สาธารณรัฐเอสโตเนีย

8cde3fae Estonia2
ธง ตราสัญลักษณ์(Coat of Arms)

estonia3
ที่มา : www.wikipedia.org
estonia5

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐเอสโทเนีย (Republic of Estonia)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปยุโรป มีเขตแดนติดกับทะเลบอลติก และอ่าวฟินแลนด์ อยู่ระหว่างประเทศลัตเวียและรัสเซีย

พื้นที่

45,226 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

633 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศ ลัตเวีย 343 กิโลเมตร และรัสเซีย 290 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เต็มไปด้วยแอ่งน้ำ และเป็นที่ราบต่ำ ทางตอนเหนือมีที่ราบ ส่วนทางตอนใต้เต็มไปด้วยภูเขา

สภาพภูมิอากาศ

มีลักษณะอากาศแบบชายทะเล เฉอะแฉะ และมีหน้าหนาวที่หนาวปานกลาง และหน้าร้อนที่เย็นสบาย

ทรัพยากรธรรมชาติ

แผ่นหินผา ถ่านหินเลน กรดฟอสฟอรัส ดิน หินปูน ทราย โดโลไมต์ ผืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก และโคลนใต้ทะเล

ภัยธรรมชาติ

จะมีน้ำท่วมบางครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

จำนวนประชากร

1,265,420 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558)

อัตราการเติบโตของประชากร

-0.55% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สัญชาติ

เอสโทเนีย

เชื้อชาติ

เอสโทเนีย 68.7% รัสเซีย 24.8% ยูเครน 1.7% เบลารุส 1% ฟินแลนด์ 0.6% อื่นๆ 1.6% และที่ไม่ระบุชัด 1.6 (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ศาสนา

เอวาเจลิคอล ลูเธอรัน 9.9% ออร์เทอร์ด็อกซ์ 16.2% และคริสต์นิกายอื่นๆ 2.2% ไม่เข้าร่วมในศาสนา 54.1% อื่นๆ 0.9% และระบุไม่ได้ 16.7% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ภาษา

เอสโทเนีย (ภาษาราชการ) 68.5% รัสเซีย 29.6% ยูเครน 0.6% อื่นๆ 1.2% และไม่ระบุชัด 0.1%(สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขซึ่งไม่มีอำนาจในการบริหาร ดำรงตำแหน่งวาระ ๕ ปี ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกรัฐสภา (Riigikogu) ซึ่งมีสมาชิก ๑๐๑ คน อยู่ได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกันเมืองหลวง

กรุงทาลลินน์ (Tallinn)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งเป็น 15 เทศมณฑล ได้แก่ ทาลลินน์ (Tallinn) คาร์ดลา (Kardla) โจห์วี (Johvi) ไปเด (Paide) ยอร์เกวา (Jogeva) ฮาอับซาลู (Haapsalu) ราคเฟเร่ (Rakvere) แปร์นู (Parnu) ปอลวา (Polva) ราปลา (Rapla) คูเรสแซร์ (Kuressaare) ตาร์ตู (Tartu) วัลกา (Valga) วิลยันดี(Viljandi) วอรู(Voru)

วันที่ได้รับเอกราช

20 สิงหาคม พ.ศ. 2534

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

28 มิถุนายน พ.ศ. 2535

ระบบกฏหมาย

ใช้กฎหมายบ้านเมืองและนำเอากฎจากศาลโลกมาใช้ร่วมเป็นกฎสำรอง

พรรคการเมือง

พรรค Center Party of Estonia (Keskerakond) พรรค Estonian Greens (Rohelised) พรรค Estonian People's Union (Rahvaliit) พรรค Estonian Reform Party (Reformierakond) พรรค Estonian United Russian People's Party (EUVRP) พรรค Social Democratic Party พรรค Union of Pro Patria and Res Publica

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  16 กันยายน 2558

Update มกราคม 2559

 

 • Pres.
  Toomas Hendrik ILVES
 • Prime Min.
  Taavi ROIVAS
 • Min. of Culture
  Indrek SAAR
 • Min. of Defense
  Hannes HANSO
 • Min. of Economic Affairs & Infrastructure
  Kristen MICHAL
 • Min. of Education & Research
  Jurgen LIGI
 • Min. of Entrepreneurship
  Liisa OVIIR
 • Min. of Environment
  Marko POMERANTS
 • Min. of Finance
  Sven SESTER
 • Min. of Foreign Affairs
  Marina KALJURAND
 • Min. of Health & Labor
  Jevgeni OSSINOVSKI
 • Min. of the Interior
  Hanno PEVKUR
 • Min. of Justice
  Urmas REINSALU
 • Min of Public Governance
  Arto AAS
 • Min. of Rural Affairs
  Urmas KRUUSE
 • Min. of Social Protection
  Margus TSAHKNA
 • Governor, Bank of Estonia
  Ardo HANSSON
 • Ambassador to the US
  Eerik MARMEI
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Sven JURGENSON

 

ที่มา:  https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/EN.html

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

37.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

28,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 3.7%
• ภาคอุตสาหกรรม 28.4%
• ภาคการบริการ 67.9% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

อัตราการว่างงาน

6.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-0.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

หนี้สาธารณะ

10.2% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

ผลผลิตทางการเกษตร

มันสำปะหลัง ผักต่างๆ ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ประจำวัน ปลา

อุตสาหกรรม

วิศวกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ สิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม

ดุลบัญชีเดินสะพัด

131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

มูลค่าการส่งออก

13.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ อาหาร เฟอร์นิเจอร์ โลหะ และเคมีภัณฑ์

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Sweden 18.8%, Finland 16%, Latvia 10.4%, Russia 6.7%, Lithuania 5.8%, Germany 5.2%, Norway 4.1% (พ.ศ.2557)

มูลค่าการนำเข้า

14.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2558)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ อาหาร และอุปกรณ์การขนส่ง

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Finland 14.5%, Germany 11.1%, Lithuania 9.4%, Latvia 8.8%, Sweden 8.5%, Poland 7.4%, Russia 5.8%, Netherlands 5.5%, China 4.5% (พ.ศ.2557)

สกุลเงิน

ครูน (Kroon)

สัญลักษณ์เงิน

EEK

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่)

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

๑.   ความสัมพันธ์ทั่วไป

      ๑.๑   การทูต

ไทยและเอสโตเนียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๓๕ (ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ครบรอบ ๒๑ ปี)  โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มีเขตอาณาครอบคลุมเอสโตเนีย ปัจจุบัน รัฐบาลเอสโตเนียแต่งตั้งให้นายอันเดรส อุงก้า (Andres Unga) เป็นเอกอัครราชทูตเอสโตเนียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงทาลลินน์ (Tallinn) สาธารณรัฐเอสโตเนีย และแต่งตั้งนายวีระชัย เตชะวิจิตร์  เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เอสโตเนียประจำกรุงเทพฯ และนางสาวปิยะนุช หงษ์หยก เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์เอสโตเนียประจำจังหวัดภูเก็ต

      ๑.๒   การเมือง

เอสโตเนียประสงค์ที่จะทำให้ประเทศตนเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวทีโลก และพยายามกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศไทยที่เป็นจุดหมายท่องเที่ยวหลักของชาวเอสโตเนีย

ปัจจุบัน ไทยและเอสโตเนียมีการประชุม Political Consultation เป็นกลไลเพื่อพัฒนาและติดตาม

ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยได้มีการจัดประชุมครั้งแรกเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงทาลลินน์ ระหว่างรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยและเอสโตเนีย

ความสัมพันธ์ทางการเมืองในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เห็นได้จากการพบหารือของนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่าย ในการประชุมผู้นำ ASEM ครั้งที่ ๙ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการพบระดับผู้นำครั้งที่สอง (นายกรัฐมนตรีเอสโตเนียและ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เคยพบหารือกันในระหว่างการประชุมผู้นำ ASEM ครั้งที่ ๖ ที่กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๙) และยังมีการพบหารือในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีก ๗ ครั้ง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒   เป็นต้นมา  โดยเมื่อวันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖  นายอูรมาส ไปป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอสโตเนีย ได้เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอสโตเนีย  และล่าสุด ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เยือนเอสโตเนียอย่างเป็นทางการ และนับเป็นการเยือนเอสโตเนียครั้งแรกในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

๑.๓   เศรษฐกิจ

              ๑.๓.๑   การค้า

                              เอสโตเนียเป็นประเทศคู่ค้าลำดับที่ ๑๐๔ ของไทย และเป็นคู่ค้าลำดับที่ ๒๑ ของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยในปี ๒๕๕๕ มีมูลค่าการค้ารวม ๙๖.๓๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงจากปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๒๒.๙๒) ไทยส่งออก ๗๓.๔๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า ๒๒.๙๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า ๕๐.๔๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ไทยส่งออกไปเอสโตเนีย ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ และปลาแห้ง  สินค้าที่ไทยนำเข้าจากเอสโตเนีย ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานยนต์ สินแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องดนตรี ของเล่น และเครื่องกีฬา เป็นต้น

     ๑.๓.๒   การลงทุน

ปัจจุบันมีโครงการลงทุนของเอสโตเนียที่ได้รับอนุมัติจาก BOI จำนวน ๑ โครงการ (บริษัท MR.JENS POLD ผลิต Software) ในปี ๒๕๕๔ คิดเป็นมูลค่ารวม ๑.๙ ล้านบาท (ร่วมทุนกับเยอรมนี) ในส่วนของไทยไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการลงทุนของไทยในเอสโตเนีย

     ๑.๓.๓   การท่องเที่ยว

จากจำนวนประชากรเอสโตเนีย ๑.๓ ล้านคน มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย จำนวน ๑๑,๐๓๗ คน (ปี ๒๕๕๕) หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๙ ของจำนวนประชากร (ปี ๒๕๕๔ มีจำนวน ๙,๘๙๐ คน) สำหรับในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖ มีนักท่องเที่ยวเอสโตเนียเดินทางมาไทย จำนวน ๔,๖๕๒ คน และคาดว่าเมื่อถึงสิ้นปีน่าจะมีจำนวนมากกว่าปี ๒๕๕๕

จำนวนคนไทยในเอสโตเนีย: 17 คน
ที่มา กรมยุโรป
 

๒.   ความตกลงกับไทย

          ๒.๑   ความตกลงว่าด้วยการโอนตัวนักโทษ (ลงนามเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๓)

๒.๒   ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเอสโตเนีย (ลงนามเมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗)

๒.๓   พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยกับกระทรวงการต่างประเทศเอสโตเนีย (ลงนามเมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓)

๒.๔   ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางทูต (ลงนามเมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕)

๒.๕    ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการศึกษา (ลงนามเมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕)

๒.๖   อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕)

๓.   การเยือนที่สำคัญ

๓.๑   ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- วันที่ ๒๒  สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๔๒ เสด็จเยือนเกาะกรีนแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย เป็นการส่วนพระองค์ (เอสโตเนีย ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

- วันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนเอสโตเนีย ตามคำเชิญของนายอูรมาส ไปป์ (Urmas Paet) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอสโตเนีย

๓.๒   ฝ่ายเอสโตเนีย

นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

- วันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖ นาย Mart Laar เยือนไทย โดยเป็นแขกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และหารือกับ นายศุภชัย พาณิชภักดิ์ และ นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

- วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ นายอูรมาส ไปป์ (Urmas Paet) เยือนไทย โดยเป็นแขกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยได้หารือกับ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

 

ที่มา ทวีปยุโรป : สาธารณรัฐเอสโตเนีย - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,220.67 478,911.68 455,271.89 455,271.89 417,029.28 5.95 0.14 -4.94 -4.94 -8.40
การส่งออก 229,105.66 228,504.89 227,523.51 227,523.51 214,375.14 2.93 -0.26 -0.43 -0.43 -5.78
การนำเข้า 249,115.00 250,406.80 227,748.38 227,748.38 202,654.14 8.89 0.52 -9.05 -9.05 -11.02
ดุลการค้า -20,009.34 -21,901.91 -224.88 -224.88 11,721.01            
ไทย - เอสโตเนีย                      
มูลค่าการค้า 96.39 83.78 93.30 93.30 83.91 -22.92 -13.08 11.36 11.36 -10.06
การส่งออก 73.42 74.87 81.73 81.73 51.68 -15.50 1.98 9.15 9.15 -36.76
การนำเข้า 22.97 8.91 11.57 11.57 32.23 -39.81 -61.21 29.90 29.90 178.50
ดุลการค้า 50.46 65.97 70.16 70.16 19.45            

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 4.8 13.0 18.8 18.8 15.0 ####### 169.59 44.57 44.57 -20.29
2 แผงวงจรไฟฟ้า 9.8 10.1 9.0 9.0 6.4 23.95 2.94 -11.40 -11.40 -28.20
3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 6.6 11.7 10.4 10.4 4.9 -22.94 77.09 -10.65 -10.65 -52.79
4 พัดลม 0.3 0.8 5.1 5.1 3.5 -32.90 155.28 558.12 558.12 -32.65
5 เม็ดพลาสติก - 0.0 1.3 1.3 2.8 - - ####### 3,066.83 117.78
6 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 20.2 7.7 4.3 4.3 2.3 -27.56 -61.94 -43.50 -43.50 -48.07
7 ปลาแห้ง 3.3 3.8 2.7 2.7 2.1 54.18 17.10 -29.60 -29.60 -20.73
8 เส้นใยประดิษฐ์ 0.3 1.1 0.7 0.7 2.0 -82.32 275.93 -37.15 -37.15 196.15
9 ผลิตภัณฑ์ยาง 7.3 11.4 11.4 11.4 2.0 -54.83 57.17 -0.17 -0.17 -82.31
10 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 1.0 1.0 2.5 2.5 1.6 16.31 4.83 148.52 148.52 -37.97
รวม 10 รายการ 53.6 60.7 66.4 66.4 42.7 -18.47 13.38 9.30 9.30 -35.65
อื่นๆ 19.9 14.1 15.4 15.4 9.0 -6.32 -28.78 8.54 8.54 -41.59
รวมทั้งสิ้น 73.4 74.9 81.7 81.7 51.7 -15.50 1.97 9.15 9.15 -36.76

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

อันดับที่
 
ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
 
1 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 18.1 2.4 3.6 3.6 13.1 -45.48 -86.70 49.80 49.80 261.20
2 เคมีภัณฑ์ 1.0 1.5 3.6 3.6 9.3 -13.87 50.14 147.89 147.89 158.09
3 น้ำมันสำเร็จรูป - - - - 3.2 - - - - -
4 นมและผลิตภัณฑ์นม 0.4 0.1 1.1 1.1 2.1 1.78 -67.99 698.98 698.98 89.26
5 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 0.4 0.6 0.8 0.8 0.9 52.81 46.51 34.74 34.74 9.35
6 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 0.9 0.2 0.1 0.1 0.8 47.01 -83.41 -33.25 -33.25 636.50
7 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 0.5 1.9 0.0 0.0 0.7 ####### 265.33 -99.98 -99.98 172,375.00
8 ถ่านหิน 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 1.43 20.85 -0.46 -0.46 29.00
9 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 0.3 0.3 0.5 0.5 0.4 94.30 17.83 58.26 58.26 -21.82
10 เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่อง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 -14.09 -9.17 12.55 12.55 -39.70
รวม 10 รายการ 22.5 7.8 10.6 10.6 31.2 -38.86 -65.33 36.03 36.03 193.83
อื่นๆ 0.5 1.1 1.0 1.0 1.1 -65.13 130.40 -13.00 -13.00 10.86
รวมทั้งสิ้น 23.0 8.9 11.6 11.6 32.2 -39.81 -61.21 29.90 29.90 178.50

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

JoomSpirit