โครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development" ครั้งที่ 4 วันที่ 24 มิถุนายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี : 2548-06-24

ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development" ครั้งที่ 4 วันที่ 24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ตึกกลุ่มอาคารสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

JoomSpirit