ราชรัฐลิกเตนสไตน์

liechtenstein1 Liechtenstein2
ธง ตราสัญลักษณ์

 

liechtenstein3
ที่มา : CIA - The World Factbook
 
liechtenstein5
ที่มา : taringa.net
 
liechtenstein4-1
ที่มา : europe-atlas.com

 

ชื่อทางการ

ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Lichtenstein)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป อยู่ระหว่างประเทศออสเตรียและสวิสเซอร์แลนด์

พื้นที่

160 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

76 กิโลเมตร ติดกับประเทศออสเตรีย 34.9 กิโลเมตร และสวิสเซอร์แลนด์ 41.1 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และหุบเขาไรน์ (Rhine) ในทางตะวันตก

สภาพภูมิอากาศ

อากาศเย็น มีหิมะและฝนตกบ่อยครั้งในฤดูหนาว อากาศส่วนใหญ่จะเย็นไปจนถึงอบอุ่น มีเมฆมาก และฤดูร้อนมีอากาศชื้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และผืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

ภัยธรรมชาติ

N/A

จำนวนประชากร

38,244 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.8 % (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

ลิกเตนสไตน์

เชื้อชาติ

ลิกเตนสไตน์ 66.3% และอื่นๆ 33.7% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2556)

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 75.9% คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 6.5% ,มุสลิม 5.4% ลูเธอรัน 1.3% ไม่มีศาสนา 5.4% ไม่ระบุชัด 2.6% และอื่นๆ 2.9% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2553)

ภาษา

เยอรมัน (ภาษาราชการ) 94.5% อิตาเลียน 1.1% อื่นๆ 4.3% (ค่าประมาณพ.ศ.2553)

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐสภา และมีเจ้าฟ้าชายเป็นประมุข

เมืองหลวง

กรุงวาดุซ (Vaduz)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งเป็น 11 เขต ได้แก่ Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren, Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg และ Vaduz

วันที่ได้รับเอกราช

23 มกราคม พ.ศ. 2262

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

5 ตุลาคม พ.ศ. 2464

ระบบกฏหมาย

กฎหมายภายในพื้นที่ใช้กฎหมายบ้านเมือง และนำกฎเพิ่มเติมจากศาลโลกมาใช้สำรอง

พรรคการเมือง

พรรค Patriotic Union (VU) พรรค Progressive Citizens' Party (FBP) พรรค The Free List (FL)

นโยบายต่างประเทศ 

        ก่อนรัชสมัยเจ้าชายฮันส์ แอดัม ที่สอง ลิกเตนสไตน์มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศน้อยมาก โดยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับเพียง 3 ประเทศ (สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และนครวาติกัน) เท่านั้น หลังจากที่เจ้าชายฮันส์ แอดัม ที่สอง ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปี 2532 ลิกเตนสไตน์ก็ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศมากขึ้น โดยปัจจุบันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 66 ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ดี ลิกเตนสไตน์แต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจำเพียงประเทศเดียวคือ สวิตเซอร์แลนด์ ส่วนออสเตรียกับนครวาติกันมีเพียงเอกอัครราชทูตที่ไม่มีถิ่นที่อยู่เป็นผู้แทนทางการทูต

ลิกเตนสไตน์เป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง ที่สำคัญ ได้แก่ Council of Europe (เข้าร่วมเมื่อปี ค.ศ. 1978), United Nations (ค.ศ. 1990), European Free Trade Association (ค.ศ. 1991), European Economic Area (ค.ศ. 1995) และ World Trade Organization (ค.ศ. 1995)

ลิกเตนสไตน์ดำเนินนโยบายเป็นกลาง โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะพิเศษที่ใกล้ชิดมากกับสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ มีความตกลงทางศุลกากรกับสวิตเซอร์แลนด์ (ค.ศ.1924) ให้ศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้จัดเก็บภาษีศุลกากรให้ และความตกลงให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ในต่างประเทศ (ค.ศ. 1919) นอกจากนั้น ยังมีสนธิสัญญากับสวิตเซอร์แลนด์ด้านบริการ ไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ (ค.ศ. 1921) สำหรับประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดรองลงไป คือ ออสเตรีย ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในด้านประวัติศาสตร์และเชื้อชาติ 

ข้อพิพาทระหว่างประเทศ ลิกเตนสไตน์อ้างสิทธิในดินแดนของสาธารณรัฐเช็ก 620 ตารางไมล์ ซึ่งสาธารณรัฐเช็กริบมาจากราชวงศ์ลิกเตนสไตน์ในปี ค.ศ. 1918 แต่ฝ่ายเช็กไม่ยอมรับการอ้างสิทธิดังกล่าว โดยถือว่าการเรียกร้องสิทธิเหนือดินแดนใดๆ จะต้องไม่ย้อนหลังเกินกว่าเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมีอำนาจ

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2554

Update 21 กันยายน 2560

 

 • Head of State HANS ADAM II, Prince
 • Prime Min. Klaus TSCHUETSCHER
 • Dep. Prime Min. Martin MEYER
 • Min. of Construction Martin MEYER
 • Min. of Cultural Affairs Aurelia FRICK
 • Min. of Economics Martin MEYER
 • Min. of Education Hugo QUADERER
 • Min. of Environmental Affairs, Land-Use Planning, Agriculture, & Forestry Renate MUESSNER
 • Min. of Family Affairs & Equal Opportunity Klaus TSCHUETSCHER
 • Min. of Finance Klaus TSCHUETSCHER
 • Min. of Foreign Affairs Aurelia FRICK
 • Min. of General Govt. Affairs Klaus TSCHUETSCHER
 • Min. of Interior Hugo QUADERER
 • Min. of Justice Aurelia FRICK
 • Min. of Public Health Renate MUESSNER
 • Min. of Social Affairs Renate MUESSNER
 • Min. of Sports Hugo QUADERER
 • Min. of Transportation Martin MEYER
 • Chmn., Liechtenstein State Bank Josef FEHR
 • Ambassador to the US Claudia FRITSCHE
 • Permanent Representative to the UN, New York Christian WENAWESER

 

ที่มา:  https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/LS.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

4.978 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2557)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

139,100 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2552)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 7%
• ภาคอุตสาหกรรม 41%
• ภาคการบริการ 52% (ค่าประมาณ พ.ศ.2557)

อัตราการว่างงาน

2.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-0.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

(ยังไม่มีข้อมูล)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวโพด มันฝรั่ง ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ประจำวัน

อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิตโลหะ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่องปาก เซรามิค ยารักษาโรค อาหาร เครื่องมือที่ต้องใช้ความแม่นยำ การท่องเที่ยว และอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

(ยังไม่มีข้อมูล)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

(ยังไม่มีข้อมูล)

มูลค่าการส่งออก

3.217 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ชิ้นส่วนประกอบเล็กๆที่มีความสำคัญในเครื่องจักร สายเชื่อมเครื่องเสียงและวิดีโอ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่องปาก ฮาร์ดแวร์ อาหารสำเร็จรูป อุปกรณไฟฟ้า และอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

สหภาพยุโรป 62.6% (ได้แก่ เยอรมัน 24.3% ออสเตรีย 9.5% ฝรั่งเศส 8.9% อิตาลี 6.6% และสหราชอาณาจักร 4.6%) สหรัฐอเมริกา 18.9% และสวิสเซอร์แลนด์ 15.7% (พ.ศ.2549)

มูลค่าการนำเข้า

1.989 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัตถุดิบ พลังงาน เครื่องจักร วัสดุโลหะ สิ่งทอ อาหาร และยานพาหนะ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

สหภาพยุโรป และสวิสเซอร์แลนด์ (พ.ศ.2549)

สกุลเงิน

สวิสฟรังค์ (Swiss Franc)

สัญลักษณ์เงิน

CHF

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่)

ภาษี

มีการเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำ สำหรับบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่จะมีช่วงปลอดภาษี ขึ้นกับประเภทธุรกิจ ภาษีสำหรับ estate tax เก็บในอัตรา 0.2 - 0.9 %ภาษีเงินได้อัตรา 4-18 % สำหรับบริษัทถือหุ้น (holding company) ที่มีถิ่นที่อยู่ในลิกเตนสไตน์ได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษี ลิกเตนสไตน์จึงเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนนอกประเทศ (off-shore investment) ที่สำคัญของยุโรป

การทำไวน์เป็นสิ่งที่ชาวลิกเตนสไตน์ภาคภูมิใจ แม้จะมีพื้นที่เพาะปลูกน้อย (เพียง 54 เอเคอร์) แต่พื้นที่เพาะปลูกอุดมสมบูรณ์ และภูมิอากาศที่มีแสงแดดปีละ 1,500 ชั่วโมง กอรปกับมีโรงงานผลิตไวน์ที่ทันสมัยทำให้ไวน์ของลิกเตนสไตน์มีคุณภาพใกล้เคียงกับไวน์สวิส ปัจจุบันไวน์ของลิกเตนสไตน์ที่ผลิตได้จะจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก ยี่ห้อที่ขึ้นชื่อ คือ Sussdruck สีอิฐแดง และ Beerli สีแดงเข้ม การโฆษณาเน้นให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูก การเก็บ และการกลั่น โดยสามารถหาดื่มได้ตามร้านอาหารทั่วไป

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

มีความร่วมมือใกล้ชิดกับสวิตเซอร์แลนด์ และเข้าร่วมกลุ่ม EFTA ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 มีส่วนร่วมในความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ กับยุโรป และเป็นภาคีความตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1995 หลังปี ค.ศ. 1945 ได้เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเป็นการท่องเที่ยว ภาคบริการทางการเงิน และอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก คือ อุตสาหกรรมผลิตเครี่องจักรกล สิ่งทอ เซรามิค ผลิตภัณฑ์ เคมีและยา อิเล็คโทรนิคส์ อาหารกระป๋อง

 

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
ประเทศไทยและลิกเตนสไตน์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540 (เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อเจ้าชายฮันส์ แอดัม ที่สอง) ปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เป็นผู้ดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ลิกเตนสไตน์ ส่วนลิกเตนสไตน์มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตสวิสดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ชุมชนคนไทยในลิกเตนสไตน์มีประมาณ 300 คน ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านแต่งงานกับชาวลิกเตนสไตน์ และมีร้านอาหารไทย 2 ร้านในลิกเตนสไตน์

ในปี 2551 มีนักท่องเที่ยวลิกเตนสไตน์เดินทางมาไทย จำนวน 273 คน 

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
ลิกเตนสไตน์เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก EFTA ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำ
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้เจรจากันแล้ว ๒ รอบ แต่ภายหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ฝ่ายไทยได้ขอระงับการเจรจาไว้ก่อนชั่วคราว อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2550 ทั้งสองฝ่ายได้เริ่มการเจรจาในระดับเจ้าหน้าที่ ที่นครเจนีวา ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันเจรจาต่อ เนื่องจากไทยยังไม่มีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะเจรจาใหม่หลังจากหัวหน้าคณะเจรจาเดิมได้สิ้นสุดวาระลงเมื่อมีการยุบสภา ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก EFTA (มี 4 ประเทศ ประกอบด้วย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์) มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ประชากรเฉลี่ยต่อหัวสูง และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายสาขา เช่น ด้านเภสัชกรรมและเวชกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การประมง และการธนาคาร รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญอีกด้วย

ลิกเตนสไตน์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 149 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยใน EFTA (รองจากสวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์) ในปี 2556 มีมูลค่าการค้า 126.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 123.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 2.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 120.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ในปี 2555 มูลค่าการค้ารวม 176.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับสินค้าไทยที่ส่งออกไปลิกเตนสไตน์ ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องใช้สำหรับเดินทาง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ
สินค้าที่ไทยนำเข้าจากลิกเตนสไตน์ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

จำนวนนักท่องเที่ยว: ปี 2556 มีนักท่องเที่ยวมาไทย 904 คน (ปี 2555 จำนวน 700 คน) 
จำนวนคนไทย: ประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านสมรสกับชาวลิกเตนสไตน์ พนักงานร้านอาหารและพนักงานทำความสะอาด
ที่มา กรมยุโรป
 

ความตกลงที่สำคัญกับไทย
ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ได้ลงนามในความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลา 90 วัน ซึ่งความตกลงนี้ มีผลบังคับใช้ครอบคลุมลิกเตนสไตน์ด้วย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของลิกเตนสไตน์สามารถของ visa-on-arrival ในการเดินทางเข้าประเทศไทย และผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย หากได้รับการตรวจลงตราของสวิตเซอร์แลนด์ หรือได้รับ schegen mutiple-entry visa ก็สามารถเดินทางเข้าลิกเตนสไตน์ได้

การเยือนระดับสูง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เคยเสด็จประพาสราชรัฐลิกเตนสไตน์อย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ และในระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ดังปรากฏในหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "พระมามลาย โศกหล้า เหลือสุข" ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์

สมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลิกเตนสไตน์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของเจ้าชายฮันส์ แอดัม ที่สอง เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2541 โดยประทับอยู่ที่ปราสาทวาดุซของเจ้าผู้ครองราชรัฐลิกเตนสไตน์

เจ้าชายอาโลอิส มกุฎราชกุมารแห่งลิกเตนสไตน์ เสด็จฯ เยือนไทย ระหว่างวันที่ 11-15 มิ.ย. 2549 เพื่อทรงเข้าร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่มา ทวีปยุโรป : ราชรัฐลิกเตนสไตน์ - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ลิกเตนสไตน์                      
มูลค่าการค้า 126.33 163.17 150.28 150.28 154.24 -28.50 29.16 -7.90 -7.90 2.64
การส่งออก 123.50 160.43 147.84 147.84 150.84 -23.76 29.90 -7.84 -7.84 2.03
การนำเข้า 2.83 2.74 2.44 2.44 3.40 -80.72 -3.36 -11.04 -11.04 39.33
ดุลการค้า 120.66 157.69 145.41 145.41 147.45            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 อัญมณีและเครื่องประดับ 116.5 152.0 142.4 142.4 147.8 -27.01 30.55 -6.33 -6.33 3.78
2 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และของ 3.2 2.0 1.7 1.7 2.9 86.66 -38.35 -12.51 -12.51 69.21
3 เครื่องใช้สำหรับเดินทาง 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 142.13 -32.00 -77.65 -77.65 336.18
4 ผลิตภัณฑ์พลาสติก - 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.00 - 800.00 800.00 911.11
5 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -97.56 350.00 511.11 511.11 -25.45
6 ผลิตภัณฑ์ยาง - - - - 0.0 - - - - -
7 หลอดไฟฟ้า - - - - 0.0 - - - - -
8 เคมีภัณฑ์ - 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.00 - 54.55 54.55 5.88
9 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่มเกม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -52.94 -50.00 25.00 25.00 -40.00
10 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 0.0 - - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 119.8 154.1 144.2 144.2 150.8 -25.75 28.65 -6.44 -6.44 4.62
อื่นๆ 3.7 6.3 3.7 3.7 0.0 459.60 70.40 -42.14 -42.14 -99.74
รวมทั้งสิ้น 123.5 160.4 147.8 147.8 150.8 -23.76 29.90 -7.84 -7.84 2.03

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 0.9 0.6 0.5 0.5 1.1 25.47 -33.98 -21.40 -21.40 140.60
2 เคมีภัณฑ์ 0.8 0.9 0.6 0.6 0.9 -42.15 8.71 -27.80 -27.80 47.34
3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 35.23 20.38 8.16 8.16 8.29
4 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 0.3 0.6 0.5 0.5 0.4 46.19 57.97 -1.09 -1.09 -22.61
5 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 -30.99 -2.99 1,116.05 1,116.05 50.46
6 สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 120.24 -14.86 35.56 35.56 65.34
7 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,010.34 -90.52 -89.66 -89.66 3,108.33
8 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -19.30 -41.30 -40.74 -40.74 781.25
9 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 515.11 -87.19 9.59 9.59 -46.25
10 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 980.00 338.89 -29.96 -29.96 -28.92
รวม 10 รายการ 2.7 2.5 2.3 2.3 3.3 3.10 -7.64 -6.31 -6.31 42.89
อื่นๆ 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 -98.92 85.17 -59.87 -59.87 -46.40
รวมทั้งสิ้น 2.8 2.7 2.4 2.4 3.4 -80.72 -3.36 -11.04 -11.04 39.33

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit