไทย โดยความตกทั้งสองอยู่ระหว่างการเจรจา

ความสัมพันธ์ด้านการทูต

ไทยและมาซิโดเนีย ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2548 ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2538 มาซิโดเนียสถาปนาความสัมพันธ์ฯ กับประเทศต่างๆ ภายใต้ชื่อ Republic of Macedonia (ROM) มาโดยตลอด โดยประเทศในเอเชียที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ฯ ภายใต้ชื่อ ROM มี อาทิ จีน สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย ลาว และกัมพูชา และประเทศที่สำคัญอื่นๆ มี อาทิ รัสเซีย เยอรมนี และล่าสุด สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ในขณะนี้ หลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกา และเยอรมนี ได้ยอมรับการใช้ชื่อ ROM ของมาซิโดเนีย และในที่สุดกรีซคงจะต้องยอมรับการใช้ชื่อดังกล่าว และในการลงนามอนุสัญญาของสหประชาชาติ มาซิโดเนียจะเขียนด้วยลายมือกำกับเพิ่มเติมทุกครั้งจากชื่อที่สหประชาชาติพิมพ์ไว้คือ The Former Yugoslav Republic of Macedonia ว่าเป็นการ ลงนามสำหรับ Republic of Macedonia (.for the Republic of Macedonia) ซึ่งสหประชาชาติก็ยอมให้มาซิโดเนียกระทำการดังกล่าวได้

การท่องเที่ยว
ในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวมาซิโดเนียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 746 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 259 คน)

ที่มา กรมยุโรป

 

การเยือนที่สำคัญ
ฝ่ายไทย
ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนกรีซและมาซิโดเนีย อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2543

ฝ่ายมาซิโดเนีย
นาย Aleksandar Dimitrov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาซิโดเนีย เดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2543

ที่มา ทวีปยุโรป : สาธารณรัฐมาซิโดเนีย - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558


 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - มาซิโดเนีย                      
มูลค่าการค้า 4.21 5.59 5.20 5.20 5.04 -0.92 32.75 -6.99 -6.99 -3.12
การส่งออก 3.73 4.75 4.44 4.44 3.90 -6.88 27.36 -6.54 -6.54 -12.12
การนำเข้า 0.48 0.84 0.76 0.76 1.13 97.00 74.67 -9.56 -9.56 49.68
ดุลการค้า 3.25 3.91 3.68 3.68 2.77            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2.8 3.1 2.9 2.9 2.8 -13.73 12.72 -8.32 -8.32 -4.09
2 แผงวงจรไฟฟ้า 0.4 0.4 0.7 0.7 0.4 76.81 -9.45 102.78 102.78 -47.48
3 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.1 0.4 0.4 0.4 0.3 -69.06 202.04 25.89 25.89 -43.21
4 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ - - 0.1 0.1 0.1 - - - - 30.19
5 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 - -48.99 182.49 182.49 82.20
6 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ - - - - 0.1 - - - - -
7 เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ - - 0.0 0.0 0.1 - - - - 174.02
8 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.1 - - - 0.0 -0.27 - - - -
9 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.0 0.0 - - 0.0 108.82 -39.44 - - -
10 ข้าว - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -65.52 -65.52 382.50
รวม 10 รายการ 3.4 3.9 4.2 4.2 3.8 -12.39 13.52 8.58 8.58 -9.51
อื่นๆ 0.3 0.9 0.2 0.2 0.1 247.82 188.38 -75.79 -75.79 -65.91
รวมทั้งสิ้น 3.7 4.8 4.4 4.4 3.9 -6.88 27.36 -6.54 -6.54 -12.12

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ - - 0.0 0.0 0.4 - - - - 2,002.58
2 ลวดและสายเคเบิล 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 - -75.00 85,600.00 85,600.00 108.87
3 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 - -25.00 5,800.00 5,800.00 812.99
4 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 4,307.69 140.40 -46.57 -46.57 -18.82
5 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ - - 0.0 0.0 0.1 -100.00 - - - 585.71
6 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 37.01 -11.37 -18.95 -18.95 -43.11
7 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 4,922.22
8 ผ้าผืน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -44.44 920.00 425.49 425.49 55.22
9 แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 194.72 -32.14 98.42 98.42 -89.00
10 ไดโอด  ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1,500.00
รวม 10 รายการ 0.4 0.5 0.5 0.5 1.1 143.31 33.80 12.42 12.42 109.48
อื่นๆ 0.1 0.4 0.2 0.2 0.0 27.19 192.55 -38.56 -38.56 -94.64
รวมทั้งสิ้น 0.5 0.8 0.8 0.8 1.1 97.00 74.67 -9.56 -9.56 49.68

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit