สาธารณรัฐเช็ก

czech1 czech2
ธง ตราสัญลักษณ์

 

czech3
ที่มา:  http://www.wikipedia.org/
 
czech4

 

 

czech5
ที่มา : www.mapsofworld.com

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ตรงส่วนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล มีพรมแดน ด้านเหนือติดกับโปแลนด์ ด้านใต้ติดกับออสเตรีย ทิศตะวันออกติดกับสโลวักทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน

พื้นที่

78,867 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

2,143 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศออสเตรีย 402 กิโลเมตร เยอรมัน 704 กิโลเมตร โปแลนด์ 796 กิโลเมตร สโลวาเกีย 241 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

แถบเขตโบฮีเมียทางตะวันตกมีพื้นที่กว้างเป็นลูกคลื่น ภูเขาและที่ราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขาเตี้ยๆ ส่วนทางตะวันออกตรงเขตโมราเวียเป็นเขตที่มีภูเขาอยู่มาก

สภาพภูมิอากาศ

อยู่ในแถบอบอุ่นของโลก หน้าร้อนอากาศจะเย็นสบาย ส่วนหน้าหนาวจะหนาว มีเมฆมากและอากาศชื้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

ถ่านหินแบบแข็งและแบบอ่อน ดินเกาลิน ดิน แร่แกรไฟต์ และไม้ซุง

ภัยธรรมชาติ

น้ำท่วม

จำนวนประชากร

10,674,723 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

เช็ก

เชื้อชาติ

เช็ก 64.3% โมราเวีย 5% สโลวาเกีย 1.4% อื่นๆ 1.8% และที่ระบุไม่ได้ 27.5% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 10.4% คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 1.1% อื่นๆและที่ไม่ระบุแน่ชัด 54% ไม่เกี่ยวกับศาสนาใด 34.5% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

ภาษา

เช็ก 95.4% สโลวาเกีย 1.6% อื่นๆ 3% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2554)

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภา

เมืองหลวง

กรุงปราก (Prague)

การแบ่งการปกครอง

ประกอบด้วย 13 เขตกับ 1 นครหลวง

วันที่ได้รับเอกราช

1 มกราคม พ.ศ. 2536

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

1 มกราคม พ.ศ. 2536

ระบบกฏหมาย

กฎหมายขึ้นกับประมวลกฎหมายออสโตร-ฮังกาเรียน ไม่ได้นำข้อบังคับจากศาลโลกมาใช้

พรรคการเมือง

พรรค Civic Democrats (ODS) พรรค Social Democrats (CSSD) พรรคคอมมิวนิสต์ (KSCM) พรรค Christian Democrats (KDU-CSL) พรรค Green (SZ)

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  5 มกราคม 2560

Update 18 กันยายน 2560

 

 • Pres. Milos ZEMAN
 • Prime Min. Bohuslav SOBOTKA
 • First Dep. Prime Min. Andrej BABIS
 • Dep. Prime Min. Pavel BELOBRADEK
 • Min. of Agriculture Marian JURECKA
 • Min. of Culture Daniel HERMAN
 • Min. of Defense Martin STROPNICKY
 • Min. of Education, Youth, & Sport Katerina  VALACHOVA
 • Min. of the Environment Richard BRABEC
 • Min. of Finance Andrej BABIS
 • Min. of Foreign Affairs Lubomir ZAORALEK
 • Min. of Health Miloslav LUDVIK
 • Min. for Human Rights, Equal Opportunities, & Legislation Jan CHVOJKA
 • Min. of Industry & Trade Jan MLADEK
 • Min. of the Interior Milan CHOVANEC
 • Min. of Justice Robert  PELIKAN
 • Min. of Labor & Social Affairs Michaela MARKSOVA
 • Min. for Regional Development Karla SLECHTOVA
 • Min. of Transportation Dan TOK
 • Governor, Czech National Bank Miroslav SINGER
 • Ambassador to the US Petr GANDALOVIC
 • Permanent Representative to the UN, New York Maria CHATARDOVA

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/world-leaders-c/czech-republic.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

 350.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

 33,200 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

• ภาคการเกษตร 2.5%

• ภาคอุตสาหกรรม 37.5%

• ภาคการบริการ 60% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน 

5.2 % (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices) 

0.7% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

หนี้สาธารณะ 

40.8% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

ผลผลิตทางการเกษตร 

ข้าวสาลี มันผรั่ง ต้นบีท(ใช้ทำน้ำตาล) ลูกชิ้น ผลไม้ เนื้อหมู สัตว์ปีก 

อุตสาหกรรม 

โลหะผสม เครื่องจักรและเครื่องมือ เครื่องยนต์ แก้ว ยุทธโธปกรณ์ 

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

2.8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด 

2.152 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

มูลค่าการส่งออก 

141.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

สินค้าส่งออกที่สำคัญ 

เครื่องจักรและยานพาหนะ วัถุดิบและน้ำมันเชื้อเพลิง และเคมีภัณฑ์ 

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ 

Germany 32.4%, Slovakia 9%, Poland 5.8%, UK 5.3%, France 5.1%, Italy 4.3%, Austria 4.1%  (พ.ศ.2558) 

มูลค่าการนำเข้า 

132.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559) 

สินค้านำเข้าที่สำคัญ 

เครื่องจักรและยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ 

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ 

Germany 26.4%, China 12.4%, Poland 8.3%, Slovakia 5.1%, Italy 4.2% (พ.ศ.2558) 

สกุลเงิน 

โครูน่าเช็ก (CZK) 

สัญลักษณ์เงิน 

CZK 

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่) 

 

1. ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเช็ก
1.1 การทูต
     ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับเช็กมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของเชโกสโลวะเกีย โดยไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเชโกสโลวะเกียเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2517 และเมื่อเกิดการแบ่งแยก เชโกสโลวะเกียออกเป็น 2 ประเทศ ไทยก็ได้ให้การรับรองทั้งสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวักในฐานะผู้สืบสิทธิ์ร่วมกัน และสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับทั้งสองประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์ไทย-เช็ก ดำเนินมาด้วยความราบรื่น เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก คนปัจจุบัน คือ นางกฤษณา จันทรประภา และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย คือ นายมิลัน เซดลาเชก (Milan Sedlacek)
ไทยและเช็กต่างเป็นประเทศที่มีบทบาทแข็งขันในภูมิภาคและในประชาคมระหว่างประเทศ และต่างเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เช็กมักให้ความสนใจสอบถามไทยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเมียนมาร์ เนื่องจากอดีตประธานาธิบดีวาสลาฟ ฮาเวล (Vaclav Havel) ของเช็กเป็นผู้เสนอชื่อนางออง ซาน ซู จี เพื่อรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในปี 2534
     คนไทยในเช็กที่รายงานตัวต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก มีจำนวน 609 คน ทำงานในสาขาต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานนวดแผนไทย และพนักงานร้านอาหารไทย ที่เหลือเป็นแรงงานในกิจการอื่น ๆ และแม่บ้าน นักศึกษา คนไทยที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการและครอบครัว

1.2 เศรษฐกิจ
1.2.1 การค้า
     เช็กเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป ในปี 2556
มีมูลค่าการค้ารวม 922.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 724.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 198.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 525.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ทองแดงและของทำด้วยทองแดง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากเช็ก ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ นมและผลิตภัณฑ์นม ยุทธปัจจัย อุปกรณ์และส่วนประกอบยานยนต์
1.2.2 การลงทุน
     การลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศมีปริมาณน้อย และมีเพียงในรูปแบบกิจการร่วมทุนร้านอาหารไทย หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ทั้งนี้ ในปี 2554 มีรายงานการลงทุนของ   เช็กในประเทศไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment - BOI) 2 โครงการได้แก่ บริษัท Tegamo (Thailand) จำกัด ซึ่งให้บริการด้านการค้าและการลงทุน และมีมูลค่า การลงทุน 11 ล้านบาท และบริษัท IDSA จำกัด ซึ่งผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีมูลค่าการลงทุน 35 ล้านบาท
1.2.3 การท่องเที่ยว
     นักท่องเที่ยวเช็กนิยมเดินทางมากรุงเทพฯ และท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะพัทยา เกาะสมุย ภูเก็ต และกระบี่ โดยในปี 2555 มีชาวเช็กเดินทางมาประเทศไทย ในปี 2556 จำนวน 36,194 คน ในปี 2555 จำนวน 34,233 คน จากสถิติการโรงแรมของฝ่ายเช็ก มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเช็กประมาณ 50,000 คนในปีที่ผ่านมา

1.2.4 จำนวนคนไทย

     600 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานนวดแผนไทย และพนักงานร้านอาหารไทย ที่เหลือเป็นแรงงานในกิจการอื่นๆ แม่บ้าน นักศึกษา และคนไทยที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีร้านสปาและนวดแผนไทยในเช็กรวม 78 ร้าน (ในปราก 37 ร้าน) และร้านอาหารไทย 10 ร้าน

2. ความตกลงที่สำคัญกับไทย 
   2.1 ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ (ลงนามเมื่อปี 2531)
   2.2 ความตกลงเพื่อยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ
(ลงนามเมื่อปี 2534)
   2.3 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้า (ลงนามเมื่อปี 2537) ซึ่งได้ยกเลิกไปหลังเช็กเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
   2.4 ความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (ลงนามเมื่อปี 2537)
   2.5 อนุสัญญาเพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (ลงนามเมื่อปี 2537)
   2.6 ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย - เช็ก (ลงนามเมื่อปี 2537)
   2.7 ความตกลงว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (ลงนามเมื่อปี 2543)

   2.8   ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ลงนามเมื่อปี 2556)

   2.9   บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม (ลงนามเมื่อปี 2556)

   2.10 พิธีสารว่าด้วยการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้านเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเช็ก ครั้งที่ 1 (ลงนามเมื่อปี 2556)

 

3. การเยือนที่สำคัญ
3.1 ฝ่ายไทย

                 พระราชวงศ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

     - วันที่ 27 ตุลาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนเช็กเป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

    - วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนเช็กเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

                - วันที่ 17 กันยายน 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบินไปยังเมืองเบรอโน

                - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบิน

ไปยังกรุงปราก

                 - วันที่ 10 กันยายน 2553 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนเช็ก เป็นการส่วนพระองค์

                 - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบิน

ไปยังเมืองคาร์โลวี วารี

                 - วันที่ 16 มีนาคม 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบิน                   

ไปยังกรุงปราก

                 - วันที่ 23 มิถุนายน 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบิน                   ไปยังเมืองปาร์ดูปิเช

                 - วันที่ 29 มิถุนายน 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบิน                    ไปยังเมืองคาร์โลวี วารี

                 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบิน                  ไปยังเมืองออสตราวา

                 - วันที่ 13 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบิน                     ไปยังกรุงปราก

                 - วันที่ 1 กันยายน 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบิน                     ไปยังเมืองเบรอโน

                 - วันที่ 9 กันยายน 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบิน                     ไปยังเมืองคาร์โลวี วารี

                 - วันที่ 14 กันยายน 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบินไปยังกรุงปราก                                                       

                 - วันที่ 21 มกราคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบินในลักษณะ Low approach ไปยังเมืองคาร์โรวี วารี

                 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบินในลักษณะ Touch and Go ไปยังเมืองออสตราวา

                  - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบินในลักษณะ Touch and Go ไปยังกรุงปราก

                  - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบินในลักษณะ Touch and Go ไปยังเมืองปาร์ดูบิเซ

                  - วันที่ 4 มีนาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบินในลักษณะ Touch and Go ไปยังเมืองคาร์โรวี วารี

      - วันที่ 3 เมษายน 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบินในลักษณะ Touch and Go ไปยังเมืองคาร์โรวี วารี

     - วันที่ 6 มีนาคม 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบิน                                   ผ่านน่านฟ้าเช็ก ในการเยือนสวีเดน-เบลเยียม

     - วันที่ 25 เมษายน 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบิน                                ในลักษณะ Touch and Go ไปยังเมืองคาร์โรวี วารี

     - วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบินในลักษณะ Touch and Go ไปยังเมืองคาร์โรวี วารี

                 - วันที่ 2 มิถุนายน 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำการบินในลักษณะ Touch and Go ไปยังกรุงปราก

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     - วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนเช็ก เป็นการส่วนพระองค์

    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

     - วันที่ 16 - 21 พฤษภาคม 2543 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนเช็ก อย่างเป็นทางการ

     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

     - วันที่ 14 – 15 เมษายน 2555 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนเมืองเชสกี

คลุมรอฟและกรุงปรากเป็นการส่วนพระองค์

    - วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2556 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงร่วมการประชุม

ระหว่างเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศ Visegrád 4 ณ กรุงปราก

    นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

     - วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2546 นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนเช็กอย่างเป็นทางการ

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

    - วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2556  พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยือนเช็กอย่างเป็นทางการ

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

   - วันที่ 5-6 กันยายน 2556 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนเช็กอย่างเป็นทางการ และเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม   ว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ (JEC) ไทย-เช็ก ครั้งที่ 1

      3.2   ฝ่ายเช็ก

    ประธานาธิบดี / นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

     - วันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2537 นายวาสลาฟ ฮาเวล (Vaclav Havel) ประธานาธิบดี และภริยา เยือนไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

      - วันที่ 12 มีนาคม 2548 นายซีริล สโวโบดา (Cyril Svoboda) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ เยือนจังหวัดภูเก็ต

      - วันที่ 22 – 24 มกราคม 2556 นายมาติน คูบา (Martin Kuba) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมและการค้า เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อลงนามความตกลง            ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ลงนามวันที่ 23 มกราคม 2556)

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเช็ก 
คือ นางกฤษณา จันทรประภา เว็บลิงค์ >>> สถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำไทย คือ นายมิลัน เซดลาเชก (Milan Sedlacek)
เว็บลิงค์ >>> สถานเอกอัครราชทูต

กงสุลกิตติมศักดิ์เช็กในไทย สถานกงสุล ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานกงสุล ณ จังหวัดภูเก็ต

ที่มา ทวีปยุโรป : สาธารณรัฐเช็ก - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - สาธารณรัฐเช็ก                      
มูลค่าการค้า 922.70 977.75 920.63 920.63 902.73 -2.58 5.97 -5.84 -5.84 -1.94
การส่งออก 724.04 766.83 751.24 751.24 716.64 -5.28 5.91 -2.03 -2.03 -4.61
การนำเข้า 198.66 210.91 169.39 169.39 186.09 8.74 6.17 -19.69 -19.69 9.86
ดุลการค้า 525.38 555.92 581.86 581.86 530.55            

  
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 332.8 378.2 370.0 370.0 305.0 -3.04 13.64 -2.15 -2.15 -17.59
2 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ 32.3 29.4 41.1 41.1 39.8 44.43 -8.74 39.50 39.50 -3.15
3 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 24.6 31.7 32.1 32.1 31.5 99.56 29.01 1.23 1.23 -1.82
4 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 20.7 16.7 30.5 30.5 30.2 -15.22 -19.32 82.82 82.82 -0.81
5 ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ 15.5 16.4 21.5 21.5 29.3 48.86 6.04 30.90 30.90 36.18
6 ทองแดงและของทำด้วยทองแดง 23.8 22.4 19.0 19.0 26.1 11.76 -5.90 -14.99 -14.99 37.56
7 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 12.5 17.4 20.2 20.2 16.9 -12.11 39.69 15.95 15.95 -16.15
8 แผงวงจรไฟฟ้า 16.0 18.8 17.7 17.7 16.8 149.78 16.99 -5.92 -5.92 -4.91
9 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 2.3 3.8 5.0 5.0 16.5 29.06 65.35 30.64 30.64 233.33
10 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดเครื่อง 9.7 13.7 12.7 12.7 15.1 -20.03 42.08 -7.84 -7.84 19.40
รวม 10 รายการ 490.0 548.5 569.7 569.7 527.3 4.62 11.93 3.86 3.86 -7.44
อื่นๆ 234.0 218.3 181.6 181.6 189.4 -20.94 -6.70 -16.84 -16.84 4.30
รวมทั้งสิ้น 724.0 766.8 751.2 751.2 716.6 -5.28 5.91 -2.03 -2.03 -4.61

 


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 41.4 52.9 39.2 39.2 36.1 0.46 27.83 -25.78 -25.78 -7.88
2 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 33.8 39.1 24.5 24.5 27.1 13.68 15.55 -37.27 -37.27 10.30
3 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 19.3 14.9 14.3 14.3 23.1 3.96 -22.48 -4.19 -4.19 61.25
4 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 13.3 15.8 18.7 18.7 15.5 197.34 19.48 18.30 18.30 -17.15
5 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 10.0 12.1 14.0 14.0 13.7 9.07 20.93 15.27 15.27 -1.66
6 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 6.8 4.1 3.7 3.7 6.8 -45.30 -39.33 -9.09 -9.09 81.78
7 ยุทธปัจจัย 9.4 6.0 7.0 7.0 6.7 -13.10 -36.54 17.58 17.58 -5.25
8 กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.4 1.0 1.3 1.3 5.9 -21.06 152.99 25.87 25.87 365.75
9 ผลิตภัณฑ์โลหะ 4.5 4.6 4.6 4.6 5.9 -4.57 2.49 -0.22 -0.22 26.14
10 นมและผลิตภัณฑ์นม 18.4 21.0 9.9 9.9 5.7 9.37 14.34 -52.98 -52.98 -42.64
รวม 10 รายการ 157.3 171.7 137.4 137.4 146.4 5.95 9.13 -19.98 -19.98 6.60
อื่นๆ 41.3 39.2 32.0 32.0 39.6 20.87 -5.10 -18.42 -18.42 23.87
รวมทั้งสิ้น 198.7 210.9 169.4 169.4 186.1 8.74 6.17 -19.69 -19.69 9.86

   
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็คประจำประเทศไทย    H.E. Mr. Ivan Hotek
ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไท

Embassy of the Czech Republic

71/6 Ruam Rudee Soi 2,
Ploenchit Rd.,
Bangkok 10330

Tel: 0-2255-3027, 0-2255-5060

Fax: 0-2253-7637

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.mfa.cz/bangkok

 

 

 

JoomSpirit